Noordzeenatuur gaat met sprongen vooruit

Bij het Planbureau voor de Leefomgeving/Stichting de Noordzee gaat het slecht met zeezoogdieren omdat ze steeds vaker worden gezien

Het is vandaag Wereldbiodiversiteitsdag, en zoals de SWNM-Biodiversiteitwijzer toont gaat het met onze natuur zo slecht nog niet. Toch voert Stichting de Noordzee vandaag campagne met Han Lindeboom voor mariene reservaten, met alarmerende en schijnbaar wetenschappelijke claims:

De Noordzee, het grootste natuurgebied van Nederland, staat onder druk. In 2010 maakte de Natuurbalans bekend dat de biodiversiteit in zee nog maar 40% is van wat het ooit geweest is. “Des te meer noodzaak dat belangrijke gebieden en diersoorten goed beschermd worden, zodat de biodiversiteit in zee zich kan herstellen”, aldus Monique van de Water van Stichting De Noordzee.

Waar komt die lobbybewering vandaan? Wortelboer 2010; ‘natuurkwaliteit de helft van natuurlijk’
Je vindt de herkomst van die claim in het rapport Natuurkwaliteit zoute wateren van Wortelboer et al 2010, van het Planbureau voor de Leefomgeving. Een rapport dat met hulp van Christien Absil van Stichting de Noordzee werd gemaakt. Dat stelt:

De huidige gemiddelde Natuurkwaliteit van de gebieden Noordzee, Waddenzee en Delta-wateren ligt iets beneden de 40% (Figuur S1). Dit betekent dat er in deze systemen nog biodiversiteit aanwezig is, maar ook dat er vergeleken met de natuurlijke referentie al veel (60%) is verdwenen. De verschillen tussen de soortgroepen zijn groot, waarbij de zoogdieren gemiddeld relatief laag (1-25%) en de vogels gemiddeld relatief hoog (circa 60%) scoren op Natuurkwaliteit.

Zeezoogdieren drukken gemiddelde omlaag: maar klopt dat wel?
Stel jezelf de vraag: hoe weten ze dat? Want, ten opzichte van wanneer of wat geldt die ’60 procent’ verlies. En hoe kunnen zeezoogdieren nu zo laag scoren als de zeehond in historisch hoge aantallen voorkomt, (ten opzichte van de jaren zeventig zijn de aantallen meer dan vertienvoudigd) de bruinvis (idem) in historisch aantallen terugkeert sinds de jaren ’70, we er zelfs sinds de jaren ’80 een nieuw zeezoogdier bijhebben: de grijze zeehond, die al jaren exponentieel in aantal toenam. Iedereen die regelmatig op het Wad vaart wordt doodgegooid met de rugvinnetjes van bruinvissen.

  Laten we dus zien hoe ze bij zoogdieren die ‘natuurkwaliteit’berekenen, en dan vaststellen dat Rick Wortelboer qua wetenschappelijke kwaliteit niet hoger komt dan 40 procent.


zoogdieren drukken gemiddelde omlaag, terwijl alle referentiesoorten in aantal TOE nemen sinds de jaren '70 '70

Meteen valt op bij bladzijde 124 dat ze een nieuwkomer- de grijze zeehond waarmee het dus zo goed gaat- NIET meerekenen.

Vanwege de beschikbaarheid van referenties en aantallen dieren, zijn als indicatoren de bruinvis (Noordzee, Waddenzee en Delta-wateren), dolfijnen (diverse soorten in de Noordzee)
en de gewone zeehond (Noordzee, Waddenzee en Deltawateren) gebruikt bij de bepaling van de Natuurkwaliteit.

Omdat er geen historische referentie van de grijze zeehond bestaat, wanneer je de literatuur niet kent en de studie van Wim Wolff uit 2000 niet leest. Terwijl juist die grijze zeehond één van de 4 ´harde indicatoren´zou zijn voor natuurkwaliteit bij zeezoogdieren, volgens de ENIGE studie ooit gedaan in dit verband door Meesters et al 2009,

Meesters et al. (2009b) noemen in de lijst van ‘harde’ Indicatoren voor de Natuurwaarde de soorten: dwergvinvis, griend, gewone zeehond en grijze zeehond. In de aanvullende lijst staan vermeld: bruinvis, tuimelaar, witsnuitdolfijn en ‘andere dolfijnen’. De AMOEBE gebruikte bruinvis, dolfijnen (als groep) en de gewone zeehond (Baptist en Jagtman, 1997). Zie het overzicht in Tabel 2.58. De monitoring van deze soorten is beperkt

Met bruinvis gaat het slecht omdat het steeds beter gaat??????
Voor de aantallen bruinvissen verlaat Wortelboer zich op websites als trektellen.nl en een persbericht. Als streefbeeld geven zij een – niet op waarnemingen of gegevens rustende- historische referentie/slag in de lucht van 50.000 bruinvissen in de Nederlandse Noordzeekust en 1000 in de Waddenzee. Waarom? Daarom…

Gemiddeld 25 bruinvissen voor de Waddenzee inclusief Eems-Dollard lijkt derhalve een redelijke
schatting, hoewel precieze gegevens ontbreken. Duidelijk is wel dat ook in het topjaar 2006 het aantal bruinvissen in de Waddenzee als geheel ver beneden de referentiewaarde van 1000 dieren lag.

Overigens zijn er in januari 2009 al 132 bruinvissen voor de Nederlandse kust waargenomen, een record voor deze maand (Bron: waarneming.nl). In de Oosterschelde is sinds 2009 een groep van enkele tientallen bruinvissen gevestigd (persbericht rugvin.nl).

Aantal willekeurige waarnemingen delen door willekeurig wensbeeld= Natuurbalans/ Stichting de NoordzeeDus, je gelooft het niet, maar dit is echt hoe het Planbureau voor de Leefomgeving ´natuurkwaliteit en biodiversiteit´berekent, en zichzelf als wetenschappelijk adviseur serieus blijft nemen.

  Wortelboer deelt het gemiddeld aantal waarnemingen per maand door vogelaars in de Waddenzee (meest vanaf de veerpont naar Texel en vanaf hun vakantiehuisje) van bruinvissen tussen 2000- 2006 van 25, door het GEWENSTE aantal van 1000 dieren- zonder te vertellen hoe het aantal waarnemingen zich vertaald naar dichtheden- en dat is dan zijn maat voor natuurkwaliteit.

En die is laag als je 25 door 1000 deelt. Waardoor je met 3 zoogdieren en zelfverzonnen referenties een laag percentage natuurkwaliteit krijgt. Dankzij dat lage percentage bij zeezoogdieren druk je dus het totaalgemiddelde naar 40 procent voor zoute wateren in de Natuurbalans.

Door |2012-05-22T13:56:24+00:0022 mei 2012|14 Reacties

14 Comments

 1. Rypke Zeilmaker 22 mei 2012 om 14:24 - Antwoorden

  Het is erg moeilijk hier geen wetenschappelijke fraude in te zien. Helaas zal geen enkele ecoloog opstaan die het Planbureau voor de Leefomgeving bekritiseert, al deden De Snoo en Prins dat in 2009 wel.

  Maar het gros van de ecologen is in de eerste plaats milieuactivist en dan pas wetenschapper, met de door velen overschatte (vooral door zichzelf) en door het Wereldnatuurfonds gefinancierde Theunis Piersma als dieptepunt. Ze zijn bang dat openlijke kritiek op milieuclubs 'het draagvlak voor natuurbescherming aantast', beschouwen critici als 'mensen die het niet begrijpen, en aan wie we ons gelijk via betere communicatie moeten overbrengen'

  Lange weg nog te gaan in natuurliefhebbersland. Iedereen met meer dan 2 hersencellen die vaak buiten komt in de natuur ziet dat boterzachte claims van natuurclubs gewoon feitelijk onjuist kunnen zijn en dat men wel eens wat kritischer mag zijn op zichzelf, gekozen referenties en gehanteerde natuurbeelden

 2. Rypke Zeilmaker 22 mei 2012 om 15:04 - Antwoorden

  De zelfbenoemde kwaliteitsmedia zullen de '40 procent' wel klakkeloos overpennen

  Was ik maar een kwaliteitsjournalist: dan hoefde ik alleen maar de samenvatting van een persbericht over te schrijven in plaats van het hele rapport te lezen en de referenties na te vlooien vanuit het geloof dat het vast goed is want natuur is goed en die wetenschappers zijn zo kritisch, belangeloos en integer (zware rochel en hoestbui…) Nu ik riooljournalist ben geworden volgens sommigen moet ik plots veel meer werk doen voor veel minder tekst

  Ik neem aan dat lage waardering samenhangt met de kern van de boodschap, dat die velen niet bevalt. Maar er is geen speld tussen te krijgen. Wat het PBL en Stichting de Noordzee beweren is onzin

 3. Boels069 22 mei 2012 om 16:38 - Antwoorden

  Bij een beetje weer zijn de stranden van de badplaatsen overvol.

  Daarom gaat het goed met de natuur.

  Het rapport van het PBL zuigt en niet omdat het bevolkt wordt door zoogdieren.

 4. Hugo Matthijssen 23 mei 2012 om 07:03 - Antwoorden

  EEN ZIEKE MAATSCHAPPIJ

  Destructie

  Onder het mom van wetenschap worden tegenwoordig veel beweringen gedaan zonder voldoende wetenschappelijke onderbouwing.

  Er wordt ingespeeld op angst voor het ongrijpbare zoals biodiversiteit, een griepgolf, vogelgriep, cholesterol, kern energie en zogenaamde opwarming etc.

  Dit geeft macht, status, invloed en geld zolang de massa maar voldoende bang gemaakt is.

  Vervolgens hebben we een overheid die is opgebouwd uit in zichzelf gekeerde club beleidsambtenaren die op basis van deze zogenaamde wetenschap en selectief waarnemen beslissingen voorbereiden "om de natuur, de wereld of het heelal te redden Wie het weet mag het zeggen.

  EL en I en het planbureau voor de leefomgeving zijn daar goede voorbeelden van.

  Nog erger zijn een aantal zwaar gesubsidieerde milieu clubs die beweren dat we in 2050 zonder fossiele brandstoffen kunnen. Dit is voor velen het nieuwe geloof. iets anders kun je er niet van maken.

  Velen werken sterk georganiseerd mee aan dit soort waanzin en veelal worden er maatregelen bedacht die erg veel kosten en vaak heel ver weg staan van de werkelijkheid.

  (Oorzaak gevolg maatregel oplossing kosten baten)

  Maar ook manipulatie met data om je hypothese te bewijzen ( Mann et all) hoort daarbij.

  Wat is daarvan het gevolg?

  De 2e kamer is deels bevolkt met mensen die het ook niet echt weten en blind varen op deze beleidsvoorbereiding.

  Wat is het effect van deze trend?

  We slopen landbouwgebieden ter compensatie ( van wat?)

  We jagen onze vissers de zee uit. We zetten het land vol met windmolens, technische wangedrochten die uiteindelijk niets bijdragen aan de energievoorziening en voor het zogenaamde doel co2 besparing in werkelijkheid contraproductief zijn.

  Ook slopen we onze industrie, de smelterijen moeten dicht en straks ook de hoogovens zover belasten dat ze de benen nemen. Ook het investeringsklimaat is nu zover dat geen enkele bedrijf meer wil investeren in een noodzakelijke mix die nodig is voor een betrouwbare energieopwekking.

  Zelf in onze raffinaderijen wordt al enkele jaren geen enkele investering meer gedaan en na een jaar of 5 zijn ze dus exit.

  De milieubelastingen op de gezinnen nemen dusdanige vormen aan dat voor een steeds grotere groep menswaardig leven onmogelijk gaat worden.

  Kinderen worden bang gemaakt en onderwijzers doen daar druk aan mee. Ze verliezen het geloof in een eigen toekomst. Oud ( de vervuilers) en jong de (gedupeerden)worden tegen elkaar uitgespeeld.

  Een mooi voorbeeld is de het onder water zetten van een polder onder het mom van natuur compensatie.

  Een polder onder water zetten heeft alleen nadelen.

  Het is net zoiets als je huis afbreken omdat er een boom gekapt moet worden.

  Welke natuurvoordelen worden er bereikt.

  Er zijn daarnaast nog enkele grotere problemen bij deze actie.

  Een grote hoeveelheid zout water komt in het zoete grondwater gebied terecht en verzilt een deel van de omliggende polders waar soms eeuwen aan gebouwd is.

  Nu de praktijk.

  De Westerschelde is een deel van een rivierdelta en de bodem is daar permanent in beweging. Net als de bodem bij Rotterdam. Dat betekent dat je moet baggeren om de vaargeul open te houden. Na verloop van tijd slibt deze geul weer dicht en moet je weer uitdiepen.

  Nu is het bij de Westerschelde zo dat er nu een wat hogere prioriteit is omdat Antwerpen wat dieper het land in ligt.

  Dit uitbaggeren is zuiver voordeel voor de haven van Antwerpen en daarmee benadelen we onze eigen concurrentie positie.

  In Rotterdam is de situatie wat anders. Door de ligging dichter bij zee en de strominegn daar slibt daar de geul sneller dicht en moet er permanent gebaggerd worden.

  Dat zijn processen die al honderden jaren in deze gebieden plaats vinden sinds de eerste mensen daar kwamen werden er terpen gebouwd en later als het mogelijk was enig leefgebied op de zee te veroveren werd er ingepolderd.

  Wat het uitdiepen van een vaargeul dan met het vernietigen van mooie polders, met naast de landbouw bestemming ook een unieke biotoop, te maken heeft is mij niet geheel duidelijk.

  Gezien de situatie bij Rotterdam zouden we dus permanent polders langzaam onder water moeten laten lopen om die onzin door te trekken.

  Dit is dolgedraaide natuur, milieu en klimaat idiotie waarbij eens een onderzoek gedaan zou moeten worden naar de psychische gesteldheid van mensen die tot dit soort zelfdestructief gedrag komen onder het mom van natuurbehoud.

  Ze lijken niet alleen gek ze zijn het ook.

  De maatschappij is ziek zou je dit naar het fenomeen mens vertalen dat hebben we erg veel last van smetvrees,we sluiten ons huis af voor straling en slopen de stroomleidingen er uit, we durven niet meer op straat, leggen grote voorraden voedsel en water aan en als we naar het toilet moeten knippen we onze haren af.

  Na een periode in deze onwerkelijkheid zijn we van mening dat we een parasiet zijn op deze mooie aarde en we zouden dus eigenlijk ook niet meer moeten eten.

  De laatste fase is automutilatie en zelfmoord zo te zien zijn we daar niet ver meer vandaan.

  Misschien kunnen we de lemmingen eens gaan onderzoeken die kunnen dit nog veel beter.

 5. Hugo Matthijssen 23 mei 2012 om 07:40 - Antwoorden
 6. Niek Rodenburg 23 mei 2012 om 08:41 - Antwoorden

  Hugo schreef

  Dit leren we onze kinderen

  <a href="http://www.energieveilig.nl/Werkstuk/spreekbeurt/Elektriciteit

  ” target=”_blank”>http://www.energieveilig.nl/Werkstuk/spreekbeurt/Elektriciteit

  Citaat uit de link:

  Er zijn ook milieuvriendelijke manieren om energie op te wekken. Met zonnepanelen bijvoorbeeld. Die zetten zonlicht om in energie. En er zijn windmolens die draaien als het waait, en dan – net als de dynamo op je fiets – elektriciteit maken. Energie die milieuvriendelijk is opgewekt noemen we duurzame energie.

  Antwoord van kinderen op school:

  Mijn pappie en mammie kunnen de energierekening niet meer betalen vanwege al die milieuvriendelijke manieren om energie op te wekken.

 7. Rypke Zeilmaker 23 mei 2012 om 12:30 - Antwoorden

  Han Lindeboom reageerde ook nog via mail op de blog, met de academische en veilige dooddoener dat het allemaal zo complex is

  we mogen ons troosten met het feit dat Rypkichote niet wordt gesteund door het officialdom en dus niet wordt geloofd, en Lindeboom/ de milieubeweging wel om dat hij een titel voor zijn naam heeft en een instituut achter zich en vele miljoenen subsidies

  Je zou bijna ontmoedigd raken, het helpt geen fluit: zo, nu weer genoeg tijd besteed aan dat k.u.t.blog, tijd voor het echte betaalde werk

 8. Janos73 23 mei 2012 om 13:40 - Antwoorden

  Niek,

  een beter antwoord voor de kinderen op school:

  Mijn pappa en mamma hebben zelf zonnepanelen op het dak gelegd want dat is goedkoper dan de elektriciteit van de energie maatschappij

 9. Niek Rodenburg 23 mei 2012 om 14:37 - Antwoorden

  Beste Janos

  Hoe je het ook wendt of keert, die zonnepanelen moeten wel eerst aangeschaft worden.

  Om een beetje kWh opbrengst te hebben moet je toch aan een bedrag van minstens € 5000 per dak denken.

  Dat geld moet geleend worden want pappie en mammie hebben niet zoveel te verteren vanwege de huidige hoge energierekening en allerlei andere belastingen.

  Laten we zeggen dat de gemeente waar pappie en mammie wonen bereid is op kosten van de gemeenschap die € 5000 voor te schieten en genoegen neemt met een aflossing van € 50 per maand, want meer hebben pappie en mammie niet te verteren.

  Dan zijn de panelen na 100 maanden je eigendom.

  Wordt het dan één groot feest?

  Ik denk het niet, want pappie en mammie moeten nog wel steeds het vastrecht aan het energiebedrijf betalen en gezien de plannen van EU Commissaris Günther Oettinger om zo snel mogelijk alle lidstaten op te dragen de zon/ en windsubsidie te beëindigen, zitten ze binnenkort ook zonder subsidie.

  Het is namelijk nog maar afwachten of het plotselinge besluit van Rutte om per 1 juli a.s. 12 procent subsidie op zonnepanelen te geven, gehandhaafd wordt.

  Boze tongen beweren namelijk dat Rutte al op de hoogte was van het naderende EU besluit en hals over kop deze subsidie heeft ingesteld om het als ruilmiddel te gebruiken voor steun vanuit bepaalde groene hoeken voor het debat van gisteren over het Europese Noodfonds.

  Na honderd maanden dus feest?

  Volgens het CBS verhuizen gezinnen gemiddeld eens in de zeven jaar.

  Pappie en mammie kunnen dus nog vier maanden genieten van hun eigen stroom.

  Dan moet natuurlijk de netbeheerder wel het netwerk geschikt hebben gemaakt voor een mix van zon-, wind- en fossiele energie tezamen.

  Ik zie dat de komende jaren nog niet gebeuren want waar haalt de netbeheerder bijna € 10 miljard vandaan om de komende tien jaar het gehele Nederlandse netwerk fool proof te maken?

  Dat geld is er niet want dat is in een vlaag van verstandsverbijstering in het Europese Noodfonds gestort.

  Een oplossing zou zijn om per straat of wijk een speciale regelunit te plaatsen waar alle PV installaties op zijn aangesloten en die in voorkomende gevallen dat de zon eens uitbundig schijnt, de totale wijk van het netwerk afsluit om overbelasting van het netwerk te voorkomen. Zoals twee weken geleden in België gebeurd is. Ook de afgelopen week t/m vandaag kunnen die mensen hun stroom niet kwijt omdat de zon schijnt.

  Jammer voor pappie en mammie, want ze krijgen dus op die manier hun retourstroom niet betaald.

  Verander die 100 maanden maar in 200 maanden Janos.

 10. kees 23 mei 2012 om 17:01 - Antwoorden

  Gelukkig kunnen we de komende decennia wel klauwen met geld uitgeven aan subsidies tbv kernenergie. Gegarandeerde prijzen…. Hoezo marktwerking of renewables saboteren?

  http://www.guardian.co.uk/environment/2012/may/22

 11. Boels069 23 mei 2012 om 20:35 - Antwoorden

  Rypke schreef:

  "Han Lindeboom reageerde ook nog via mail op de blog, met de academische en veilige dooddoener dat het allemaal zo complex is."

  M.a.w. hij snapt het niet.

  En toch ongegeneerd een mening uiten en een instituut leiden.

  Subsidie intrekken.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK