Rene Leegte, VVD woordvoerder energie en milieu

In het debat over de inpassing van CCS in de mijnbouwwet (m.a.w. de wettelijke regeling van het opslaan van CO2) van donderdag 20 januari jl, bracht kersvers VVD kamerlid René Leegte (energie en milieu) de klimaatdoorbraak van het jaar: de VVD ziet geen heil meer in maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.

In zijn opening stelt hij: de VVD staat voor een 20% CO2 reductie, maar voor haar is het niet de klimaatdiscussie maar de energiediscussie die hiertoe motiveert.

Daarom is de VVD alleen nog maar voorstander van maatregelen die zinvol zijn in het kader van een grotere energieonafhankelijkheid, waarbij een daling van de CO2 uitstoot wellicht voor de klimaatdiscussie mooi meegenomen is, maar verder zonder enige illusie dat hiermee de klimaatverandering ook maar één minuut vertraagd zal worden.

Leegte verwees na vragen over zijn mening over CO2 nog naar een eerder debat waar hij namens de VVD het IPCC als een politiek en eenzijdig instituut had neergezet, waardoor ernstig in twijfel getrokken moet worden of de IPCC aanbevelingen wel tot een zinvolle besteding van belastinggeld zouden leiden.

Een dergelijke stellingname van één van de regeringspartijen binnen één jaar was een jaar geleden het openlijk uitgesproken doel van mijn betrokkenheid bij climategate.nl, dus dit is ook voor mij een bijzonder moment!

Moeilijk debat

Dat het niet meeviel om deze op zich zeer heldere en nieuwe uitgangspunten op een consequente manier te verbinden met het bestaande beleid werd in het debat goed duidelijk: Leegte moest veel omzwaaiende bewegingen maken om de soms spitse interrupties te omzeilen. Want inderdaad: waarom überhaupt vasthouden aan CO2 reductie als je geen enkele invloed op het klimaat verwacht?

Leegte gaf de indruk dat hij zich in zijn 100 dagen kamerlidmaatschap zéér breed ingelezen heeft in de materie, en het is verfrissend en bewonderenswaardig dat hij aan de hand van zijn bevindingen ook direct zo duidelijk en nuchter positie in durft te nemen.  Er waait duidelijk een nieuwe wind in Den Haag!

Al denk ik dat zijn immer uiterst behoedzame en diplomatieke VVD klimaatvoorgangster Helma Nepperus wel geschrokken zal zijn van zoveel jeugdige onbezonnenheid…

CCS

In mijn ogen was er geen plaats waar de VVD deze ommekeer beter naar buiten had kunnen brengen dan in het debat over CCS, de grootste draak die het klimaatdebat gebaard heeft:

Hoe kun je er vóór zijn om een volstrekt ongevaarlijke stof dermate te concentreren dat hij dodelijk wordt, tegen enorme kosten en een 50% hoger fossiel energiegebruik?! Met name CCS heeft mij daarom altijd bijuitstek gemotiveerd tot mijn kruistocht tegen klimaatbeleid. En na donderdag is wel duidelijk: Co2ntramine kan gerust zijn, CCS gaat niet meer gebeuren in Nederland.

Klimaatpeace

De verbijstering stond bij klimaat-veteranen Liesbeth van Tongeren (Groen Links)  en Diederik Samsom (PVDA ), beiden ex-Greenpeace, op het gezicht te lezen. Ze wisten natuurlijk dat het niet lang meer kon duren, maar daar was het opeens, toch nog eerder dan ze gedacht hadden.

Van de toch al smeltende ijsschots waar het klimaatbeleid op drijft, was door het afhaken van de VVD opeens een flink stuk afgebroken, iets wat wel eens een tipping point zou kunnen betekenen!

Van Tongeren had zich al een week eerder als een verbeten terriër op Leegte gestort bij een debat over kernenergie in De Rode Hoed, waar de VVD sterk positie innam vóór nieuwe centrales in Borssele. Ook daar bleek Leegte zich overigens zeer snel en grondig in het onderwerp ingelezen te hebben. En ook nu weer werd er vanuit de heup geschoten op Leegte, die alle zeilen bij moest zetten.

Nu het CDA nog

Maar in de ogen van Van Tongeren en Samsom was ook gelatenheid te lezen: ze weten dat het nog maar een kwestie van tijd is of ook het CDA moet om, onder druk van de publieke opinie. De SP leek al overtuigd. Dus werden er wat vliegen afgevangen en deed men er verder het zwijgen toe. Uiteindelijk steunde Samsom zelfs van harte het amendement dat Leegte voorstelde, wat een sterke afkeuring van CCS inhield.

Want ook Samsom heeft natuurlijk stiekem allang de draai gemaakt van klimaat naar energie, maar laat de klimaat-aftocht door anderen blazen, waarna hij (zogenaamd) wel mee zal moeten.