Earth Day populariseerde opvattingen uit populatiebiologie, geprojecteerd op mensen

Het is onvoorstelbaar knap wat één man met netwerk kan uitrichten als hij maar bijzonder capabel en gemotiveerd is. In aanloop naar de Earth Summit in Rio vandaag daarom aandacht voor de Canadese nestor en ‘mr Sustainable’ Maurice Strong, vader van de Rio-conferentie in 1992, stichter van de UNEP in 1972, waarvan hij eerste directeur was. (nu voormalig IUCN- er Achim Steiner)

‘Radicale omwenteling nodig’
De website Maurice Strong.net – die zijn carriere toelicht- brengt zijn nieuwe toespraak voor komende Earth Summit.

Volgens de klassieke ‘groene’ verhaallijn, die we bij fondsenwervende multinationals ook kennen: er is een noodtoestand (Klimaatverandering), en dus een radicale economische omwenteling nodig, waarbij Westerse landen de leiding moeten nemen.

Mensbeeld volgens populatiebiologische mores
Strong lijkt bij nadere studie één van dé meest invloedrijke figuren van afgelopen halve eeuw, die een (Angelsaksische) populatiebiologische kijk op de mensheid een sterke plaats gaf in populair denken en beleid.

Strong en gelijkgezinden zijn drijvende kracht achter een complete infrastructuur van beleids- en wetenschaps-instituten, die het Neo-malthusianisme en systeemdenken- dadelijk verder uitgelegd- inburgerden na de 2de Wereldoorlog en de (Britse) dekolonisatie van Afrika en Azie.

Ook de populaire maar wetenschappelijk omstreden ‘Ecologische Voetafdruk’zag met hulp van één van de vele spinoffs van Strong het licht. Over die spinoffs, een reeks wetenschappelijke instituten en haar filosofie gaat de rest van dit blog.

Earth Day? Mede mogelijk door Strong
Strong en zijn netwerk waren drijvende kracht achter ‘Earth Day’in april 1970, dat in de VS en dus de rest van het Westen ‘het milieu’ tot hét thema van de populaire cultuur hielp maken.

Tot verbazing van kritische geesten als Wildavsky en Douglas in ‘Risk and Culture’, die zich afvroegen in 1983 hoe sektarisch denken mainstream kon worden.

Stockholm Conferentie? Mede mogelijk door Strong
Strong is organisator van de eerste Stockholm Conferentie ‘on human environment’ in 1972(leidend tot Stockholm Institute) waar hij secretaris generaal was, leidend tot de milieutak van de VN in 1972: UNEP. Het UNEP-hoofdkantoor is gevestigd in het voormalige Britse wingewest Kenia. Strong was de eerste UNEP-directeur (nu de van IUCN afkomstige Achim Steiner).

Our Common Future? Mede mogelijk door Strong
Strong was drijvende kracht achter de Brundtland-commissie met ‘Our Common Future’in 1987 dat het begrip ‘duurzaamheid’ voor internationaal beleid van de Verenigde Naties definieerde, met de nadruk op ’toekomstige generaties’en het voorzorgprincipe.

Institute for Sustainable Development? Mede mogelijk door StrongNeem verder de 90 Conferentie in het Canadese Vancouver (waar Greenpeace in 1971 werd opgericht) in 1990 waar plannen werden verzilverd voor het ‘onafhankelijke’ International Institute for Sustainable Development IISD: een club die de ideeën van de Brundtland-commissie uit 1987 in Canada moest verbreiden.

Oak Lake Manitoba is de geboortegrond van Strong. Geheel toevallig kwam de President van Manitoba met het IISD- idee en financiering voor het IISD op de proppen Strong is erelid van het IISD.
Het IISD was dé verspreider van alle eisen en afspraken onder de 10.000 Rio-conferentiegangers in 1992.

Rio Conferentie 1992? Kindje van Strong
Strong was drijvende kracht achter de eerste Earth Summit Rio Conferentie in 1992 die leidde tot de klimaatverdragen van UNFCCC en de Convention on Biological Diversity.

Het uitgedragen wereldbeeld: populatiebiologie volgens MalthusHet uitgedragen wereldbeeld op deze conferenties, en van mede door Strong opgezette instituten als de UNEP lijkt op het wereldbeeld van Thomas Malthus in 1798- een aarde met vaste fysieke grenzen (holisme) die mensen – ‘net als andere dieren’- niet straffeloos kunnen overschrijden. Dan volgt een negatieve feedback met rampen.

Omdat bij mensen de negatieve feedback (predatie en ziekte) ‘zoals bij andere dieren’ wegviel, is een andere feedback nodig die het overschrijden van ‘De Grens’voorkomt.

Die overtuiging vormt de basis van ‘groen denken’, en Malthusiaans denken vormt de basis van het verlangen naar de ‘steady state economy’, zoals verwoord door Herman Daly (verbonden aan de Club van Rome en haar ‘limits to growth) en is de basis van de ‘groene economie’zoals uitgedragen door de UNEP.

‘De Grens is Bereikt’
Uit Neo-Malthusianisme volgt logischerwijs de opvatting dat je de wereld kunt zien als gesloten systeem met vaste grenzen: waarbij zaken als temperatuurverandering, biodiversiteit en andere parameters een indicator zijn voor het bereiken van ‘De Grens’. Grenzen die je met een computermodel kunt berekenen.

Vaste grenzen aarde berekenen met computer
Het Malthusianisme (zie ook Erhlich zijn ‘Population Bomb, en Peter Vitousek met zijn HANPP) werd in de jaren ‘60/’70 gekoppeld aan gesloten systeemdenken uit de cybernetica: grenzen aan de groei. Het is een eufemisme, vast te stellen dat die manier van wetenschapsbeoefening aansloeg.

Alle wegen leiden naar Club van Rome
Daly is weer een student van één van de mensen achter de Club van Rome. Van het in wetenschappelijk opzicht vrij primitieve- MIT-model World3 dat ‘De Grens’ berekende op basis van populatie-ontwikkeling en veronderstelde ‘vaste ecologische grenzen. De resultaten werden bekend in ‘Limit’s to Growth’ van het echtpaar Meadows.

    Hoeveel mensen- waaronder Jan Paul van Soest- hebben op basis van ‘Limits to Growth’ hun visie op de aarde bepaald, en hun levensdoel?

Neomalthusiaanse ‘Ecologische Voetafdruk? Mede mogelijk door Strong
De ook bij afgestudeerden aanhoudend populaire maar wetenschappelijk zeer omstreden neo-Malthusiaanse Ecologische Voetafdruk werd ontworpen door Mathis Wackernagel en Canadees Martin Rees van de …University of British Columbia in Vancouver.

De Voetafdruk kwam na 1992 tot stand met hulp van één van de vele spinoffs van Strong: De Earth Council in Costa Rica, in 1997 financier van een ‘voetafdruk-landenstudie’.

Earth Council? Mede mogelijk door Strong
Die Earth Council werd opgericht door Strong met de president van Costa Rica, na de door Strong opgezette Rio-conferentie in 1992. De Earth Council moest de macht van NGO’s bundelen, in plaats van dat NGO’s elkaar zouden beconcurreren.

Global Science Panel on Population? Mede mogelijk door Maurice StrongZie ook deze – te downloaden van de mede door Strong mogelijk gemaakte IIASA ontmoeting in 2001 in Den Haag bij het NIDI over het ‘wereldpopulatievraagstuk’in relatie tot ‘de klimaatverandering, onder aanwezigheid van Jan Pronk met als hoofdpanellid… Maurice Strong.

Rees echoot klassieke populatiebiologische opvattingenLees dit essay van Martin Rees van de (Canadese) Universiteit van British Columbia uit 2010 en je ziet weer de klassiek populatiebiologische verhaallijn, en het geloof in de onfeilbaarheid van computerstudies.

Waarom wil de mensheid niet luisteren naar Cassandra uit Canada?
Dat ligt aan uw evolutionaire bagage.Of zoals Rees het verwoordt

I trace this conundrum to humanity’s once-adaptive, subconscious, genetic predisposition to expand (shared with all other species), a tendency reinforced by the socially constructed economic narrative of continuous material growth.

De geest van die visie- van mensen die praten over ‘our human species’ in onze populaire cultuur – is het meest treffend verwoord door de Bloodhound Gang:

‘You and me baby are nothing but mammals’ (so let’s do it like they do on the Discovery Channel)

Ja, maar dat is toch eigenlijk ook zo, hoor ik je nu denken…Een filosifie in de jaren ’60 gepopulariseerd door auteurs als Britse zooloog Desmond Morris

    Some people are more mammal than others.

Van een ecologisch econoom – Jeroen van den Bergh- teken ik de volgende uitspraak op in het wetenschapsblad Environmental Science & Technology in 2010:

‘Hoe kan het dat de voetafdruk zo wijd wordt gebruikt, terwijl hij zoveel methodologische tekortkomingen heeft’.

Ik denk dat macht, invloed en een uitgebreide academische infrastructuur die ideeën succesvol verbreiden hier een antwoord op geven. In een volgend blog ga ik daar verder op in, want ook Nederland speelt hier een grote rol, en de ‘Balatongroep’- een spinoff van de Club van Rome waar ook Wackernagel in zit.