Waarheid op Wad (7): Imares, Henk Bleker en milieubeweging realiseren oermoeras onder zeespiegel

Mijn vorige Waddenblog toonde dat vissers de laatste 15 jaar steeds iedere discussie verliezen, zodra hun tegenstanders met beroep op ‘DE’wetenschap de onderhandelingen kapen. Vissers missen degelijke visserijbiologische munitie zoals van het ouderwetse RIVO, tegen een steeds milieuiger NIOZ/Imares. Met als nieuwste verlies het aanstaande VIBEG/Natura 2000-akkoord.

VIBEG is het Visserijverdrag van Versailles dat Vissersbondvoorman Johan Nooitgedagt op 5 september tekent om een kwart van hun visgebied op Wad en Noordzee te offeren aan de milieubeweging. Henk Bleker kondigde net aan dat hij-naast de reeds 38.000 vierkante kilometer zeereservaat de Scholbox- 15 procent van de Noordzee dichtgooit, om milieuclubs te plezieren..

Op het altaar van ‘De Natuurlijkheid’
Wat levert het offer op van een eeuwenoude economische sector als visserij? Claims als ‘dan herstelt de visstand’ van milieuclubs zijn geloofsuitspraken. Het gaat deze clubs ook niet om de vis maar om ‘De natuurlijker zee’ . Wat is dat? Om procedurekampioen Martijn de Jong van Coalitie Wadden Natuurlijk te citeren.

‘Wat er zal gebeuren dat weten we niet, maar dat is nu juist het spannende van natuurlijkheid’.

Kijk, daar doe je het voor…

Oermoeras Oostvaardersplassen naar het Wad
Die slag om ‘De Natuurlijkheid’, de romantische ideologie van de Wageningse Primitieven is eerder al in natuurbeheer gevoerd. In deze blog laat ik zien hoe ecoloog Frans Vera- bekend van oermoeras de Oostvaardersplassen, eveneens met beroep op ‘De Enige Ware Ecologie’ een substantieel deel van Nederlandse natuur en vruchtbare landbouwgrond tot een primitief oermoeras kon verbouwen met oerkoeien.

Imares en milieuclubs willen eigenlijk dat zelfde oernatuuridee van ‘natuurlijkheid/van menselijke smetten vrij’, maar dan onder de zeespiegel. De zelfde clubs lobbyen tegelijk voor windmolens op zee, want dat is ‘natuurlijke energie’. New Age-mensen en logica…

VIBEG: De Primitieve Verbeelding aan de macht
Vera zette de hele jaren ’90 zijn stempel op de Nedernatuur, met zijn romantische oernatuurconcept, dat in een stedelijke samenleving veel steun kreeg met vele clubjes en adviesbureaus (Stichting Ark, Bureau stroming, Triple E van Kritisch Bosbeheer-secretaris Tom Bade) die nu nog invloed hebben. Met zijn retorische gaven zette hij de tegenstand-liefhebbers van menselijke natuur- weg als kneuteraars die enkel handelden ‘uit emotie’. Terwijl buiten het Nederlands natuurbeheer voldoende wetenschappers waren, die zijn verhalen eenvoudig konden weerleggen. Ik schreef daarover in NRC het stuk ‘Falende Grazers’.

Vervang de naam Vera door Piersma/Lindeboom/orthodoxe milieuclubs, en vervang cultuurnatuurliefhebbers voor vissers/visserijbiolgen et voila… daar heb je VIBEG al. Milieufilosoof Josef Keulartz heeft de tactiek 14 jaar terug al gefileerd, maar ja: men leest niet. Maar nu op Climategate kun je de schade inhalen.

Dé Wetenschap? De denkschool van de Wageningse Primitieven
De Wageningse milieufilosoof Josef Keulartz beschreef de tactiek van ecoloog Frans Vera al op heldere wijze in het essay ‘De Primitieve Verbeelding aan de macht’ in 1997. Hij fileert hier de machtsclaim van ‘de natuurlijkheid’ en oernatuur als beste en meest wetenschappelijke natuurvisie. Hij vraagt zich af of ecologen het monopolie op natuur kunnen claimen. Let wel: de groep van Han Olff/Piersma deed ook grote graasonderzoek voor Vera, dus dat de parabel je niet ontgaat.

‘Mensen als Vera stellen volgens Keulartz dat het einde zoek is als alle natuurvisies evenveel waard zijn.

Zelfs boeren kunnen voortaan natuur produceren. Het einde is zoek, want alles is natuur en dus is natuurbeheer altijd goed.

Die gelijkheid van natuurvisies is boerenbedrog volgens de natuurontwikkelaars.

‘we hebben ook niet vijf visies op een schoon milieu of tien visies op ijzer (Vera 1994)’. De natuurontwikkelaars presenteren hun Ecologische Referentie als het enige objectieve toetsingskader. Zo’n kader sluit discussie niet helemaal uit. ‘Zo is er onenigheid over de vraag of een soort als de wisent nu wel of niet van nature in Nederland voorkwam, maar deze discussie kan met wetenschappelijke argumenten worden uitgevochten- het is niet een kwestie van smaak zoals het geval is bij cultuurlandschappen (Vera 1992)

Keulartz vervolgt

Deze citaten maken duidelijk dat de strategie van de natuurontwikkelaars neerkomt op een poging een MAATSCHAPPELIJK GESCHIL in een wetenschappelijk geding te smoren(DIT IS NATURA 2000 in een notendopRZ), zoals Jean Francois Lyotard het zou noemen. In de praktijk gaat een geschil vaak met onrecht gepaard. Dit is het geval wanneer een bepaald genre de hegemonie heeft veroverd. Met als gevolg dat iemand die een ander genre hanteert voor zijn klachten nergens gehoor vindt’

Klinkt dat al bekend in de oren?
Keulartz vervolgt:

De klager kan voor de rechterstoel van het heersende genre zijn grieven niet kwijt en wordt letterlijk ‘met stomheid geslagen’.


Volgens Keulartz is bij de natuurontwikkelingspraktijk (en wat mij betreft Natura 2000) ook sprake van zo’n onrecht. Hij verwijst naar de ‘bescheiden plaats die voor de mens is ingeruimd’.

‘en wel als jager, verzamelaar en aaseter’zoals in het voornaamste achtergronddocument bij het Natuurbeleidsplan (EEN OFFICIEEL OVERHEIDSDOCUMENT, niets nieuws dus!! RZ) zonder spoor van ironie gesteld wordt. Sinds de mens het primitieve stadium achter zich heeft gelaten is het met de natuur snel bergafwaarts gegaan’.

Keulartz herkent feilloos het vocabulaire van de orthodoxe milieubeweging en hun claim op Dé Wetenschap en De Enig Juiste Natuur, namelijk ‘de natuurlijkheid’ en de ‘natuurlijke processen’.
Alles wat na de ijstijd door menselijke invloed de natuur in kwam heet ‘exoot’of ‘faunavervalsing’, termen die je ook bij NIOZ/Imares tegenkomt en via deze instituten in ambtelijke notities.
Keulartz geeft vervolgens vele voorbeelden waarbij juist de combinatie van mens en natuur verrijkend werkt, zoals de omvorming van ‘kunstmatig’eiland Neeltje Jans met schelpenbanken waar nu zeevogels broeden. Je kunt dus niet met een beroep op ‘De Ecologie’ belangrijke zaken als esthetiek en menselijke verrijking zomaar aan kant schuiven.

Maar ook het wetenschappelijke monopolie van de natuurbouwers vecht hij aan.

‘Ook het wetenschappelijk geding gaat met onmiskenbaar onrecht gepaard. Binnen één wetenschappelijk genre kan men doorgaans een grote verscheidenheid van rivaliserende scholen of stromingen onderscheiden. Men kan nu- naar analogie van een gesmoord geschil- van een onderdrukt geding spreken wanneer een bepaald paradigma een dominante positie inneemt en zodoende de toegang tot de rechtsprekende instantie voor alle hiervan afwijkende geluiden effectief kan blokkeren.’

  Dit is EXACT wat nu bij VIBEG en Natura 2000 weer aan de hand is.

Bij procedures kijkt de rechter nu naar de wetenschappelijke onderbouwing, en hier is ecologisch eenoog Imares/NIOZ koning met hun ecologistische insteek. Zie de zaak bij de Raad van State op 16 maart waarin de rechter het Productschap Vis fileert met beroep op Natura 2000-rapportages van Imares. De WETENSCHAPPELIJKE onderbouwing zou ontbreken bij de vis.

Vissers wetenschappelijk tandeloos geslagen
Ik liet in vorig blog al zien, dat vissers al 10 jaar iedere discussie verliezen waarin ‘DE wetenschap’als wapen wordt gebruikt. Met de fusie van visserijbiologisch instituut RIVO met Alterra tot Imares verloren zij namelijk biologen, die met productiegerichte kijk op natuur onderzoek leveren. Na de RIVO/Alterra- fusie werd het streven naar ‘de natuurlijkheid’ van de orthodoxe milieubeweging/Alterra/NIOZ leidraad van onderzoek. Dat onderscheid ecologisten/visserijbiologen is algemeen erkend, je vindt het ook in de rapportage van beleidsonderzoeker Julien Hanssen.

Toonaangevende NIOZ/Imares-onderzoekers hebben ‘Frans Vera/oermoeras’-kijk op natuur
Als definitie voor milieuactivist hanteer ik het gegeven dat iemand streeft naar ‘de natuurlijkheid’, danwel optreedt voor milieuclubs. Toonaangevende NIOZ/Imares-wetenschappers voldoen aan beide criteria. De maker van Natura 2000-rapportages waarop VIBEG is gebaseerd- Han Lindeboom- is hier al voldoende besproken, zoals zijn Greenpeace-optredens.

  De vrouw van Theunis Piersma (NIOZ) is zelfs de stichter van de belangrijkste procedurekampioen op de Waddenzee, ´Wilde Kokkels´ van Martijn de Jong, die de visserij continue chanteert met procedures.

Met beroep op Dé ´wetenschap´die de andere Piersma via het NIOZ aanlevert. Ook onze overheid streeft naar de ideologie van milieuclubs, de ‘natuurlijker zee’(IBN 2015/beantwoording Kamervragen Bleker)

Het reservoir aan ‘Dé wetenschap’waaruit de orthodoxe milieubeweging in Nederland kan putten voor munitie tegen vissers groeit dus recht evenredig met de primaire productiviteit van de groepen van Piersma/Lindeboom, zonder enig visserijbiologisch tegengas. Komt het tot een politieke clash zoals bij Natura 2000, dan missen vissers wetenschappelijk onderbouwde munitie om terug te schieten. Die ongelijkheid deed de ecoloog Norbert Dankers na het kokkeldrama in 2004 al triomfantelijk schrijven:

‘‘In een lezing georganiseerd door de Waddenadviesraad had een vertegenwoordiger van het Productschap Vis het over “Feiten en Emotie” waarbij ze de natuurbeschermers verweet alleen emotie te hebben en niet te luisteren naar de feiten van de vissers. In alle door de sector geproduceerde rapporten kon ik vervolgens nauwelijks feiten vinden en vooral veel emotie terwijl de onderzoekinstituten en natuurbeschermers stapels feiten produceerden.’

De stapels feiten… kwantiteit van Imares/NIOZ-vruchten is natuurlijk geen maat voor kwaliteit en waarheidsgehalte van activistenclaims. Zo krijgen we een Frans Vera-deja vu, maar dan op het Wad. Ik kan me voorstellen dat menig visser deze man stevig in zijn wollen sokken door elkaar had willen schudden.

Theunis Piersma valt van voetstuk
Er is maar één visie dominant in de Waddendiscussie.En wel, de zeer specifieke insteek van Imares/NIOZ-onderzoek. Die kan –naast de uitvoerig besproken capriolen van Han Lindeboom van Imares– weinig beter gedemonstreerd worden met het werk van Piersma, en zijn ‘humans wacking the Waddensea’ (de verdorven mens die het Wad Gek maakt), waarover ik al blogde.

Piersma en pupillen vinden in Ecosystems 2010 het bij evolutionaire ecologie achterhaalde ‘Natuurlijk Evenwicht’ opnieuw uit, nu onder de naam ‘internal regulation’ versus de verdorvenheid van de mens (‘external regulation’). Je ziet vaker bij wetenschappers dat ze na een topperiode blijven teren op de prestaties van vroeger.

Piersma weigert openlijk iedere visserijbiologische kijk op het Wad in serieuze overweging te nemen, zoals Piersma mij ook via email bekende.

‘Ik geloof niets van DIE VERHALEN van Boddeke’.

Terwijl ‘die verhalen’ van voormalig hoofd biologisch onderzoek Dolf Boddeke bij visserijbiologisch instituut RIVO gewoon degelijk biologisch en peer reviewed onderzoek betreffen. Piersma heeft Boddeke’s onderzoek met Paul Hagel waarschijnlijk nooit gelezen. Onderzoek dat aanvechtbaar is, maar wel veel steviger staat dan Piersma’s kokkelonderzoek, waarvan de geldigheid deels vervalt zodra je de baseline opschuift.

Met het verschuiven van de baseline vervallen tevens alle conclusies over vogelbestanden uit de Natura 2000-rapportage van IMARES/Han Lindeboom, die als ENIGE argument gelden om visserij te verbannen. Blogde ik al over in deze Waarheid op Wad-reeks. Han Lindeboom wil zelfs terug naar 1883. Waarom? Nou eeh, ja, eeh., daarom. Dat blogde ik al, maar vanuit NIOZ/Imareshoek zal niemand hierover iets kritisch zeggen.

En zo blijven de vissers ‘met stomheid geslagen’achter.
Laat ik afsluiten met Keulartz, die eigenlijk in 1997 al de argumentatie van het genre Wadden Natuurlijk/Imares/NIOZ afbrandde, tot slechts een smeulende ashoop overbleef. Volgens mij leest men bij Imares/NIOZ niet, want dan was de VIBEG-serenade onnodig geweest.

‘Het onderzoeksprogramma van de natuurontwikkelaars maakt zich schuldig aan een dubbele eenzijdigheid. Ze houden zich niet alleen doof voor alle argumenten die niet op ecologie gebaseerd zijn, maar maken ook op een uiterst selectieve wijze gebruik van ecologische bevindingen.

Au! Niet alleen is de systeemecologie (zoals van Vera/Piersma en co) achterhaald door evolutionaire ecologie. Hij constateert dat alle discussies over ‘oorspronkelijkheid’ waardoor natuurontwikkelaars zijn geobsedeerd een metafysische (= religieuze) grondslag hebben, en dat al 14 jaar geleden.

‘Men is allergisch voor exoten en geobsedeerd door het waarlijk autochtone en authentieke. Alles draait om oernatuur. Om die weer terug te krijgen verricht men kostbaar onderzoek naar ecosystemen uit lang vervlogen tijden en uit ver afgelegen gebieden waar nog snippers wildernis zijn te vinden. (bij Piersma is dat Mauretanie RZ) Natuurontwikkeling wordt gekenmerkt door een merkwaardige combinatie van het romantisch ideaalbeeld van oernatuur en ecotechnologie.’

Ach jaa, ecologen….

Door | 2011-07-28T01:10:34+00:00 15 juli 2011|27 Reacties

27 Reacties

 1. Martijn de Jong 16 juli 2011 om 10:09- Antwoorden

  Rypke,

  Je hebt helemaal gelijk als je aangeeft dat de baseline belangrijk is.

  Als je baseline 1980 is, wil je terug naar een Waddenzee met veel fosfaat en bijna geen zeehonden. De grijze zeehond, die nu zeer talrijk is, hoort dan niet in je referentie of baseline thuis.

  Als je baseline 1900 is, zit je met het probleem dat je wel weet welke vogels er toen voorkwamen, maar weet je weinig over schelpdieren. Simpelweg omdat die toen niet gemeten werden.

  Als je baseline 1000 na christus is, kom je uit op een Waddenzee met Grijze zeehond, Kroeskoppelikaan, Zeearend en Grijze Walvis.

  Even kijken: Grijze zeehond is terug, Zeearend broedt in het Lauwersmeergebied, de Grijze walvus is onderweg (zie http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_… )…. We zijn er bijna !

 2. Rypke Zeilmaker 16 juli 2011 om 11:06- Antwoorden

  Aah onze Wilde Kokkel. Welkom

  Met iedere reactie maak je jezelf meer belachelijk Martijn

  1000 na christus, toen bestond de Waddenzee nog niet, die kreeg pas zijn huidige vorm na de Elisabethvloed

  Verder raad ik je aan eens flink in het werk van Keulartz te lezen, Korthals zou je ook van je ecocalvinisme kunnen genezen.

  Die zeearend danken we aa de MENSEN in Duitsland die 'm zo fanatiek beschermden, al deden de Zweden ook leuk mee. Het is dankzij windmolenlobbyisten (jouw vrinden) dat ze nu weer bedreigd worden /Doormidden gehakt

  Die grijze zeehond was hier niet, hij is ook niet een afzonderlijke populatie maar een deelpopulatie van de Britten

  Je zult mogelijk de samenvatting van het werk va Wim Wolff hebben gelezen, maar daar valt wel wat op af te dingen

  Het belangrijkste in de baselines die ik hier aan haal, is dat HET kenmerk van pseudowetenschap is dat de conclusie verandert als je de baseline verschuift. Dat geldt voor al een groot deel van het onderzoek van je milieuactivistische vrinden van Imares/NIOZ

  En dan, dat geloof in de heilzame werking van 'natuurlijke processen', dat is niet meer dan dat: geloof. Claims dat dan 'de biodiversiteit toeneemt'zijn volslagen uit de lucht gegrepen, in het geval van de Oostvaardersplassen nam de vogelstand zo af, dat Staatsbosbeheer maar te koop ging lopen met die zeearend die daar toevallig als eerste broedde. Hij zou vroeg of laat toch al in NL broeden

  ja, sorry, ik zou graag willen dat het niet waar was

 3. Boels069 16 juli 2011 om 11:21- Antwoorden

  Als je baseline 2011 zou aanhouden dan kan dus de hele milieubeweging, die zich met dit soort onzin bezig houdt, opgeheven worden?

  Bij mij begint het te dagen.

 4. Jurie Post 16 juli 2011 om 13:29- Antwoorden

  de 3 pijlers van het natuurlijke Nederland :

  1. One liners

  2. emotie

  3. hoger bewustzijnleer van Wijfels

  1 en 2 zijn om het gewone kudde volk te leiden

  het ideale huwelijk .

  piersma wist zeker dat de menselijkheid de oorzaak van daling van zijn beminde wadlopers . zijn vrouw ging over tot actie en deed een beroep op de onafhankelijke wetenschap .

  in 2004/5 werd de grootste bodem impact visserij ooit de kokkelvisserij verboden

  wetenschappelijk tranen van geluk vloeiden . wetenschap had op tienden achter de komma voorspeld wat de natuurwinst zou zijn .

  Wie naar de rauwe cijfers kijkt ziet een flinke daling .

  wetenschap zwijgt . in de wandelgangen houdt nioz hun hart vast . want zou de natuur de klap en schade van de kokkelvisserij wel overleven . of is men te ver gegaan . O Nee help we zijn als mensen te ver gegaan .

  de cijfers van vogels zakte nog meer .

  Nu even de praktijk . Mechanische kokkelvisserij legt elk jaar broed neer en oogst markt waardige kokkels die veel geinvesteerd hebben in vlees en niet in schelp . en dat vinden alle vogels super . bv de red knot (heel gevoelige maag ) laat je een kokkel een jaartje door groeien wordt de schelp zo sterk dat er geen vogel meer door komt . Eigelijk is de mechanische kokkelvisser de oorzaak / voedsel van het niet natuurlijke te grote vogelbestand .

  nu weer even terug naar alltera/nioz/enz werkelijkheid

  je bent student en niemand wil de natuur kapot maken .en je wil positief staan .

  en die industrie die teveel op geld en leeg roven is gericht .

  footprint

  Dan nog een paar weken in de wigwam van Wijfels en Cramer retoriek .

  Studenten zijn het fundament van de toekomstige wetenschap .

  Deze moeten een zelfkritische en echt onafhankelijke en op feiten gebaseerde ondergrond krijgen .

  Even terug naar nu

  de mechanische kokkelsector bestaat niet meer en die stem is gestorven en zal nooit meer spreken

 5. Leo Bokkum 16 juli 2011 om 15:20- Antwoorden

  Nog even over die baseline; persoonlijk zou ik nooit een jaartal noemen vóór 1932.

  Doe je dat wel, dan maak je jezelf nogal ongeloofwaardig.

  Dan moet je namelijk de Afsluitdijk weggraven + de IJsselmeerpolders ontvolken en onder laten lopen.

  Want als je het over de meest grote ecologische verandering van het Wad hebt, dan heb je het over de Afsluitdijk.

  Je hoeft alleen maar het boek "Vissers van Wieringen" (isbn 90 6455 420 X) te lezen om er achter te komen wat een enorme impact die dijk op het Waddenleven heeft gehad.

 6. Rypke Zeilmaker 16 juli 2011 om 19:07- Antwoorden

  @Leo Dat is wel wat Piersma en co eigenlijk suggereren in Ecosystems 2010, dat die afsluitdijk weg moet, het zeegras er in en dan ontstaat het ecologistische walhallah van 'de natuurlijkheid'

  Ach, ze bedoelen het goed

 7. Martijn de Jong 17 juli 2011 om 01:21- Antwoorden

  De Waddenzee is ouder dan je denkt, zie http://www.waddenacademie.knaw.nl/fileadmin/inhou

  blz 36 en verder:

  Een groot deel van de Waddenzee (met als

  belangrijke uitzondering het waddengebied van Texel en Vlieland) zoals wij die kennen, is waarschijnlijk 6000-5000 jaar geleden ontstaan, tijdens de periode van zeespiegelstijging die zo‟n 19.000 jaar geleden, op het einde van de laatste ijstijd, is begonnen.

  De Zeearend is vooral teruggekomen doordat er niet meer op wordt gejaagd. Net als de lepelaar, zilverreiger etc. Wat de Nederlandse en Duitse Waddenzee wereldwijd uniek maakt is dat er bijna niet wordt gejaagd. Je ziet dat veel vogel- en zoogdiersoorten dan binnen enkele tientallen jaren terug komen. In vrijwel alle andere wadgebieden wordt heel veel geschoten, waardoor de vogels weinig rust krijgen, broedplaatsen verstoord worden etc.

  Een baseline van 2011 is wel inclusief Natura 2000 :). Vogelbescherming is in 1899 opgericht, als je een referentie zonder natuurbescherming wilt moet je voor die tijd gaan zitten. Maar toen was er ook nog geen boomkorvisserij….

 8. TINSTAAFL 17 juli 2011 om 02:43- Antwoorden

  Er is maar één baseline en dat is toen de aarde ontstond. Sindsdien is de aarde in beweging, van warm naar koud naar warm, hoge zeespiegel, lage zeespiegel enz. Dino's, Dodo's en mammoets komen op en sterven uit. Het idee dat er een aards equilibrium zou bestaan is belachelijk, hoe graag kroeskoppelikaanknuffelaars (=75 scrabble punten!) en hockey fans ons dit graag zouden willen laten geloven. Mensen en dieren passen zich aan aan de veranderde omstandigheden. Je moet wel heel erg autistisch zijn om te denken dat je zo maar willekeurig een tijdstip kan laten bevriezen. "Nee grijze zeehond, je moet hier blijven heb ik gezegd. Hierrr!! We hebben niet voor niets die 15% afgebakend, ondankbare hond!"

 9. Rypke Zeilmaker 17 juli 2011 om 10:35- Antwoorden

  Martijn Rookgordijn de Jong, hou op hahahahahaha

  'De Zeearend is vooral teruggekomen doordat er niet meer op wordt gejaagd. Net als de lepelaar, zilverreiger etc. Wat de Nederlandse en Duitse Waddenzee wereldwijd uniek maakt is dat er bijna niet wordt gejaagd. Je ziet dat veel vogel- en zoogdiersoorten dan binnen enkele tientallen jaren terug komen. In vrijwel alle andere wadgebieden wordt heel veel geschoten, waardoor de vogels weinig rust krijgen, broedplaatsen verstoord worden etc'

  Wat een ontstellend gelul, waaruit andermaal je fundamentalistische Groene Taliban-overtuiging blijkt van 'alleen met je handen op de rug naar de natuur kijken mag, iedereen afblijven behalve Lenze en ik met onze verrekijkertjes'.

  De eider is in Duitsland gewoon jachtwild, mocht je dat niet door hebben. Voor 1850 waren eiders hier overigens zelfs nog geen wintergast, ze zijn langzaam steeds zuidelijker gaan leven vanuit Scandinavie. Tot hier in 1906 de eerste broedende eider zich vestigde. Voor je het niet wist: toen hadden Nederlanders geweertjes om mee te jagen, tot iedere boer en stroper aan toe.

  Op het toppunt van de invloed van jacht en jagers kwam dat beest hier broeden. Wil je beweren dat de turkse tortel hier sinds de jaren 50 ook kwam doordat er niet meer gejaagd werd. Of de toename van de ijsvogel toeschrijven aan de verdiensten van jouw anti-jachtactivisme..Sommige beesten krijgen het op de heupen en komen gewoon, de toename va ganzen is ook volledig toe te schrijven aan ene voedselkwestie. Pas niet iedere trend in het dierenrijk in je donkergroene ideologie om je anti-jachtactivisme van redelijke argumenten te voorzien

  Stellen dat ze hier niet overwinterden door de jacht is, nou ja, gelul. En die zeearend, daarvan zijn bij mijn weten geen doorslaggevende bewijzen dat het beest hier de afgelopen duizend jaar broedde, dus voor de uitvinding van het buskruit, in de tijd toen heel West Nederland nog één grote natte droom van Frans Vera was met wolven(zonder oerkoeien, dat dan weer wel)met hier en daar een woonkern: en dat geheel zonder subsidie of progressieve stichtingen

  De zeearend herstelde na DDT-verbanning én dankzij natuurbescherming. Wat wél klopt, dat is ook mijn eigen theorie is dat door de aandacht die roofvogels kregen DANKZIJ het DDT-verhaal, ook meer controle kwam op stroperijpraktijken. Net als bij wolven etc, ze zijn niet meer vogelvrij en vestigen zich de afgelopen 30 jaar sneller. Dus hier heb je half gelijk.

  Daarom zie je ook dat ze steeds meer hun schuwheid verliezen, en bv ook haviken in menselijke omgeving gaan leven. 30 jaar terug ondenkbaar

  Opnieuw, voor de leek klinkt het aannemelijk wat je zegt, en daarop (Samen met je vele procedures tegen werkende mensen) baseer je je invloed die je in een democratische omgeving nooit zou hebben maar het is meestal weer half onderbouwd geklets of gewoon een verzinsel, met verwijzing naar een studie die van pas komt waarvan je meestal niet verder kwam dan de samenvatting

  Maar toch fijn dat je er weer bent

 10. Rypke Zeilmaker 17 juli 2011 om 10:51- Antwoorden

  Ook die 'wetenschappers'die je aanhaalt komen net als Frans Vera meestal aan met ontoetsbare beweringen, in de hoop dat niemand ze controleert en vol ontzag voor hun titulatuur in katzwijm valt

  Het zijn Lindeboompjes en gallopperende Philippaardjes die in dat Waddenacademiedocument van je worden aangehaald, ik besteed er nog een aparte blog aan. Omdat Hoogleraar Klimaatretorica Pavel Kabat de Waddenacademie bestiert hebben ze nu plots de mond vol over 'De Klimaatverandering', zodat ze daar ook geld uit krijgen

  BIj die Waddenacademie met hoogleraar Klimaatretorica Pavel Kabat lijkt het of een hele kliek elkaar de hand boven het hoofd houdt. Vooral ook niets zeggen over gaswinning en het feit dat er gewoon zoutputten onder he4t Wad komen, en maar een beetje kletse over De Klimaatverandering, waarvan er maar één is en CO2 is zijn oorzaak en DE zeespiegelstijging. Terwijl de huidige stijging van 20 cm per eeuw volledig door sedimentatie wordt gecompenseerd.

  Zelfs de daling va 30 centimeter op Ameland door gaswinning werd door aangroei met zand gecompenseerd op overlopende kwelders. Maar als dat straks in concerto plaatsvindt, dan hoor je deze kuch rochel 'wetenschappers'allemaal over DE Klimaatverandering. Terwijl het grootste aandeel door hun broodheren wordt veroorzaakt

  Don't mention the Nam en zit vooral de overheid niet in de weg, je broodheertje die aan de geldkraan draait

  Wat een corrupte instelling en ik zou me kapot schamen.

 11. Boels069 17 juli 2011 om 11:16- Antwoorden

  Martijn de Jong schreef:

  "Een baseline van 2011 is wel inclusief Natura 2000"

  Nee, een baseline is een momentopname met het verstand op nul.

 12. Bas van Werven 17 juli 2011 om 18:56- Antwoorden

  Prachtig artikel Rypke. Martijn je maakt deel uit van een groot gezwel dat aan de subsidiekraan hangt. Met die subsidie maar procederen tegen hardwerkende mensen waarvan je veelal weet dat deze het financieel niet trekken om jarenlang te procederen.

  Volop met leugens strooien in je bezwaarschriften en daarnaast voor al die leugens nog eens bij de politiek lobbyen en ze verkopen als waarheid. Je belazert de boel gewoon stelselmatig alleen om in je eigen inkomen te voorzien. Is het ene project afgerond dan ga wel weer verder met wat nieuws om hardwerkende mensen lastig te vallen. Ff een nieuwe stichting oprichten en lurken maar weer aan die subsidiekraan.

  Net zoals Imares, Nioz, Waddenacademie, Greenpeace, Stichting de Noordzee, etc. Allemaal gezwellen die grossieren in academische Melkert banen. Veel vissers worden tegenwoordig op jonge leeftijd ziek, kanker bijvoorbeeld.

  Logisch redenerend staan vissers de laatste 20 jaar onder een gigantische druk. Als je constant onder een grote druk staat heb je erg veel stress. Die stress veroorzaakt allerlei ziekten, soms met dodelijke afloop.

  Waar die druk vandaan komt? Bij onze NGO’s die allerlei onzin de wereld in slingeren en het voor elkaar krijgen hier Europees en landelijk beleid van te maken.

  De visser wordt met dit beleid constant geconfronteerd. Is de ene maatregel net gelanceerd, dan volgt de volgende al weer. Allemaal veroorzaakt door de groene Taliban. Jullie hebben meer doden op jullie geweten dan jullie zelf ook maar kunnen vermoeden Martijn.

  Helaas malen types zoals jou daar niet om Martijn.

 13. Rypke Zeilmaker 18 juli 2011 om 11:19- Antwoorden

  Inderdaad Bas,

  Laat ik ook nog even VLIS onderzoeker Hans Polet's con citeren in zijn proefschrift in 2004, waarin hij al de noodzaak van gesloten gebieden ontkracht als middel om vis/(hier garnalen)bestanden op te krikken

  ‘Het verzoek van milieuactivisten om visgronden te sluiten of de visserij drastisch te beperken kon worden ontkracht'

  gewoon dus door naar data te kijken in plaats van door ideologie en subsidie verblind wat onwaarheden te recyclen

  en gebiedssluiting werkt vaakt averechts

  'omdat de visserijdruk elders kan toenemen'

  Het gaat deze activisten helemaal niet om betere visbestanden, het gaat ze om 'de natuurlijkheid', het wegjagen van de mens die hun romantische natuurbeeld verstoort

  De orthodoxe milieubeweging is de ziekte van het Westen geworden in plaats van genezing. Ze hebben het woord Non-Governmental Organisation (NGO) ook een nieuwe definitie gegeven namelijk 'door overheden gesteunde ideologisch gedreven lobbyclubs die bij intrekking van subsidie zouden ophouden te bestaan, omdat ze geen democratisch draagvlak hebben'

  met Stichting de Noordzee als meest krankzinnnige voorbeeld. Een ideologisch politieke organisatie die jaarlijks meer dan een miljoen euro subsidie ontvangt, waarvoor zo weinig steun uit de samenleving bestaat dat ze zichzelf zouden moeten opheffen als die subsidie wegvalt. Toch zit zo'n New Age Tovenares met drs-titel en hangtieten op de stoel van de overheid in Trebol in Harlingen bij Natura 2000 om vissers- na mededeling dat ze 25 procent van hun visgebied verliezen voor haar New Age Ideologie- te vertellen dat 'jullie best je emoties mogen uiten'. Dit is door de staat gefaciliteerd ecofascisme: Ton IJlstra, waarom tolereer je dit nu wéér?

  Wanneer ziet de hele visserijwereld eens in dat er een einde aan het polderen is: ze zullen altijd blijven doorgaan omdat ze uit ideologie handelen (zuiverheid/natuurlijkheid) en niet evidence-based, totaal praktijkvreemd en daardoor met verstrekkende negatieve gevolgen voor mens en natuur

 14. Bas van Werven 18 juli 2011 om 14:13- Antwoorden

  Rypke, zakelijk en politiek gezien zijn de meeste vissers niet onderlegd. Eenheid is er binnen de visserij maar mondjesmaat. Organisatie structuur binnen de sector is helemaal waardeloos. Een makkelijk slachtoffer dus om te slachtofferen.

  De echte visserijvertegenwoordiger is iemand die hart voor de sector heeft, en bereid is om de organisatiestructuur te veranderen. Daarnaast iemand die zijn achterban met alle mogelijke middelen ondersteund. Op dit moment horen daar acties bij die het grote Nederlandse publiek bereiken. Helaas, er gebeurt niets. En het clubje vissers + sympathisanten die zelf actie ondernemen krijgen niet tot nauwelijks ondersteuning vanuit de belangenorganisaties.

  Daarbij opgeteld dat Henk Bleeker als een blad aan de boom is omgedraaid en nu de groene leugen predikt zijn de wolken boven de Nederlandse visserij gifzwart. Waarom Henk Bleeker omgedraaid is als een blad aan de boom is nog onbekend.

 15. Hajo Smit 18 juli 2011 om 14:27- Antwoorden

  @bas van Werven: mag ik vragen of jij dé Bas van Werven bent?

 16. Rypke Zeilmaker 18 juli 2011 om 17:15- Antwoorden

  Beste Bas

  Bleker gebruikt de visserij, de zwakste groep- gewoon om zichzelf groen te vegen, nadat hij in de natuurwereld als boeman werd afgeschilderd dankzij de terechte bezuiniging op de aanleg van die mallotige oermoerassen op de meest kostbare en vruchtbare landbouwgrond ten koste van 30 gezonde agrarische bedrijven.

  Hij denkt gewoon: hoe kan ik mezelf toch acceptabel maken voordat het me politiek punten kost

  Echt, als er nog één visser is die iets met het CDA heeft, zeg dat lidmaatschap op en ga naar de VVD of PVV, of als je over links wil de SP: die hebben nog iets met MENSEN itt tot het groen-elitaire gespuis van groenlinks/PvdA

  Ik raad je aan iedereen te mobiliseren, het is gewoon oorlog-

  burgerlijke ongehoorzaamheid is geoorloofd wanneer besluite niet democratisch tot stand zijn gekomen maar dankzij de terreur/lobby van actiegroepen als Greenpeace en co

  De macht moet terug naar normale werkende mensen als jouw die de economie dragen, weg van de parasieten van het bureaucratisch academisch complex

 17. TINSTAAFL 18 juli 2011 om 17:27- Antwoorden

  De macht moet terug naar normale werkende mensen als jouw die de economie dragen, weg van de parasieten van het bureaucratisch academisch complex

  Als iemand die 43 jaar onafgebroken heeft gewerkt, belasting heeft betaald en mensen aan het werk heeft gezet, kan ik dit met volle overtuiging onderschrijven. Het wordt hoog tijd dat deze Groene Gutmenschen nu écht eens een bijdrage aan de Maatschappij leveren in plaats van erop te parasiteren en, godbetert, ons keer op keer moreel de maat denkt te kunnen nemen *braak*

 18. Bas van Werven 18 juli 2011 om 18:27- Antwoorden

  Hajo ik niet de bekende. Rypke, ik denk dat je in de goede richting zit. De visserij als wisselgeld om het imago van Henk Bleeker bij de groenen op te poetsen.

  CDA is een gevaar voor de visserij. Mede omdat het geheel waar Imares/ Nioz onder valt de Animal Science Group een directeur heeft die CDA lid is geworden om straks door te stromen naar een post als staatssecretaris of minister. Eerder lid van heel veel politieke partijen om zodoende bij politici in een goed blaadje te vallen als ze checkten of hij lid van hun partij was.

 19. Rypke Zeilmaker 18 juli 2011 om 22:31- Antwoorden

  Je bedoelt Martin Scholten?

  Die was toch toxicoloog van oorsprong? Ik heb onderzoek van 'm gezien, kan het zo niet terughalen maar dat was echt sprekend van Imaresniveau. Dan is hij een volgend project zo na de Han Lindeboomweek, kunnen we lachen

  Ik ben van huisuit in een CDA-milieu opgegroeid maar ze zijn een partij die na volgende verkiezingen voor opheffing solliciteert. Die C is net als bij NCRV nog wat zouteloze muffigheid en meedoen met de klimaatwaan

  Het is alleen dat je zonder CDA nu een groenrood (is bruin als je het mengt) horrorkabinet had gekregen, anders hadden ze er direct de brui aan mogen geven

  Als de PVV normaliseert tot een fatsoenlijke conservatieve partij zonder moslimbashing kunnen ze samen met VVD het stokje overnemen en dat groene gespuis verpletteren

  Al geloof ik verder niet in politiek, want dit gaat niet om waarheid maar opportunisme, daarom is Imares ook geen wetenschappelijk maar politiek instituut

 20. Bas van Werven 19 juli 2011 om 10:31- Antwoorden

  Exact Rypke, Imares is een politiek instituut. Spelen alle spelletjes mee om zelf zoveel mogelijk inkomsten binnen te slepen met de ondeugelijke rapportenfabriek. Dat de hele visserij daarmee om zeep wordt geholpen maakt blijkbaar niet uit nu er voor de toekomst megaopdrachten vanuit de EU binnenkomen om de gesloten gebieden te onderzoeken.

 21. Cora 20 juli 2011 om 11:06- Antwoorden

  Probleem is dat Vibeg de uitkomst is van een onderhandelingstraject, o.a. om ellenlange discussies over interpretatie van onderzoeksgegevens te voorkomen en snel tot een maatregelenpakket te komen (discussie over de inhoud van de Nadere Effect Analyse liep nl al een tijdje, zonder echt effect). Neemt niet weg dat er op die onderzoeken veel af te dingen valt, maar daar kun je in deze zo weinig meer mee.
  En bij de Raad van State blijkt keer op keer, dat logisch wegredeneren van onderzoeken/uitkomsten onvoldoende is: je moet met een tegenrapport in de hand je zaak onderbouwen en dat is erg lastig.

 22. Rypke Zeilmaker 20 juli 2011 om 14:42- Antwoorden

  Ja en nee Cora. De kwaliteit van Imaresrapportage is zo treurig dat je er eenvoudig gaten in kunt schieten, ze spreken zichzelf continue tegen en gebruiken baselines en referenties naar gelang dit in hun straatje past.

  Bij vorige bezwaren uit vishoek deed men te klagerig met een beroep op medelijden, terwijl je moet laten zien dat de definities niet deugenHet probleem is waarschijnlijk dat je zit met in informatievoorziening bevooroordeelde rechtsspraak, die zichzelf daarvan niet bewust isDat geldt voor de meeste Westerlingen.

  Men denkt 'de wetenschap'en 'het milieu'zijn toch goed? Dankzij decennia halve waarheden in onze massamedia (zie mijn blog over de media-analyse van Harvard-wetenschapper Wildavsky over alarmisme in media van zure regen tot klimaat), en wie beweringen uit die hoek aanvecht begint in een achterstandspositie

  En zoals ik al schreef ontbreekt wetenschappelijk tegengeluid in Nederland omdat men vooral vanuit milieu-insteek onderzoek produceert. Dat is bij klimaat het zelfde. De Wetenschap, met hoofdletters produceert de onderbouwing voor de milieubeweging en ik zie voorlopig geen verandering

  @ Bas, ik kan me een rapport van het Lei uit 2008 herinneren waarin men alvast voorrekent wat het offeren van een groot deel van de visserij economisch gezien kost, dat was een klein bedrag in verhouding tot de totale economie. Het is moeilijk om hier geen georkestreerde opzet in te zien, via de 'gesloten gebieden lobby', te meer omdat men al sinds de nota ruimte en IBN2015 van plan was grote visgebieden te offeren voor de windmolenlobby waarin ook Han Lindeboom zit

  Kortom: Imares Alterra en dat zootje is een corrupte politieke machine, ik heb dat eerder gezien met zure regenrapportage in opdracht van VROM

 23. Bas van Werven 21 juli 2011 om 00:16- Antwoorden

  De visserij is gewoon het kind van de rekening. Windmolenlobby wilt grote stukken Noordzee exploiteren. Onderzoeks instituten willen een speeltuin waarin gesubsidieerd onderzoek kan worden gedaan. Milieu organisaties willen vanuit ideologie gesloten gebieden omdat de zee anders leeg is in 2048. Henk Bleeker wil zijn imago oppoetsen bij groen Nederland door Greenpeace carte blanche te geven ondanks criminele acties.Allemaal redenen om vele visserijbedrijven richting de afgrond te drijven. Vele families worden daardoor brodeloos en zien alles wat ze veelal met tientallen hard werken en ondernemen hebben opgebouwd verloren gaan. Een misdaad tegen de menselijkheid. De mensen die hiervoor verantwoordelijk voor zijn horen achter slot en grendel, en niet vrij rond te lopen in driedelig kostuum met stropdas.

 24. Taco 16 augustus 2011 om 12:48- Antwoorden

  Maar: wat willen we dan? Doorgaan met vissen tot alles op is, dat kan natuurlijk. Dan gaan we daarna weer wat anders doen. Of zoeken we naar een manier waarmee je investeringen niet over 10 jaar zinloos zijn geweest? En waarmee je kinderen ook nog kunnen vissen? Ik denk dat de visserij zelf een belang heeft bij die 'natuur'maatregelen…

 25. Boels069 16 augustus 2011 om 14:39- Antwoorden

  @Taco:

  Roofbouw op een natuurlijke bron is vanzelfsprekend dom.

  Om overbevissing te voorkomen zal de visserijgemeenschap peuren uit eeuwenlange ervaring: overbevissing maakt me brodeloos.

  Daar zijn geen instituten, gevuld met wereldvreemde wezens, voor nodig.

  Geen vlees en vis voor menselijke comsumptie, dat is het uitgangspunt van de halvezolen.

  Voor de natuurpsychopaten is de mens een natuurbedreigende diersoort die uitgeroeid moet worden.

  Dat hetzelfde voor muggen geldt doet niet ter zake.

Geef een reactie