Op 11 mei is een belangrijk bericht aan onze aandacht ontsnapt: de door de Volkskrant aan TNS-NIPO in opdracht gegeven enquête over de rol van milieu en klimaat met betrekking tot het stemgedrag van de kiezers in de aankomende verkiezingen. Ook in onze off-topic linkdump heeft niemand de link gedropt. De onvermoeibare Tom Nelson was wel zo alert het bericht van het Engelstalige krantenoverzicht van de Wereldomroep te plukken. Het bijbehorende Volkskrant-artikel vind je hier.

Hieronder het hele persbericht met een kort noodzakelijk commentaar. TNS-NIPO trekt namelijk de verkeerde conclusies uit het onderzoek…

TNS NIPO

Kiezers: klimaat urgent, maar economie urgenter

Helft Nederlanders wil vasthouden aan ambitieuze CO2-doelstelling

Het kabinet Balkenende IV sprak begin 2007 af om de uitstoot van kooldioxide in 2020 in te perken met 30 procent ten opzichte van het niveau in 1990. De helft van de Nederlanders vindt dat een volgend kabinet vast moet houden aan deze ambitieuze klimaatdoelstelling. Dit blijkt uit een peiling van TNS NIPO in opdracht van de Volkskrant.

Het thema natuur en milieu wordt dus urgent gevonden door kiezers, maar als ze een keuze moeten maken laten ze economische thema’s zwaarder wegen. Opnieuw gaan de verkiezingen derhalve over zorg, sociale zekerheid en economie. Het thema milieu doet relatief weinig: 22 procent laat het meewegen, maar voor slechts 3 procent is het een doorslaggevend stemmotief. Voor GroenLinks-stemmers is het vaker doorslaggevend (22%), maar zelfs voor hen is – bijvoorbeeld – sociale zekerheid (36%) belangrijker.

1 | Thema’s die DOORSLAG geven in stemgedrag

% Okt 2006 – % Mei 2010

Economie 18 – 20

Gezondheidszorg en welzijn 18 – 19

Sociale zekerheid 21 – 15

Bestrijding criminaliteit en terrorisme 8 – 10

Integratie moslims en allochtonen 4 – 6

Ethische kwesties 9 – 7

Onderwijs 4 – 5

Overheidsdienstverlening 5 – 4

Milieu 2 – 3

De economische crisis telt bij het electoraat veel zwaarder dan de klimaatcrisis. Meer dan de helft van de ondervraagden onderschrijft de stelling dat ‘het bestrijden van de economische crisis belangrijk is dan het aanpakken van de klimaatcrisis.’ Vier op de tien stemmers denken dat de politiek de menselijke rol bij de opwarming onderschat. Echter, kiezers willen wel de uitstoot van CO2 reduceren, maar daar niet voor betalen. Veertig procent van de ondervraagden vindt dat het geld dat daarmee gemoeid is beter aan andere zaken besteed kan worden. Slechts 22 procent is bereid boter bij de vis te doen, en wil andere doelen ondergeschikt maken aan CO2-reductie.

C0521 AA | TNS NIPObase CAWI | Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van De Volkskrant. Het veldwerk vond plaats van 6 t/m 9 mei 2010. Daarbij werden in totaal 1.330 personen van 18 jaar en ouder ondervraagd (n=1.330). Er is herwogen op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio en politiek stemgedrag (TK 2006).

Commentaar
Welke knullige conclusies worden hier getrokken en niet getrokken. Ten eerste missen Volkskrant en TNS-NIPO dat milieu als stembepalende factor is gestegen van 2 naar 3%. Dat is een toename met 50%, waarschijnlijk gekoppeld aan de opkomst van de Partij van de Dieren. Economie is slechts gestegen van 18 naar 20%. Mijns inziens hadden we in oktober 2006 geen economische crisis en zitten we er nu dik in. Zo blijkt dus dat ongeacht de toestand van de economie en voor én na Climategate gewoon maar heel weinig mensen hun stem laten bepalen door het milieuprogram van de partijen en een constante 18 tot 20% door het economische programma. Er zijn maar twee echt boeiende verschuivingen in de tabel: dat mensen door economische crisis de sociale zekerheid juist minder belangrijk vinden (groei VVD), terwijl integratie flink stijgt (winst PVV).

Ruim helft wil betalen
In de laatste alinea worden zoveel percentages door elkaar gehusseld dat je pas na het ontwarren van de knoop ziet wat het onderzoek heeft opgeleverd. 40% denkt dat de politiek de rol van de mens bij de opwarming onderschat. Hoe dat kan is een raadsel want de officiële politieke lijn is dat alle klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt en dat natuurlijke variatie verwaarloosbaar is. Maar goed. Eveneens 40% wil niet betalen voor CO2 reductie. Maar dat zijn grotendeels een andere 40% dan de bevenstaande. Van de 40% doemdenkers wil ruim de helft (22%) betalen voor meer CO2-reductie. Dat is midden tijdens een economische crisis best behoorlijk. TNS-NIPO mist deze conclusie.

Tijd voor een verkiezingsthread?