De klimaatdiscussie in Nederland

In vergelijking met het buitenland staan we zeker niet op achterstand. In de VS vliegen de voor- en tegenstanders van de menselijke broeikashypothese (AGW = Anthropogenic Global Warming) elkaar nog voortdurend in de haren met ad hominem aanvallen of nog erger.

In Nederland zijn er nog maar weinig klimaatalarmisten, bijvoorbeeld Van Soest en Bregmans, die zo’n soort benadering kiezen, en zich daardoor zelf buiten de serieuze, inhoudelijk discussie plaatsen. Als we hen even vergeten, dan zien we dat in ons land er wel degelijk goede discussies tussen protagonisten en antagonisten hebben plaatsgevonden, deels op websites, deels ook in meer besloten gedachtewisselingen in kleinere e-mail circuits.

Ik ken verschillende voorbeelden waarbij antagonisten en protagonisten tenminste enig wederzijds respect voor hun uiteenlopende standpunten hebben getoond bij intensieve gedachtewisselingen via e-mail.

Het KNMI, nog steeds hoofdzakelijk de verkondiger van de AGW-doctrine van het VN-Klimaatpanel (IPCC), heeft enige malen gerenommeerde klimaatsceptici voor seminars in de Buys Ballot-zaal uitgenodigd. Dat lijkt op het eerste gezicht mooi. Of is het alleen maar een gratuite tegemoetkoming aan de wens van de overheid dat er ook geluisterd dient te worden naar AGW-sceptische geluiden, terwijl men in AGW-protagonistische kring toch stug blijft volharden in het verkondigen van eigen standpunten, op grond van gemeende grotere expertise dan die van de antagonisten?

Een akelig voorbeeld is de discussie over de zogenoemde KNAW-klimaatbrochure. In deze brochure werden veronderstelde feiten over klimaatveranderingen gepresenteerd, die vervolgens door enkele tientallen klimaatsceptische wetenschappers werden betwist, op grond waarvan zij de KNAW hebben verzocht de brochure in te trekken. De KNAW weigerde een formele inhoudelijke reactie te geven op dit protest. Ook een recent rappel wist de KNAW niet te vermurwen om inhoudelijk in te gaan op de zeer nauwkeurig geformuleerde bezwaren tegen de brochure. Men hult zich in stil- zo niet doodzwijgen.                     

Een tweede voorbeeld van doodzwijgen betreft het onlangs verschenen rapport IPCC AR5 SREX over het verband tussen vermeende klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. Het kwam wereldwijd als een verrassing dat in de hoofdtekst van dit rapport wordt erkend dat zon verband niet vast staat. Echter, in de ‘Summary for Policymakers’ (SPM) wordt het verband toch weer gesuggereerd. Ik heb tot driemaal toe aan de Nederlandse auteurs en reviewers van SREX om een verklaring gevraagd voor deze discrepantie. Geen antwoord! Dit verschil tussen de SPM en de degelijke wetenschappelijke beschouwing in de hoofdstekst van het SREX-rapport werd doodgezwegen.

Zo schieten we dus echt niet op met een open wetenschappelijke discussie over de klimaatproblematiek.

Het lijkt mij dat de AGW-protagonisten hun eerder verkondigde twijfelachtige veronderstelling over een AGW-dreiging publiekelijk in stand willen houden en geen discussie daarover wensen. Dat is niet een attitude die men bij serieuze wetenschapsbeoefenaren mag verwachten. Waarmee ik dan helaas, impliciet, twijfel aan de wetenschappelijke kwaliteit en integriteit van de verkondigers van een AGW-dreiging.

En dezer dagen presenteerde een nuchtere wetenschapper onmiskenbaar een AGW-antagonist hoe het concept van de samenvatting van het komende rapport van het VN-Klimaatpanel (Assessment Report 5 of AR5), dat dit najaar ter discussie komt, er uit zou kunnen zien.

1. De verwachte temperatuurstijging als gevolg van CO2-stijging in de atmosfeer is 15 jaar uitgebleven. Dit noopt tot nader onderzoek van de hypothese over het effect van de stralingstransfer processen op de oppervlaktetemperatuur.
2. Er is geen aanwijzing dat de frequentie van het optreden van extreme weerverschijnselen de laatste 50 jaar afwijkt van een statistisch te verwachten variabiliteit.
3. Gletsjers smelten lokaal af, maar niet versneld.
4. De zeespiegel stijgt, maar niet versneld.
5. IJsbeer- en pingunpopulaties nemen toe, zodat daaraan geen signaal van dreigende klimaatverandering aan de polen kan worden toegeschreven.
6. De samenvattende, verontschuldigende conclusie van deze alternatieve SPM zou zijn: Sorry dat we de laatste dertig jaar Uw tijd hebben verspild met dikke en verontrustende rapporten.

Mijns inziens hoeven AGW-antagonisten zich niet langer in de positie te voelen gedrongen om IPCCs wetenschappelijke evaluaties te bestrijden. Mijn voorspelling is dat een nadere kritische beschouwing van de wetenschappelijke onderbouwing van AR5, daar ook niet toe zal nopen. Waar het om gaat, is wat in de SPM ter discussie op nationaal niveau naar voren wordt gebracht en hoe reviewers, ook nationale (in het bijzonder KNMI en PBL), een mogelijk klimaat-alarmistisch getint advies aan de beleidsmakers alsnog denken te kunnen verdedigen.

Ik hoop op een doorbraak, zodanig dat ook zij die tot dusver de alarmistische visie van het VN-Klimaatpanel hebben uitgedragen, op wetenschappelijke gronden tot bezinning komen.

Wat de KNAW heeft bewogen de klimaatbrochure uit te brengen, en die aan de vaste kamercommissie voor Milieu en Infrastructuur aan te bieden, is mij nog steeds een raadsel. Het lijkt een voorbeeld van overschatting van de wetenschappelijke competentie van enkelingen, die bij het schrijven ervan waren betrokken. De KNAW is niet zon geleerd genootschap op allerhande gebieden als het zich wellicht meent publiekelijke te kunnen presenteren. Als wetenschappelijk genootschap zou het zich vooral dienen te richten op een degelijke onderbouwing van stellingnamen, niet op de reproductie van ex cathedra uitspraken van anderen, in dit geval het IPCC.

Nullius addictus iurare in verba magistri. Deze spreuk is het motto van de Britse ‘Royal Society’ (RS), de oudste akademie van wetenschappen in de wereld. Dit motto betekent zo veel als dat leerlingen niet verplicht zijn om de woorden van hun meester zonder meer voor waar aan te nemen.

We zien, van buiten de KNAW, toch enigszins hoopvol uit naar het toekomstig beleid dat de KNAW gaat voeren onder leiding van een nieuwe president, Hans Clevers. Wij weten van hem dat hij een creatief wetenschapper is, die zich op zijn eigen vakgebied ook open heeft opgesteld voor twijfel aan de waarde van de destijds heersende consensus.

Door | 2012-04-29T14:15:28+00:00 28 april 2012|20 Reacties

20 Reacties

 1. René Brioul 29 april 2012 om 01:38- Antwoorden

  De AGW doctrine is al tijden tot een soort religie "verheven".

  Eenieder weet dat de meeste religies niet gestoeld zijn op harde feiten, maar op overleverde verhalen die menig maal zijn geinterpreteerd en uiteindelijk zijn verworden tot geloof en overtuiging.

  Een religie geeft houvast en stabiliteit voor diegenen die er aanhanger van zijn.

  In de maatschappelijke kant van de religie is het bijbehorende geloof vaak een aanleiding of drijfveer om dingen te moeten en voor sommigen is dit verworden tot een middel om anderen (al dan niet met een agenda) ergens toe aan te zetten of zelfs te dwingen.

  In het kader van het klimaat is overduidelijk dat ook de overheid op deze manier de gemiddelde burger "bespeelt", en AGW overtuigingen aangrijpt als middel om te belasten en in zakken te tasten.

  Kenmerkend voor de situatie is dat personen / instanties / organisaties die op deze manier met bijvoorbeeld valse argumenten "dingen gedaan krijgen" en er dus gewoon baat bij hebben, niet geinteresseerd zijn in objectieve feiten en open manieren van communiceren.

  Het keihard negeren van oproepen om te communiceren, om de discussie aan te gaan zal ongenadig hard terugslaan op hen die op deze manier (zelfs tegen beter weten in) de kop in het zand steken. Op deze manier zijn ze zelf druk bezig zichzelf volledig uit de markt te prijzen.

  Vanuit de wetenschap is dit volslagen absurd, waardoor dit alleen nog maar een wetenschappelijke verpakking heeft en er totaal geen serieuze inhoud meer is, zodat het predicaat "wetenschappelijk" op een wetenschappelijke manier naar de prullenbak kan worden verwezen.

  Gevolg is dat ze druk bezig zijn hun eigen geloofwaardigheid structureel te vernielen.

  Daar hoeft verder geen enkele moeite voor gedaan te worden, laat tijd zijn werk maar doen.

 2. Boels069 29 april 2012 om 03:18- Antwoorden

  Ik heb het gevoel dat alarmistische klimaatwetenschap voornamelijk te vinden is in de toegepaste wetenschap: het bestuderen van de gevolgen van de bevindingen van anderen (die ik dan maar als de echte klimaatwetenschappers beschouw).

  Zonder die externe bevindingen zijn ze overbodig en lijkt het logisch (hoewel onwetenschappelijk) zich te verschuilen achter "the science is settled".

  En dat laatste is vrijwel nooit het geval en zeker niet in de (echte) klimaatwetenschap.

  Het poneren van "the science is settled" heeft merkwaardigerwijs ook als gevolg dat de betreffende tak van wetenschap op een laag pitje gezet kan worden.

  Maar daar hoor je niemand over.

  De aandacht zou m.i. enerzijds gericht moeten worden op de echte klimaatwetenschappers; daar is mee te praten.

  Anderzijds zou de "onechte" klimaatwetenschappers gewezen moeten worden dat ze steunen op schouders van reuzen in de groei (Newton, vrij vertaald) en dat bescheidenheid in de uitingen op zijn plaats is.

 3. Turris 29 april 2012 om 10:05- Antwoorden

  @ RB: uw citaat "Gevolg is dat ze druk bezig zijn hun eigen geloofwaardigheid structureel te vernielen. Daar hoeft verder geen enkele moeite voor gedaan te worden, laat tijd zijn werk maar doen."

  Op climategate.nl proberen we daarvoor een katalysator te zijn. Het weredlwijd snel groeiende aantal critische volgers van IPCC / Kyoto / NASA en in NL de PBL / KNAW / KNMI / NGO's en Quango's is daar het bewijs van.

  We hoeven de wetenschappers daarover minder aan te spreken dan de politiek. De consensusclaims van AGW-alarmisten als J.P. van Soest zijn 100% politiek en reeds jaren onwetenschappelijk.

  De politiek en hun gesubsidieerde propaganda is de blijvende bron en aandrijver van de angstverspreiding en de budgetverlening daarvoor. De door de overheid gesubsidieerde wetenschap laat zich daardoor prostitueren. De politiek moet aangesproken worden over de contraproductieve klimaat en milieu dogmatische politiek.

  PVV en VVD hebben daarin exemplarisch teleurgesteld in de laatste kabinetsperiode.

 4. Niek Rodenburg 29 april 2012 om 10:32- Antwoorden

  Arthur Rörsch schrijft:

  We zien, van buiten de KNAW, toch enigszins hoopvol uit naar het toekomstig beleid dat de KNAW gaat voeren onder leiding van een nieuwe president, Hans Clevers. Wij weten van hem dat hij een creatief wetenschapper is, die zich op zijn eigen vakgebied ook open heeft opgesteld voor twijfel aan de waarde van de destijds heersende consensus.

  Als onder het toekomstig beleid ook valt dat de zogenaamde KNAW-Klimaatbrochure op zijn minst door de nieuwe president wordt teruggetrokken, kan ik daar vrede mee hebben.

  Al geeft hij maar een inhoudelijke reactie op de vragen die aan het KNAW gesteld zijn naar aanleiding van het verschijnen van de brochure.

  Als blijkt dat de inhoud van de KNAW-Klimaatbrochure niet strookt met de werkelijkheid en desondanks toch is aangeboden aan de vaste kamercommissie voor Milieu en Infrastructuur, dan is dat volksverlakkerij die desnoods door de onafhankelijke Rechter dient te worden beoordeeld.

  Als Clevers blijft zwijgen maakt hij zich medeplichtig aan het voor de gek houden van leden van het Nederlandse Parlement.

 5. René Brioul 29 april 2012 om 10:49- Antwoorden

  Turris schrijft:

  De politiek en hun gesubsidieerde propaganda is de blijvende bron en aandrijver van de angstverspreiding en de budgetverlening daarvoor. De door de overheid gesubsidieerde wetenschap laat zich daardoor prostitueren. De politiek moet aangesproken worden over de contraproductieve klimaat en milieu dogmatische politiek.

  Mogelijk dat in het kader van intentie(s) en bedoeling(en) het vanuit de politiek gezien helemaal niet contraproductief is.

  Met een relatief bescheiden investering in propaganda is het inmiddels wel mogelijk geworden op een breed terrein allerlei klimaat en/of milieu gerelateerde heffingen en belastingen in te voeren en als ik de verhouding investering en opbrengst in moet schatten dan kom ik al gauw tot de conclusie dat het op deze manier bezig zijn een heel aardig rendement oplevert. Alleen heeft dat niets van doen met het klimaat en/of milieu.

 6. Turris 29 april 2012 om 11:48- Antwoorden

  @RB: Uw laatste toevoeging getuigt van groot inzicht.

 7. DWK 29 april 2012 om 12:27- Antwoorden

  Turris en Brioul,

  Dat hoor ik vaker, maar kunnen jullie dat nu eens voorrekenen? Volgens jullie verdient dde overheid dus geld met klimaat- en milieubeleid terwijl ik toch het idee heb dat het geld gewoon keihard over de balk vliegt.

  Dat is nu toch juist de crux van het bezwaar? dat het geld verdampt.

  Stel Samsung komt aan de macht, dan gaat hij duizendmiljoenmiljard windmolens bouwen waarmee in één klap de hele Europese bevolking werk heeft, sterker nog we moeten dan duizenden mensen uit de hele wereld naar Nederland halen omdat we het werk niet aan zullen kunnen. Nederland wordt schathemeltje rijk en de met goud behangen oliesjeiks zullen met afgunst naar onze steeds hoger reikende wolkenkrabbers kijken onderwijl een beetje sneu in die uitgedroogde olieput roerend ……

  ….. tenminste ……… dat beweert Samsung.

 8. DWK 29 april 2012 om 12:33- Antwoorden

  Oh, pardon hoor,

  Ik bedoel natuurlijk Samsom. En ik overdrijf natuurlijk een beetje, maar helemaal uit de lucht gegrepen is het niet.

  Die meneer Steinmeier (SPD) probeerde de vorige verkiezingen te winnen met de beloft dat Dld. door vergroening v.d. economie o.i.d. in een klap op 0% werkeloosheid zou raken.

  Over populisme gesproken.

 9. Niek Rodenburg 29 april 2012 om 13:05- Antwoorden

  De Groenen in Duitsland hebben zich de afgelopen tien jaar sterk gemaakt voor windmolens en zonnepanelen.

  Stonden ooit met een aanhang van een procent of twintig in de peilingen.

  Nu is het de vraag of ze bij de komende verkiezingen überhaupt de kiesdrempel nog halen.

  Vahrenholt heeft de ogen van miljoenen Duitsers geopend en gezien de huidige malaise op de Duitse PV- en windmarkt denk ik dat de hype daar over is ondanks verwoede pogingen van Merkel om de wind in de zeilen te houden.

 10. LeClimatique 29 april 2012 om 14:07- Antwoorden

  @turris en @rb dan blijkt dus dat welke mate ook van feiten er niet toe zal doen. Dat wordt volgens mij hier op climategate ook afgelopen jaren al goed uitgelegd.

  Het IPCC is er om het beleid enige vorm van legitimiteit te verlenen. De conclusie (mens is oorzaak problemen) is als uitgangspunt bepaald en eigenlijk staat het beleid ook al in de steigers (vergaande regulering en fiscalisering van het dagelijks leven en gedrag), dan hoeft er alleen nog maar (in koks-termen) een sausje overheen dat enige "smaak" afgeeft van wetenschappelijke autoriteit (de consensus).

  Als het geheel maar post-modern correct aanvoelt, en post-modern de juiste "bedoelingen" heeft, dan moet het wel goed zijn…

  (/sarcasme)

 11. Hajo 29 april 2012 om 14:09- Antwoorden

  @Niek: Hoe kom je bij dat statement over de Duitse Groenen? De kiesdrempel is 5% en ze staan op 14%…. Zie:

  <img src="http://www.forschungsgruppe.de/Aktuelles/Politbarometer/Projektion_12_KW13_330_1.jpeg"&gt;

  Graag je reactie!

 12. Niek Rodenburg 29 april 2012 om 14:23- Antwoorden

  Je hebt gelijk Hajo. Ik haalde de Groenen en de FDP door elkaar. Excuus daarvoor.

  De Groenen zijn gezakt van 23%, één jaar geleden, naar 14% nu.

 13. Hajo Smit 29 april 2012 om 14:30- Antwoorden

  Nee, geen reden tot optimisme over de Duitse politiek! Die Piraten met 9% zijn geen libertariers maar eerder occupy-socialisten. Die linke zit op 6%. Groenen zullen nooit onder 10% zakken. In Badem-Wuertemberg leveren ze momenteel de premier. En dat de FDP weer zo zakt tekent het sentiment daar. FDP is hun VVD-D66 mix. Nee, ik acht de kans dat Nederland tijdig ehet licht ziet veel groter dan de Duitsers. En het grote wonder is natuurlijk dat de Duitsers ondanks hun romantische irrationele inborst gewoon verreweg de beste economie van Europa hebben. Moet je eens bedenken hoe goed Duitsland zou boren met een klassiek liberaal beleid. Verder ben ik geen kenner van de Duitse politiek hoor…

 14. LeClimatique 29 april 2012 om 14:35- Antwoorden

  @DWK "…Volgens jullie verdient dde overheid dus geld met klimaat- en milieubeleid terwijl ik toch het idee heb dat het geld gewoon keihard over de balk vliegt."

  Volg het geld, de 'money-trail'. De overheid is vooral slechts een doorgeefluik (en een baantjes-carrousel). Het meeste beleid komt van commissies waar de belanghebbenden zelf aan tafel zitten, gevolgd door de lobbyisten die de het belang van de voorstellen onderstrepen. Ik noem een CO2-ruilbeurs en een REDD (oerwoud voor credits) met grote belangen van bepaalde financiële instellingen.

  Het ergste is dat de politiek, die eigenlijk door ons zijn aangesteld, om onze belangen te dienen, de oren laat hangen naar wat in het engels "special interest groups" wordt genoemd.

 15. Turris 29 april 2012 om 17:33- Antwoorden

  De wijsheid waar ik op doelde (en RB!) is, dat de rijksoverheid met relatief lage investeringen in alarmistische gesubsidieerde klimaatpropaganda via hun gelseceteerde en gepolitiseerde NGO's en Quango's een immer toenemende mega-hoeveelheid belastinginkomsten kan genereren op CO2-uitstoot.

  De vraag is of de rijksoverheid wel belang heeft bij verminderde CO2-uitstoot?

 16. Turris 29 april 2012 om 18:01- Antwoorden

  De vervolgfase bij de rijksoverheid is, dat de toenemende "onmisbare" CO2-belastinginkomsten via de "algemene middelen" over de balk kunnen gegooid worden aan contraproductieve en contra-economische uitgaven/subsidies met een Groen & Linkse signatuur.

  Het klimaat-milieu-academisch-industrieel-socialistische-complex is daarmee rond, en met slechts relatief weinig overheidsinvesteringen in gesubsidieerde klimaat-propaganda. En dit Groen & Linkse proces werkt tot op heden "voortreffelijk".

 17. René Brioul 29 april 2012 om 20:23- Antwoorden

  De overheid "suddert" gewoon lekker verder op de ingeslagen weg als een stuurloze mammoettanker op vaste koers.

  Daarnaast heeft de overheid zelf ook nogal wat "belangen" o.a. in Shell en NAM.

  In het kader van de zogenaamde "schaarste" aan energie is het ook nog eens uitstekend dat het burgervolkje zuiniger met de "schaarse" energie omgaat waardoor het staatsrendement nog eens extra toeneemt omdat er hogere prijzen gescoord kunnen worden.

  En dan ook nog eens alle heffingen op energie en energie verbruikende dingen als voertuigen, waarin bij auto's bijvoorbeeld ook nog eens co2 gerelateerde bedragen worden geheven (onderdeel van de BPM) als het autootje wat meer co2 uitbraakt.

  Nee, het staat als een huis dat voor de overheid absoluut vast staat dat CO2 een walgelijk broeikasgas is en alles wat broeikasgassen produceert moet belast worden.

  Nog heel even wachten en we kunnen een persoonlijke CO2 belasting tegemoet zien omdat we als mensen per dag gemiddeld ongeveer 900 gram CO2 "uitstoten"….

  Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we daar met z'n allen ongestraft mee wegkomen!

 18. René Brioul 29 april 2012 om 20:52- Antwoorden

  Samson denkt te kunnen scoren door snel een groot babbelverhaal neer te zetten maar daar gaat hij niet meer mee wegkomen.

  Zie o.a. zijn "niet de waarheid vertellen" over het al dan niet uitgenodigd zijn bij de onderhandelingen na het kamerdebat over het mislukken van het Catshuisberaad.

  Uiteindelijk blijkt gewoon keihard dat hij wel uitgenodigd was maar niet wilde (durfde).

  Zo ook direct nadat "Climategate" plaatsvond. Een dag daarna zat hij bij P&W en pretendeerde hij daar dat hij alle ruim 4000 e-mails had gelezen, terwijl uit zijn verhaal gewoon bleek dat hij dat NIET gedaan had. Ik heb 'm toen gemaild en voor leugenaar uitgemaakt, waarna een hele e-mail uitwisseling ontstond. Het einde van het verhaal was dat hij de e-mails op hoofdlijnen had gelezen en inderdaad zeker niet alles.

  Samson is een snelle jongen, maar hij heeft de neiging zo hard te hollen dat hij over z'n eigen benen struikelt en dat zul je 'm doorlopend zien doen.

  Hij is geen vaardig leugenaar maar denkt dat zelf wel te zijn en hij verkeert in de veronderstelling dat hij zich dit kan permitteren.

 19. Niek Rodenburg 29 april 2012 om 21:25- Antwoorden

  Hajo schreef:

  Groenen zullen nooit onder 10% zakken.

  Zeg nooit nooit. Ik ben ervan overtuigd dat de Groenen in Duitsland hun beste tijd hebben gehad.

  En dat de FDP weer zo zakt tekent het sentiment daar.

  Het sentiment keert ten goede. Vers van de drukpers:

  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,…

 20. […] van de duurzaamheid (2): Zelf stroom opwekkenDe economie van de duurzaamheid (1): BasisprincipesDe klimaatdiscussie in NederlandMeer academische toefta: planten vluchten berg op zoekend naar kouRadio Oranje zoekt namen binnen […]

Geef een reactie