KNAW klimaatbrochure is blamage voor Nederlandse wetenschap

KNAW President Robbert Dijkgraaf

De vandaag verschenen brochure van de KNAW over de klimaatwetenschap is een dieptepunt in de opstelling van de Nederlandse academische gemeenschap in het klimaatdebat. Het is ook een klap in het gezicht van de gerespecteerde wetenschappers die op 27 april 2010 op uitnodiging van het KNAW naar de besloten wetenschapsdag zijn gekomen die de basis zou vormen voor de brochure.

In het voorwoord schrijft Robbert Dijkgraaf:

“Met deze brochure wil de KNAW als een honest broker in kennis, u een zo betrouwbaar mogelijk beeld geven van de stand van zaken over klimaatverandering. Wat weten wij, en hoe zeker zijn we daarvan? Waar liggen de echte controverses, en waarom zijn die er?”

Honest Broker

Het gebruik van het begrip “honest broker” is gezien de inhoud van de brochure een gotspe: Roger Pielke Jr die al vele jaren zeer zorgvuldig inhoud geeft aan dit door hem geïntroduceerde begrip, zou het zeer tegen de borst stuiten als hij te weten zou komen hoe deze kwalificatie gestolen wordt door een groepering die er niet in slaagt zich los te maken van de eenzijdige IPCC benadering van de klimaatproblematiek.

Tegenover “honest broker” staat het begrip “advocacy research”, waarmee de eenzijdige benadering wordt aangeduid waarbij de wetenschap misbruikt wordt om een tevoren vastgesteld “hoger doel” te promoten.

En dat is waar het KNAW voor heeft gekozen. Tot mijn verbijstering, moet ik zeggen, want hoe haalt deze ooit respectabele organisatie het in zijn hoofd om dit stuk te publiceren?         

Geen wetenschap in de brochure

Ik ga in een apart blog in op de concrete onwetenschappelijke claims in de brochure, maar samenvattend is het een vlot geschreven, populair semi-wetenschappelijk verhaal, dat concludeert dat we door zeer ingrijpende maatregelen de klimaatverandering moeten en kunnen stoppen, door een snel en wereldwijd verregaand terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

U vraagt zich wellicht af hoe dat wetenschappelijk onderbouwd wordt?

Welnu, ik ook, want dat lijkt me onmogelijk. Het wordt in de brochure dan ook niet eens geprobeerd. Veel genuanceerde woorden worden aaneen geregen en wetenschappelijke claims worden aangehaald en afgezwakt, maar vanuit het niets daalt aan het slot de Heilige Conclusie van het IPCC wederom over ons neer.

Na het uitkomen van De Staat van het Klimaat van Marcel Crok is onweerlegbaar vast komen te staan dat er absoluut geen consensus is over klimaatverandering, en dat er zeer vooraanstaande wetenschappers zijn die ernstige bezwaren hebben tegen de IPCC claims. Hoe de KNAW haar eenzijdige keuze voor het IPCC denkt te kunnen rijmen met een neutrale opstelling tussen de partijen is me een raadsel.

Advocaat voor de wetenschap

Regelmatig  heeft de KNAW laten blijken het als haar taak te zien om op te komen voor de wetenschap en wetenschappers wanneer deze onder vuur komen. Sinds de gelekte climategate emails heeft ze zich dan ook voortdurend ingespannen om de naam van de wetenschap te zuiveren door de IPCC misdragingen zo veel mogelijk te bagatelliseren, en te benadrukken dat de eindconclusies van de IPCC rapporten fier overeind bleven. Terwijl daar in het geheel geen onderzoek naar was gedaan, waardoor dit dus een zeer onwetenschappelijke uitspraak was.

Blijkbaar ziet het KNAW in deze opstelling de “actieve maatschappelijke rol die voor de wetenschap is weggelegd” waar ze naar eigen zeggen zo uitdrukkelijk voor staat.

Wel bijzonder bont maakte Dijkgraaf het onlanks bij het bekend worden van de al jaren voortwoekerende stuitende fraude bij de antivlees-vakgroep van de Tilburgse universiteit. Hij benadrukte in het journaal daarover dat er wel degelijk ook véél goed onderzoek gedaan wordt, en dat we ons moeten realiseren hoeveel grote voordelen ons wel niet ten deel vallen door het fantastische werk van wetenschappers en ingenieurs.

… en ingenieurs ?????!!!

Ik wist niet wat ik hoorde! Het laatste waar ik als ingenieur mee geassocieerd wil worden is frauderende alfa-wetenschappers met een fundamentalistische veganistische politieke agenda! Laat ons er voortaan alstublieft buiten, mijnheer Dijkgraaf, als u weer eens een wetenschappelijk straatje schoon moet vegen!

Zelfreinigend vermogen

Wie zich als de advocaat van frauderende klimaatwetenschappers ziet, dient daar voor uit te komen en niet de schijn op te werpen een honest broker te zijn. Maar belangrijker is de vraag of het bagatelliseren van misdragingen wel een effectieve verdediging is.

Het lijkt mij juist zo volstrekt voor de hand liggend dat je als ernstig beschadigde wetenschap slechts op één manier je gezag terug kunt krijgen, en dat is door te kiezen voor een volstrekt correcte en objectieve opstelling. Daarbij past een wellicht zelfs wat overdreven zelfkritiek, en een overtuigend respect voor je critici.

Maar de brochure kiest schaamteloos voor het IPCC standpunt, mist elke zelfkritiek, en schoffeert zowel de sceptici als de goedwillende alarmisten die aan de voorbereiding meegewerkt hebben, door met een zo eenzijdig standpunt te komen. Het bevestigt wat wij al sinds het IAC rapport over het IPCC vreesden: het zelfreinigend vermogen van de klimaatwetenschap is nihil, en de wetenschappelijke gemeenschap kiest ervoor de kop in het zand te steken door toch partij te kiezen voor de mainstream opvattingen.

Achter de schermen

Deze massieve faux-pas van het KNAW is extra vreemd omdat de brochure al meer dan een jaar klaar was. Heeft er een jaar lang achter de schermen wellicht een heftige strijd gewoed tussen de opstellers?

Ik sprak Hans Opschoor toevallig twee dagen geleden, en hij was zeer geïnteresseerd in mijn blogs over energie. Maar over klimaatverandering en het broeikaseffect wilde hij niets meer horen: daarover was de wetenschap het eens en sceptische opvattingen waren niet relevant. “Ik kom van het IPCC!” voegde hij er veelbetekenend aan toe.

Ook Robbert Dijkgraaf heeft zich nu al zó lang als advocaat van het IPCC geprofileerd, daar kun je deze brochure ook wel van verwachten.

Maar Louise Fresco staat genuanceerd in het debat en is kritisch naar het IPCC toe; Rudi Rabbinge en Henry Hooghiemstra ken ik niet maar daarvan wordt gezegd dat ook zij een kritische instelling hebben. Henk Dijkstra is goed bekend met de grote beperkingen van klimaatmodellen.

Als er zo lang discussie was tussen de auteurs onderling of met hun reviewers, (jazeker het is een peer-reviewed rapport!), waarom vinden we daar dan niets van terug in de brochure? Ik kan me haast niet voorstellen dat de vier gematigde medeauteurs graag met een dermate partijdig stuk geassocieerd willen worden.

Wetenschappers, ontwaakt!

De klimaatbrochure is een raadselachtige miskleun van het KNAW, en zou eigenlijk niet geaccepteerd mogen worden door haar leden en de Nederlandse academische gemeenschap. Wie zwijgt, stemt toe, en maakt zich medeschuldig aan het aftakelen van de onafhankelijke wetenschap in Nederland. (Voor zover daar nog wat van over is…)

Wetenschappers, neem een voorbeeld aan het team glaciologen dat in verzet kwam tegen een te alarmistische voorstelling van de afsmelting van Groenland in de Time atlas.  Schrijf aan het KNAW hoezeer het u hindert dat er in uw naam een dergelijke wetenschappelijk aanvechtbare brochure wordt uitgebracht, en eis een onmiddellijke  intrekking!

KNAW,  Dhr Dijkgraaf, postbus 19121, 1000 GC Amsterdam; knaw@bureau.knaw.nl;  tel 020 5510702

.

Door | 2012-01-28T01:15:15+00:00 6 oktober 2011|23 Reacties

23 Reacties

 1. Honest Broker 6 oktober 2011 om 09:52- Antwoorden

  het is Roger Pielke Jr (junior), niet Sr (senior) die het concept "honest broker" in het kader van klimaatwetenschap en beleid heeft geintroduceert in zijn gelijknamige boek uit 2007.

  TW: Dank, is aangepast

 2. TINSTAAFL 6 oktober 2011 om 12:16- Antwoorden

  Ik zie Dijkgraaf steeds meer als een politiek persoon en niet meer als wetenschapper. Een soort deeltijd redder van de Aarde als Wijffels dus, die met alle macht probeert de "klimaat consensus" te verdedigen. Waar hij vroeger nauwelijks zichtbaar was, is hij tegenwoordig niet meer weg te slaan bij TV talking head shows zoals Pauw en Witteman.

  Dijkgraaf is veel te intelligent om niet te weten dat er grote onzekerheid heerst bij een pseudo-wetenschap als climatology. Er moet dus wel degelijk iets anders aan de hand zijn om zich zo te compromitteren met een dergelijk flutwerkje. Foei Prof.Dr.Ing.Pres. Robbert Dijkgraaf! Een aanfluiting voor de échte wetenschap. Theo is normaal gesproken de redelijkheid zelve, maar ik begrijp zijn woede ten volle. Wat dat betreft heb ik veel meer respect voor Louise Fresco die zich als een échte wetenschapper gedraagt. Welke wetenschapper kan je als burger tegenwoordig nog vertrouwen??

 3. LeClimatique 6 oktober 2011 om 12:45- Antwoorden

  Theo, dank voor dit artikel. Hoofdstuk 1 laat de discussie beginnen met de eeuwige vraag hoeveel effect het antropogene deel heeft op het klimaat. Daar zou ik (als gewone burger en belastingbetaler) tegenover willen zetten: in hoeverre kunnen wij het klimaat beïnvloeden en tegen welke prijs? Iedereen in het gareel van de eco-dictatuur? De natte droom van het Kommissariat, elk detail van ons dagelijks leven voorgeschreven en gereguleerd. Dan kijk ik graag naar Lomborg en Monckton: Mitigatie, Adaptatie en Prioriteiten.

  Je krijgt toch jeuk van zo'n zinnetje: over klimaatverandering en het broeikaseffect wilde hij niets meer horen: daarover was de wetenschap het eens en sceptische opvattingen waren niet relevant. Daar druipt de mores en tirannie vanaf, brrrr.

 4. Realist 6 oktober 2011 om 17:32- Antwoorden

  Als je als enige organisatie van betekenis het aan zou durven om openlijk kritiek te hebben op de klimaatconsensus, kom je ongenadig hard terecht in de hoek waar de klappen vallen. Kijk maar eens naar de omerta van landen/parlementen als het gaat om de steun aan Griekenland te bekritiseren. Ook daar MOET consensus zijn, op straffe van excommunicatie. Of kijk naar Oostenrijk ten tijde van de FPO in de regering. Alles moet wijken voor consensus, zelfs de waarheid, de democratie, de rechtsstaat etc. Want zonder consensus is er gezichtsverlies voor personen. Organisaties als het KNAW, KNMI en weet ik wie nog meer waken er wel voor om tegen de consensus in te pleiten, want dat is een directe bedreiging van hun voortbestaan.

  En zo houdt de leugen zich in stand. Net als in dat roemruchte apen-experiment, waar op straffe van aframmeling door oudgedienden nieuwkomers zich wel twee keer bedachten om in een boom met bananen te klimmen. Zie http://wiki.answers.com/Q/Did_the_monkey_banana_a

 5. T2000 6 oktober 2011 om 22:06- Antwoorden

  Van Robert Dijkgraaf was dit te verwachten wanneer je rekenschap neemt van de kringen waarin hij zicht bevindt! Ik bedoel:

  Missie SILA

  Doel en betekenis van de Missie SILA

  Het Wereld Natuur Fonds neemt vaker gasten mee naar belangrijke natuurgebieden of kwetsbare ecosystemen.

  Robbert Dijkgraaf

  president van de KNAW, de Koninklijke Akademie van Wetenschappen; hij vertegenwoordigt de wetenschap. De basis voor het werk van het WNF en onmisbaar bij het maken van keuzes voor een veranderend Groenland en het overige poolgebied.

  De Prins van Oranje

  Erik Oostwegel, voorzitter van de Raad van Bestuur van het ingenieursbureau Royal Haskoning

  Johan van de Gronden, directeur van het WNF, is gastheer.

  Natuur en klimaatverandering op Groenland

  Het mondiale klimaat is aan het veranderen, waarschijnlijk beïnvloed door de uitstoot van kooldioxide en andere broeikasgassen veroorzaakt door menselijke activiteit, resulterend in een verhoging van de temperatuur.

  Volgens de Arctische klimaat evaluatie, uitgevoerd door de Arctische overheid in 2005, worden de effecten van klimaatverandering extra hevig ondervonden in het Arctisch gebied. Hier is de snelheid waarmee de gemiddelde temperatuur stijgt bijna twee keer zo hoog als in de rest van de wereld. blabalblablalaba

  Kortom; Dijkgraaf heeft een paar belangrijke vrinden die hij niet tegen het hoofd wil stoten!

 6. […] TERI profiteert van deal met UtrechtTwintig fouten in de KNAW klimaatbrochureKNAW klimaatbrochure is blamage voor Nederlandse wetenschapSchaliegasverbod: Frankrijk stap verder naar achterlijkheidMark Rutte bedrijfspoedel klimaatmaffia […]

 7. Rypke Zeilmaker 7 oktober 2011 om 10:48- Antwoorden

  De brochure zal best eens door een wetenschapsjournalist geschreven kunnen zijn: Elmar Veerman?

  Het lijkt eerder een actie van Dijkgraaf om het voor politici nog onmogelijk te maken zich met kritiek op het IPCC-standpunt te associeren, en sceptische geluiden verder te isoleren.

  Als zelfs de KNAW het zegt- en waarschijnlijk komt het NRC er nog eens triomfantelijk overheen- dan moet een politicus wel heel sterk in de schoenen staan

 8. T2000 7 oktober 2011 om 12:45- Antwoorden

  "dan moet een politicus wel heel sterk in de schoenen staan"

  Mooi eufemisme!

 9. Hans Erren 7 oktober 2011 om 12:56- Antwoorden

  @rypke

  De brochure zal best eens door een wetenschapsjournalist geschreven kunnen zijn: Elmar Veerman?

  Gewoon het colofon lezen

  redaktie: Hans van Maanen

 10. baksteen 7 oktober 2011 om 13:16- Antwoorden

  Het Rathenau instutuut komt vandaag ieder half uur via de nos met het nieuws dat energie steeds viezer wordt en dat het daarom in de toekomst veel duurder wordt.

  Het wordt duurder vanwege de molens en nergens anders om, vertellen ze er uiteraard niet bij natuurlijk.

  Het Rathenau instituut valt onder de KNAW

  De KNAW is dus gewoon een ordinaire staatspropaganda machine dat met een verhaal moet komen waarom heel Nederland vol gezet moet worden met molens.

  En als het straks mis gaat maar huilen dat ze last hadden van kokerdenken met daarbij uiteraard de vervroegde riante

  pensioenregeling / afkoopsom voor het houden van het corrupte mondje. Of, nog waarschijnlijker, wordt er opeens niet meer over gesproken omdat het niet meer opportuun is en loopt er al lang alweer iets anders om ons economisch verder in de vernieling te helpen.

  En jullie maar denken dat de discussie op gang was gekomen.

 11. Theo Wolters
  Theo Wolters 7 oktober 2011 om 14:46- Antwoorden

  @Baksteen

  Je hebt helemaal gelijk: de discussie tussen critici en de para-klimaatmachine (alle instituten die "werken met" klimaatverandering maar daar zelf niets vanaf weten,zoals het KNAW, PBL, WWF, de Imares clubs, en alle milieubureau's) zal nooit op gang komen, want dat is volstrekt tegen hun belang.

  De discussie met de echte deskundigen (bv. van het KNMI) is inmiddels op gang gekomen en zal wel doorgaan. Maar daarbij bestaat het grote nadeel dat de sceptici niet een homogene groep vormen met één goed geformuleerd standpunt. Het KNMI kan hoogstens goedwillend praten met individuen die hen wel verstandig overkomen. Dat is moeilijk te structureren, al zijn onze pogingen daartoe door het KNMI vorig jaar wel héél snel afgewezen.

  Internationaal is wel een gestructureerde discussie mogelijk, omdat daar wél wetenschappers met degelijke instituten en goed onderzoek zijn waar mainstream wetenschappers mee in discussie kunnen gaan.

  Toch wordt de eigenlijke strijd niet gestreden in de discussie tussen wetenschappers, maar om de geloofwaardigheid in de ogen van het grote publiek.

  En daarin is de rol van kritische maar eerlijke journalistiek enorm belangrijk.

  Bij het publiek is het draagvlak voor klimaatbeleid inmiddels enorm afgenomen, daar zit de alarmistische gemeenschap erg mee in zijn maag: het nieuwe kabinet kan alle heilige klimaathuisjes de nek omdraaien en iedereen vindt het best; en internationaal gezien staat vast dat 5,5 van de 6 continenten geen cent over heeft voor CO2 beleid: er komt geen vervolg op de Kyoto akkoorden. Dat is in alarmistische kringen inmiddels geaccepteerd, hun droom is vervlogen, ze zoeken nu naar een veel kleinschaliger aanpak, maar zien ook wel dat dat niet echt aantikt.

  Reken maar dat onze voorspelling dat er hard gezocht wordt naar een nieuwe boeman klopt. Biodiversiteit staat nog steeds op één, maar oceaanverzuring steekt ook nog steeds regelmatig de kop op (de KNAW brochure!).

  We hebben nog een lange weg te gaan,maar er is dus wel degelijk enorm veel veranderd, de laatste twee jaar!

 12. TINSTAAFL 7 oktober 2011 om 16:24- Antwoorden

  De situatie met KNAW/Dijkgraaf is te vergelijken met de UK waar de Royal Society met haar directeur Sir Paul Nurse voorop zich vrolijk laat prostitueren door de AGW maffia. In de US precies hetzelfde. Het academisch establishment wil niets liever dan een AGW concensus, of het nu waar is of niet. Uiteindelijk zullen vroeg of laat veel academici met schaamte terugkijken naar deze wetenschappelijke middeleeuwen.

 13. De woedende kok 8 oktober 2011 om 11:30- Antwoorden

  Ik keek nog even naar het Bloemendaalverhaal (artikel Rypke) en concludeer dat Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW een regelrechte AGW-spinner is: Voortdurend probeert hij de indruk te wekken dat er met de IPCC-rapportage niets meer aan de hand was dan wat “gerommel met cijfers over smeltende gletsjers” en tegenwoordig gebruikt hij maar wat gretig het frauduleuze “vleesonderzoek” (LET WEL: voordat het onderzoek daarnaar is afgerond!!) als rookgordijn om als een boer met kiespijn terloops op te merken dat de kern van de wetenschap door dit soort incidenten niet onderuitgehaald wordt.

  Wat bedoelt Dijkgraaf eigenlijk met zijn opmerking “lobbygroepen beschikken over steeds meer geld en middelen om het debat naar hun hand te zetten”? Of liever: Over welke lobbygroepen heeft hij het hier. Over de overname van de RUU, RUG en ISS door marxistische welvaartsherverdelers? Het zal toch niet?

  En waar haalt hij de onzin vandaan dat een wetenschapper “de urgentie aan dient te geven”. (Ook Ganzevles van het Rathenau Instituut liet zich gisteren weer in deze termen uit.) Als hoogste vertegenwoordiger der wetenschap zou hij zich daartegen hevig moeten verzetten!

  Dijkgraaf spreekt ook nog even zijn afkeuring uit over de scherpe toon in de richting van sommige mainstream klimaatwetenschappers. Zou hij nooit iets gelezen hebben uit de pen van de klimaatextremistische antidemocraten Schellnhuber of James Hansen?

  Dijkgraaf is niet zomaar een spinner, maar een zeer handige. Hij blijft met zijn verhalen altijd net aan de oppervlakte, het blijft steeds min of meer impliciet. Een spinner die met droge ogen zijn zorg uitspreekt dat spinning en ideeënmarketing de overhand krijgen boven de feiten.

  Ik begin me zo zoetjes toch af te vragen wanneer de eerste gerenommeerde wetenschapper opstaat en Dijkgraaf plechtig en dringend verzoekt om op te hoepelen.

  Het laatste Rathenau rapport staat niet online. 15 Oktober organiseert het instituut een energiecongres waar Theo wel aanwezig zal zijn, neem ik aan. Uit het vraaggesprek met Ganzevles maak ik eigenlijk niets anders op dat hij op zoek is naar meer funding voor meer alarmistisch onderzoek.

 14. S. van der Werff 8 oktober 2011 om 19:55- Antwoorden

  Binnenkort maar weer een rondje indoctrinatie door dhr. Dijkgraaf in DWD en dat allemaal onder het mom van echte onafhankelijke wetenschap. Juist de echte onafhankelijke wetenschappers zouden nu massaal van zich moeten laten horen.

 15. baksteen 8 oktober 2011 om 23:02- Antwoorden

  Ben inmiddels zo gepreoccupeerd dat ik "Ganzevlees van het Rathenau Instituut" las. Of dat nu komt omdat de WDK het stukje schreef of vanwege het vleesfraudeartikel van van Stapel ben ik nog niet uit.
  Het frauderen met data laat ik dat hier "the HadCrut principle" noemenHeb ook gezocht naar de tekst van Het Rathenau Instituut om eens zelf te lezen of de samenvatting van het Nos journaal
  wel recht deed aan het artikel, inderdaad niet te vinden.
  Ik noem het maar het toepassen van "The IPCC principle" Eerst de samenvatting communiceren en tijden later, als het er feitelijk niet meer toe doet en de propaganda via de MSM haar werk heeft gedaan, de onderbouwing.
  Het wordt wel voorspelbaar zo.

 16. Theo Wolters
  Theo Wolters 9 oktober 2011 om 03:57- Antwoorden

  @DWK

  Ik ga de 12e naar het Rathenau symposium.

  Heeft een paar interessante topics.

  http://www.rathenau.nl/nieuws////symposium-energi

 17. Theo Wolters
  Theo Wolters 12 oktober 2011 om 01:44- Antwoorden

  Links toegevoegd in het artikel:

  Nav uitspraken van de KNAW dat de onderzoeken naar het IPCC rapport uitwijzen dat de conclusies nog overeind staan:
  http://climategate.nl/2010/09/23/iac-en-pbl-coryf

  Nav twijfel aan de objectiviteit van Dijkgraaf:
  http://climategate.nl/2010/10/13/cijfers-van-10-t

 18. […] argumenten“Klimaatverandering, wetenschap en debat” van het KNAW kritisch bekeken.Zoals in mijn beschouwelijk blog over de brochure al aangekondigd werd, volgt hier een bespreking van de belangrijkste fouten en onwetenschappelijke passages die ik er in […]

 19. […] lezen van Arthur Rörsch in Spil, en uiteraard mijn blogs over de KNAW klimaatbrochure, met name de eerste en de tweede. De officiële aankondiging:Klimaatseminar in Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den […]

 20. […] links onderaan dit blog terug te vinden zijn. Het duidelijkste bewijs voor bias van de KNAW is de recent gepresenteerde misleidende klimaatbrochure. Deze ideologische opstelling heeft het aanzien van de KNAW in mijn ogen ernstig geschaad.Het […]

 21. […] mijn slides tot een blog samenvoegen.Voor wie onbekend is met de problematiek van de brochure, lees hier mijn blog over de principiële kwestie en hier over de concrete bezwaren tegen de brochure.Het publiek Zo op het oog was de grootste groep […]

 22. Kelly Arribas 24 maart 2012 om 09:41- Antwoorden

  These crooks fled California in 2008 for Lakeland after running up an $800,000 fuel bill and not paying. The bankuptcy count in Cali gave their creditors a court order in 2011 to seize their plane they put up as collateral. They also operate as SKYKING. The jig is up. There go the Cuba charters from Tampa!

 23. […] dat eerder voor de KNAW onder Robbert Dijkgraaf, toen die een verwerpelijke brochure uitbracht (zie hier en hier en hier en hier en hier en hier; u herinnert zich dat we deze misstap bepaald niet licht […]

Geef een reactie