In het jaar 5 voor Al Gore bracht de KIVI al het rapport 'windenergie'uit, dat verbrand werd na Zijn komst

Ons parlement spoort Verhagen aan om meer haast en ijver te betrachten met de 20-20-20 doelen van de EU. Er moet 14 procent Rode Energie bij. Biomassabijstook en de opoffering van pensioenfondsen die in netprivatisering geld steken zullen Zijn Getal 20 20 20 naderbij brengen, zo bericht ook Het Parool.

We leven nu in het jaar 5 na Al Gore, de Nieuwe Tijd waarover ik toen schreef in HP de Tijd. Door Zijn politieke wederkomst zitten we met de millenniaristische doelen ’20-20-20- van de EU, 20 procent Rode Energie voor 2020.

Exploitatiekosten Rode Energie 2 miljard euro subsidie per jaar zonder inflatiecorrectie
Het kabinet lijkt dus naar andere opties dan wind te zoeken. Ik citeerde gisteren, dat het aansluiten van één klein windpark met op wind draaiende hamers en sikkels op zee minstens één miljard euro kost, en het dubbele wanneer je ook transportkosten meetelt.

Duurzaam is nóg duurder dan men zegt. Want wat kosten de klimaatofferrandes PER JAAR, om volgens de 20-20-doelen een windpark op zee draaiende te houden.Hoogleraar energietechniek aan de TU Delft Fred Kreuger schreef in het jaar 4 voor Al Gore, zich baserend op het rapport ‘Windenergie’dat ingenieursvereniging KIVI uitgaf in het jaar 5 voor Al Gore:

Bij het gereedkomen van het mega-windpark, dat 20 procent van ons verbruik zal moeten opleveren, (door KIVI op meer dan 20 miljard euro begroot) zou deze subsidiestroom oplopen tot 1 à 2 miljard euro per jaar [1].

Addertje onder het Groene gras ook al voorspeld in het jaar 5 voor Al Gore :

Verder zijn er de verborgen kosten die niet door subsidies gedekt worden: door het steeds wisselen van de stroomproductie uit de windparken moeten de gewone centrales voortdurend op en af geregeld worden of gestart en gestopt dan wel als onbelaste reserve meedraaien. Dit kost extra brandstof. En verder vragen de grote vermogensstromen die hierdoor ontstaan om extra voorzieningen in het net.Deze extra kosten komen ten laste van de kilowattuur-prijs van normale stroom.

Dus ook als u geen Rode Energie afneemt, moet u wel meebetalen aan deze Rode Energie zo voorzag men in het jaar 5 voor Al Gore, en ik wees hier in het jaar 1 na Al Gore al op in HP de Tijd. Toen Al Gore kwam is het KIVI-rapport verbrand door ambtenaren die hun geloofsijver toonden. Inmiddels steeg de belasting op energie verder, om windparken op zee mogelijk te maken, zoals de 4 miljard voor Bard.

Maar we hebben bij Climategate nog wel een kopietje, en bij de Groene Rekenkamer ook, mocht u geinteresseerd zijn in de feiten over windenergie, die wijlen ingenieur Hans Halkema als eerste boven tafel rekende. Zijn familie houdt de website wind-energie-halkema.org met de technische en rekenkundig natuurkundig niet weerlegbare feiten in de lucht als eerbetoon voor deze technische klokkenluider. (dat opbrengst van wind exponentieel afneemt met de windsnelheid is een natuurfeit dat geen propaganda kan weerleggen)

Opvallend is dat Google Halkema wegstopt. Want als je ‘Halkema windenergie’ googlet, krijg je wel de windindustrie met ‘weerleggingen’van de natuurwetten die Halkema opvoert maar niet Halkema zelf.

Overigens is biomassabijstook ook zwaar gesubsidieerd, en verlaagt dat de efficientie van kolencentrales. Daar zullen we nog op terugkomen, als we ooit de hand kunnen leggen op het rapport waarin staat waar alle in 2006 stopgezette MEP-subsidies zijn gebleven (grotendeels in handen van enkele grote partijen, die biomassa bijstoken en grote windboeren)

Rekenkamer noemt besteding MEP-gelden biomassa financieel wanbeheer
Van Van Andel leerde ik dat Essent enkele miljarden van de MEP-gelden wegkaapte voor biomassabijstook in één van haar kolencentrales in Brabant, de Amercentrale en dat tot de dag van vandaag niemand inzage krijgt in de exacte besteding van de MEP, zelfs de Algemene Rekenkamer niet. ‘Bedrijfsgevoelige informatie’ heet dat dan.

De Rekenkamer bespreekt de gang van zaken over het wanbeleid rond MEP in dit rapport, maar de exacte bestedingen van dit 5miljard +bedrag is nog steeds niet bekend. Wel schrijven ze

Sommige biomassasoorten brengen echter wel duurzaamheidsrisico’s met zich mee, doordat de CO2-uitstoot over de gehele productieketen net zo hoog of zelfs hoger kan zijn als bij het
gebruik van fossiele brandstoffen. Bovendien kan verbranding van biomassa juist zorgen voor een verslechtering van de luchtkwaliteit op andere aspecten dan CO2,7 wat niet strookt met de doelstelling schoon. Verder was het ongewis of er de komende jaren voldoende biomassa
beschikbaar zou zijn. In dat opzicht draagt de inzet van biomassa niet vanzelfsprekend bij aan de voorzieningszekerheid, wat niet strookt met de doelstelling betrouwbaar.
Ook bleek de MEP-regeling in de praktijk strijdig met het uitgangspunt van betaalbaarheid omdat de aan energieproducenten verstrekte MEP-subsidies soms te hoog waren. De oorzaak hiervan lag voor het grootste deel bij de conservatieve inschatting van de toekomstige elektriciteitsprijs, die
voor tien jaar werd vastgezet. Hierdoor bleek er oversubsidiëring plaats te
vinden.

PS: Bedragen van Kreuger zijn niet geindexeerd voor de Weimarrepubliek-achtige inflatie die we sinds de Euro kennen.