De Olympus antwoordt niet

Zoals Arthur Rörsch al opmerkte, volhardt de KNAW in het negeren van ernstige kritiek van medewetenschappers op de in oktober uitgebrachte klimaatbrochure. Het lijkt erop dat men de lippen stijf op elkaar houdt en erop hoopt dat de storm wel zal luwen wanneer Dijkgraaf naar de VS vertrokken is.
Maar zo gemakkelijk zal dat niet gaan.

De kritiek zwelt aan en raakt nu de KNAW zelf
Vandaag is een vierde, deze keer aanzienlijk scherper geformuleerde brief aan president Dijkgraaf gestuurd. Na de vorige brieven aan de KNAW en ons symposium in Nieuwspoort, waarin de nadruk lag  op de (klimaat-) wetenschappelijke inhoud, focust deze brief zich vooral op de laakbare houding van de KNAW in deze affaire.
Dit aspect stelde ik al  aan de orde in mijn presentatie in Nieuwspoort, waarvan u hier het videoverslag kunt bekijken. U kunt zich voor deze gelegenheid beperken tot het stuk van de 17e tot de 23e minuut, zoals onder aan te klikken. De letterlijke teksten die ik aanhaalde vindt u in mijn schriftelijke presentatie.

De brief stelt onomwonden dat Dijkgraaf door het negeren van kritiek de KNAW in diskrediet heeft gebracht.  Immers: de organisatie mengt zich wel met veel aplomb in het publieke debat, maar verwaardigt zich vervolgens niet om op serieuze wetenschappelijke kritiek te reageren.
Dit roept de ernstige vraag op, of deze opstelling wel te rijmen is met de geheel onafhankelijke status van de KNAW. Die vereist namelijk een volstrekte integriteit en grote wetenschappelijke zorgvuldigheid.

Zo is de affaire van een onenigheid over een brochure geëscaleerd tot een dispuut over het functioneren van de KNAW in het publieke debat, en de vrijheid die zij zich daarbij kan permitteren, gezien haar missie.          

 

Open brief aan Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW

1 mei 2012

 

Aan de President van de KNAW

Betreft: KNAW-klimaatbrochure

Geachte Heer Dijkgraaf,

Ondergetekenden hebben met zorg de ontwikkelingen gevolgd rond het uitbrengen van de KNAW-klimaatbrochure in oktober 2011. Kort na het uitkomen hiervan is door 23 wetenschappers en bij de klimaatdiscussie betrokkenen een zorgvuldig onderbouwd en gemotiveerd schriftelijk verzoek gedaan om deze brochure terug te trekken.

De reden hiervoor was dat u in het voorwoord van deze brochure stelde dat deze “de harde feiten over het klimaat” bevatte, en dat de stellingen in het laatste hoofdstuk “zaken betrof waarover de wetenschap het eens is”. Dit is een zeer stellige en principiële stellingname in het klimaatdebat, die grote gevolgen heeft voor de basis waarop in Nederland overheidsbeleid tot stand zou moeten komen. De brochure is ook duidelijk met die intentie gemaakt, aangezien hij ogenblikkelijk na het uitkomen aan het parlement is aangeboden ter onderbouwing van het klimaatbeleid.

Nu is het moeilijk om aan te tonen welke wetenschappers gelijk hebben als het gaat over het klimaat, de aanhangers van de AGW-hypothese of de zogenoemde sceptische wetenschappers, maar het is wel eenvoudig vast te stellen of er over een bepaald onderwerp al dan niet verschil van mening is onder wetenschappers.

De 23 ondertekenaars van de aanvankelijke brief hebben een aantal voorbeelden genoemd van punten in de brochure waar wel degelijk ernstige wetenschappelijke onenigheid over bestaat. Bij het seminar in Nieuwspoort op 12 december 2011 is hier inhoudelijk nog veel dieper op ingegaan, in aanwezigheid van de voorzitter van de brochurecommissie prof Rabbinge.

De brief van de 23 en het seminar leverden overvloedig bewijs dat de brochure niet alleen harde feiten over het klimaat bevat: veel van de standpunten erin zijn die van het IPCC, en vormen juist de kern van het debat tussen de sceptische wetenschappers en het IPCC.

Bij het seminar heeft Prof Rabbinge bovendien herhaaldelijk en nadrukkelijk gesteld dat de brochure niet de harde feiten over het klimaat bevat, zoals in het voorwoord door u gesteld, maar juist bedoeld is als aanzet tot verdere discussie.

Hieruit kan alleen maar geconcludeerd worden dat uw claims in het voorwoord onhoudbaar zijn, en de brochure dus in zijn huidige vorm misleidend is. Hiermee is het parlement verkeerd geïnformeerd.

Gezien de plaats die de KNAW ambieert als objectief voorlichter van het parlement vanuit de wetenschap, is er hier dus sprake van een betreurenswaardige situatie, die zo snel mogelijk rechtgezet dient te worden.

Het verbaast ons zeer dat de schrijvers van het verzoek tot terugtrekking in de zes maanden sinds het versturen ervan niet één formele reactie van de KNAW hebben ontvangen – niet eens een ontvangstbevestiging, hoewel daar nadrukkelijk in de brief én in de begeleidende email om was gevraagd. Ook op herhaalde schriftelijke verzoeken om alsnog op de brief in te gaan op 8 februari en 16 april is tot nu toe niet gereageerd.

Hierdoor ontstaat ons inziens een nieuwe situatie, die de KNAW fundamenteel raakt, los van de klimaatdiscussie.

De KNAW is een zelfstandig, volstrekt onafhankelijk instituut, dat geen verantwoording hoeft af te leggen aan de politiek, ondanks dat het jaarlijks ca €150 miljoen overheidsgeld ontvangt voor het vervullen van haar taken. Deze zelfstandigheid garandeert een onafhankelijke stem van de wetenschap over wetenschapsaangelegenheden, en waar dat te pas komt ook over beleidsaspecten die met wetenschap te maken hebben. Dit is een belangrijke verworvenheid van de wetenschappelijke gemeenschap.

Maar dit houdt ons inziens niet in dat het de KNAW vrij staat zich bij voorbaat volledig te onttrekken aan elke vorm van kritiek. Zeker niet wanneer deze komt van gerespecteerde mede-wetenschappers, waaronder een ter zake kundig eigen KNAW-lid. De KNAW mengt zich nadrukkelijk in het publieke debat, en dient dan ook aanspreekbaar te zijn op haar inbreng.

Wanneer de KNAW haar wetenschappelijke objectiviteit verliest en een politiek gekleurd standpunt inneemt, daarbij alle kritiek uit de maatschappij én uit eigen wetenschappelijke gelederen naast zich neerlegt, en zich niet eens verwaardigt erop te reageren, dan ontstaat er een onwenselijke situatie die redressering behoeft.

Wanneer de KNAW volhardt in het negeren van de serieuze kritiek op haar klimaatbrochure, spelen er dus inmiddels twee kwesties:

1. De aangetoond misleidende claims in de klimaatbrochure.

2. De wijze waarop de KNAW serieuze kritiek van medewetenschappers negeert en daardoor haar onafhankelijke positie in diskrediet brengt.

Het bovenstaande overwegende zijn de ondergetekenden van mening:

a. dat van u als president van de KNAW gevraagd mag worden dat u alsnog schriftelijk reageert op het aan u gestuurde verzoek tot intrekking van de brochure;

b. dat deze reactie het terugtrekken van de brochure zou moeten inhouden;

c. dat, mocht besloten zijn tot het niet terugtrekken van de brochure, u daarvoor een motivering dient te overleggen, die recht doet aan de in de eerdere correspondentie geuite inhoudelijke bezwaren tegen de claims in de brochure.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachend,

 

De ondertekenaars:

Peter Bloemers, em. hoogleraar biochemie, Radboud Universiteit Nijmegen

Anne Debeil, chemica

Ralf Dekker, voorzitter Groene Rekenkamer

Hans Erren, geofysicus

Bas van Geel, hoofddocent paleo-ecologie, universiteit van Amsterdam.

Kees de Groot, geochemicus, ex-Vice President E(xploratie en) P(roductie) Research and Technology, Royal Dutch Shell

Albert Jacobs, geoloog

Hub Jongen, elektrotechnisch ingenieur

Rob Kouffeld, em. hoogleraar energievoorziening, TU Delft

Hans Labohm, econoom en voormalig “expert reviewer” van het IPCC en met Dick Thoenes en Simon Rozendaal auteur van “Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma.”

Michael Limburg, Dipl. Ing.; Buchautor (Die Klimahysterie – was ist dran), Vizepräsident EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie)

Kees Le Pair, ex-directeur FOM & STW, Akademie Penning

Gerrit van der Lingen, geoloog, paleoklimatoloog

Henri Masson, chemisch ingenieur, em. hoogleraar Universiteit van Antwerpen, visiting professor Maastricht School of Management, ex member of the Board & Executive Committee of the European Society for Engineers and Industrialists (SEII), ex Vice-President van de ‘Société Royale Belge des Ingénieurs et Industriels’ (SRBII, franstallige ingenieurs van Belgie)

Rob Meloen, em. hoogleraar moleculaire herkenning, Universiteit Utrecht

Jan Mulderink, chemisch technoloog, oud-directeur AKZO research Arnhem, oud-voorzitter Stichting Duurzame Chemische Technologie in Wageningen

Harry Priem, geoloog, em. hoogleraar planetaire- en isotopengeologie, oud-directeur ZWO/NWO Instituut voor Isotopen-Geofysisch Onderzoek, oud-voorzitter Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap

Arthur Rörsch, moleculair bioloog, oud vice-voorzitter RvB TNO

Henk Schalke, voorzitter management team IUGS-UNESCO

Frans Sluijter, em. hoogleraar theoretische natuurkunde TU Eindhoven, voorzitter Stichting Skepsis

Hajo Smit, meteoroloog

Henk Tennekes, voormalig directeur wetenschappelijk onderzoek KNMI

Dick Thoenes, em. hoogleraar chemische proceskunde TU Eindhoven, oud-voorzitter Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

Theo Wolters, ingenieur TU Delft (Industrieel Ontwerpen), directeur-eigenaar van Fabrique Invent, ingenieursbureau voor productontwikkeling

Rypke Zeilmaker, natuur/wetenschapsauteur

Peter Ziegler, em. hoogleraar geologie Universiteit van Basel, ‘rustend’ lid van de sectie aardwetenschappen KNAW

Door | 2012-05-01T18:01:43+00:00 1 mei 2012|26 Reacties

26 Reacties

 1. René Brioul 1 mei 2012 om 17:48- Antwoorden

  Hoeveel meer bevestiging is er nodig dat de KNAW is verworden tot een AGW lobbyclub met een gepretendeerd wetenschappelijk aureooltje?

 2. Niek Rodenburg 1 mei 2012 om 18:17- Antwoorden

  Ik hoop dat de brief aan de heer Dijkgraaf aangetekend is verzonden en ook diverse Kamerleden en leden van Commissies is verstuurd.

  Het tijdperk van pappen en nathouden is voorbij.

  Een beetje nationale aandacht kan ook geen kwaad, dus een persbericht naar alle grote kranten wil ook wel eens helpen.

  Er moeten overal vragen worden gesteld over de handelwijze van de KNAW.

  Het moet als het ware door Nederland en het Koninkrijk gonzen dat de KNAW wat deze brief betreft een club Einzelgänger is die het klimaat aan z'n laars lapt om politiek te kunnen scoren en mee te graaien in de subsidieruif.

  Ik ben boos. Erg boos.

 3. DWK 1 mei 2012 om 19:28- Antwoorden

  T2000 plaatste eerder op DDS onderstaand vraaggesprek waaruit we wel zo ongeveer kunnen lezen hoe de KNAW na Dijkgraaf gaat varen:

  Transcriptie interview P. v. Liempt (BNR) met H. Clevers (KNAW)

  Hans:

  “Waar heel hard aan gewerkt is de afgelopen jaren vanuit de KNAW, met name vanuit de president, is contacten met Den Haag. Daar hadden we altijd vrij weinig invloed op wetenschapsbeleid, zowel het beleid van hoe ons eigen werk gebeurt, de wetenschap, als het aanleveren van feiten, wetenschappelijke feiten onder onderwerpen die belangrijk zijn.

  Paul:

  “Maar wat zou je precies in den haag kunnen verbeteren dan?”

  Hans:

  “Nou ik denk dat we in ieder geval bij iedere belangrijke discussie die speelt- ik noem maar wat: de klimaatdiscussie- dat we vanuit de KNAW ervoor kunnen zorgen dat de echte beste wetenschappelijke feiten, de hoogste kwaliteit, op tafel ligt bij de mensen die er uiteindelijk over gaan.”

  Paul:

  “Mooi dat u die d’r ook uit pikt, de klimaatdiscussie, want inderdaad dat was lastig. En kamerleden heb je ook gezien, dat is een soort grabbelton. Ze graaien d’r uit wat hen te pas komt en dan denken ze “oh dit is sceptisch en ik ben ook sceptisch, dan pak ik dat er uit en dat is niet sceptisch.””

  Hans:

  “Dus ik denk dat wij als wetenschappers duidelijk moeten maken hoe wetenschap werkt. En dat als er 100 onderzoek bestaan er misschien negentig op een conclusie uitkomen en tien op een andere, dat de wetenschap in het veld dan besluit dat die negentig gelijk hebben en die tien niet. Als politicus kan je natuurlijk een van die tien studies gebruiken om je argumenten kracht bij te zetten. Wat wij dan moeten doen is om te zorgen dat we dan duidelijk maken:”Dat is niet wat de wetenschap zegt””

  Paul:

  “Hoe is ’t wat u betreft gesteld met de klimaatdiscussie? Want daar zijn ook heel veel verschillende onderzoeken over naar buiten gekomen en daar langzamerhan de opinie, de mening ook enigszins dus gaan kantelen.”

  Hans:

  “Ja, nou ik ben natuurlijk niet een klimaatdeskundige. Ik volg dat met enige afstand maar met grote interesse. Ja, ik denk dat we er niet onderuit kunnen dat in ieder geval de CO2 stijgt, dat meet je en dat doen we zelf. Je kan in allerlei modellen laten zien dat dat invloed heeft op klimaat en dat zien we denk ik ook…”

  Paul:

  “Maar is het niet langzamerhand zo, dat de klimaatsceptici eerst werden uitgelachen in de discussie en dat die langzamerhand gelijk krijgen? Ik zeg het ook heel zorgvuldig, maar dat zegt al iets.”

  Hans:

  “Ja vanuit mijn wetenschappelijke perspectief zit daar ook een economisch aspect aan. Ik denk dat het op dit moment veel moeilijker is. Het is natuurlijk heel duur om je economie aan te passen om hem duurzamer te maken, inversteringen die daar voor nodig zijn. Ik denk dat het in de huidige kredietcrisis het echt moeilijker is de handen op elkaar te krijgen, om echt de maatregelen te nemen, die wij zouden willen nemen.”

  Paul:

  “Maar in ieder geval een van uw ambities is ook, voor een breed publiek zorgen dat je duidelijk maakt wat de wetenschap voor moois te bieden heeft, maar ook in Den Haag. Ik zou bijna zeggen dat klinkt haast als een soort opvoeden van bijvoorbeeld kamerleden: hoe om te gaan met wetenschap.”

  Hans:

  “Ja ik denk dat het eerder afdwingen zal moeten worden dat we afdwingen dat wij mee aan tafel komen te zitten bij iedere discussie waar een wetenschappelijke invalshoek aan zit.”

  …….

  Interview was op 10 april '12 op BNR

 4. DWK 1 mei 2012 om 19:46- Antwoorden

  Nog even voor de duidelijkheid:

  Johannes Carolus Clevers werd maart jl. gekozen als president van de KNAW als opvolger van Robbert Dijkgraaf.

 5. werff 1 mei 2012 om 20:41- Antwoorden

  Zolang er een politieke meerderheid is die nog steeds gelooft in de AGW-hypothese, CO-2 reductie, vergroening v.d. economie etc. kunnen clubs als de KNAW, PBL, etc. etc. zich op deze arrogante wijze blijven manifesteren, zonder hiervoor te worden afgestraft.

 6. Arthur Rörsch 1 mei 2012 om 21:13- Antwoorden

  Beste respondenten tot dusver,

  Al denk je het gelijk nog zo aan je kant te hebben, niet al te emotioneel worden. Dat werkt niet.

  De KNAW is onmiskenbaar een genootschap van respectabele ‘geleerden’. In hun eigen vakgebied. Waar we het over hebben (moeten), is hoe het genootschap publiekelijk functioneert, vanuit zijn wetenschappelijke taak, en hoe dit wordt geleid.

  Kritiek daarop dient zakelijk te blijven, wil het enig effect hebben in een wijdere kring.

  Een gevoel mijnerzijds is teleurstelling dat vanuit de kring van KNAW leden zelf, enig geluid van kritiek op het functioneren betreffende de brochure niet te horen is geweest. Hopelijk begint er intern inmiddels toch wat op te borrelen, al merken we dat nog niet.

  Wellicht is het niet zo erg nuttig als men op dit blog slechts eigen verontwaardiging blijft spuien, als wel dat door meelezers, naar bestuur KNAW en leden, verwondering tot uitdrukking wordt gebracht over de gang van zaken, met referentie naar de drie brieven die door Hans Labohm namens wetenschappers tot het Trippenhuis zijn gericht.

  Suggestie aan meelezers die het protest tegen de brochure onderschrijven:

  spreek deze verwondering uit, met beheersing van de toon, in een persoonlijke e-mail aan het KNAW bestuur met vermelding op dit blog. En eventueel afschrift aan de Cie Milieu van de 2de Kamer.

  Als de claim van de redactie van http://www.climategate.nl juist is, dat dit het meest gelezen blog in ons land over klimaat is, moet dat een duizendtal verwonderingen kunnen opleveren,

  DWK, mijn verwondering betreft ook zeker het interview met Clevers, die ik meende langer te kennen dan vandaag.

 7. DWK 1 mei 2012 om 22:04- Antwoorden

  Arthur Rörsch,

  Ik ben bang dat Hans Clevers denkt ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. Dijkgraafs opstelling heeft hem immers geen windeieren gelegd. Bekend uit de krant en van radio en tv als de beminnelijke wetenschapsexegeet via de Obamabrief en IAC in een rechte lijn naar de voormalige woning van Einstein. Dat wil Clevers natuurlijk ook! In het interview zet hij de eerste zelfverzekerde stappen.

  Na Dijkgraafs brief aan Obama heb ik hem een kort mailtje gestuurd waarin ik mijn verwondering uitsprak over zijn houding in het klimaatdebat (die op mij een vooringenomen indruk maakte) met verzoek om commentaar. Heel kort, beleefd en zonder een onvertogen woord. Ik heb het mailtje beslist nog maar kan het niet vinden. Het antwoord heb ik nog wel en volgt hieronder integraal:

 8. Niek Rodenburg 1 mei 2012 om 22:37- Antwoorden

  @Arthur Rörsch

  Ik had al een stukje klaar liggen voor publicatie toen ik uw bijdrage las.

  Gezien het feit dat ik het nog niet hier gepubliceerd heb betekent dat ik uw advies voorlopig ter harte neem.

  U kunt daaruit de conclusie trekken dat het stukje dat ik heb liggen niet bepaald zachtzinnig oordeelt over de heer Clevers.

  Ik wil wel graag kwijt dat ik ernstige twijfels koester omtrent de onpartijdigheid van de KNAW en de heer Clevens in het bijzonder.

  In deze academische wetenschaps kringen is het gezegde 'ouwe jongens krentebrood' van toepassing.

  Gezien het feit dat een vooraanstaand lid van de PvdA de voorganger van Clevens bij het Hubrecht Instituut was heb ik er geen enkel vertrouwen in dat de noodzakelijke onpartijdigheid in klimaatzaken tussen het KNAW en de politiek in Den Haag gegarandeerd is.

 9. Arthur Rörsch 2 mei 2012 om 00:52- Antwoorden

  DWK en Niek

  Ik heb ook een groot probleem met Clevers, we beiden komend uit het zelfde vakgebied, moleculaire en cel biologie. Waarin we beiden eerder met controversiële, maatschappelijke opstellingen werden geconfronteerd. En waarin we, meen ik niet ernstig van menig verschilden.

  Ik ga nu eerst een privé discussie met Clevers aan. In afwachting van zijn antwoord zal ik daarover later rapporteren. Ik oordeel daarin ook zeker niet zachtzinnig over zijn optreden tot op heden in de klimaatdiscussie.

  Maar mag ik mijn oproep herhalen? Dat meelezers op dit blog zelf hun verwondering uitbrengen over de behandeling van de kritiek op de KNAW brochure, direct te adresseren aan KNAW en eventueel aan de 2de Kamer.

 10. Niek Rodenburg 2 mei 2012 om 08:40- Antwoorden

  Ik heb de moeite genomen om de afgelopen twee uur de Klimaatbrochure van de KNAW nog eens aandachtig door te lezen.

  Gezien de jongste inzichten met betrekking tot het klimaat vind ik de brochure niet meer van deze tijd.

  Indien de KNAW deze Klimaatbrochure niet terugtrekt of op zijn minst niet aanpast verliest de KNAW aanzien en is het een blamage voor de wetenschap.

  Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal.

  In het buitenland zullen ze denken, wat is dat voor clubje wetenschappers in Nederland die de politiek zand in de ogen strooit met niet houdbare argumenten?

  Ik ben zo vrij geweest zojuist per e-mail de Klimaatbrochure naar Vahrenholt te sturen met het verzoek of hij commentaar kan geven.

  Een extra peer review kan geen kwaad.

  Ik ben er van overtuigd dat Vahrenholt geen spaan heel laat van de onderwerpen waarvan de Academie zo zeker is en waarmee de Academie getracht heeft het Nederlandse parlement op het verkeerde been te zetten.

  Om aan de oproep van Arthur Rörsch gevolg te geven zal ik vandaag ook een brief sturen aan de leden van de Eerste- en Tweede Kamer alsmede aan het secretariaat van de KNAW.

 11. René Brioul 2 mei 2012 om 09:58- Antwoorden

  DWK schreef:

  T2000 plaatste eerder op DDS onderstaand vraaggesprek waaruit we wel zo ongeveer kunnen lezen hoe de KNAW na Dijkgraaf gaat varen:

  Het "schip" van de KNAW koerst recht aan op een grote waarheidsijsberg.

  Ik hoef niet in herinnering te roepen wat er bijvoorbeeld met de Titanic gebeurde…

 12. René Brioul 2 mei 2012 om 10:10- Antwoorden

  Laten we de koe bij de hoorns pakken:

  Wie denkt dat een instituut na het jaarlijks ontvangen van 150 miljoen euro staatssubsidie onafhankelijk van het staatsbelang kan en mag koersen verblijft naar mijn mening in Utopia, niet Nederland.

  Stellen dat het KNAW dat wèl mag "oogt" natuurlijk heel mooi, echter het al dan niet verborgen staatsbelang blijft.

  Die staat is zwaar verslaafd aan alle inkomsten die worden gegenereerd door fossiele brandstoffen, en diezelfde staat is ook zeker niet vies van om middels allerlei "zetmannetjes" (ook wel bestuurders / politici genoemd) de belangen van grotere bedrijven te dienen.

  Hoe je het ook keert of draait, energie in brede zin is een multi-biljarden business die zich niet eenvoudig laat uitrangeren en die zeker zelf niet spontaan gaat meewerken aan het uitfaseren van zichzelf.

  Het is noodzakelijk goed in de gaten te houden wie waar welke belangen heeft, dat werkt zeer verhelderend om de gekozen koers te verklaren.

 13. Anton 2 mei 2012 om 17:08- Antwoorden

  @DWK mei 1st, 201218:28

  "100 onderzoek bestaan er misschien negentig op een conclusie uitkomen en tien op een andere, dat de wetenschap in het veld dan besluit dat die negentig gelijk hebben en die tien niet."

  Huh? De president van de KNAW beweert dat wetenschappelijk feiten bij meerderheid van rapporten wordt vastgesteld? We are doomed.

 14. DWK 2 mei 2012 om 18:22- Antwoorden

  Precies,

  aan het hoofd van de Koninklijke Academie van Wetenschappen staat binnenkort een rapportenteller. Streepjes zetten, dat kan je mooi door een ander laten doen. Zo hou je meer tijd over om de politiek te beïnvloeden en je carrière naar ongekende hoogten te spinnen.

  Ik denk dat er tegenwoordig iets helemaal mis is met de openheid van debat en informatie. Je zou toch denken dat deze man zich na zo’n interview niet meer in het openbaar durft te vertonen. Overdrijf ik nu? Dat hele vraaggesprek zit vol met dat soort uitspraken. Maar nee. Er zit een journalist tegenover hem die he t blijkbaar roerend met hem eens is.

  Het lijkt wel of we verdoofd zijn.

  Kijk, ik heb hier en elders nogal te koop gelopen met Dijkgraafs Obama-brief. Ik kreeg welgeteld twee lichtelijk verbaasde reacties; een van Theo en een van Hajo. Ik vertelde het aan vrienden, liet ze die brief lezen. Tja, erruug man! Hier en daar een gefronste wenkbrauw en welgeteld drie opgehaalde schouders.

  De mensen zijn murw, suf geluld, knipperen alleen nog een beetje met hun ogen als ze live op tv zien hoe een juwelier voor z’n raap geschoten wordt.

  That’s it.

  Gisteren ook weer zoiets. P&W. Daar zit die Leerdam terplekke een verhaal uit z’n duim te zuigen en niemand spreekt hem tegen. Je ziet dat ze hem niet geloven. Hij liegt zich ten overstaan van de hele natie de affaire uit en niemand die z’n mond open doet.

  Op naar de volgende hype. Morgen staat er weer een politicologe van Arabische afkomst de volgende lente te bebuikdansen en gaan we met z’n allen de Oekraïne boycotten. Niemand die op het idee komt dat dat land al zo lang als het bestaat een corrupte en gewelddadige hel is waarbij vergeleken de kerkers van Ceaușescu een feesttent lijken.

  In dat licht is het natuurlijk niet verbazingwekkend dat geen mens zich stoort aan de klimatologische praatjes voor de vaak van de KNAW.

 15. Niek Rodenburg 2 mei 2012 om 20:08- Antwoorden

  Ik had beloofd dat ik mijn stukje tekst over de nieuwe president van de KNAW dat ik klaar had liggen, nog niet te plaatsen.

  Gelukkig zie ik dat Anton één van mijn grootste punten van kritiek op het interview met Clevens, al plaatste.

  Hier nog even compleet:

  Hans:

  “Dus ik denk dat wij als wetenschappers duidelijk moeten maken hoe wetenschap werkt. En dat als er 100 onderzoek bestaan er misschien negentig op een conclusie uitkomen en tien op een andere, dat de wetenschap in het veld dan besluit dat die negentig gelijk hebben en die tien niet. Als politicus kan je natuurlijk een van die tien studies gebruiken om je argumenten kracht bij te zetten. Wat wij dan moeten doen is om te zorgen dat we dan duidelijk maken:”Dat is niet wat de wetenschap zegt””

  Hier geeft Clevens overduidelijk zijn visitekaartje af.

  Het is duidelijk dat hij tot de klimaatalarmisten van de ergste soort behoort.

  Wat Clevens hier zegt gebeurt alleen in totalitaire staten. Kennelijk wil Clevens dit soort mentaliteit ook in het Nederlandse klimaatdebat introduceren.

  Onder het mom van onafhankelijk te zijn probeert de KNAW (slimme) politici die die tien op z'n minst even willen horen, de mond te snoeren.

  Ik vind dit buiten alle proporties.

  In het verleden heb ik veel persoonlijk contact gehad met de secretaris van de KNAW. Ben daartoe verschillende keren op de Kloveniersburgwal geweest.

  Wat nu door Clevens verkondigd wordt, die mentaliteit, heerste in de jaren '70 van de vorige eeuw niet.

  Een Prof als Baarda zou tegen Clevens gezegd hebben, zeg jongeman, ga jij gewoon onderzoek doen in plaats van je met politiek te bemoeien.

  Al mijn hoop is gevestigd op Kees de Jager in de hoop dat hij van binnenuit de leden van de Academie nog wat recht kan trekken voordat deze Academie afglijdt in een richting die zo normaal is in een bananenrepubliek.

  Er zitten nog genoeg respectabele leden in de Academie die geen dagtaak meer hebben met het plannen van hun carriëre.

 16. Niek Rodenburg 2 mei 2012 om 23:41- Antwoorden

  Een erg lezenswaardig verhaal van Marcel op:

  http://www.staatvanhetklimaat.nl

  Fritz Vahrenholt: “The sun is giving us time to come up with smarter solutions”

 17. kakafonia 3 mei 2012 om 01:56- Antwoorden

  Ik heb de reactie van de president en zijn secondanten achter de dikke houten deur op de Kloveniersburgwal in Amsterdam op een afstandje gehoord.

  Het klonk als een zacht nauwelijks te verstaan geroezemoes, en toen leek het erop alsof er namen of zo werden voorgelezen door de president, niet echt te verstaan hoor, maar daarna echt vrij duidelijk vele minuten lang een bulderende schaterlach:

  MOEHAHAHA HIHIHI HOHOHO HHAHAHAHAHA MOEHAHAHA,

  Ik schrok me vervolgens het leplazerus want een vijftal deskundigen in toga stormde ineens het gebouw uit op weg naar de dichtsbijzijnde kroeg.

  U zult waarschijnlijk geen antwoord ontvangen hebben he?

 18. […] Onkruid vergaat nietHans Konst (PvdA) laat Friesland rood staan met groen geloofDe Olympus antwoordt nietDe economie van de duurzaamheid (3): Wind en zonGele diesel houdt de boer bezigDe economie van de […]

 19. Ook Boos 3 mei 2012 om 09:25- Antwoorden

  @ Kakafonia

  Je gaat toch niet beweren dat het KNAW uit louter drankzuchtigen bestaat?

 20. DWK 3 mei 2012 om 10:23- Antwoorden

  Kakafonia,

  Die bulderende schaterlach, dat moet de zittende president geweest zijn. Die geeft met zijn schaamteloze optreden iedereen het nakijken: http://tinyurl.com/766j3l8

  Ik begrijp dat wel.

 21. Niek Rodenburg 3 mei 2012 om 10:51- Antwoorden

  DWK, zou Einstein een alarmist of een scepticus geweest zijn?

 22. DWK 3 mei 2012 om 12:22- Antwoorden

  Vraag het eens aan Kees de Jager.

 23. […] beeld af. Low-carbon, transition issues… En het moge duidelijk zijn dat de affiliatie met de KNAW tegenwoordig helaas ook bepaald geen aanwijzing voor een objectieve opstelling meer betekent…Is het rapport dus wellicht niet zomaar een uitglijer , maar symptomatisch voor het afglijden […]

 24. […] Het betrokken KNAW–rapport is fors bekritiseerd door een aantal Nederlandse klimaatsceptici. Op deze kritiek is tot op heden nog geen bevredigende, inhoudelijke reactie gekomen. […]

 25. […] ook bij de Nederlandse KNAW was het van hetzelfde laken en pak. De Akademie heeft tot op heden nog geen afstand genomen van haar uiterst tendentieuze klimaatbrochure – een smet op haar […]

 26. […] toen die een verwerpelijke brochure uitbracht (zie hier en hier en hier en hier en hier en hier; u herinnert zich dat we deze misstap bepaald niet licht opgevat hebben!), het Rathenau instituut […]

Geef een reactie