Het lijkt er op dat Britse Windboeren, verenigd in Forewind een megaclaim gaan leggen op de Doggersbank, Nederland’s belangrijkste visgrond en potentieel natuurreservaat voor Natura 2000. Doggersbankfase 1 voor 1,5 Gieg opgesteld vermogen (dus delen door productiefactor 3 om opgewekt vermogen te berekenen) zou al ver in de planning zijn. RWE, de huidige eigenaar van een aantal van onze voormalige nutsbedrijven is ook partner. RWE heeft in Nederlandse wateren een vergunning voor de ontwikkeling van ‘Tromp Binnen’.

Visgrond weg voor Brits klimaatbeleid?
Zij willen bijna 9000 vierkante kilometer visgrond in beslag nemen voor offshore windenergie.
In de woorden van Martin Pastoors, directeur van het Wageningse Centre for Marine Policy, lijkt de 1,5 gieg een voorbode voor een veelvoud:

There was an impressive presentation on behalf of the ForeWind consortium about their program for monitoring and getting consent for the Dogger Bank windfarm. The plan is to develop 2600 windmills that should generate 13 GW by 2023. The conditions under which the windmills will be constructed and how other users of the sea would have access to the area is currently under debate in a stakeholder process.


Doggersbank meest inefficiente en dure locatie voor energieopwekking
Men veronderstelt dus de installatie van 5 MW-molens, die dan altijd draaien. Anders kom je niet op 13 Gieg. Men rekent de productiefactor niet mee. De molens zullen gemiddeld maximaal 1/3de van hun nominale vermogen leveren, dus neemt deze windcentrale voor een dikke 4 gieg een kleine 9000 vierkante kilometer visgrond/marien natuurgebied.

Eén normaal grote gascentrale van 1200 MW die voor 80 procent vollast draait (meestal voor meer) produceert bijna 1 Gieg op 100 hectare maximaal. De gascentrales en kolencentrales zijn dus ruimtelijk eenvoudiger inpasbaar, (zoals op de Maasvlakte) zodat zij dicht bij de gebruikers produceren. De Offshorefarm zal haar wisselvallig geleverde energie over 400 kilometer naar stedelijk gebied in GB moeten transporteren, met een extra rendementsverlies plus gesubsidieerde aanleg van kabels door zee.

Faalfactor offshore-molens uitzonderlijk hoog
Het hoge aantal turbines op maximale afstand van de kust, vergroot de faalfactor en daarmee reparatiekoste. Die kosten zijn substantieel. Alle 80 turbines van Deens offshorepark Horns Rev dat slechts acht jaar in gebruik was, moesten al gerepareerd/vervangen worden. Bij het park voor Egmond aan zee, was na 3 jaar al een kwart van de molens stuk door de vijandige milieucondities op zee.

IN Nederlands 6 windparken op zee vergund
RWE is één van de ontwikkelaars van windparken voor de kust van Nederland. Die bouwen ze echter alleen als de overheid alles vergoedt: in de woorden van Stichting de Noordzee, groot voorstander van de industrialisatie van de zee die zij visserijvrij wil maken:

Voor de bouw van offshore windparken is subsidie nodig. De 6 definitief vergunde parken hebben een totaal vermogen van ruim 1900 Megawatt. Er komt begin 2010 echter maar voor 950 MW subsidie beschikbaar. De windparkontwikkelaars moeten met elkaar concurreren voor dit geld. Er zal dus een flink deel van de parken zonder subsidie achterblijven.
Stichting De Noordzee hoopt dat bij de verdeling niet alleen naar kosten gekeken wordt, maar ook naar effecten op natuur. Dan zou het park van RWE best eens vooraan kunnen eindigen bij de subsidiepot.

Eerst alle dolfijnen doof
Heiwerkzaamheden maken alle marien leven in wijde omtrek doof.. Ook permanent geluid door draaiende molens, zowel via luchtovedracht als trillende voet verjaagt marien leven. Zie dit rapport van Royal Haskoning, dat alleen al voor de luchtoverdracht op het water 125 decibel geeft, gelijk aan een straaljager. De trillingen van de voet zijn nog steviger

2.De geluidsafstraling vanwege de trillingen, afkomstig van de gondel, door het deel van de
mast dat in het water staat. Uit praktijkmetingen is gebleken dat deze geluidsafstraling aanzienlijk
is.

Een molen van 5 Megawatt geeft in totaal 153 dB geluidsniveau aan de bron, dat is een veelvoud van een opstijgende straaljager, en veel meer dan een groot schip (142) dat overvaart. Zelfs op 100 meter geeft een draaiende molen nog het geluidsniveau af van een overvliegende straaljager (126 dB)

Uit deze WOB-rapportage over bouw van windparken in Natura2000-gebied Borkumse Stenen (het park van Bard voor 5,1 miljard), blijkt dat de overheid de schade voor bruinvisse beperkt, door te stellen dat deze alleen in het voorjaar in het gebied voorkomen. Een heiverbod in het voorjaar zou afdoende zijn.

Tevens worden door dit voorschrift: effecten op de Bruinvissen In Natura 2000 gellled “Borkum Rlffgrund” door de aanleg van windturbinepark GWS Offshore NLl uitgesloten, aangezien daar in het voorjaar verhoogde dichtheden bruinvissen voorkomen, en er bulten de periode van 1 januari tot 1 juli niet geheld mag worden. Gezien de tijdelijkheid van het effect (éénmallg en gedurende de minst gevoelige periode van de Bruinvis) stelt het bevoegd gezag dat de effecten van heien niet leiden tot wezenlijke “aantasting van de natuurlijke kenmerken” van het Natura 2000 gebied “Borkum Riffgrund”.

Het bevoegd gezag is van mening dat eventuele, gunstige effecten van de alternatieve ‘intrIl’ methode, zoals beschreven in de aanvulling omtrent mltlgerende maatregelen heien, met de op dit moment beschikbare informatie niet goed zijn in te schatten. Wel bestaat de mogelijkheid in het kader van het
uitvoeringsplan mitlgerende maatregelen voor te stellen en de positieve effecten daarvan te onderbouwen. Mocht uit de monitoringsresultaten blijken dat de mltigerende maatregel een matigend effect heeft op de effecten van heiwerkzaamheden, dan kan het bevoegd gezag na evaluatie toestemming geven om af te wijken van de voorschriften.

De rest van Doggersbank moet aquarium worden
Nadat de windparken zijn verschenen, moet de rest van de Doggersbank een Natura 2000-reservaat worden via FIMPAS, zo meldt Pastoors. Een lawaaierig aquarium dan met 126 dB door windmolens, zelfs op 400 meter no 110 dB.

Maar dat is duurzaam lawaai, dus dat is eigenlijk heel goed voor de natuur.