In de CO2ntramine: verzet tegen CCS neemt toe

Veel meer dan 15 redenen

In een interessant artikel geeft Erik van Erne 15 redenen waarom CCS (afscheiding en opslag van CO2) geen goed idee is. Hij is volgens mij nog veel te optimistisch.

Hieronder volgt mijn reactie zoals ik die gegeven heb op Energy Square waar ik het artikel aantrof.

CCS heeft al tijden mijn bijzondere aandacht, en ik heb hierover vele deskundigen gesproken, helaas meestal off-the-record. Hieruit heb ik de volgende veronderstellingen afgeleid. Die zijn dus niet gebaseerd op peer-review wetenschap, maar op wandelgangen en achterdeur informatie, aangezien er over CCS met veel moeite een veel te mooi beeld naar het argeloze publiek moet worden geschetst, en de waarheid niet openlijk gezegd mag worden….

Ik houd me dan ook van harte aanbevolen voor correcties.

1. De verantwoordelijkheid van Shell houdt niet pas op over 100 jaar, maar al op op het moment dat het spul onder de grond zit, en wordt daarna meteen overgenomen door de Nederlandse staat.

2. De demonstratieprojecten die nu op stapel staan, zijn voor de CO2 concentratie volstrekt insignificant: het gaat om miniveldjes. Het enige wat er gedemonstreerd wordt, is dat de overheid erin slaagt de bevolking CCS door de strot te douwen.

3. De techniek heet bekend en veilig te zijn, maar ondanks metingen aan de “bron” die geen lekkage laten zien, blijken er bij de CO2 injectieprojecten in de Noordzee wel degelijk onverklaarde lekken op te treden, die met het oog werden waargenomen. Dit zou met lekkende breukvlakken te maken kunnen hebben.
(Dit zou bij een flinke lekkage overigens tot een Bermuda effect kunnen leiden: schepen die opeens zomaar zinken omdat het soortelijk gewicht van het water door de bellen te laag wordt! Leuk voor de haven van Rotterdam als dat een paar keer gebeurt… )

4. De extra centrale voor het opslaan van CO2 per vier nieuw te bouwen centrales is véél te optimistisch. Ook voorstanders van CCS geven toe dat dat vooralsnog gaat om 1 per twee (>30% energieverlies) .

5. De post combustion afscheiding (de verst ontwikkelde vorm) haalt lang niet alle CO2 uit het uitlaatgas. Voor zover ik weet kan dat alleen bij de oxyfuel toepassing, die nog het minst ontwikkeld is.

6. De centrales zelf worden méér dan twee keer zo duur. Het afscheidingsgedeelte is een stuk groter en duurder dan de centrale zelf. Dus wordt de investering per kilowatt al gauw drie maal zo hoog (van 2 naar 3×2). En dat voor een riskante actie waarvan het nut niet aan te tonen is.

De reden van de populariteit van CCS bij regeringen

Ik heb uit de mond van zeer vooraanstaande China experts opgetekend hoe het in China zal gaan met de CO2 reductie.
Daaruit blijkt wat er achter de enorme support van zoveel overheden voor CCS zit:  er is voor China, en daarmee meteen voor de hele wereld, want zo groot is China, GEEN ENKEL realistisch alternatief voor steenkool als voornaamste elektriciteitsbron voor zeker de komende 50 jaar.
De overheden hebben dus CCS nodig als smoes om door te kunnen gaan met het gebruiken van steenkool voor elektriciteitsopwekking. Ook al duurt het nog zeker 30 jaar eer CCS enigszins merkbaar kan bijdragen aan een reductie van CO2, en dat alleen als we er echt gigantische bedragen instoppen: de smoes kan nu al gebruikt worden..

“Het kan , want het moet!”

Elke poging om van minilandjes als Nederland om tegen enorme kosten CO2 te reduceren is dus bij voorbaat lachwekkend, want volstrekt zinloos.
“Het kan want het moet” is geen toepasbare logica.

Hoe desastreus onze toekomst er volgens sommigen ook uitziet als we doorgaan met CO2 uitstoten. (Iets wat overigens in mijn ogen geen enkel negatief effect zal hebben, maar dat staat buiten deze redenering.)
Maar als het niet kan, dan kan het niet.

Het is verbijsterend hoe het CO2 geloof alle andere, wél zinvolle criteria voor duurzaamheid volledig verdrongen heeft: energiebesparing, zuinig beheer van grondstoffen, veiligheid, het mag allemaal opzij gezet worden vanwege de Heilige Strijd tegen CO2 in de vorm van CCS.
In mijn ogen is CCS de grootste dwaasheid van deze tijd.

Door | 2012-01-28T01:37:24+00:00 4 oktober 2010|7 Reacties

7 Reacties

 1. René Brioul 4 oktober 2010 om 11:15- Antwoorden

  De verantwoordelijkheid van Oliemaatschappijen (en Shell in het bijzonder) wordt over het algemeen ingegeven door financiële prikkels, een simpele kosten-baten analyse van een reeks "what-if" situaties en vragen.

  Omdat ook "Het Rijk" en veel invloedrijke vermogende personen serieuze financiële belangen hebben in voornoemde Oliemaatschappijen wil het "Rijk" nogal eens minder kritisch kijken naar het handelen van diezelfde oliemaatschappijen, zeker niet ten laatse onder invloed van de eerder genoemde vermogende personen met belangen.

  Een van de meest blaartrekkende gebeurtenissen is het dumpen van zwaar giftige metalen (Arceen en Chroom VI) door Shell-Billington in geimpregneerd hout, waardoor op grootschalige wijze het Nederlandse grondwater ernstig vervuild wordt en iedereen die met dit bewerkte hout in aanraking komt, zoals bijvoorbeeld kinderen en speeltoestellen die vaak van geimpregneerd hout zijn vervaardigd.

  Ook de rechtelijke macht schijnt het allemaal worst te zijn, omdat geen recht gedaan wordt aan gewonnen rechtzaken en rechtelijke uitspraken in deze (Klokkenluider Ad van Rooij)

  Zie ook het handelen van Shell in Nigeria.

 2. Arjan 4 oktober 2010 om 17:13- Antwoorden

  CCS klinkt in mijn oren als lappen met de kraan open. Dat is dan nog een understatement. Ik begrijp dan ook niet waarom sommige "skeptici" beweren dat we de 2x CO2 nooit gaan halen deze eeuw. Inmiddels leven er ongeveer 0.4 miljard mensen in de moderne wereld, en zij gebruiken verreweg het grootste gedeelte van de energie. Als China en India daar binnenkort bijkomen en hun energie halen uit fossiele brandstoffen (en dat is wel waarschijnlijk) hebben we 1.3 + 1.0 + bevolkingsgroei is ongeveer 2.5 miljard mensen bij, en zal de CO2 toename stijgen met een factor 6 a 7 ongeveer (een overigens zeer onnauwkeurige schatting, maar het geeft wel degelijk iets aan). Deze is op dit moment jaarlijks 2 ppm, tel uit je winst…

  Verder wil ik niet weten wat de overige milieu en gezondheidseffecten zullen zijn van 50 jaar steenkool in China. Ik hoop voor de mensen daar dat ze snel maatregelen nemen om de aller ergste smog (met bijbehorende gezondheidsproblemen, zure regen, solar dimming etc.) tegen te gaan. Dit is overigens in het geheel niet onmogelijk gezien hoeveel de luchtkwaliteit in Europa verbeterd is de afgelopen 30 tot 40 jaar.

  We zullen het zien vrees ik.

 3. LeClimatique 4 oktober 2010 om 21:08- Antwoorden

  Arjan, vooral de luchtvervuiling zal een probleem worden. Maar vergeet niet: milieu≠klimaat. Lord Monckton prevelde een tijdje terug iets over dat er nog veel winst te behalen valt met "Stoichiometric Combustion". Het omzetten van de energie in kolen zelf (de verbranding) kan nog veel en veel schoner. Ik snap dan ook niet waarom daar niet veel meer op wordt ingezet.

  Om nog even op CCS terug te komen. Het stomme is dat de overheid al een belofte heeft gemaakt over CO2-reductie. Die toezegging is allang voltooid verleden tijd! Zij kunnen niet anders dan hiermee doorgaan met die CCS-gekte of anders dreigt contract-breuk met de EU. Nou dat nog liever dan dat onzinnige CCS.

 4. sindbad 6 oktober 2010 om 20:02- Antwoorden

  CCS is potentieel nog veel gevaarlijker, afhankelijk van het proces dat gebruikt wordt om CO2 uit de verbrandingsgassen te verwijderen. In Noorwegen is een project stilgelegd na bezwaren tegen het gebruik van aminen on CO2 af te vangen, omdat er bij dat proces nitrosaminen ontstaan, die tot de meest kankerverwekkende stoffen behoren die er bestaan.

  Mooie oplossing: een relatief onschuldig gas verwijderen en er carcinogene stoffen voor in de plaats uitstoten.

  Ik weet waar mijn zegeningen liggen. Ik stook de BBQ nog maar eens.

 5. sindbad 6 oktober 2010 om 20:48- Antwoorden

  CO2ntramine is dus een heel toepasselijke titel! Zag hem net pas;)))

 6. Henk Veenstra 19 oktober 2010 om 20:21- Antwoorden

  Och, misschien helpen politici en industriëlen CCS om zeep.

  De PVV wilde het niet en nu schijnt de bouw van een tweede kerncentrale voor te gaan.

  VROM heeft de indoctrinatie van noordelijke Bestuurders al beëindigd. Ook een Brede Maatschappelijke discussie komt niet van de grond. De NAM heeft geen belang bij het afstaan van bijna-lege velden voor CO2-opslag: verlengde aardgaswinning ( door bv N2 te injecteren) brengt nog geld op. Daarna is zo'n veld niet meer bruikbaar voor CO2-opslag.

 7. […] bijuitstek gemotiveerd tot mijn kruistocht tegen klimaatbeleid. En na donderdag is wel duidelijk: Co2ntramine kan gerust zijn, CCS gaat niet meer gebeuren in […]

Geef een reactie