Gelukkig is er nog een politieke partij die niet in katzwijm ligt voor de nieuwe groene religie en die nog nadenkt met hart voor de echte natuur want we lezen:

PVV Den Haag wil ‘Mini-Zoo’!”

De Partij voor de Vrijheid in Den Haag wil dat er een ‘Mini-Zoo’ komt als alternatief voor de realisatie van een Haags Klimaatcentrum. PVV-er De Mos:

Wij zien niets in de komst van een klimaatcentrum dat hel en verdoemenis predikt over een dreigende zeespiegelstijging die onze stad zal wegspoelen. De zeespiegel is de laatste duizend jaar met nog geen twee decimeter per eeuw gestegen. De enigen die daar wakker van liggen zijn de kaboutertjes!

De PVV wil onder andere de anderhalf miljoen euro die wordt gereserveerd voor de komst van een klimaatcentrum, besteden aan de ontwikkeling van een ‘Mini-Zoo’.

Zolang de klimaatdiscussie nog in volle gang is, moeten we een klimaatcentrum niet willen en kunnen we beter streven naar een kleine dierentuin die zich onder andere richt op natuureducatie en de kennismaking met dieren.

Over de dieren die de ‘Mini-Zoo’ moeten gaan bewonen, stelt de PVV dat het zich moet richten op kleinschaligheid.

Lees hieronder verder en zie ook de vragen die in de Haagse raad worden gesteld:

“De kleine Haagse dierentuin moet vooral niet de concurrentiestrijd aan willen gaan met Blijdorp en Artis, maar moet, zeker in de aanvangsfase, streven naar een educatief karakter voor de Haagse jeugd en een ontspannend karakter voor alle Haage bewoners. Wellicht zijn er in een later stadium sponsoren te vinden waardoor de ‘Mini-Zoo’ zich ook meer kan richten op toeristen”, aldus De Mos.

In de op te zetten kleine dierentuin moet ook ruimte zijn voor organisaties die zich richten op dierenwelzijn en een tastbaar milieubeleid.

De Mos: “Met de subsidieafbouw van het Haags Milieu Centrum, moeten we het kind niet met het badwater weggooien. Organisaties die zich richten op dierenwelzijn en een tastbaar milieubeleid, kunnen op onze steun rekenen. De Haagse Vogelbescherming, de Dierenbescherming en Egelopvang Den Haag doen bijvoorbeeld goed werk en die moeten voor onze stad behouden blijven. Kinderen actief bij de natuur betrekken, onder andere door schooltuineducatie, natuurlessen en lessen over de omgang met dieren in de op te zetten ‘Mini-Zoo’, is voor ons een andere belangrijke pijler”.

De PVV ziet voor de ‘Mini-Zoo’ ook een uitstekende locatie waar aanvullende activiteiten kunnen worden aangeboden.

“In combinatie met schooltuineducatie kun je bijvoorbeeld ook aan kinderen kooklessen geven met gezonde ingrediënten. Zou het niet prachtig zijn, als bij de opening van onze eigen Haagse kleine dierentuin Pierre Wind komt koken?”

De PVV stelt de wethouder dan ook de volgende vragen:

7 juni 2011

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Bent u bereid eindelijk te accepteren dat er nog volop discussie gaande is over de invloed van de mens op klimaatverandering en deelt u de mening dat zolang deze discussie nog niet is uitgewoed, er geen geld moet worden besteed aan het oprichten van een klimaatcentrum, waarbij wordt uitgegaan van eenzijdige klimaatalarmistische informatie? Zo neen, waarom niet?

Bent u van mening dat het geld dat nu is uitgetrokken voor het klimaatcentrum beter kan worden besteed aan het ontwikkelen van een ‘Mini-Zoo”, waar kinderen actief bij de natuur worden betrokken door onder andere natuureducatie en de kennismaking met dieren? Zo neen, waarom niet?

Deelt u de mening dat deze ‘Mini-Zoo’ op termijn, als er sponsoren geworven kunnen worden, een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan de Haagse economie, daar het naast leuk voor Hagenezen ook toeristen zal aantrekken? Zo neen, waarom niet?

Bent u bereid op korte termijn serieus te kijken naar de mogelijkheden om het ontwikkelen van een Haagse ‘Mini-Zoo” gestalte te geven? Zo ja, kunt u de Raad dan voor de zomer een eerste plan van aanpak doen toekomen en kunt u daarbij omschrijven hoe organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn en een tastbaar milieubeleid, zoals de Haagse Vogelbescherming, de Dierenbescherming en de Egelopvang Den Haag, een plaats krijgen in de op te richten dierentuin?

Namens de PVV,
Richard de Mos

Driewerf hoezee namens het hele team van Climategate.nl en het grootste deel van onze bezoekers naar ik aanneem. Zet de strijd tegen de nonsens en vóór de echte natuur door!