Thorium: kernenergie zonder de nadelen?

(Zie ook dit recente blog over thorium MSR)

Hij was zelfs aangekondigd door ons Nationale Politiek Correcte Geweten Clairy Polak: de bijeenkomst van de VVM in Nieuwspoort over het illustere thorium. Als we de vele extatische websites mogen geloven is thorium de panacee voor al onze energiezorgen nu uranium opeens toch niet meer kan, kolen sowieso niet mochten, olie opraakt, gas van Putin komt en niemand een windmolen in zijn tuin wil hebben. Je kunt er zelfs mee autorijden!

Thorium aangedreven conceptauto van Cadillac

Sprekers waren Dr Derk Loorbach (DRIFT), Dr Henk Huizing (Innovatienetwerk), Ir Noud te Riele (Storrm CS) en Dr Ir Jan-Leen Kloosterman (TU Delft). De leiding was in handen van mijn mede-O2Nederland-lid-van-het-eerste-uur Ir Harry te Riele, transitiedeskundige.

Twee stappen vooruit

Het enthousiasme over thorium berust op twee grote verbeteringen ten opzichte van de huidige op uranium gebaseerde kerncentrales: er is vrij gemakkelijk een nóg veiligere centrale mee te maken dan de nieuwe types zoals die in Finland gebouwd en in Borssele gepland worden, en het afval blijft véél korter radioactief (500 ipv 100.000 jaar).

 

Veel kortere halfwaardetijd van Thorium kernafval

Andere voordelen zijn dat er voor duizenden jaren thorium is in westerse landen (m.n. Australië, de VS, India en Turkije), dat je het niet hoeft te verrijken, dat er geen bommen mee gemaakt kunnen worden, en dat je er in de reactor nieuwe brandstof mee kweekt waardoor je je brandstof heel efficiënt geberuikt. Tot slot kun je er ook afval van andere centrales zoals plutonium mee verbranden.

Wat is het verschil tussen thorium en uranium?

Dat is eigenlijk niet zo erg groot: thorium kan zelf niet splijten maar gaat in de reactor over in uranium 233 dat dat wél kan. Er zijn dan ook allerlei combinaties mogelijk van bv. thorium, uranium en plutonium, die allemaal zo hun vóór en nadelen hebben.  Maar alleen als je zuivere thorium gebruikt, heb je álle genoemde voordelen.

Dat de meeste in aanbouw zijnde thorium reactoren toch op combinaties draaien komt omdat je dan heel dicht bij de huidige, bekende reactortypes kunt blijven. Zo worden er in India Canadese Candu reactoren gebouwd, waarin thorium gecombineerd wordt met plutonium en uranium, maar daarbij is de voornaamste intentie dat India eigen brandstof kan gebruiken en in de toekomst minder afhankelijk wordt van uranium invoer. Dat is de komende decennia nog geen factor in de stroomprijs, maar meer een goede lange termijn strategie, die aantoont dat men in Azië verwacht dat grootschalige kernenergie uiteindelijk een belangrijke factor in de elektriciteitsvoorziening zal worden.

Hoeveel veiliger is een thoriumcentrale?

De huidige centrales hebben de splijtstof als tabletten in pakketten lange buisjes zitten, de elementen, die je na verloop van tijd moet wisselen. Meestal wordt water gebruikt als koeling en als moderator (dat is de stof die de kernreactie mogelijk maakt). Wanneer de kern niet meer onder water staat, smelt hij na een tijdje, zoals in de drie Fukushima reactoren gebeurd is.

Maar er is ook een heel ander principe waarbij de brandstof opgelost wordt in de gesmolten fluorzouten die ook als koeling dienst doen: de MSR (molten salt reactor). Je hebt dan geen elementen meer: de brandstof stroomt met het zout van de reactor naar de warmtewisselaars en weer terug. Daarbij worden de meeste afvalproducten in een aparte unit met heliumbelletjes afgevangen. Ook kun je nieuwe brandstof bijmengen en andere elementen uit de vloeistof halen door deze tijdelijk uit de kringloop te halen.
Er vindt alleen splijting plaats in de reactor omdat het daar door grafietblokken stroomt die als moderator werken.
Heel makkelijk allemaal!

Schema van een gesmolten zout centrale, met de cruciale “freeze plug” beveiliging

De goede beveiliging berust op een letterlijk “coole” truc: de zouten stollen bij ongeveer 450 graden, dus kun je een leiding verstoppen door hem af te koelen. Doe je dat elektrisch, dan weet je zeker dat de leiding bij het wegvallen van de elektriciteit open zal gaan, want de koeling valt weg.
Op die manier wordt een”stop” onder in de het reactorvat opgenomen, die smelt wanneer de elektriciteit uitvalt, en de zouten met het thorium in vaten laat lopen, waar ze geen kwaad meer kunnen omdat de resterende vervalwarmte daar vanzelf weg kan stromen. Na herstel van de stroomvoorziening kan het spul weer teruggepompt worden in de reactor, de prop bevroren, en kan de reactor weer opgestart worden.
Een volautomatische beveiliging dus!

Ik weet niet of je dit een principieel veiliger reactorconcept kunt noemen. De eenvoud spreekt me wel enorm aan. Maar ook hier is het weer een kwestie van voldoende fantasie om toch mogelijke problemen te verzinnen, en ik zou er best een paar weten. Over één daarvan komen we later nog te spreken.

Overigens kun je ook alle andere splijtstoffen gebruiken in een MSR, puur of in combinatie. Dat is allemaal al gedaan bij proefreactoren. De voordelen van dit type zijn dus niet voorbehouden aan thorium. Wel is het zo dat je 100% thorium eigenlijk alleen maar in een MSR kunt toepassen. Vandaar dat deze twee vaak in één adem genoemd worden.

Waarom hebben we nog geen thoriumcentrales?

De hoofdreden is dat kernenergie voortkomt uit de ontwikkeling van de uranium/plutonium atoombom. De eerste toepassing als krachtbron was dan ook militair: een atoomonderzeeër. Een volgende was de bommenwerper die langdurig boven Rusland kon cirkelen.

De Convair NB-36H had als test een werkende reactor aan boord en heeft ook echt gevlogen

Bijna alle huidige centrales zijn een opschaling van die eerste duikboot reactor.
Alle nucleaire kennis was gebaseerd op het Manhatten project en een zeer belangrijke functie van de eerste civiele centrales was het produceren van voldoende plutonium om kernkoppen te kunnen maken om de Russische beer van onze huid te houden. Daarom werd voor uranium 238 gekozen als splijtstof.
Daarna was het als met de VHS vs. de V2000 videostandaard: toen de wereld vanwege de oliecrisis in1973 acuut honderden centrales wilde bouwen, werd in de haast voor het verst ontwikkelde systeem gekozen.
Met iets meer geduld had het wellicht ook thorium kunnen zijn.

Sindsdien is thorium het stiefkind van de nucleaire industrie: er wordt heel verspreid door kleine onderzoeksgroepen aan gewerkt, maar van een echt significante, gecoördineerde inspanning is geen sprake.
Daar zijn helaas ook wel wat redenen voor te bedenken.

Gesmolten zouten

Allereerst zijn gesmolten fluorzouten vreselijk agressieve stoffen, die bijna alles aantasten waar ze mee in aanraking komen. Dit stelt hoge eisen aan de te gebruiken materialen, en beperkt de toelaatbare werktemperatuur.
Inmiddels heeft al wel een testreactor vijf jaar gedraaid zonder zichtbare corrosie, met gebruikmaking van de speciale legering Hastelloy-N, en wordt veel onderzoek gedaan naar betere en goedkopere materialen. Men zegt zelfs de haalbaarheid van een 30-jarige levensduur van een MSR te hebben aangetoond.
Maar met dit corrosieve aspect in je achterhoofd kijk je toch anders naar het enorme onderhoudsvoordeel van een MSR dat je nooit in de reactor hoeft te zijn, en je alles kunt doen met de vloeistof in installaties daarbuiten. Dat zou op zich een heel simpele en goedkope exploitatie mogelijk maken met een minimum aan onderhoud en down-time.
Op dit moment nog moeilijk voorspelbare corrosie-problemen met het reactorvat, de leidingen, pompen en kleppen maken de MSR dus minder aantrekkelijk om miljarden in te investeren.

Proven technology

In de tweede plaats is kernenergie enorm gereguleerd, en zijn de veiligheidseisen extreem. Die worden opgelegd door overheden, die daar mensen voor moeten aannemen zo gauw het land aan kernenergie begint. Het opleiden van die mensen, het opstellen van de regels en het opbouwen van een vergunningsstelsel duurt een hele tijd. En als eenmaal iedereen gewend is aan bepaalde types centrales en de veiligheidsaspecten daarvan, wordt voortaan liefst alleen nog maar deze “bewezen technologie” geaccepteerd. Een innovatie op nucleair gebied maakt iedere controlerende official uiterst nerveus.
Dus als je als bedrijf miljarden in de MSR ontwikkeling zou willen steken, wordt je initiatief bepaald niet bij voorbaat met open armen ontvangen door de vergunningverleners. Dat is ook zeker niet motiverend voor die bedrijven!

De uranium-thorium HTR reactor

In de praktijk zie je dan ook dat thorium vooral gebruikt wordt in combinatie met andere brandstoffen, óf in bestaande types waterreactoren, óf in de HTR (high temperature reactor). De HTR werkt op wéér een heel ander principe, nl. met kleine hoeveelheden thorium en uranium in grafieten blokken of tennisballen, en met heliumgas als koeling.
De HTR is nog een flink stuk veiliger dan de MSR, maar levert wel enorme hoeveelheden zwak radioactief afval op. Onbruikbaar voor boeven en niet erg gevaarlijk, maar wel duizenden malen meer in volume dan bij andere types. Ook is hij principieel kleinschalig (tot 250MW), terwijl de MSR ook vanuit het principe grootschalig is (ca 2000MW).
De huidige HTR ontwerpen zijn dan ook niet geschikt om een groot aandeel in de energievoorziening in te gaan vullen.
Wel zijn ze erg nuttig om in decentrale toepassing ook de warmte te gebruiken bv voor stadsverwarming (een beetje stad heeft er al gauw vier nodig voor zijn elektriciteitsvoorziening). Of om juist alleen de warmte te gebruiken, zoals Bush er waterstof mee wilde maken voor zijn “Freedom Car” (nooit meer wat van gehoord, gelukkig..), en Canada er teerzanden mee zou kunnen ontwikkelen zonder er 40% van de energie inhoud van de gewonnen olie aan aardgas in te hoeven stoppen voor het uitstoken.

In alle gevallen waarin thorium gebruikt wordt in combinatie met andere splijtstoffen, gaat het voordeel van de veel kortere levensduur van het afval verloren en gaat het alleen nog maar om uraniumvervanging. Het afvalvoordeel wordt alleen bereikt in de MSR.

De politiek en de toekomst van thoriumreactoren

Het overstappen van uranium op thorium heeft veel voordelen, en een opkomst van MSR centrales ligt voor de hand, met thorium als bijna ideale nucleaire brandstof.

Toch wil ik daar een kanttekening bij maken.
De voordelen van thorium op gebied van wereldvoorraden, halfwaardetijd van het afval en veiligheid worden vooral als voordeel gevoeld door hen die grote bezwaren tegen uraniumcentrales hebben. Voorstanders van de huidige kernenergie zien echter geen enkel probleem in de voorraden uranium, zeker niet bij een duurzame splijtstofcyclus met 4e generatie reactoren; zijn ook niet panisch over netjes verwerkt en opgeslagen afval,  en voelen zich veilig genoeg bij de nieuwste types reactoren zoals nu gebouwd gaan worden.
Het is maar de vraag of een groot deel van de tegenstanders van uraniumcentrales zich zullen opwerpen als grote voorstanders van kernenergie zo gauw de centrales op thorium draaien.

Het lijkt er dan ook op dat de voordelen van thorium vooral politieke betekenis hebben: bij thorium kun je op goede gronden argumenten van tegenstanders van kernenergie ontkrachten en daarmee veel gemakkelijker een pro-nucleair beleid verdedigen en geaccepteerd krijgen. Dit zou wel eens tot een politieke thorium hype kunnen leiden, tegen de tijd dat het tot de bevolking doordringt dat de energietransitie op basis van wind en zon hun levensstandaard flink begint aan te tasten.

Voor zover je alleen maar minder afhankelijk van uraniumproducenten wilt zijn kun je ook thorium bijstoken in bestaande types reactoren, waar men in India dus al mee begonnen is. Dit zal eerder de strategie zijn van landen zonder publieke weerstand tegen kernenergie

De mogelijkheid van thorium bijstoken in uraniumcentrales  maakt overigens een einde aan het telkens weer opduikende bezwaar van de anti-kernenergie beweging dat er te weinig uranium zou zijn voor een flink aandeel van nucleair in de energievoorziening.
Ten eerste is het gewoon niet waar, en ten tweede is er altijd voldoende thorium om een eventueel duurder wordend uranium (deels) te vervangen.

De energietransitie

De avond werd gestart met uitgebreide aandacht voor de door velen zo vurig verlangde energietransitie. Die is gebaseerd op de aanname dat fossiele energie binnenkort ongewenst, onbetaalbaar of op is, en we dus over een tijdje omgeschakeld zullen zijn op andere bronnen. Die moeten dan natuurlijk “duurzaam” zijn, en de huidige  kernenergie wordt niet als zodanig gezien.
Als je dan ziet hoe gruwelijk veel fossiele energie vervangen moet worden door “iets anders”, is duidelijk dat dat nooit mogelijk is met het plaatsen van windmolens en zonnepanelen in het tempo waarin dat nu gebeurt.
Wie goed rekent, stelt mijns inziens zelfs vast dat dat überhaupt niet mogelijk is met de nu beschikbare alternatieve bronnen, ondanks de veel gebezigde kreet “het kan want het moet!”.

Transitiedenkers Harry te Riele, Derk Loorbach en Henk Huizing

Er komt dus een plotselinge, revolutionaire, fundamentele ommekeer waarbij de wereld binnen een paar decennia gedecarboniseerd wordt: de energietransitie. Daarvoor is het instorten noodzakelijk van “het oude regiem”, waarmee de gigantische fossiele en nucleaire industrie en infrastructuur van dit moment bedoeld wordt. Voorstanders van de transitie kijken dan ook reikhalzend uit naar tekenen van destabilisatie die op het begin van die instorting zouden kunnen duiden, zien hun gelijk bewezen door Fukushima en de BP ramp in de golf van Mexico, en beginnen te glunderen bij olieprijzen boven de $150 per barrel!

Op de wenselijkheid en het realiteitsgehalte van deze transitie kom ik over een paar weken terug met een stevige blog “De energievoorziening in 2050”.
Vooralsnog vind ik het transitie-denken het best te omschrijven als in de onderstaande cartoon.

De energietransitie…

De thorium transitie

De grote vraag op deze avond was natuurlijk of thorium een rol kan spelen in die transitie. Op de vele wild-enthousiaste thorium sites wordt het namelijk voorgesteld alsof thorium geen enkel nadeel heeft en dus waar zou kunnen maken wat de bouwer van de eerste werkende thorium test-kweekreactor zei:

“I can still remember the thrill that came with my realization that the breeder meant inexhaustible energy.”
“I became obsessed with the Idea that humankind’s whole future depended on the breeder.”
Alvin Weinberg

Wanneer de corrosieproblemen definitief overwonnen zijn, kun je dat inderdaad zo zien. Nu kun je natuurlijk ook zo aankijken tegen de duurzame uranium splijtstofcyclus die hoort bij de 4e generatie kerncentrales, maar dat ligt politiek-psychologisch toch wat moeilijker..

Maar goed, je zou dus verwachten dat thoriumreactoren met open armen ontvangen worden door de voorstanders van de energietransitie. Eindelijk iets wat qua vermogen aantikt, en grootschalig genoeg kan worden toegepast om een flinke hap uit het overheersende fossiele aandeel in de energievoorziening te nemen.
Maar het enthousiasme was bepaald niet unaniem. Aardig wat aanwezigen waren vooral bang dat “het oude regiem” thorium zou aangrijpen om overeind te blijven en zo de échte transitie tegen te houden. En die echte transitie blijkt dan toch te moeten bestaan uit politiek correcte windmolens, zonnecellen en biobrandstoffen.

De bijeenkomst

Het op het onderwerp afgekomen gezelschap was niet erg groot, ik schat 25 man, maar wel goed ingevoerd en van een brede samenstelling, waarbij alle denkrichtingen vertegenwoordigd waren.
Dit leidde tot een zeer opbouwende discussie, waarbij goed naar elkaar geluisterd werd, en veel zinnige dingen gezegd werden. Weinig bijeenkomsten over controversiële onderwerpen halen een dergelijk niveau, is mijn ervaring.
Dat was zeker mede te danken aan de toon en de aanpak van organisator en dagvoorzitter Harrie te Riele, en de inhoudelijke opzet van de middag.
De Vereniging voor Milieuprofessionals kan hiermee weer een uitermate geslaagde activiteit op haar conto bijschrijven.

 

 

 

Door |2015-03-16T06:51:34+00:0013 juni 2011|35 Reacties

35 Comments

 1. Rypke Zeilmaker 14 juni 2011 om 11:11 - Antwoorden

  Theo dank weer. Ik bezat niet meer dan wat googlekennis over thorium,

  Dus ik kan nog niet uitkijken naar een eigen klein thoriumreactortje in mijn achtertuin zodat ik offgrid kan?

  Want zoals ik al 2 jaar terug voorspelde in De Ingenieur gaan de energieprijzen gigantisch uit de klauwen lopen door een combi van klimaatwaanzin, oplopende staatsschulden met extra belasting tot gevolg, wanbeheer van het net omdat de energiebedrijven op beheer bezuinigen om op prijs te kunnen concurreren, het wegvallen van de aardgasbaten en algeheel overheidswanbeheer door bezuinigingen, die zijn veroorzaakt door de klimaatwaanzinnige SDE en MEP-subsidieuitgaven

  En ik kan mij vaag herinneren dat we een contract met Rusland lieten tekenen, waarin we min of meer afstand deden van enkele privileges in de gasrotonde om maar CO2 te kunnen opslaan, maar dat was slechts een vage herinnering, waarvan hopelijk niets waar is

 2. Turris 14 juni 2011 om 13:21 - Antwoorden

  Hoi Theo, uitstekend alweer! Veel om naar uit te kijken in de nabije toekomst. Van zeer groot belang is dat NL ook deze veilige energie technologie onder de knie krijgt met een nieuwe proefcentrale, want windenergie gaat het echt niet halen. Ik had al redelijk wat over thorium verzameld. Jouw artikel is zeer compleet!

  Misschien iets te melden nog over de winning/mining van erts met Thorium? We verwijten windenergie-lobby oogkleppen te hebben voor de enorme vervuiling bij hun winning/mining naar bijvoorbeeld Neodynium. Hoe dus bij Thorium?

 3. Herman Vruggink 14 juni 2011 om 13:56 - Antwoorden

  Voorstanders van de huidige kernenergie zien geen enkel probleem in de voorraden uranium, echter dit is dan wel gerekend naar het huidige verbruik. Indien wij moeten op- schalen naar 5.000 kerncentrales wereldwijd zijn wij toch behoorlijk snel door de makkelijk winbare velden heen. Natuurlijk, uranium is ook uit zeewater te winnen, maar dan kan je net zo goed windmolens gaan bouwen. En dus heb je 4e generatie reactoren gewoon nodig die echter alleen nog maar op de tekentafel bestaan. Al met al geen probleem indien je op tijd begint en niet geforceerd wordt om deze klus te klaren voor 2050. En dus kan de Thorium transitie een welkom (aanvullend) alternatief zijn.

 4. harry 14 juni 2011 om 17:29 - Antwoorden

  Dank Theo,

  Harry te Riele

 5. TINSTAAFL 14 juni 2011 om 17:30 - Antwoorden

  Intussen laat China er geen gras over groeien: http://www.wired.com/wiredscience/2011/02/china-t

  Yes We Can! om er maar een obamaatje tegenaan te gooien.

 6. René Brioul 15 juni 2011 om 11:47 - Antwoorden

  Mijn complimenten mbt dit artikel!

  Na diverse keren eerder thorium onder de aandacht gebracht te hebben en veelal geridiculiseerd te zijn lijkt er nu ineens een opening te zijn.

  Er is nog hoop!

  Sterker nog, er is WETEN!!!

 7. René Brioul 15 juni 2011 om 12:46 - Antwoorden

  Thorium is leuk als alternatief voor alle rotzooi die er nu is op het gebied van energievoorziening.

  Het feit dat het goed mogelijk is, kan een stap zijn voor diegenen die de krakkemikkerige manieren van energievoorziening (wind/zon/huidig nucleair) geloofden om een stap in de goede richting te zetten.

  MAAR… we gaan het uiteindelijk (binnen één jaar in dit aardse theater) doen met kleine units – niet groter dan de gemiddelde bagage-koffer – die energie "opvangt" vanuit de kosmos en deze omzet in direct bruikbare energie.

  Onuitputtelijk, praktisch en goedkoop (gratis)!

  Geen grote powergrids meer, energievoorziening volledig lokaal.

 8. René Brioul 15 juni 2011 om 12:58 - Antwoorden

  Linkje naar een eerder (gast)blog over o.a. thorium:

  http://climategate.nl/2010/09/25/echt-duurzame-en

 9. Theo Prinse 20 juli 2011 om 23:48 - Antwoorden

  Thorium Nuclear based Elecric Automobile Industry Aanvulling vanochtend ontvangen

  Geachte heer Prinse,

  In aanvulling op de eerder gezonden reactie op uw vragen, zend ik u hierbij een nadere berekening n.a.v. uw vraag hoeveel kerncentrales er nodig zijn om half Nederland elektrisch te laten rijden.

  Vraag 2. "Als voorstander van Thorium High Temperature Reactor centrales vraag ik mij af of er b.v. 25 kerncentrales nodig zijn om half Nederland elektrisch te laten rijden ""

  Het brandstof verbruik voor het totale wegtransport in Nederland is ca. 5,6 miljard liter benzine en 4,2 miljard liter diesel (en 0,4 miljard liter autogas). (zie de VNPI website
  http://www.vnpi.nl/Default.aspx?pageID=18
  1 liter benzine (en autogas) levert ca. 9,1 kilowattuur en diesel ca. 10% meer energie op. Hiervan uitgaande verbruikt het transport in de orde van grootte van 100x 10^9 kiloWattuur per jaar.
  http://www.energiefeiten.nl/
  Een elektriciteitcentrale van 1200 MW produceert per jaar ca. 8 x 10^9 MegaWattuur/jaar. Een Thoriumreactor van 300 MW produceert ca. 2 x 10^9 MegaWattuur/jaar.

  Uw schatting dat ca. 25 Thorium-reactoren nodig zouden zijn om half Nederland elektrisch te laten rijden is daarmee in overeenstemming, … uitgaande van Thoriumreactoren van 300 MW.

  (Borssele I = 450 Mw. Borssele II = 2.5 Gw. Zelf had ik aanvankelijk aan reactoren van 2.5 Gw gedacht)

  De rendementsverliezen voor het opslaan van de elektriciteit in accu’s zijn daarbij niet inbegrepen. Daar staat tegenover dat het rendement van een elektromotor aanzienlijk beter is dan van een verbrandingsmotor.

  Op dit moment vindt de inzet van Thorium reactoren wereldwijd slechts incidenteel plaats.

  Met vriendelijke groet,

  Marianne van den Oever

  Ministerie van Economische Zaken

  ———————–

  Dus what are we waiting for ? Thorium Molten Salt Reactor (MSR) of Thorium Very High Temperature Reactor (T-VHTR)

  De stelling blijft dat vanwege de grotere veiligheid van MSR en nog grtotere veiligheid van VHTR de kenrenergioe prijs verder daalt en dat het rendement van elektrische auto's boven benzine auto's de energie prijs nog verder doet dalen waardoor bij een massieve inzet de economie uit de crisis gehaald kan worden. India's experimental Thorium Fuel Cycle Nuclear Reactor [NDTV Report] httpv://www.youtube.com/watch?v=Nl5DiTPw3dk&feature=player_detailpage

 10. Theo Wolters
  Theo Wolters 21 juli 2011 om 04:01 - Antwoorden

  @Theo Prinse

  Je hebt gelijk dat een echte thorium centrale (de MSR) meer vermogen levert dan 300MW, namelijk 1000 à 2000 MW.

  Dus voor de helft van het autovervoer zou je theoretisch genoeg hebben aan vier grote MSR centrales.

  Zowel bij het stuk van EZ als op de videoboodschap uit India is er sprake van een misverstand:

  De Thorium centrales waar EZ aan refereert (300MW) zijn HTR of VHTR centrales. Voor een HTR is 300MW al een erg hoog vermogen. Daarbij wordt in een (V)HTR Thorium in combinatie met uranium gebruikt. Dat zijn geen echte thorium reactoren en dan heb je dus niet de voordelen op het gebied van het kernafval.

  Ze zijn wel inherent veilig, dat is nóg beter dan de echte thorium centrales, met daarin Molten Salt reactoren.

  Maar ze zijn erg volumineus, ze geven enorme hoeveelheden afval, en er zijn er gewoon heel erg veel van nodig om aan hetgewenste vermogen te komen.

  Ook de Indiase testreactor en de centrales waarvoor die bedoeld is, draaien op gemengd uranium en thorium, en zijn daarbij ook nog eens amper afwijkend van de bestaande honderden uranium centrales. Het enige voordeel dat daar behaald wordt is dat veel minder uranium geïmporteerd hoeft te worden.

 11. de^mol 10 oktober 2011 om 19:42 - Antwoorden

  @René Brioul

  Lees bijvoorbeeld dit artikel over thorium mining:

  http://www.aph.gov.au/library/pubs/rp/2007-08/08r

  Het komt dus vooral veel voor in Monaziet, dat weer veel bij mineraal zanden voorkomt. Mineraal zanden worden al in veel mijnen gemijnd, waarbij het monaziet dus niet wordt gebruikt (tot nog toe is thorium niet echt interessant).

  Dat is dus goed nieuws, omdat dat betekent dat thorium vooral kan worden gewonnen als bijproduct uit bestaande mijnen.

 12. Turris 10 oktober 2011 om 20:25 - Antwoorden

  De conclusie is, dat zolang/zodra we niet (meer) gaan investeren in old-school windturbineparken er geen probleem is met toekomstig verdriedubbeld energieverbruik in 2040 in de wereld. Thorium heeft voor honderden jaren grondstof voorraad.

  Laat Afrika en Azië zich ontwikkelen tot niveau van westerse welstand en gezondheid.

  LAAT DE ARMOE (en GreenPeace!!) DE PEST MAAR KRIJGEN!

 13. Pieter 12 september 2013 om 15:56 - Antwoorden

  Kernenergie is een goede energiebron zolang het proces goed en veilig wordt beheerst. Wanneer er problemen ontstaan met de installatie kunnen de gevolgen vernietigend zijn. Het proces is technisch gezien wel te beheersen zolang er voldoende controle wordt uitgevoerd. Maar een natuurramp heb je niet in de hand. De situatie in Japan is daar een duidelijk voorbeeld van. Nu lekt er iedere dag zwaar besmet water in de zee. Japan zoekt koortsachtig naar oplossingen . Nu kan men achteraf over de situatie in Japan conclusies trekken. De belangrijkste conclusie die ik trek is: een natuurramp heb je niet in de hand, wees daarom voorzicht met het plaatsen van kerncentrales op risicovolle plaatsen (zoals bij de zee en langs breuklijnen in de aardkorst). Ook Nederland is als lang niet helemaal vrij van risico’s. Wanneer de dijken bezwijken staat ons land ook voor een groot deel onder zeewater. De waterdruk vernietigd menig gebouw en daarmee ook een kerncentrale.

  • JNWLWK 12 september 2013 om 16:13 - Antwoorden

   Zou die daar echt niet op berekend zijn, een kerncentrale, oh alwetende Pieter? Een kleine tip van mij aangezien je toch in de tip sfeer zit, informeer je eerst eens over Thorium voordat je hier je anti-kernenergie praatje gaat zitten houden. En over schaliegas, over windmolens, over zeespiegelstijging, over klimaatsverandering, waarover niet eigenlijk? Er zou een wereld voor je open kunnen gaan hier, als je maar bereid bent te luisteren ipv alleen je Groene Brilsmurf praatje te houden. Maar wees en blijf welkom.

  • Mike 11 oktober 2014 om 17:42 - Antwoorden

   Beste @Peter,

   In de regel lees ik enkel hier op de site, soms, kan k mij echter niet beheersen. Dat is vooral wanneer ik complete domheid tegenkom. Zoals absolute angst voor natuurrampen, nee we kunnen natuurrampen niet controleren we kunnen ons er wel tegen wapenen. Zoals we nu wolkenkrabbers bouwen die gewoon overeind blijven staan tijdens de grootste aardbevingen. Zoals de door jou aangehaalde centrale ook geen probleem had met de aardbeving, maar wel met de tsunami! Niemand die rekening hield tijdens de bouw van een tsunami, aan één kant begrijpelijk, immers zo vaak komen die niet voor, aan de andere onbegrijpelijk, omdat in het gebied eeuwen oude rotsen staan met de inscriptie boven dit punt kan je veilig wonen, wat verwijst naar eerdere tsunami’s. Ook hiertegen kunnen we ons wapenen, de enigen die een echt gevaar vormen in de ontwikkeling van energie en in de groei naar een toekomstige schone energie, zijn zij die denken dat de oplossing stoppen met iets is, ipv juist zwaar te investeren in technologie om bestaande vormen van energie juist door te ontwikkelen.

   De oplossing voor alles is altijd geweest nieuwe technologie, stoppen uit angst heeft nooit iets opgelost, het heeft hooguit bestaande problemen in stand gehouden of zelfs verergert.

   De mens heeft energie nodig, het is wat ons een lang leven heeft gegeven, het is wat ons in staat stelt medische ontwikkelingen te stimuleren, het is wat ons helpt meer voedsel te verbouwen(sinds de jaren tachtig miljarden meer mensen en honderden miljoenen minder hongerigen in de wereld) . Zoals ook het roepen om minder energie te gebruiken, niet de oplossing is, het probleem ligt niet zo zeer in het Westen waar elk nieuw product minder energie gebruikt dan ijn voorganger, het probleem is de arme landen, willen we hen laten groeien moeten we stoppen met ontwikkelingshulp, geld dat in zakken verdwijnt van dictators, en zakken van linkse bestuurslieden met hun enorme netwerk aan zichzelf aan armoe verrijkende organisaties. Nee het is het doorontwikkelen van energiewinning, zodat die landen ook de mogelijkheid hebben zich uit armoe te trekken, en productief te worden.

   En omdat te bereiken hebben we goedkope energie nodig, waarvan we weten dat het ruimschoots voorhanden is, het natuurramp bestendig maken is daarbij het kleinste probleem.

   Als we la het geld wat de groene gekte ons dagelijks kost en gekost heeft in de ontwikkeling van renderende energie hadden gestoken, hadden we al heel ver kunnen zijn. Het is de groene gekte die het probleem op dit moment doet verergeren.

   • JL 6 december 2015 om 03:17 - Antwoorden

    Kernenergie goedkoop?!? Als je niet alle kosten rekent, dan wel ja.
    Een kerncentrale (bijv. Borssele) is verzekerd voor € 340 miljoen. De rest van de kosten is voor de staat. De kost van Tsjernobil wordt geraamd op meer dan € 200 miljard. Die van Fukushima op bijna € 100 miljard. Die kerncentrales zijn volgens de ene niet te verzekeren en volgens de andere super veilig. 1 van de 2 is fout.
    De ontmantelingskost ‘vergeet’ men ook gemakshalve. Zoek maar eens op: Dodewaard.
    En de vele miljarden die al gepompt zijn (en nog altijd!) in onderzoek, die telt men blijkbaar ook niet mee, want dat zijn investeringen. Maar als er geld gaat naar windmolens, dan zijn dat plots subsidies en die kunnen niet…

    • Boels 6 december 2015 om 09:19 - Antwoorden

     @JL:
     Groen beweert dat we naar de kloten gaan en drukt miezerige “duurzame” en “hernieuwbare” oplossingen voor die niet werken.
     Wil je “gered” worden dan kies je voor nucleair.
     Was het niet Klaver vijf van GL die beweerde dat je niet te veel moet rekenen?
     BTW: Fukushima werd veroorzaakt door een zeebeving en tsunami, een natuurlijk en geheel groen verschijnsel.

 14. steven 8 oktober 2013 om 11:34 - Antwoorden

  Waarom zouden we de energieproblemen niet kunnen oplossen met koude fusie, ook bekend onder de naam LENR? De experimenten bevestigen dat er meer warmte wordt gecreëerd dan er werd ingestoken. Het principe berust op het onderdompelen van een metaalhydride (palladium, nikkel,…) in waterstof waarbij warmte wordt geproduceerd die vele malen hoger ligt dan bij chemische reacties.
  De mensen worden dom gehouden.

  • renevers 9 oktober 2014 om 16:19 - Antwoorden

   Sommige mensen zijn al dom, voordat ze in die situatie worden gehouden door de grote politiek. Vele mensen besluiten zelfs dat dom zijn de voorkeur heeft boven het zich proberen te verheffen boven de massa , via studie en onderzoek. Zo’n mens trek je een groen vestje aan , laat hem “ECO” met nog iets er achter roepen en je laat hem gelukkig en zelfvoldaan achter.
   Eeuuh: koude fusie is echt een uit de hand gelopen borreltafel idee. Ik heb persoonlijk aan de geboorte gestaan van de idioterie tijdens een lunch aan tafel met Pons of Fleischman (vergeten welke van de twee) tijdens een excursie (als aspirant-lid) van de vereniging van kernenergie ingenieurs naar de test fusiereactor in Culham.

 15. Harry van den Berg 8 oktober 2013 om 15:04 - Antwoorden

  De nieuwste telg in de energievraagstukoplossingen: “Solid State Unit”.. Ik weet niet of uitvinder H. Klok hier bezig is geweest of dat het echt is, maar het is het lezen waard http://michielhaas.nl/nulpunt-energie-of-vrije-energie-al-bruikbaar/

 16. tom 6 oktober 2014 om 23:02 - Antwoorden

  Goed stuk,
  Het lijkt mij een goed idee als de Nederlandse regering stopt met de windmolenparken
  die niet niet duurzaam zijn en subsidie verslinders zijn.Deze subsidie kan beter besteedt worden aan het bouwen van thoriumcentrales,

 17. Turris 7 oktober 2014 om 16:27 - Antwoorden

  Theo, ik wijs je op een uitstekend artikel door Menno Jelgersma in Kernvisie sep. 2014. Het gaat over de Waste-Annihilating Malten-Salt reactor of TAP-reactor die op laag verrijkt uranium en op laag radio-actief afval draait. De toekomst is voor kernenergie en niet old-school windenergie.

 18. Ron 7 oktober 2014 om 23:59 - Antwoorden

  Via mijn neefje kom ik bij de “Rubbiatron”. Klinkt ook veelbelovend, maar CERN is tamelijk negatief over kosten/baten.
  http://de.wikipedia.org/wiki/Rubbiatron

  • Turris 8 oktober 2014 om 08:57 - Antwoorden

   We moeten uiteindelijk die richting inslaan willen we 9 miljard aardbewoners in 2050 van voldoende schone en veilige energie kunnen voorzien. In China bouwen ze de eerste Thorium MSR centrales. In Nederland gooien we 80 tot 100 miljard Euro over de balk aan klimaatzinloze windenergie.

 19. Erik Driessens 9 oktober 2014 om 21:37 - Antwoorden

  Thoriumreactoren lijken me een reuze interessante optie om te verkennen, maar die auto op thorium is onzin. Alles wat de bedenker loslaat over de werking ervan, heeft niets met kernsplijting te maken: http://matter2energy.wordpress.com/2013/11/11/thorium-laser-car-my-ass/

Geef een reactie

Solve : *
10 − 2 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK