De moderne milieubeweging heeft geen principes, behalve het voorzorgprincipe. Daarmee kunnen ze – met enkele bevriende bureaucraten op het Ministerie van ELI- hele economische sectoren onder schot houden via procedures. Op basis van regels die ze zelf via lobby formuleerden. De tactiek is het zelfde als bij klimaat.

Een praktijkdemo: Wilfred Alblas, regiodirecteur van Natuurmonumenten
Ik onderschepte een email van Wilfred Alblas, regiodirecteur Noord van Natuurmonumenten aan een garnalenvisser die in mijn ogen de arrogantie demonstreert waartoe deze praktijk leidt: clubs die geen verantwoording meer willen afleggen, omdat ze er mee wegkomen dankzij de Postcodeloterij, vrienden bij het Ministerie en hun cheerleaders bij zelfgenoemde kwaliteitsmedia.

Alblas leidt de milieubeweging bij discussies over visgebiedsluiting op het Wad (Viswad), die visserijbestuurders toestaan om zo hun eigen positie te verzekeren. Ik sprak Alblas eerder redelijk uitgebreid, en snap zijn belangen. Maar daarnaast vind ik een zekere intellectuele integriteit ook belangrijk.

J’accuse
Ik stelde Alblas daarom op basis van zijn uitspraken 13 vragen waarop hij weigert antwoord te geven. Omdat hij het ook niet KAN geven. Dus publiceer ik zijn geciteerde uitspraken met daarop volgend mijn vragen.

WA: Wij praten als Natuurorganisaties met Visned, Vissersbond en HIN. Dat is al best ingewikkeld. Ik hoop toch dat die 3 clubs de vissers vertegenwoordigen. Het is van groot belang dat jullie binnen de sector goed samenwerken. Anders boeken we geen voortgang en kan er niks afgesproken worden. En als wij niks afspreken, dan beslist de overheid of de Raad van State en daar wordt het niet beter van vrees ik…

(lees: wij lieten Martijn de Jong/Wilde Kokkels jullie eerder kapot procederen, en dat gebeurt weer als je ons niet de vrije hand geeft want de ambtenarij is op onze hand)

en de aanleiding voor mijn cartoon-citaat

Omdat het ook vanuit visserijbelang nodig is dat er minder wordt gevist, hebben we nu een historische kans om de belangen te verenigen. VISWAD probeert die kans te grijpen.

WA: Ik denk dat er wel problemen voor de natuur kleven aan de garnalenvisserij.

1. RZ:Kun je uitleggen wélke natuur’ op het Wad?

WA: Bodemberoering (klossenpees en net vegen de bodem schoon van structuur)

2. RZ: Kun je ‘schoonvegen’ definieren? Ben je geoloog? Zo nee, wat is je kennis dan van ‘bodemstructuur’, en de waarde van een zandbodemstructuur waardoor Natuurmonumenten zich zo inzet voor deze ‘bodemstructuur’ (bodembescherming is in ander natuurterrein bij jullie ook geen prioriteit) , bv de relatie met voedselrijkdom voor doelsoorten

3. RZ: Kun je een relatie kwantificeren tussen ‘bodemstructuur’en hersteldoelen van het Wad (genoemde diersoorten, vis en vogels).

4. RZ: Er zijn toch geen geologische hersteldoelen geformuleerd voor Natura 2000 voor de Wadbodem?

5.RZ: En kun je een geologische peer-reviewed studie uitgevoerd door een geoloog/bodemkundige aangeven van de Wadbodem (dus niet een algemeen vage verwijzing naar Impact 2 van Han Lindeboom) waaruit blijkt dat
a. er een specifieke ‘structuur’in de zandbodem zou zitten van het Wad die onveranderlijk is of hoort te zijn
b. wat dit ‘schoonvegen’ betekent in relatie tot natuurlijke variatie als stormen, en de relatie van bodemimpact van klossenpees kwantificeren ten opzichte van andere invloeden als de verdrievoudigde zandsuppleties door Rijkswaterstaat, die mogelijk verachtvoudigen (zie ook artikel Levende Natuur)
c. en zo nee, bent je het dan met mij eens dat je maar wat roept in de wetenschap daarmee weg te kunnen komen samen met het voorzorgprincipe

WA:en bijvangst (mij bereiken cijfers tot 80% ondermaatse garnalen, bodemleven en jonge vis) reduceert de visstand en beperkt het aantal vijanden van de garnaal zodanig dat er veel garnalen zijn (die op hun beurt weer het evenwicht met de schelpdieren verstoren).

6.RZ Kun je aangeven welke cijfers, van wie en welke studie dat is op het Wad? Of geloof je dat het zo is

7: RZ. Kun je een studie geven waaruit kwantitatief en dan niet volgens correlatie maar relatie blijkt dat een bijvangst van garnalenvisserij de visstand van het Wad negatief beinvloedt?
8: RZ: En welk mysterieus ‘evenwicht’praten we hier over? Is dat geen vorm van achterhaalde statische ecologie?

WA: Van fosfaat weet ik niet veel.

9: RZ: Is dat ‘kweetniets van fosfaat’geen verwijtbaar gebrek aan kennis voor een regiodirecteur die over het Wad moet beslissen.
Zeker gezien de grote rol die nutrienten spelen als voedselbasis van een marien ecosysteem, in het verleden ook door eutrofiering van de KUSTZONE met aantoonbare positieve invloed op bv schelpdieren (zie oa Cadee 1987 in vakblad voor biologen). En bent je dan als regiodirecteur van Natuurmonumenten wel in de positie om op enige inhoudelijke wijze over het Waddendossier te oordelen?

WA: Mijn indruk is dat Schol en Tong in de Noordzee recent toenemen, terwijl de fosfaatlast is afgenomen. Hoe dan ook is het bemesten van de zee voor mij geen optie. Zeker de waddenzee, mits gezond, moet als warme kustzee ook zonder vieze riolen en rivieren een productief systeem kunnen zijn! Dat was vroeger zo, en dat is elders ook zo.

10RZ: Als je niets van fosfaat weet, hoe kun je het dan wel op voorhand veroordelen?
Indien je de moeite nam/ je zou verwaardigen je fatsoenlijk in de fosfaatargumentatie te verdiepen (zie het Boddeke Hagelplan), wist je dat de nutrienteninvloed beperkt bleef tot de KUSTZONE, en dus het Wad, en er verschillende schol/tongbestanden op de Noordzee zijn waarbij het de vraag is of deze trend doorzet: noch is er enige ecologische onderbouwing voor deze vanuit ICES (en Han Lindeboom) geclaimde opvering, terwijl een schat aan gegevens de snelle groei van platvis in de kustzone van de jaren 60 tot 80 ondersteunt.

11: RZ: Kun je aangeven wat ‘gezond’betekent bij het Wad, definieren wat dit is in ecologische context?
En als je praat over ‘vieze rivieren’, bedoel je dan ook met fosfaat verrijkt water, en zo ja, waar haal je dan de stelligheid vandaan dat vruchtbaarder water nadelig zou zijn geweest voor natuurdoelen op het Wad (bv schelpdieren en schelpdieretende vogels) als je zegt niets van fosfaat te weten

WA: Belangrijkste voor ons is dat de Waddenzee, ook voor onze overheid, primair een natuurgebied is. Daarin past het niet om op deze schaal dieren weg te halen en het leefgebied te verstoren. Dat is overigens een normatief punt, en niet een wetenschappelijk te bewijzen iets.

12: RZ: Kun je definieren wat ‘verstoring’is op het dynamische Wad ten opzichte van de vele andere invloeden? En verstoring waarvan? Van een toeristisch beeld? Zouden toeristen dan niet meer komen op het Wad bij een lager gehalte aan bv zee-eenden per vierkante kilometer, of mijdt iedere recreant voortaan het Wad dankzij een mógelijk verminderde niet gedefinieerde ‘bodemstructuur’?

WA: Omdat het ook vanuit visserijbelang nodig is dat er minder wordt gevist, hebben we nu een historische kans om de belangen te verenigen. VISWAD probeert die kans te grijpen.

13: RZ: Kun je definieren wat ‘belangen verenigen’ inhoudt tov visserij als je enkel nastreeft om zoveel mogelijk visserij te elimineren. En zeker wanneer je categorisch op normatieve gronden proeven afwijst die de vruchtbaarheid van de zee verhogen? En wanneer je in de eerste zin min of meer suggereert dat wanneer vissers weigeren aan jouw belangen te voldoen, de Raad van State (op basis van jullie favoriete voorzorgprincipe) en bevriende ambtenaren bij het Ministerie van ELI je ideologische eisen zullen inwilligen?

Net als bij de Grote Graasdiscussie zie je ook in het visserij/Waddendossier dat fondsenwervende natuurclubs lak hebben aan iedere vorm van deugdelijke bewijsvoering. Men heeft zich geoefend in redelijk overkomen, maar is in de kern ideologisch en onredelijk gebleven, huppelend achter de laatste mode die financieel voordeel oplevert. Daarom heb ik vorig jaar Natuurmonumenten opgezegd, na er jarenlang vrijwillig excursies voor te geven.