KNAW President Robbert Dijkgraaf

De vandaag verschenen brochure van de KNAW over de klimaatwetenschap is een dieptepunt in de opstelling van de Nederlandse academische gemeenschap in het klimaatdebat. Het is ook een klap in het gezicht van de gerespecteerde wetenschappers die op 27 april 2010 op uitnodiging van het KNAW naar de besloten wetenschapsdag zijn gekomen die de basis zou vormen voor de brochure.

In het voorwoord schrijft Robbert Dijkgraaf:

“Met deze brochure wil de KNAW als een honest broker in kennis, u een zo betrouwbaar mogelijk beeld geven van de stand van zaken over klimaatverandering. Wat weten wij, en hoe zeker zijn we daarvan? Waar liggen de echte controverses, en waarom zijn die er?”

Honest Broker

Het gebruik van het begrip “honest broker” is gezien de inhoud van de brochure een gotspe: Roger Pielke Jr die al vele jaren zeer zorgvuldig inhoud geeft aan dit door hem geïntroduceerde begrip, zou het zeer tegen de borst stuiten als hij te weten zou komen hoe deze kwalificatie gestolen wordt door een groepering die er niet in slaagt zich los te maken van de eenzijdige IPCC benadering van de klimaatproblematiek.

Tegenover “honest broker” staat het begrip “advocacy research”, waarmee de eenzijdige benadering wordt aangeduid waarbij de wetenschap misbruikt wordt om een tevoren vastgesteld “hoger doel” te promoten.

En dat is waar het KNAW voor heeft gekozen. Tot mijn verbijstering, moet ik zeggen, want hoe haalt deze ooit respectabele organisatie het in zijn hoofd om dit stuk te publiceren?         

Geen wetenschap in de brochure

Ik ga in een apart blog in op de concrete onwetenschappelijke claims in de brochure, maar samenvattend is het een vlot geschreven, populair semi-wetenschappelijk verhaal, dat concludeert dat we door zeer ingrijpende maatregelen de klimaatverandering moeten en kunnen stoppen, door een snel en wereldwijd verregaand terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

U vraagt zich wellicht af hoe dat wetenschappelijk onderbouwd wordt?

Welnu, ik ook, want dat lijkt me onmogelijk. Het wordt in de brochure dan ook niet eens geprobeerd. Veel genuanceerde woorden worden aaneen geregen en wetenschappelijke claims worden aangehaald en afgezwakt, maar vanuit het niets daalt aan het slot de Heilige Conclusie van het IPCC wederom over ons neer.

Na het uitkomen van De Staat van het Klimaat van Marcel Crok is onweerlegbaar vast komen te staan dat er absoluut geen consensus is over klimaatverandering, en dat er zeer vooraanstaande wetenschappers zijn die ernstige bezwaren hebben tegen de IPCC claims. Hoe de KNAW haar eenzijdige keuze voor het IPCC denkt te kunnen rijmen met een neutrale opstelling tussen de partijen is me een raadsel.

Advocaat voor de wetenschap

Regelmatig  heeft de KNAW laten blijken het als haar taak te zien om op te komen voor de wetenschap en wetenschappers wanneer deze onder vuur komen. Sinds de gelekte climategate emails heeft ze zich dan ook voortdurend ingespannen om de naam van de wetenschap te zuiveren door de IPCC misdragingen zo veel mogelijk te bagatelliseren, en te benadrukken dat de eindconclusies van de IPCC rapporten fier overeind bleven. Terwijl daar in het geheel geen onderzoek naar was gedaan, waardoor dit dus een zeer onwetenschappelijke uitspraak was.

Blijkbaar ziet het KNAW in deze opstelling de “actieve maatschappelijke rol die voor de wetenschap is weggelegd” waar ze naar eigen zeggen zo uitdrukkelijk voor staat.

Wel bijzonder bont maakte Dijkgraaf het onlanks bij het bekend worden van de al jaren voortwoekerende stuitende fraude bij de antivlees-vakgroep van de Tilburgse universiteit. Hij benadrukte in het journaal daarover dat er wel degelijk ook véél goed onderzoek gedaan wordt, en dat we ons moeten realiseren hoeveel grote voordelen ons wel niet ten deel vallen door het fantastische werk van wetenschappers en ingenieurs.

… en ingenieurs ?????!!!

Ik wist niet wat ik hoorde! Het laatste waar ik als ingenieur mee geassocieerd wil worden is frauderende alfa-wetenschappers met een fundamentalistische veganistische politieke agenda! Laat ons er voortaan alstublieft buiten, mijnheer Dijkgraaf, als u weer eens een wetenschappelijk straatje schoon moet vegen!

Zelfreinigend vermogen

Wie zich als de advocaat van frauderende klimaatwetenschappers ziet, dient daar voor uit te komen en niet de schijn op te werpen een honest broker te zijn. Maar belangrijker is de vraag of het bagatelliseren van misdragingen wel een effectieve verdediging is.

Het lijkt mij juist zo volstrekt voor de hand liggend dat je als ernstig beschadigde wetenschap slechts op één manier je gezag terug kunt krijgen, en dat is door te kiezen voor een volstrekt correcte en objectieve opstelling. Daarbij past een wellicht zelfs wat overdreven zelfkritiek, en een overtuigend respect voor je critici.

Maar de brochure kiest schaamteloos voor het IPCC standpunt, mist elke zelfkritiek, en schoffeert zowel de sceptici als de goedwillende alarmisten die aan de voorbereiding meegewerkt hebben, door met een zo eenzijdig standpunt te komen. Het bevestigt wat wij al sinds het IAC rapport over het IPCC vreesden: het zelfreinigend vermogen van de klimaatwetenschap is nihil, en de wetenschappelijke gemeenschap kiest ervoor de kop in het zand te steken door toch partij te kiezen voor de mainstream opvattingen.

Achter de schermen

Deze massieve faux-pas van het KNAW is extra vreemd omdat de brochure al meer dan een jaar klaar was. Heeft er een jaar lang achter de schermen wellicht een heftige strijd gewoed tussen de opstellers?

Ik sprak Hans Opschoor toevallig twee dagen geleden, en hij was zeer geïnteresseerd in mijn blogs over energie. Maar over klimaatverandering en het broeikaseffect wilde hij niets meer horen: daarover was de wetenschap het eens en sceptische opvattingen waren niet relevant. “Ik kom van het IPCC!” voegde hij er veelbetekenend aan toe.

Ook Robbert Dijkgraaf heeft zich nu al zó lang als advocaat van het IPCC geprofileerd, daar kun je deze brochure ook wel van verwachten.

Maar Louise Fresco staat genuanceerd in het debat en is kritisch naar het IPCC toe; Rudi Rabbinge en Henry Hooghiemstra ken ik niet maar daarvan wordt gezegd dat ook zij een kritische instelling hebben. Henk Dijkstra is goed bekend met de grote beperkingen van klimaatmodellen.

Als er zo lang discussie was tussen de auteurs onderling of met hun reviewers, (jazeker het is een peer-reviewed rapport!), waarom vinden we daar dan niets van terug in de brochure? Ik kan me haast niet voorstellen dat de vier gematigde medeauteurs graag met een dermate partijdig stuk geassocieerd willen worden.

Wetenschappers, ontwaakt!

De klimaatbrochure is een raadselachtige miskleun van het KNAW, en zou eigenlijk niet geaccepteerd mogen worden door haar leden en de Nederlandse academische gemeenschap. Wie zwijgt, stemt toe, en maakt zich medeschuldig aan het aftakelen van de onafhankelijke wetenschap in Nederland. (Voor zover daar nog wat van over is…)

Wetenschappers, neem een voorbeeld aan het team glaciologen dat in verzet kwam tegen een te alarmistische voorstelling van de afsmelting van Groenland in de Time atlas.  Schrijf aan het KNAW hoezeer het u hindert dat er in uw naam een dergelijke wetenschappelijk aanvechtbare brochure wordt uitgebracht, en eis een onmiddellijke  intrekking!

KNAW,  Dhr Dijkgraaf, postbus 19121, 1000 GC Amsterdam; knaw@bureau.knaw.nl;  tel 020 5510702

.