Vrom weigert inzage te geven in omstreden klimaatprojecten

12-07-2010

Door: Alexander Weissink

De opbrengst van Nederlandse klimaatprojecten in ontwikkelingslanden wordt niet bekendgemaakt. Het ministerie van milieu (Vrom) weigert te zeggen hoeveel emissierechten de overheid heeft verdiend door omstreden investeringen te doen in met name China en India. Het gaat volgens een woordvoerder om vertrouwelijke en concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie.

CDA-kamerlid Ger Koopmans heeft in Kamervragen opheldering geëist. ‘Ik zie echt geen reden om deze gegevens geheim te houden’, zegt de parlementariër desgevraagd. ‘De minister dient gewoon verantwoording af te leggen wat er met publieke middelen is gedaan.’

Vorige week werd bekend dat het klimaatbureau van de Verenigde Naties een onderzoek start naar projecten waarbij emissierechten worden verdiend door zogeheten superbroeikasgassen af te vangen en te vernietigen. Dit is zo lucratief dat fabrieken in China en India alleen daarom al de productie zo hoog mogelijk opkrikken. Het gewraakte gas is een bijproduct van de fabricage van koelstof voor bijvoorbeeld ijskasten en airconditioners.

Milieuorganisaties maken al jaren bezwaar tegen projecten met een ‘perverse prikkel’ om juist zo veel mogelijk van het broeikasgas HFC-23 te produceren. Dit gas is ruim tienduizend keer schadelijker dan CO2. De tweeëntwintig lopende HFC-projecten zijn goed voor ruim 50% van de emissiereducties die door industrielanden in ontwikkelingslanden worden gerealiseerd. De Nederlandse staat is direct betrokken bij zeker drie dubieuze projecten onder het mom van het zogeheten Clean Development Mechanism (CDM).

Een rapport van de Wereldbank meldt dat 44% van de emissiereducties die Nederland in ontwikkelingslanden behaalt, afkomstig is van de reductie van superbroeikasgassen. Vrom verklaart dat het in totaal reeds 10 Mton aan dergelijke ‘certified emission reductions’ geleverd heeft gekregen. Bij een gemiddelde prijs voor uitstootrechten van euro 10 per ton CO2, zou dat betekenen dat de Nederlandse staat tot op heden minstens euro 44 mln aan emissierechten heeft opgestreken via de omstreden projecten.

Hoeveel emissierechten Nederland volgens de Wereldbank precies heeft verdiend, wordt in de Carbon Finance Unit Annual Report van 2009 echter niet gemeld. Opvallend is dat alleen Nederland geen concrete cijfers verschaft over klimaatprojecten in ontwikkelingslanden.

‘Nederland is het eerste industrieland dat zich op deze markt heeft begeven en het heeft dus een voorsprong op alle andere landen’, verklaart een woordvoerder van Vrom. ‘Dan ligt het in de lijn dat je je gegevens niet prijsgeeft.’

Geheimhouding

Motivatie Vrom
‘Vrom heeft verzoeken om openheid afgewezen. De achterliggende reden is dat wanneer Vrom informatie over individuele projecten zou geven, er strijdigheid ontstaat met de onderliggende contracten, die geheimhouding van deze informatie waarborgen. Vrom wil niet dat concurrenten op de CDM-markt weten onder welke voorwaarden projecten gecontracteerd zijn.’ (Vrom)

Bron: Het Financieele Dagblad