huizingavandorland

Tineke Huizinga met Rob van Dorland

Vanaf vandaag hebben we een nieuwe minster van VROM: de Christenunie politica Tineke Huizinga (Wikipedia). Als Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat was zij ‘de baas’ van het KNMI. Hiernaast zien we hoe ze afgelopen april uit handen van KNMI-klimaatonderzoeker en IPCC lead author Rob van Dorland het rapport de Staat van het Klimaat 2008 in ontvangst neemt (link).

Een jaar eerder nam de op actrice Juliette Binoche lijkende politica nam een jaar eerder ook het dit door het PCCC opgestelde jaarrapport in ontvangst. Zie dit artikel in De Pers. Midden tussen beide publicatiedata kwam het omstreden rapport van Veermans Deltacommissie uit evenals een Europees witboek adaptatie.

Lees allemaal hieronder de complete tekst van haar toespraak bij de ontvangst van het rapport. Je krijgt dan echt de indruk dat we hier van doen hebben met de kampioen van de adaptatie. En oer-Hollands! “Het klimaat verandert en wij veranderen mee.” Dat is een prima uitgangspunt om ook snel mee te bewegen als het ineens niet warmer wordt maar kouder of als het niet natter maar droger zou worden. Tegen adaptatie kan eigenlijk niemand iets hebben.

Is het een boude veronderstelling dat de opslag van CO2 bij Barendrecht door het demissionair kabinet en met deze minister niet zal worden doorgezet? De grote vraag is of deze Minister open zal staan voor de lijn Neppérus: Veerman onmiddellijk stil leggen en eerst alles opnieuw doorlichten. In de recente klimaatdebatten heeft de CU zich voor zover ik weet niet gemeld. Dus zijn we razend benieuwd naar de eerste dingen die we van deze nieuwe minister over klimaat en climategate gaan horen!

Hieronder de complete tekst van haar toespraak bij de ontvangst van De Staat van het Klimaat…

Toespraak van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, Tineke Huizinga, bij het in ontvangst nemen van de brochure ‘De staat van het klimaat 2008’ in Den Haag op maandag 20 april 2009.

Dames en heren, beste leden van het PCCC,

Dank u wel voor dit actuele overzicht van de staat van het klimaat. Uw verhaal toont aan hoe complex het klimaatprobleem is. Hoe veel factoren ons toekomstbeeld kleuren. Het onderstreept de ernst van het klimaatprobleem en de grote veranderingen waarmee wij te maken krijgen.

We kunnen het klimaatprobleem niet bevatten met inzicht in het broeikaseffect alleen. De ernst van het probleem hangt ook af van toekomstige economische ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen.

Alleen als we een totaaloverzicht hebben, kunnen we enigszins inschatten wat ons te wachten staat. Daarom is het zo belangrijk dat u als kennisinstituten samenwerkt en dat u alle ontwikkelingen naast elkaar heeft gezet in dit boekje.

Het totaalplaatje dat u schetst is zorgwekkend. Het laat een pessimistischer beeld zien dan we hadden verwacht.

Het onderstreept het belang van de internationale klimaatonderhandelingen die eind dit jaar in Kopenhagen plaatsvinden. Maar het geeft ook aan hoe belangrijk de inspanningen van dit kabinet zijn om de Nederlandse CO2-uitstoot terug te dringen.

Een belangrijk deel van die inspanningen vallen binnen de portefeuille van Verkeer en Waterstaat. Wij werken aan een samenhangend vervoerssysteem waarin mensen milieubewuste keuzes kunnen maken.

Als staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verbeter ik het openbaar vervoer, stimuleer ik het gebruik van de fiets en investeer ik in duurzame zeehavens en binnenvaart.

Ondanks de inspanningen om onze CO2-uitstoot terug te dringen, kunnen we de opwarming van de aarde niet meer tegenhouden. De gevolgen van klimaatverandering komen hoe dan ook op ons af. De publicatie van het Platform Communication on Climate Change sterkt mij in mijn overtuiging dat we ons nú moeten voorbereiden op deze gevolgen om toekomstige rampen te voorkomen.

Het is belangrijk dat ook de internationale gemeenschap dat erkent. Dat er bij de klimaatonderhandelingen eind dit jaar in Kopenhagen niet alleen een akkoord komt over het terugdringen van broeikasgassen. Er zijn internationale afspraken nodig over adaptatie.

Tijdens het Wereld Water Forum vorige maand in Istanbul heb ik andere landen opgeroepen om deze afspraken te maken. Vorige week bezocht ik de informele milieuraad in Praag, waar ook uitgebreid is gesproken over het belang van adaptatie.

De internationale bijeenkomsten hebben mij geleerd dat veel landen het erover eens zijn dat we nú moeten beginnen met de aanpassing aan klimaatverandering. Dat we kennis moeten opbouwen, kennis moeten delen en dat het belangrijk is dat landen onderling samenwerken. Het is ook belangrijk om samen te werken met gebieden die te maken hebben met vergelijkbare uitdagingen.

Met onze kennis bereiden we ons eigen land voor op de gevolgen van klimaatverandering. Zoals u weet heeft de Deltacommissie vorig jaar op mijn initiatief geadviseerd over ons antwoord op de klimaatverandering in de komende eeuw. Dit advies is de basis voor ons Nationale Deltaprogramma.

In dit programma staan de veiligheid en duurzame zoetwatervoorziening centraal. We gaan fors investeren in onze dijken. We laten de kust meegroeien met de zeespiegelstijging door steeds meer zand op te spuiten. We geven meer en meer ruimte aan onze rivieren. En we doen nog veel meer.

Het Deltaprogramma heeft verstrekkende gevolgen voor de inrichting van ons land. Het zal mensen ook in hun persoonlijke levenssfeer raken. Bijvoorbeeld als zij moeten verhuizen om ruimte te maken voor een waterberging.

Het klimaat verandert en wij veranderen mee. Het is niet alleen iets van mij, van de Deltacommissie of van de politiek. Dit is een zaak die iedereen aangaat. Het raakt ons allemaal.

Daarom is het belangrijk dat Nederlanders zich realiseren dat wij niet vanzelfsprekend veilig in onze delta kunnen blijven leven. Om deze bewustwording te stimuleren, geef ik vandaag het startschot voor de vernieuwde campagne ‘Nederland leeft met water’. Met deze campagne laten we zien dat we met z’n allen aan de slag gaan met het nieuwe Deltaprogramma.

Als mensen willen weten welke projecten bij hen in de buurt worden uitgevoerd of wat zij zelf kunnen doen, kunnen dit nalezen op de campagnesite www.nederlandleeftmetwater.nl. Want de maatregelen die wij nemen verschillen per regio.

Vanavond start de vernieuwde campagne van Nederland leeft met water met spotjes van Postbus 51. Graag geef ik u hiervan een voorproefje.