De titel boven dit bericht is niet door mij verzonnen, het is de titel boven een persbericht van Deltacommissaris Wim Kuijken. Eerder deze week bracht Kuijken, die voor zeven jaar is aangesteld als nationale Deltacommissaris, zijn eerste rapport uit. Het rapport neemt duidelijk afstand van de worst case scenario’s die Veerman in 2008 als voorzitter van de Deltacommissie presenteerde. Uit het persbericht:

Ons land nu en in de toekomst beschermen tegen hoog water en de zoetwatervoorziening op orde houden. Dat is het belangrijkste doel van het eerste Deltaprogramma dat minister Camiel Eurlings (verantwoordelijk bewindspersoon voor het Deltaprogramma) aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Dit ‘Deltaplan nieuwe stijl’ is, op voorstel van de deltacommissaris, opgesteld met Hollandse nuchterheid. Het is gebaseerd op metingen en de KNMI-scenario’s uit 2006 en staat voor een veilige en flexibele aanpak. Het Deltaprogramma bevat maatregelen om op korte termijn de veiligheid van onze delta op orde te krijgen en biedt houvast voor de voorbereiding op de toekomst. [vet door mij aangebracht]

Hier zijn de metingen waarover Kuijken het heeft, zie pag. 37 van het rapport:

Ik zou de KNMI-scenario’s zelf niet als ‘nuchter’ omschrijven, omdat ik in navolging van Pielke sr vindt dat regionale modellen nog lang niet in staat zijn iets zinnigs te zeggen over de toekomst. Dat de KNMI-scenario’s uit 2006 dus verwachten dat Nederland 2 tot 4 graden zal opwarmen zegt mij derhalve weinig. Deze scenario’s gaan ervan uit dat CO2 de dominante factor is voor de toekomst van ons klimaat en ook dat gaat er bij mij niet in. De KNMI-scenario’s gaan uit van 35-85 cm zeespiegelstijging in 2100. Maar zoals we in de metingen zien is er vooralsnog nog geen waargenomen versnelling van de Nederlandse zeespiegelstijging.

Hoe dan ook, Kuijken neemt overduidelijk afstand van zijn voorganger Veerman, die in 2008 met doemscenario’s probeerde om de strijd tegen het water weer prominent op de politieke agenda te krijgen. Nu dat gelukt is, is er blijkbaar en gelukkig weer plaats voor onze Hollandse nuchterheid.

NRC besteedde zowel op 21 als op 22 september aandacht aan het rapport van Kuijken. Hier een fragment uit het interview op 22 september:

Nuchterheid. Dat wil deltacommissaris Wim Kuijken uitstralen bij zijn taak: besluiten voorbereiden om Nederland de komende eeuw te beveiligen tegen overstromingen.
Hoezo nuchter?
We willen niet uitgaan van extreme scenario’s over klimaatverandering en zeespiegelstijging, maar van de scenario’s van het KNMI. We gaan uit van wat we nu weten, en zullen van daaruit geleidelijk, dakpansgewijs, maatregelen nemen voor de verdere toekomst.
De Deltacommissie van oud-minister Veerman liet extreme scenario’s juist onderzoeken om te laten zien waar de politiek mogelijk rekening mee moet houden.
Ja, en om te kijken of we hier konden blijven wonen. Maar wij gaan uit van het nu. Laten we eerst maar eens de huidige veiligheidsnormen proberen te halen.

En eindigt met:

De Deltawet op grond waarvan u functioneert, is nog steeds niet aangenomen door het parlement. Is dat niet problematisch?

De wet is controversieel verklaard. Maar ik heb geen indicatie dat men geen wet wil die ertoe bijdraagt dat we ons instellen op de toekomst van een veilig Nederland.

Het kabinet besloot vanaf 2020 jaarlijks één miljard euro te reserveren voor dit werk. Is dat genoeg?

Dat zal moeten blijken. Voor mij is dat bedrag een gegeven. Het is al uniek dat een kabinet nu al geld reserveert voor maatregelen die we later moeten nemen. Zo kunnen we vooruit werken.