KNMI gaat dialoog aan met top-scepticus Fred Singer

Iedereen die iets met het klimaatdebat te maken heeft was vanmiddag in De Bilt voor de discussiemiddag die het KNMI faciliteerde met één van de bekendste en tegelijk ook meest verguisde sceptici, de Amerikaan Fred Singer. De zaal was overvol, met een bonte mix van sceptici, bezoekers, en KNMI wetenschappers. Ook VVD kamerlid (energie en klimaat)  Rene Leegte was aanwezig. Hij heeft na de rel over zijn opmerkingen in de Telegraaf allang al weer goede gesprekken gehad op het KNMI, en van een verstoorde verhouding is geen sprake.

Tegenover Singer werden twee KNMI hoogleraren in stelling gebracht, Bart van de Hurk en Sybren Drijfhout; en dagvoorzitter Gerbrand Komen, voormalig KNMI directeur, had zich uitermate gedegen voorbereid.         

NIPCC vs IPCC

Dit leidde al binnen een minuut tot een niet te onderschatten doorbraak: Komen had bij zijn voorbereiding het NIPCC rapport “Climate Change Reconsidered” gelezen, waarvan Singer lead author is, en was daar bij zijn inleiding direct al zeer lovend over. Hij plaatste het tegenover de vele slechte stukken die hij ook was tegengekomen, en roemde het wetenschappelijke gehalte, en de goede onderbouwing met peer-reviewd literatuur.

Wie eens Googelt op Fred Singer komt de meest denigrerende kwalificaties tegen. De Nederlandse Wikipedia maakt het wel bijzonder bont met de stelling:

Singer wordt door de wetenschappelijke wereld algemeen als pseudo-wetenschapper en/of fraudeur afgedaan. Sommigen beschouwen hem als een betaald consultant voor eender welke industrie hem wil inhuren.

……….

Speculeren over motieven heeft weinig zin, maar dat de wetenschappelijke relevantie van S. Fred Singer op dit moment “nihil” is staat buiten kijf.

 

Ik heb na afloop niet alleen Komen, maar ook de beide professoren en IPCC auteur van het PBL Bart  Strengers dezelfde vraag gesteld: “Is het NIPCC rapport nou wetenschappelijk inferieur of niet?”

Strengers had niet alleen het hele rapport gelezen (868 pagina’s!) maar ook nog de referenties onderzocht. Dat verdient op zich al groot respect! Ik denk niet dat veel sceptici die moeite genomen hebben.

Alle vier bevestigden dat het werk wetenschappelijke status had, gebaseerd was op peer-reviewed bronnen en goed in elkaar zat. Daarop volgde dan wel een “maar… “: ze waren ook eensgezind in de constatering dat het rapport een eenzijdige visie propageert. Het was duidelijk dat sommigen daarbij dachten aan cherry-picking, en het wel erg gemakkelijk trekken van conclusies. En uiteraard was men het helemaal niet eens met die conclusies.

Sceptische en alarmistische wetenschap

Na mijn ervaringen op de Heartland conferentie, waar ik er achter kwam hoe het klimaatdebat in de VS gevoerd wordt (zie dit veel te weinig gelezen blog!) denk ik dat de heren niet ver van de waarheid zaten bij hun beoordeling. Natuurlijk is het NIPCC rapport eenzijdig: het beoogt tegenwicht te bieden aan de enorme golf eenzijdige alarmistische literatuur, wat wil je dán?

Het was leuk om te zien hoe er gereageerd werd als ik dan vroeg: “en is dat dan bij de IPCC rapporten niet net zo erg, zo niet nog veel erger?” Waarop men oprecht aangaf die rapporten toch wel een stuk hoger aan te slaan.

Ik ben er persoonlijk echter van overtuigd dat de NIPCC rapporten van Singer wetenschappelijk zuiverder in elkaar zitten dan de IPCC eindrapporten. Alleen al omdat ze gewoon door een aantal wetenschappers gemaakt worden, die zich daarbij bepaalde standaards opgelegd hebben, simpelweg om geloofwaardig te zijn.

Dit in tegenstelling tot de IPCC eindrapporten, die tot stand komen na grote politieke inmenging van regeringen en NGO’s, waarbij er vaak van het uitstekende werk van de wetenschappers in de aangeleverde onderzoeken niets meer overblijft. Daar komen nog bij het op grote schaal gebruiken van de zg. grijze, niet wetenschappelijke bronnen, en het bewust doorvoeren van fouten ondanks sterke kritiek van reviewers, zoals in gletsjergate. Dit wordt mogelijk gemaakt door de bij het IPCC überhaupt onaantastbare positie van de auteur, die zich niets van de reviewers hoeft aan te trekken, en dat ook meestal niet doet. Dit proces is geheel in strijd met hoe het peer-review proces in de wetenschap wordt toegepast, en kan dus ook niet leiden tot een goed wetenschappelijk resultaat.

De NIPCC doet dit zonder meer beter. Wat natuurlijk niets zegt over hun gelijk, het blijft natuurlijk wetenschap, en die gaat niet over de waarheid, zoals ik al eens uitgebreid hier beschreef, ook nav de Heartland conferentie. Maar het is dus wel wetenschap.

Na vanmiddag mag dus in discussies nooit meer het argument gebruikt worden dat de sceptici allemaal charlatans zijn die zonder enige wetenschappelijke basis kritiek op de mainstream opvattingen uitkramen, om uiterst dubieuze persoonlijke motieven. Er is een grote hoeveelheid goede sceptische peer-reviewed literatuur, en die is heel eenvoudig toegankelijk via de verwijzingen in de NIPCC rapporten, die gratis te downloaden zijn.Mede dank zij Fred Singer, die met deze constatering vanmiddag bij ons KNMI een verdiende rehabilitatie kreeg.

Fijn voor Singer, en een groot compliment voor het KNMI waard.

Prof. Fred Singer

De lezing

Singer stipte drie onderwerpen aan:

1. Komen de klimaatmodellen overeen met de waarnemingen?

Mede door zijn eigen onderzoeken naar de hier al zo vaak aangehaalde Missing Tropical Hot Spot wordt aangetoond dat dit niet het geval is: waar volgens de modellen op fysische basis boven de tropen in de tropopauze een grote opwarming zou moeten plaatsvinden, vinden alle ballon- en satellietwaarnemingen al 20 jaar alleen maar afkoeling. Zolang daar geen verklaring voor is, kunnen de klimaatmodellen niet beschouwd worden als een goede representatie van het klimaat.

Helder uitgelegd, en geen speld tussen te krijgen. Dit schopt de basis onder de AGW hypothese uit en is in mijn ogen de kern van het huidige debat: hoe kan zoveel waarde gehecht worden aan aantoonbaar foute modellen?

Singer sloot het onderwerp af met de conclusie dat er dus geen opwarming optreedt door CO2 uitstoot….

Nu kun je héél véél afleiden uit de missing hotspot, maar dit is duidelijk een grote stap te ver. Dat je kunt aantonen dat het bewijs onder de AGW hypothese niet deugt, wil helemaal nog niet zeggen dat er geen opwarming kan zijn door CO2 toename. Een duidelijke faux pas, die ik zou afstraffen bij alarmisten en waarvoor ook Singer een standje dient te krijgen.

Overigens gaf hij later in ander verband wél aan dat we niet keihard kunnen bewijzen dat er geen grote opwarming kan optreden door CO2, alleen dat het door het IPCC aangevoerde “bewijs”  daarvoor aantoonbaar niet klopt.

2. De uitkomsten van de IPCC modellen zijn gebaseerd op veel te weinig “runs” om enige geldigheid te hebben.

Japanse onderzoekers hebben data vrijgegeven waaruit blijkt dat er per run enorme verschillen kunnen optreden in de voorspelde opwarming, er kan zelfs een factor 10 tussen zitten, zoals hij ook liet zien. Afhankelijk van de gevraagde periode (40 of 20 jaar) heb je  minstens 10 resp 20 runs nodig, voor het resultaat significant wordt, terwijl er door het IPCC nooit méér dan 5 runs gedaan worden.

Dit was een nieuw onderwerp, dat Singer nog maar sinds kort bestudeert, maar het leek een heel valide benadering. Hierover dacht de KNMI spreker Prof Drijfhout overigens geheel anders, waarover later meer.

3. De IPCC temperatuurreeks van de laatste eeuw klopt met geen enkele andere waarneming

Dit is het gevolg van het volstrekt onvoldoende meenemen van het Urban Heat Effect (UHE).Het aantal meetstations is enorm teruggebracht, waarbij streng is gelet op de directe omgeving van de meetplek, waardoor er nu voornamelijk nog op vliegvelden gemeten wordt. Dat is per definitie een zeer verharde omgeving waardoor een veel hogere temperatuur te verwachten is.

Ook dit verhaal klonk mij zeer overtuigend in de oren, temeer daar ik ook regelmatig met Andries Rozema praat, die bij zijn metingen in de woestijn in Afrika en in de oceaan daar vlakbij voor de kust, twee plaatsten zonder UHE en dus zeer geschikt voor het meten van de zuivere invloed van CO2, over de laatste dertig jaar alleen maar een lichte afkoeling meet.

Maar Singer ging véél te kort door de bocht door de sterke stijging in de IPCC reeks geheel te gooien op het UHE. Dat speelt wel een rol, maar onderzoek heeft aangetoond dat de extra opwarming overdag grotendeels gecompenseerd wordt door extra afkoeling ’s nachts, waardoor er netto amper vertekening van de gemeten gemiddelde waarde optreedt.

Er blijven méér dan genoeg redenen om ernstige vraagtekens te zetten bij de IPCC temperatuurreeks van 1970 tot 2000, maar zo simpel als Singer die verklaarde, is het beslist niet.

De paneldiscussie

Komen had twee stellingen voorbereid waarover in eerste instantie onderling gediscussieerd zou worden tussen de sprekers.

A. Climate Scientists must communicate uncertainties and their consequences

Prof. Bart van de Hurk

Professor Bart van de Hurk stelde dat het grote onderscheid tussen sceptici en alarmisten is dat de eersten de onzekerheden (fouten)  sterk benadrukken, en de tweeden de consequenties (risico’s).

Hierbij hoorden de volgende achtergronden:

Uncertainties:

 • Natural variability
 • Imperfect models & knowledge
 • Unknown future developments

Consequences:

 • Physical hazards
 • Vulnerablility of society
 • Perception/political view

Die typering lijkt me juist, en zal ook beide partijen tevreden stellen. Sceptici achten zichzelf rationeler, met beide benen op de grond; en alarmisten staan zich vaker voor op hun morele uitgangspunten, en meer emotionele argumenten zoals het willen redden van een bedreigde wereld. Het is aannemelijk dat dit verschil in attitude vaak een productieve discussie in de weg staat.

B. None of current climate models overcome chaotic uncertainty

Prof. Sybren Drijfhout

Prof.  Sybren Drijfhout behandelde deze stelling, maar ik moet toegeven dat ik hem halverwege zijn betoog niet meer kon volgen. Overigens kreeg ik sterk de indruk dat hij en zijn groep wetenschappers op dit gebied zeer goed ingevoerd zijn, en dat hij er goed in slaagde de kritiek van Singer te weerleggen.

Singer wees op een aantal overeenkomsten in beider benadering, en gaf aan de KNMI stukken hierover goed te gaan bestuderen alvorens er commentaar op te geven.

Ik vermoed dat dit voor Singer zeer nuttige informatie is, die hem vooruit helpt: of dit nu een betere onderbouwing voor zijn stelling oplevert, of juist het inzicht dat hij het mis had. Er komt in ieder geval open en goede wetenschappelijke communicatie tussen Singer en het KNMI. Ik vind dit wederom een uitstekend resultaat van deze dag.

De discussie met de zaal

Ook de discussie met de zaal verliep bijzonder goed, met bijna alleen inhoudelijk heldere vragen, waarop interessante reacties kwamen van de wel langzamerhand vermoeid ogende Singer, die regelmatig zichtbaar moeite had de vragen te verstaan. Maar na verduidelijking door Komen kwam er dan toch vaak weer een verrassend antwoord uit de grote bron aan onbehandelde slides van zijn presentatie.

Ter impressie, in flarden:

Hajo Smit wees op de onmogelijkheid om voor alle denkbare risico’s preventief beleid te ontwikkelen, daarmee de nadruk op risico’s van de alarmisten betwistend; Anne Debeil gaf aan dat er uitstekende methodieken zijn om juist de uncertainties van de sceptici te koppelen aan de risico’s van de alarmisten en daarop beleid te baseren;

Drijfhout typeerde het verschil tussen sceptici en alarmisten op basis van de aanname dat er tegenkoppelingen resp meekoppelingen zijn op de invloed van CO2, iets waarin iedereen zich kon vinden; waar Singer wel tegen in bracht dat er bij een eventuele meekoppeling door waterdamp zoals door de alarmisten verwacht, een runaway effect onvermijdelijk zou zijn, dus dat er in ieder geval ook een tegenkoppeling moet zijn;

Professor Bas van Geel wees op de zeer grote invloed die uitgaat van solar variation, zoals bewezen wordt op zijn vakgebied van de paleoclimatologie, en verwacht op grond van de huidige lage zonneactiviteit binnen drie jaar weer koude winters zoals we die 50 jaar geleden hadden; maar daar stelde Drijfhout tegenover dat de normale zonnecyclus van 11 jaar helemaal niet terug gevonden wordt in de temperatuurreeksen, hoe kan dan de zon op langere tijdschaal wél opeens enorme invloed hebben; hij erkende de extreem sterke correlatie tussen solar variation en klimaat, maar smeekte haast om een verklarende theorie;

Singer gaf aan dat de sceptische wereld zeer uiteenlopende meningen omvat; dat er zelfs een groep vooraanstaande fysici is die het broeikaseffect in strijd acht met de tweede wet van de thermodynamica; terwijl hij zelf het broeikaseffect wel degelijk accepteert, zij het dat hij de invloed ervan erg klein acht; dat hij zelf eerder gelooft in een verzadigingseffect van CO2 dan in een sterke tegenkoppeling, waardoor de temperatuur veel minder reageert dan de CO2 stijging zou doen vermoeden, maar dat we daar nog lang niet uit zijn.

(Voorlopige) Afsluiting

Na de officiële afsluiting door Komen werd nog lang nagepraat, waarbij we inmiddels al niet eens meer staan te kijken van de vriendschappelijke gesprekken tussen de aanwezigen van alarmistische en sceptische overtuiging. Tevredenheid over de middag overheerste, en bewondering voor de toch al 87 jarige Singer, die zo helder, humoristisch en eigenlijk best relativerend zijn standpunten bracht. De in boeken en op het internet als de duivel afschilderde havik onder de sceptici bleek uiterst beminnelijk, vriendelijk en redelijk, en eerder een middenpositie in te nemen in de sceptische wereld dan een extreme positie.

Uiteraard heeft hij vanmiddag geen enkele alarmist bekeerd. Maar de middag bracht toch een aantal primeurs, en mag beslist als een nieuwe mijlpaal in het klimaatdebat gezien worden, in ieder geval in Nederland.

Echt bijzonder was dat na afloop de KNMI sprekers en de dagvoorzitter op de uitnodiging van de organiserende sceptici ingingen om met hen te gaan dineren. Ook daarover valt het nodige aan u te melden, maar dat vindt u in een meer persoonlijk, volgend blog!

Door | 2012-01-28T01:22:45+00:00 1 september 2011|17 Reacties

17 Reacties

 1. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 1 september 2011 om 13:32- Antwoorden

  Mijn bewondering voor Singer is er niet minder om geworden, gewoon omdat hij niet argumenten omhelst omdat het zo nodig moet maar omdat de data hem die kant op dwingen: en natuurlijk een gezonde halsstarrigheid.

  En ook lof voor het KNMI,

 2. Hajo Smit 1 september 2011 om 15:04- Antwoorden

  Ik heb grote twijfels over het betoog van Drijfhout. Hij betoogde dat als er maar een duidelijke temperatuurtrend is dat je dan gewoon met een beperkt aantal runs van je klimaatmodel kunt werken omdat het ssignaal dan toch wel door de ruis heen komt. terwijl het er m.i. juist om gaat om met klimaatmodellen te kijken of je kunt bepalen of er wel/geen trend in temperatuur zou moeten zijn bijv. de laatste 10 jaar. Dan kom je terug bij Singers analyse dat je een aantal runs moet doen dat asymptotisch stabiliseert en dat zijn er meer dan bij IPCC gebruikelijk. Iha vraag ik me af waarom de modelgroepen nu nooit eens de handschoen oppakken om eens te zeggen:

  Weet je wat: we slopen de CO2-forcing gewoon eens uit ons model en dan gaan we kijken of we de 20e eeuw curve ook kunnen fitten met natuurlijke variatie en UHI

  .

  Natuurlijk lukt dat laatste want zoals Von Neumann al zei:

  geef me 4 vrije variabelen en ik modelleer een olifant. Geef me er vijf en ik laat hem zijn slurf bewegen

  .

  Van der Hurk vond ik een wel zeer dubieus verhaal ophangen over dat het logisch is dat je als wetenschappelijk insituut voldoet aan de vraag van de overheid om het maximale risico te onderzoeken simpelweg omdat er bij het minimale risico niets te halen valt (laat staan bij de benefits van het vermeend schadelijke proces wat je onderzoekt). Daarmee komen we al weer in het post-normale gedoe terecht waar ik definitief op ben afgeknapt. Er is een probleem of er is geen probleem. Een probleem is echt prangend of nijpend of is het niet. En aangezien angst de slechtste raadgever is elke wetenschapper het aan de maatschappij verplicht angsten weg te nemen mits zijn data en theorie dit toestaat ipv altijd naar de ergste gevolgen te wijzen. We zouden een soort anti-angst-nobelprijs moeten invoeren: een jaarlijkse uitreiking van dikke geldprijzen aan wetenschappers die het meest gedaan hebben om op bepaalde fronten ansgt weg te nemen (of optimisme te verbreiden – matt ridley!!). Wie verzint een mooie naam voor deze anti-fobie anti-massapsychose prijs???

 3. TINSTAAFL 1 september 2011 om 16:05- Antwoorden

  Dat speelt wel een rol, maar onderzoek heeft aangetoond dat de extra opwarming overdag grotendeels gecompenseerd wordt door extra afkoeling ’s nachts, waardoor er netto amper vertekening van de gemeten gemiddelde waarde optreedt.

  Enkele vraagjes aan Theo:

  Netto is dus géén UHE? Waardoor wordt die extra afkoeling 's nachts veroorzaakt?

  Mbt de klimaatmodellen: volgens je blog is er bij de presentatie van Singer geen speld tussen te krijgen, echter vermeld je verderop dat Drijfhout er goed in slaagde de kritiek van Singer te weerleggen. Kun je dit nader verklaren?

  De in boeken en op het internet als de duivel afschilderde havik onder de sceptici bleek uiterst beminnelijk, vriendelijk en redelijk, en eerder een middenpositie in te nemen in de sceptische wereld dan een extreme positie.

  Dankzij Oreskes en de AGW jihadisten, en uiteraard onze zuiderburen…..

 4. […] »Singer bij KNMI:een gemiste kansdoor marcel op 1 september 2011%Op Climategate.nl (hier en hier) heeft Theo Wolters al uitgebreid verslag gedaan van de bijeenkomst met Fred Singer bij het KNMI. […]

 5. baksteen 1 september 2011 om 18:25- Antwoorden

  Wie gaat de tekst over Singer op Wiki nu aanpassen?

  Wie is verantwoordelijk voor de, naar nu blijkt, lasterlijke tekst.

 6. Hans Erren 1 september 2011 om 18:32- Antwoorden

  Ik ben al aan het werk op wikipedia, ik heb om te beginnen al een NPOV tag geplaatst
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Singer

 7. Herman Vruggink 1 september 2011 om 20:22- Antwoorden
 8. […] = giftigDé Ecologische Crisis viert haar veertigjarig jubileumHet KNMI aan tafel met de ScepticiKNMI gaat dialoog aan met top-scepticus Fred SingerGeloof in AGW daalt – alweerChris Thomas verbreekt het klimaatvluchtelingrecord met […]

 9. Boels069 2 september 2011 om 10:33- Antwoorden

  @TINSTAAFL:

  Het effect van verstedelijking (UHE) wordt verdoezeld door het gebruiken van een etmaalgemiddelde temperatuur.

  Als je uitgaat van uurgemiddelde temperaturen zou je voor elk uur van de dag ongeveer dezelfde trend mogen verwachten.

  Dat blijkt niet het geval.

  Zie de nog slordige grafiek: http://www.boels069.nl/klimaat/mKa.pdf
  (Data van KNMI: uurgemiddelde temperaturen De Bilt)

 10. Turris 2 september 2011 om 12:08- Antwoorden

  "Waarop men oprecht aangaf die rapporten {IPCC} toch wel een stuk hoger aan te slaan"

  Als je 20 jaar bijna kritiekloos en vanuit de politieke subsidie, dito functieselectie en bovendien gesteund door de gepolitiseerde media-brainwash hebt mogen klimaatonderzoeken binnen het KNMI {ik bedoel de na Tennekes periode} en politiek ingebed in de IPCC/Al Gore "wetenschap", kan je niet ineens {in bijzijn van je collegae} gaan erkennen, dat je de sceptische klimaatwetenschappelijke tegenreactie vanuit het NIPCC een betere en meer zuivere wetenschappelijke grondslag heeft.

  Bij het KNMI zijn de onderzoekers minder politiek lenig dan Diederik Samsom zich vorig jaar reeds toonde!

  Complimenten aan KNMI, die het aandurfde! Het werd tijd!

 11. Turris 2 september 2011 om 12:20- Antwoorden

  2de punt van conclusie:

  "morele uitgangspunten, en meer emotionele argumenten" die de klimaatwetenschap {van het KNMI} zouden sturen vanuit de politiek.

  Dat is het verwijt geweest aan het KNMI.

  Dat is het verwijt geweest aan het IPCC.

  Dat was ook het sterke vermoeden bij het IAC/KNAW en PBL bijdragen.

  Het is ook hetgeen wat Diederik Samson erkende en als verwijtbaar aan de {Groen & Linkse?} politiek toewees.

 12. Turris 2 september 2011 om 12:42- Antwoorden

  3de conclusie:

  Het was vooral een AGW-CO2-debat, waarbij de zonneactiviteit-theorie feitelijk de grote afwezige was.

  Kan gesteld worden, dat zonder zonneactiviteit-theorie de huidige algemeen geldende AGW-CO2-theorie geheel op losse schroeven staat?

  Theo bedankt voor je goede verslag!

 13. […] de Forbush decrease.Hadden we dat er maar in kunnen slingeren tijdens het recente KNMI colloquium dat toevallig net op de dag van publicatie van de Servische studie plaats had. Hadden we maar […]

 14. […] alles erin is wetenschappelijk onderbouwd en kan in een serieus klimaatdebat gebruikt worden. Dat werd zelfs toegegeven door alle (alarmistische) experts die ik sprak op de dag dat Fred Singer (de voornaamste man achter het NIPCC) ons KNMI bezocht. We […]

 15. J. van Dorp 27 februari 2012 om 11:29- Antwoorden

  Een goed verslag Theo,

  Maar … de fouten van Fred Singer die jij heel goed opgemerkt hebt, die fouten maakt hij *altijd* als hij een praatje geeft. Kijk maar eens naar zijn andere praatjes. Kortom, Fred Singer is geen echte scepticus, maar een anti-wetenschapper. Een anti-wetenschapper is iemand die dezelfde fouten keer op keer maakt, zelfs als hij elk keer wordt gewezen op zijn fouten. De reden dat Fred deze fouten maakt is omdat hij ervoor betaald wordt door het Heartland Instituut. Het is nou eenmaal zijn (betaalde)opdracht om het debat over klimaatwetenschap te vertroebelen, net zoals hij destijds rondom het tabakgebruik deed. Het is zijn specialiteit.

 16. […] eerste drie symposia Deze serie begon twee jaar geleden in augustus met een uitstekend geslaagd symposium op het KNMI, met Fred Singer en een aantal KNMI wetenschappers. Het gezellige diner na afloop met alle sprekers […]

Geef een reactie