Geef deze gemeenteraad snel 'de staat van het klimaat'.

Vandaag kreeg ik een schok toen ik de gemeentepagina Skarsterlan Nijs in de Jouster Krant las: ook hier!! Het bewijs dat de klimaathysterie tot in de diepste vezels van onze maatschappij doordringt, blijkt wel nu zelfs mijn gemeente ‘Skarsterlân’ aankondigt op 4 februari mee te doen met de ‘Warme truiendag’, een vinding van het oppermachtige Wollensokkenimperium.

Op 4 februari zetten we schoolkinderen in de kou: voor het klimaat
Met zoveel leden van de Fryske Nationale Partij in de raad en FNP-wethouder Durk Durksz (milieu) verwacht je toch een zekere nuchterheid. Dat restantje normaliteit in een zee van mediahysterie, was mijn reden te remigrereren naar it Heitelân. Maar zelfs het gemeentehuis in Joure is door ecosocialisten bezet. En dus mogen ook hier op 4 februari kinderen een longontsteking oplopen voor ‘het klimaat’.

Niet het menselijk welzijn telt hier
…maar..

‘als 700 scholen op Warme Truiendag de verwarming 3 graden lager zetten scheelt dat 166 ton broeikasgas’.

Zo met landelijk bibberende en snotterende kindjes zit die 0,000075 procent besparing op de Nederlandse jaaruitstoot (220 Megaton) weer mooi in de pocket.

Als rechtvaardiging om kinderen te laten bibberen
.. krijgen inwoners van deze prachtgemeente het volgende klimaatsprookje opgedist door de communicatiemiepjes van de gemeente. Wat de juf in de klas zal hervertellen tot bederf der jeugd:

‘Een warmer klimaat klinkt misschien lekker, maar heeft veel ongewenste gevolgen. Een kwart van alle dieren en planten dreigt de komende decennia uit te sterven doordat zij niet kunnen overleven in een ander klimaat. Daarom roepen wij niet alleen scholen, maar ook bedrijven in Skarsterlan op om mee te doen’.

Ik roep alle scholen en bedrijven op om zich met hand en tand te verzetten tegen deze indoctrinatie. Dat doe ik via een vrije bewerking van Fedde Schurer’s ‘Fryslân Oerein’, maar eerst laat ik zien wat de bron is van deze klimaatoverdrijving, en hoe daarvan te genezen.

De miepjes op het gemeentehuis
..beroepen zich, waarschijnlijk onbewust, op Thomas et al in 2004, de in media gehypete campagnestudie uit Neetjur: uit de sensationele mediavertaling daarvan is die 25 procent afkomstig. En één van de auteurs van de studie -Lee Hannah van het fondsenwervende conglomeraat Nature Conservancy- schermt er nog steeds mee, vele fondsenwervende firma’s hebben er al dankbaar vele fondsen mee binnengetrokken.

Mijn eerste impuls was:
Wethouder Durk Durksz, mei ik jo freegje, doge jo wol? Hij is één van de verantwoordelijken voor dit grapje. Maar in tweede instantie zal ik het graag beleefder formuleren, omdat u gewoon nooit de juiste informatie tot u hebt gekregen. Maar wanneer u Fries bent in oude zin van het woord, staat u wel open voor eerlijker voorlichting. Daarom:

    U zou niet moeten draaien aan de thermostaat, bestel voor uw hele raad het boek ‘De Staat van het Klimaat’. van Marcel Crok. De gemeenteraad van Deventer ging u voor, maar ook Mark Rutte, Diederik Samsom, en vele anderen

Als kleine auteur leg ik daar met hulp van ecologen in Oxford uit waarom dit soort opgewarmde biohysterie echt niet meer kan. De enige manier dat zij tot dramatische uitsterfcijfers komen, is doordat ze de biologische werkelijkheid overboord gooien. Het doel van dit soort klimaatenvelopstudies dient dan ook geen wetenschap, maar mediahysterie en fondsenwerving. Het bedroeft mij dat de vroeger nuchtere Friezen zijn gefopt.

‘Dy’t de deaden bylden bout,
en gjin libben romte jowt,
Dy’t dyn takomst en ûnthjit
Yn in toga fan griene angst smoare lit,
Fryslân oerein!

De eigen spraek, fan God dy jown,
Balle fan dyn eigen groun
En dyn frije siel forret,
En dyn bern yn’t tichthûs fan ecosocialisten set-
Fryslân oerein!

(frij nei Fedde Schurer: Samle Fersen)

Geachte heer Durksz
Geloof niet langer de tenenkrommende berichtgeving in de Leeuwarder Courant van activist Halbe Hettema en zijn eeuwige smeltende ijsberen. In plaats daarvan wil ik u vragen: Hebt u de moed om de rug te rechten, de misleiding door de milieubeweging een halt toe te roepen? Bent u de bestuurder die voortaan er voor waakt dat inwoners van uw prachtgemeente worden geindoctrineerd met opgewarmde angstzaaierij? Dat aandacht en energie weer gaan naar nuttige zaken, als het mooi houden van dit ‘moaiste plak op ierde’?

Was getekend: uw nieuwe inwoner in het prachtige Langwar