Defosfatering RZWI’s al een kwart eeuw lang zinloos, verspillend en duur

fosfaatvrij: schadelijker voor het watermilieu, en minder werkzaam: dus meer nodig

In deze blog de wetenschap achter mijn plaats 3 in de ‘zinloos milieubeleid’-verkiezing: 30 jaar hetze tegen de nuttige meststof fosfaat in waterbeleid.

Al meer dan een kwart eeuw lang behandelen rioolwaterzuiveraars (RZWI’s) de nuttige meststof fosfaat als een vorm van gevaarlijk afval. Tegen miljarden euro’s aan investerings- en verwerkingskosten. Omdat dit na 1985 moest, zoals ik al blogde. Het Wageningse NIOO en Waterschappen kiezen bij blauwalg-bestrijding nog steeds-als lapmiddel- fosfaatverwijdering, door ijzerchloride te lozen in oppervlaktewater.

De verwijdering zelf verliep succesvol.
Maar het had geen effect op het beleden milieudoel. Zoals ik Imares-directeur Martin Scholten al citeerde, toen hij nog TNO-onderzoeker was:

‘Halvering van de P-belasting (fosfaat RZ) van de Nederlandse oppervlaktewateren sinds 1985 had geen invloed op de (nog steeds) te hoge algendichtheid.’

Nuttig fosfaat als afval verbrand en gedumpt
Van de geschatte 12,4 miljoen kilo fosfor in rioolslib (Smit et al 2010) wordt – bij wijze van bezigheidstherapie- nu 9,4 miljoen kilo verbrand (en dan als vliegas in de wegenbouw verwerkt), de rest belandt in de cementindustrie of wordt in zoutmijnen gedumpt.

  Een vergelijking: Het Boddeke Hagel-experiment ter verdubbeling van de productie van jonge vis in de Noordzeekustzone heeft slechts de HELFT van de fosfor nodig, dat nu als afval wordt VERBRAND. Hét gelegenheidsargument, dat Imares/Scholten nu tegen dit experiment gebruikt, naast ‘mogelijke algenbloei’? Fosfaatschaarste…

Boek Genesis van Milieubeleid heeft vaste verhaallijn
De aanleiding voor deze miljarden euro’s kostende meststofverspilling was–net als bij klimaat en zure regen- een massamediahysterie, met daarop inspringende ‘experts’. Na één toevallig incident dat werd verklaard als negatieve trend, waarna de carroussel van elkaar napraters de rest deed.

Dus geen rustige weging van wetenschappelijke feiten. Die hysterie ontstond in 1982, toen water in de Duitse Bocht zuurstofloos werd, en iedereen ging beweren/herhalen dat de hogere fosfaat- en stikstoflast sinds de jaren ’60 DE oorzaak was.

Spontange algenbloei is natuurlijk verschijnsel, ook zonder extra fosfaatlozing
Het proefschrift van Folkert de Jong in 2004 haalt in hoofdstuk 1 de gebeurtenis aan, om de kloof tussen beleid en de stand van wetenschappelijke kennis te illustreren. Spontane grote algenbloei komt ook ‘van nature’ voor, ook ver van de kust midden op zee.

Er zijn vele andere oorzaken dan een hogere fosfaatlast. Bij decennia van hogere fosfaatlasten traden géén problemen op langs de kust, zoals Cadee en Hegeman in 1987 voor het Wad al vaststelden. ER waren biologisch meer vóórdelen.

Nog steeds te veel algen, ook bij halvering fosfaat door ANDERE vervuiling
Algenexplosies ontstonden en ontstaan nog steeds vooral in binnenwateren, OMDAT HET WATER DAARIN OOK VERVUILD WERD met stoffen die het aquatisch leven al in lage concentraties beinvloeden. Zoals met pesticiden, PCB’s, olieen en zware metalen. Zo nam de verwerkingscapaciteit van het ecosysteem af: algen zijn minder gevoelig dan andere organismen in het mariene en aquatische systeem.

De fosfaat-alg-anoxisch-connectie is niet zo simpel
NIOO en Waterschappen gaan op zijn best te simplistisch te werk (onder het mom van ‘innovatie’). Lees daarom nog eens Scholten zijn proefschrift uit 2004, ‘Ecotoxicological effects on zooplankton-phytoplankton interactions in eutrophied waters’, doorvertaald naar professionals in waterbeheer in ‘Eutrophication Management and Ecotoxicology’uit 2005.

De Algen(Het gras) groeien hemelhoog zonder koeien(zooplankton)
Scholten simpel samengevat: de-fosfatering heeft geen effect op overmatige algenbloei (het gras), als je geen gezonde populatie zooplankton (microwaterkoeien als Daphnia, copepoden ed) hebt die de algen begrazen/ kort houden.

  In zijn proeven in containers mét grazend zooplankton, is de dichtheid van algen (het gras) na acht dagen experiment maar ZES PROCENT van die in een situatie zonder begrazing door zooplankton. Kortom, met meer microwaterkoeien, wordt het water significant helderder. Ook bij een overschot fosfaat.

Zuurstofloos na jaren fosfaatbeleid dankzij andere vervuiling
In water met te weinig ‘microkoeien’, kun je dus alle fosfaat weghalen die je wilt. Toch hou je een groene algensoep, als de microkoetjes zijn gevloerd door chemische vervuiling (zware metalen en olieen zijn voor watervlooien al bij lage doses toxisch), want er is dan te weinig begrazing.

De afbraak door bacterien van het onbegraasde dode algenoverschot – een soort verbranding- slurpt alle zuurstof op: het water wordt zuurstofloos (anoxisch). De plaatjes van dode drijvende vissen zijn dan bekend. Die vissen zijn gestikt. Dat kan dus wel door VERVUILING komen, maar het is op zijn best te simpel om naar fosfaat te wijzen.

Fosfaatvervangers schadelijker én minder werkzaam dan fosfaat
De fosfaatvervangers in wasmiddelen maken zware metalen (kwik en koper) uit sediment oplosbaar. (Zie deze studie uit 2010 door het Instituut voor Milieuvraagstukken in opdracht van SWNM) Die stoffen zijn voor de ‘waterkoetjes’ al in lage doses giftig. Wat is het gevolg?:

Geloosd Water met fosfaatvervangers er in is TROEBELER dan water met fosfaat

Opnieuw citeer ik Martin Scholten, vóór hij rekening moest houden met politieke gevoeligheden en ‘de klant’.

NIOZ zat fout door productiviteit gelijk te stellen aan het AANTAL algen
De relatie met mijn Waarheid op het Wad-reeks is hier ook duidelijk. De primaire productie in water (dus de snelheid waarmee het ‘gras’: de algen in NL groeien in voorjaar en zomer) meet je niet beslist aan de hoeveelheid algen. Immers, als die algen snel worden begraasd door steeds meer waterkoeien, kun je bij een lagere algendichtheid (de hoeveelheid) wél een snellere algengroei (productie) hebben.

Wat telt, is de jaarlijkse groei in totale biomassa. (dus algen, zooplankton en vis samen).
Het is deze fout die NIOZ-onderzoekers tot 2004 deed ontkennen dat de primaire productie afnam op Wad en Noordzee, toen de fosfaattoevoer in zee inzakte. Zij stelden de hoeveelheid algen gelijk aan primaire productie, in plaats van de groei van die hoeveelheid van die algen. Opnieuw, iedere lul de behanger kan dat begrijpen.

  Dus… Zolang je waterzuivering richt op biologisch gunstige stoffen en stoffen laat glippen die al in lage doses het aquatisch leven beinvloeden, bedrijf je symboolbeleid.

Moet je dus wel fosfaat verwijderen om blauwalg te bestrijden, zoals NIOO en Waterschappen claimen? De giftige en voor zwemwater gevaarlijke Blauwalgen (cyanobacterieen) bloeien vooral in de nazomer in troebeler water, als de algengroei het fosfaat al heeft opgeslorpt. Blauwalgen groeien vaak sneller bij een HOGERE stikstof-fosfaatratio (verhouding 18:1), omdat ze efficienter (het grotendeels al opgevreten) fosfaat consumeren bij minder licht, en winnen dan de voedselcompetitie met algen.

Meer opgelost fosfaat betekent juist een LAGERE stikstof-fosfaatratio. Die LAGERE ratio, in zee bekend als de Redfieldratio van ongeveer 7:1 zorgt voor MEER productie die zich doorvertaalt in meer zooplankton: het voedsel van jonge vis, zoals centraal in het Boddeke-Hagelexperiment.

En nu is het volgens WUR-activisten weer ‘De Klimaatverandering’
Bij MEER stikstof in verhouding tot fosfaat (oftewel rigide fosfaatverwijdering) hou je dus nog steeds kans op blauwalg. Zoals we ieder jaar weer ondervinden. Maar natuurlijk moet natuur/milieuverschijnsel verklaard worden vanuit het academisch milieuactivisme.

Zo claimen bijklussende communicatiemedewerkers van de WUR nu via het altijd ‘gullible’Vroege Vogels dat ‘de klimaatverandering’het doet. Die bewering is vooral gebaseerd op een studie naar één warme zomer van 2003, door Jeff Huisman.

Omdat blauwalg de gewone alg wegconcurreert bij hoge stikstof-fosfaatratio’s als efficientere fosfaatconcument, en dus opbloeit, kan fosfaatverwijdering dus zelfs negatief werken. I shit you not.

Het fosfaatklimaat verandert nu
Pas recent zijn mensen als Cees Buisman van Wetsus met Joop Atsma rond de tafel gegaan, om deze zeldzame meststoffenverspilling te be-eindigen. SNB, de slibverwerker onderzoekt nu methodes om de fosfaat in bruikbare vorm uit het slib te halen, via zoutzuur-toevoeging: dit voorjaar verwachten ze een doorbraak. De website fosfaatrecycling van slibverwerker SNB ging de lucht in. SNB werkt al aan fosfaatterugwinning uit vliegas. De tijden zijn dus veranderd/verbeterd.

Minder omslachtig en op lange termijn goedkoper zou zijn
, om gewoon de hele fosfaattrap te verwijderen uit de RZWI’s: het fosfaatrijke water kan je dan benutten. De STOWA voert hiernaar al onderzoek uit, om het water voor biomassakweek (algen) te benutten.

Dat men die fosfaattrap niet verwijdert, heeft een vrij lullige reden. RZWI’s moesten net investeren in dure en energieverspillende fosfaatverwijdering en verwerking, om 10 procent schoner te worden dan Europa voorschrijft. En dan blijkt andermaal hoe zinloos dat was.

Door | 2012-01-14T14:58:17+00:00 15 januari 2012|9 Reacties

9 Reacties

 1. Boels069 15 januari 2012 om 05:32- Antwoorden

  13 January 2012

  In this Envisat image, a phytoplankton bloom swirls a figure-of-8 in the South Atlantic Ocean about 600 km east of the Falkland Islands.

  During this period in the southern hemisphere, the ocean becomes rich in minerals from the mixing of surface waters with deeper waters. Phytoplankton depend on these minerals, making blooms like this common in the spring and summer.

  These microscopic organisms are the base of the marine food chain, and play a huge role in the removal of carbon dioxide from the atmosphere and the production of oxygen in the oceans. By helping to regulate the carbon cycle, phytoplankton are important to the global climate system.

  http://www.esa.int/esaEO/SEMB88KX3XG_index_0.html

  Vetgedrukt door mij.

 2. JanWaalwijk 15 januari 2012 om 12:34- Antwoorden

  Fosfaat in wasmiddelen.

  Kanker door meeroken.

  Gat in de ozonlaag wat kanker veroorzaakt.

  Zure regen.

  Vlees eten maakt agressief.

  Global Warming uitsluitend veroorzaakt door CO2 uitstoot.

  Welk onderzoek van de afgelopen 30 jaar was wel de waarheid? En hoeveel triljarden zijn er verspild/verdiend met het ontfosfaten van wasmiddelen, verbieden van CFK's, CO2 gebaseerde belastingen etc. etc.???

 3. solon 15 januari 2012 om 16:12- Antwoorden

  @janwaalwijk wat denk jezelf, kom kom….

 4. jac van tuijn 15 januari 2012 om 16:24- Antwoorden

  Ik lees deze site graag als het gaat om een ander geluid in de klimaatdiscussie. Maar een verglijkbare benadering van de waterkwaliteit is onzinnig.Een eventuele klimaatverandering speelt op mondiale schaal en de discussie over maatregelen is in volle gang.

  Eutrofiering van rivieren en meren speelt op lokaal niveau en was 30 jaar geleden een serieus probleem. Door forse lozing van fosfaat en stikstof door industrie en huishouden stierf de lokale visstand uit. Alle grote lozingen zijn gesaneerd en de lokale uitwassen van toen komen nu niet meer voor. Mondiaal lijkt het nu een verwaarloosbaar milieuprobleem. Maar vanwege de lokale impact wasdat vroeger zeker niet het geval!

 5. Turris 15 januari 2012 om 21:15- Antwoorden

  Ik ontmoet recentelijk opvallend vroegere klimaatalarmisten en vroegere windenergie en voorheen anti-kernenergie voorstanders, die nu (10 jaar later) tot verstand zijn gekomen. Het is een hoopgevende trend!

  Hun vraag is:

  "Hoe kunnen zinloze klimaat politiek en zinloze milieu politiek nastrevende politici en hun gesubsidieerde wetenschappers-clientèle beter in het echte wetenschappelijke schandblok worden gezet?"

  Het KNAW antwoordt geheel niet op door eminente wetenschappers geschreven aanklacht van onwetenschappelijke IPCC evaluatie rapportconclusies.

  Het PBL veegt haar straatje schoon in haar eigen beoordeling van haar bijdrage aan het IPCC.

  Wageningse klimaat-alarmistische voormannen Vellinga en Reinders en GreenPeace activist Wouter van Dieren blijven hun dogmatische voorzorgsonzin verspreiden.

  Klimaat-risee Al Gore wordt nog steeds als wetenschapspaus onthaald op een Nederlandse Universiteit.

  Cees Veerman krijgt nog steeds een platform voor "Amersfoort aan zee"!

  Imares liegt haar milieu- en klimaatrapporten vol met onwetenschappelijke axioma's en dogma's!

  NRC, Volkskrant, Publieke radio/TV zijn nog steeds "bezet gebied" daarmede objectieve echte wetenschap uitsluitend.

  Ik denk, dat de uitstekende climategate.nl en de Groene Rekenkamer zeker op de goede weg zitten, echter qua exposure zou het beter moeten willen deze idioten en politieke activisten /journaille kunnen worden geminimaliseerd.

  Die vraag komt steeds in mij op, zonder dat ik aandelen in de olie- en & tabaksindustrie heb!

 6. Rypke Zeilmaker 16 januari 2012 om 14:27- Antwoorden

  @jac van tuin: heb je de blog wel echt gelezen?

  Volgens mij ontgaat je namelijk totaal waar het over gaat

  Ik schrijf daarin: eutrofiering was in binnenwateren een probleem, zie ook de studies naar eutrofiering van de great lakes in de jaren '60, maar nooit speelde alleen fosfaat en stikstof mee, en dat is nog steeds het geval

  Zeker langs de Noordzeekustzone (de trigger van het milieubeleid) is daarom sinds de jaren '80 van symboolbeleid sprake geweest

  Ik schrijf dus nergens dat eutrofiering nooit ergens problemen veroorzaakte, en dat er mondiaal geen rem nodig was op overbemesting van (binnen)wateren, wel dat dure investeringen in het minutieus verwijderen van fosfaat een twijfelachtig milieurendement gaf

  Ik zou zeggen: lees de blog en de links nog eens

 7. jac van tuijn 17 januari 2012 om 11:01- Antwoorden

  Dat is precies het probleem dat ik heb met deze site. Goed gefundeerde opmerkingen en ongefundeerde oprispingen staan hier allemaal doorelkaar.

  Ik had alleen behoefte om het verschil tussen een mondiaal en een lokaal milieuprobleem even te markeren. Niet meer, niet minder.

 8. Rypke Zeilmaker 17 januari 2012 om 14:32- Antwoorden

  @ jac van tuin: kun je dan aangeven WAT hier een 'ongefundeerde oprisping'is in deze blog, of moet je gewoon even demonstreren dat je beschaafder bent dan ons, maar ons desondanks af en toe een blik waardig gunt? (waarvoor we je erg dankbaar zijn natuurlijk…)

 9. […] c. Natuurmonumenten heeft één fosfaatinstallatie geplant in het Naardermeer. Het is de belastingbetaler die onder andere via de Kaderrichtlijn Water met miljarden euro’s per jaar bijdraagt om Nederland 10 procent fosfaatarmer water te geven dan Europa voorschrijft via een extra fosfaattrap. Maar de halvering van de fosfaatbelasting van het Nederlands oppervlaktewater sinds 1985 had géén …. […]

Geef een reactie