Westerse welvaart goed voor biodiversiteit

Alleen welvarende mensen hebben vrije tijd en geld voor natuur over, mijn rug hier in Eilat is bekend bij lezers van de Frankfurter Algemeine

We zitten in een biodiversiteitscrisis dankzij Westerse overconsumptie. Tenzij we onze welvaart opgeven. Zo luidt de orthodoxe leer rond grote milieuconferenties als de Earth Summit deze maand in Rio de Janeiro. Een realistischer geluid met onweerlegbaar bewijs is ook mogelijk. Welvaart en ontwikkeling is goed voor natuur op aarde, vooral op ons hele kleine stukje daarvan.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving in 2009 zou in Nederland 85 procent van de ‘biodiversiteit’zijn verdwenen sinds 1900, getallen die gretig worden geciteerd door campagnegroepen als het Wereldnatuurfonds. Voor 2050 zou zelfs 60 procent kunnen verdwijnen volgens het milieupanel van de Verenigde Naties Unep.

Groene orthodoxie spreekt Westerse donateur aan
De suggestie is gewekt: een duidelijk verband tussen groeiende menselijke welvaart en de afname van natuurrrijkdom. Dat is de orthodoxe leer van Westerse campagneorganisaties. Zoals het (Westerse) WWF in haar eerste advertentie in 1961 al stelde zou de zwarte neushoorn het loodje leggen door‘de hebzucht van de mens’, U. Tenzij we nu radicaal veranderen. Maar hebt u zich ooit wel eens afgevragen: hoe meten en weten ze dat? Zo nee, dan wordt het de hoogste tijd.

Armoede slechter voor natuur
Er is namelijk geen harde relatie tussen groeiende (Westerse) welvaart en verlies van natuurWel bestaat veel bewijs voor het tegendeel. In armoedekampioen Afrika verdwijnt bijvoorbeeld ruim twee maal zoveel bos in houtvuurtjes om te koken, dan door commerciele houtkap: ze hebben geen geld voor een gasstelletje of elektrisch kookplaatje. Gelukkig voor mens en natuur staat armoedebestrijding in Rio weer hoog op de agenda.

Nederland is proeftuin rest van de wereld
Laten we voor het gemak eens kijken naar de natuur in een welvarend land waar alle zaken als groeiend energieverbruik, bevolkingsdruk, toenemende bebouwing samenkomen. Nederland. De keuze voor Nederland heeft een belangrijker reden: Ons land is qua gegevens veruit de meest betrouwbare indicator voor een verband tussen welvaart en biodiversiteit, de variatie in levensvormen. We hebben – met Britten en Duitsers- de meeste welvarende vrijwilligers ter wereld die als hobby de natuur in trekken om te tellen, vooral vogels zijn populair. Sinds de jaren ’70 werd die hobby voor velen zelfs hun beroep, daar was geld voor.

De meest gebruikte en concrete manier om ‘biodiversiteit’te meten is het aantal soorten.
Wanneer je naar het aantal soorten kijkt, en de mate waarin ze voorkomen dan blijkt dat het aantal juist is tóegenomen. Dat valt eenvoudig op te maken uit telgegevens, samengevat in ‘De Nederlandse Biodiversiteit’ En een ander ijkpunt kiezen dan het Planbureau deed, namelijk 1970, of 1990.

Wat blijkt? Meer soorten er bij dan er weggingen
Afgelopen eeuw kreeg Nederland er 157 plantensoorten bij, terwijl er 45 verdwenen: een netto positief resultaat. Van 24 soorten amfibieen en reptielen namen 14 in aantal toe sinds 1990, 3 in aantal af en de rest is stabiel. Het aantal zoogdiersoorten nam toe, met nieuwkomers als de grijze zeehond en de sterke toename van de bruinvis in de Noordzee sinds 1990 met 41 procent per jaar. Het aantal vissoorten nam toe sinds 1990, mede dankzij betere waterkwaliteit door minder chemische vervuiling.

Vooral als vogelland tellen we mee.
Nederland kent volgens SOVON Vogelonderzoek 175 regelmatige broedvogels, waarvan 78 in aantal toenamen, en 59 in aantal afnamen. De mate van bedreiging voor vogels op de Rode Lijst is sinds 1990 afgenomen. In 1990 broedden 193 soorten in Nederland, dat in 2000 groeide naar 207 soorten met in 2009 ongeveer 200.

Spectaculaire nieuwkomers zijn de zeearend en kraanvogel. Er zijn ook verliezers, de soorten die van het landschap uit 1900 hielden als klapekster, en de weidevogels die gedijden bij de landbouwmethodes uit de jaren ´50. Persoonlijk mis ik de zingende veldleeuwerik, nog talrijk in mijn jeugd in de jaren ’80, in Friesland alleen nog te horen op de militaire vliegbasis Leeuwarden. Ander maaibeheer…

Als Nedernatuur net als in 1900 moet zijn, moeten we al onze nieuwe zeearenden afschieten


Vanwaar dus dit verschil met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en andere mega-uitsterfscenario’s? De ecologen van het Planbureau kiezen één ideaalbeeld, 1900 of mondiaal 1700: iedere later door mensen aangebrachte verandering heet vervolgens verslechtering. De rekenmethode kan geen herstel meerekenen, maar rekent het percentage veranderd landoppervlak om naar een theoretisch verlies van biodiversiteit.

Meer rood voor groen
Maar klopt dat wel? Het is ongetwijfeld waar dat van de kleinschalige agrarische natuurlandschapjes van negentiende eeuwse keuterboertjes – daar praten we hier over- nog maar 15 procent over is. Een blik op de Bosatlas toont hoe het ´rood´van bebouwing sinds 1900 de witte plekken op de kaart invult, met name in de Randstad en Brabant.

Maar herstel verwaarlozen is een doodzonde.
Een mooie weergave van natuurherstel vormt de herbebossing van Nederland. In 1900 was nauwelijks nog bos over, en dus waren er ook minder spechten. Nu hebben we weer 11 procent en veel soorten bosvogels doen het goed, zeker nu het bos ouder wordt en meer ecologisch beheerd. In Europa groeide het areaal bos van 1950 tot 2000 met 8 miljoen hectare.

Kapitaal en natuurwetgeving droegen bij aan herstel.
Zo kregen we in 1968 een natuurbeschermingswet, in 1936 al een wet voor de populairste diergroep de Vogelwet. Ook is onze boswet zo streng dat de regels véél strenger zijn dan wat houtkeurmerk FSC voorschrijft. Dankzij jaren van voorspoed konden we in 1990 vele miljarden euro’s investeren in een natuurnetwerk, de Ecologische Hoofdstructuur. Dankzij de landbouwintensivering was steeds minder boerengrond nodig voor landbouw, die vrijkwam voor natuur. Volgens schattingen besteden we jaarlijks rond de 30 miljard direct en indirect aan milieumaatregelen. Een verdubbeling ten opzichte van 1990.

Die wierpen hun vruchten af. Welvaart geeft toename in kennis van milieubeheer. Pas dankzij de economische crisis dalen voor het eerst in decennia de investeringen in Nedernatuur, en dan nog leggen we 10 ecoducten op de Veluwe aan.

  Dus, wordt een land welvarend, dan betekent dit weliswaar meer infrastructuur en bebouwing. Maar ook investeringen in kennis en beheer.

Zo startte een wetenschappelijker bosbeheer in Europa al voor 1800 in Duitsland. Juist in de Verenigde Staten, Europa, Australie en Nieuw Zeeland is het verlies van variatie in levensvormen het sterkste gekeerd: oorzaak, is de investering in natuurbescherming

Mega-uitsterfcijfers zijn dus academische oefeningen, en meer ‘bewustwordingswetenschap’ dan biologie. Niet de door wetenschap beschreven soorten gaan hier verloren, maar theoretische schattingen van nog niet beschreven soorten. Op basis van geschat ander landgebruik. De rekenmethode dient ook om voorspellingen te doen voor gebieden waarvan geen gegevens bestaan van ‘biodiversiteit’. In Banghladesh of Sudan, zijn veel minder welvarende vrijwilligers die netjes hun telformulieren inleveren bij Sovon, of in de VS bij de Audubon Society.

Mondiale ´biodiversiteitscrisis´vindt plaats achter de komma
Ook de claim dat voor 2050 zelfs 60 procent van de biodiversiteit zou kunnen verdwijnen, is zo’n theoretische projectie van verándering die achteruitgang heet. Geen door de wetenschap beschreven hoeveelheid soorten. In werkelijkheid is van de tussen 1,5 en 1,8 miljoen door de wetenschap beschreven soorten, waarvan de helft insecten, ongeveer 500 aantoonbaar uitgestorven. Dat is minder dan 0,03 procent.

  Mondiaal stierven van 1900 tot 2011 38 diersoorten uit, waarvan de helft ondersoorten van nog talrijke dieren als de steenbok en puma.Tegelijk blijft het aantal nieuwe soorten groeien dat de wetenschap beschrijft, met 18.000 per jaar.

Meeste ´dodo´s op eilanden, met 75 procent van de ´verdwijners´
Van de slachtoffers van onze globalisering, legde 75 procent het loodje op eilanden met de dodo op Mauritius als beroemdste voorbeeld. Dankzij Hollandse VOC-kolonisten, die het eiland vernoemden naar een lid van het koningshuis. Meestal stierven gedoemde dodo’s uit door introductie van exoten via schepen, en later vliegtuigen: niet inheemse varkens, ratten, katten die lokale zwakke broeders wegconcurreerden.

Schoolvoorbeeld van introductie van verkeerde exoten is Australie waar Westerse kolonisten zich in 1800 vestigden. Hier stierven 27 soorten buideldieren uit dankzij de komst van vos, kat en konijn. Van de 147.597 beschreven soorten in Australie. Dat is 0,02 procent van het totaal. Schrikt u daar van? Wel heet 20 procent van de zoogdieren hier ‘bedreigd’, maar dan is er ook meer aandacht, wetgeving en geld voor.

U gelooft liever doemverhalen dan bovenstaande? …
..Dan verandert dat niets aan de aangedragen getallen: welvaart – mits niet vertaald als ‘steeds meer van het zelfde’- is relatief goed voor soortenrijkdom, en u zit in Nederland boven op de bewijzen. Zelfs de wolf komt weer terug naar Wolfheze en Wolvega. Stichting Ark kreeg subsidie hem te verwelkomen, Duitse boeren geld om door wolven opgevreten vee te compenseren. De Aussies beschermen zelfs de dodelijke witte haai en zeekrokokil.

Maar geen enkele miljardeninvestering kan de eeuwige verandering in de natuur stoppen.
Met de Nedernatuur van 10.000 jaar geleden ging het 5000 voor christus al slecht. Als de natuur beslist gelijk moet zijn aan 1900 moeten we onze nieuw gevestigde 4 broedparen zeearenden afschieten. Eigenlijk verklaar je met zo’n statisch natuurideaal dat alle investering in natuurbescherming in het welvarende Westen zinloos was, eeuwig gedoemd te mislukken. Dat kan onmogelijk de bedoelde boodschap van Rio zijn.

Door | 2012-06-17T23:13:00+00:00 18 juni 2012|20 Reacties

20 Reacties

 1. Ivo 18 juni 2012 om 09:25- Antwoorden

  Ik heb de eerste reactie van een GLer al binnen: Jullie denken zeker dat meer wegen en industrieterreinen goed is voor de biodiversiteit? Maar het statement is als mensen redelijk voor zichzelf kunnen zorgen dat er dan meer aandacht is voor natuur en milieu.

  Kan je overigens ook bronnen geven voor de feiten die jij noemt? Het zou me zeer helpen.

 2. Rypke Zeilmaker 18 juni 2012 om 11:34- Antwoorden

  Uiteraard; lees de SWNM-biodiversiteitwijzer via http://www.swmn.nl

  waarin ik alle literatuur en bronvermeldingen geef, die ga ik niet steeds weer herhalen

  Dan nog: jammer voor Groen Links, maar ook industrieterreinen en wegen kunnen biodiversiteit- vreselijk woord- bevorderen: de afsluitdijk is een ecologische verbindingszone voor kerkuilen, de ontginning van de Zuiderzee leidde tot de Flevopolder met Oostvaardersplassen, de bermen van wegen zijn floristisch rijker dan moderne akkers, en mits goed ingericht met een fatsoenlijke hovenier en landschapsarchitect kan een bedrijventerrein een toegevoegde waarde hebben: ideen daarvoor staan in 'Groen Werkt'

  Het is juist Groen Links dat een ernstige aanslag vormt op de natuur met hun fanatisme voor windmolenindustrieterreinen, midden in vogelgebied als de Steile Bank en hun ijver de grenzen open te houden voor nog miljoenen werkloze kansarmen die de economie beschadigen en via hun ruimtebeslag ook beslag leggen op het landschap. Dat zullen ze nooit toegeven, dan ben je een fascist seksist enz enz. Maar het is logisch onbetwijfelbaar waar. Minder mensen, minder ruimtebeslag, minder verkeer minder wegen. Niet de VVD maar Groen Links en co zijn verantwoordelijk voor de overbevolking van Nederland en kapitaalvlucht, zodat er geen cent overblijft voor natuurinvestering

  Verder: dat welvaart en natuurbescherming twee kanten van de zelfde medaille zijn is ook wat Rob Bijlsma min of meer schrijft in 'Mijn Roofvogels': hij beseft welk voorrecht hij heeft in Nederland te leven waar hij van zijn gepassioneerde liefhebberij zijn werk kon maken, wat één generatie vóór hem nog ondenkbaar is.

  Net als de economie, heeft ecologie in ons land permanente aandacht nodig en kapitaal: als dat kapitaal wegvalt gaat de natuur dus ook achteruit.

  Alle gejammer over 'biodiversiteit'heeft vooral politieke redenen, en komt van mensen die zich via goed betaalde doch nutteloze bureaubaantjes een vorm van invloed willen geven. Met natuur heeft dat niets van doen

  Dus samengevat

  Welvaart- mits verstandig ingevuld- kan biodiversiteit bevorderen

  Verandering is niet het zelfde als 'achteruitgang'

  Ook Rob Bijlsma stelt dat laatste: we leven in een tijd van snelle verandering, maar dat hoeft niet beslist tot een catastrofe te leiden

  Waarbij ik wil aantekenen, dat bovengenoemde verhaal ook politiek misbruikt kan worden: ik zeg -nogmaals- niet dat je dus maar wat achterover kunt gaan leunen. Natuur is een permanente investering in ons land, zoals de plantsoendienst, monumentenonderhoud en alle andere zaken die ons land mooi houden en die kapitaal nodig hebben

  Hier in Friesland zitten we helaas opgescheept met bestuurders die hun eigen prestige willen optuigen met meer zinloos asfalt, in de HOOP dat dan meer economische groei volgt. PvdA en VVD gelijk

 3. DWK 18 juni 2012 om 11:37- Antwoorden

  Ivo,

  binnenkort een verjaardag bij linksmensen?

 4. Rypke Zeilmaker 18 juni 2012 om 11:51- Antwoorden

  @alle reageerders: op inhoud graag en niet wéér dat sleetse wij zijn goed en links is slecht gemopper, of emotionele tirades over 'bagger'en collectieve zelfmoord: ik vind intelligentie belangrijker dan politieke voorkeur, en hoewel ik ook vind dat je alleen links kunt zijn als je intellectueel oneerlijk bent, en veel progressievo's leugenachtig zijn, vind ik bij de VVD nu ook niet bepaald intellectuele zwaargewichten: volgens mij heeft Bolk na vertrek het licht van de Verlichting uitgedaan bij de VVD. Hoewel ongetwijfeld belezen en intelligent, kan ik bij Mark Rutte geen visie ontdekken behalve 'vind mij aardig'en 'ik zie het positief'.

  De uitkomst van beide kanten is momenteel het zelfde: meer lastenverzwaring, en meer Europa

  En minder natuur: want Natura 2000 leidt vooral tot bureaucratisering en bureaucratie is slecht voor (bio)diversiteit

 5. Boels069 18 juni 2012 om 11:53- Antwoorden

  RIJSWIJK – „Amsterdam wordt het natuurreservaat van Nederland.”

  Het is grappig bedoeld, maar stadsecoloog Remco Daalder zegt het met een licht serieuze ondertoon. „We hebben veel verschillende landschapjes, zoals moerasjes, diverse typen bossen, parken en ruige terreinen.” Flora en fauna varen er wel bij.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/12373906/__Ams

 6. Boels069 18 juni 2012 om 12:01- Antwoorden

  Misschien tijd om de wervende fondsen eens te confronteren met de Reclamecode Commissie?

  Beslist ook een taak voor de echte consumentenbond.

 7. werff 18 juni 2012 om 12:04- Antwoorden

  Gelukkig zijn er meer plaatsen in Fryslan waar je de veldleeuwerik nog kunt horen. Ik doe al jaren inventarisaties in o.a. het Geastmerfjild en daar kun je ze nog volop horen. Gelukkig maar. Verder is het hele artikel mij overigens uit het hart gegrepen.

 8. DWK 18 juni 2012 om 12:17- Antwoorden

  Rypke,

  je zal mij dan ook nooit horen beweren dat het idiote gelijkheidsdenken alleen achter de muren van linkse partijen plaatsvindt. En je kunt dan wel telkens aandringen hier niet meer op te wijzen, maar constateer dan met mij, dat in elke discussie (ook bijjou zelf) landt bij de tegenstelling tussen rigide egalitaristen en realistische vooruitgangsdenkers. Voor het gemak maken we daar dan links-rechts van ja. Beter dan bij voorbeeld de tegenstelling dom-slim. Want Jean Paul is natuurlijk niet dom net zo min als eerlijk-delen-Samsam.

  Linksmens roepen helpt dan wellicht de discussie niet vooruit (het gekke is dat tot nu toe het roepen van “wij zijn slecht en slopen moeder aarde” weliswaar de discussie niet vooruit helpt, maar wel de machtsverhoudingen in politiek en maatschappij uit het lood slaat) je moet het ook niet zomaar afdoen als een loze leuze. Dat laten de filmpjes van “onze Rucker uit Rio” toch wel zien. En het lijkt me goed dat de burger daarvan op de hoogte raakt.

  Je zult met me eens zijn dat het jarenlange aandragen van cijfers en feiten ook niet veel heeft geholpen. Om hetzelfde duo maar weer eens te noemen: JP en Diederik lullen er gewoon overheen; liegen en verdraaien de waarheid om hun eigen doelen te bereiken.

  Slecht en goed, een beter alternatief misschien?

 9. Rypke Zeilmaker 18 juni 2012 om 12:57- Antwoorden

  @DWK, on topic is beter: het is namelijk eenvoudig een mening over politiek te hebben of politieke consequenties te zien omdat

  a. dat er zo dik bovenop ligt bij veel beweringen zoals je zelf al aangaf

  b. iedereen een mening over politiek kan hebben zonder noodzakelijk kennis te hebben

  c. de meeste mensen overduidelijk meer in sociale en politieke kwesties geinteressseerd zijn en wetenschap slechts zien als vehikel daarvoor

  Dat is niet gek: de gemiddelde afdeling 'wetenschap'in zelfs een grote provinciale boekenhandel is van moleculaire omvang áls ze al één hebben, de afdeling 'spiritualiteit' , gezondheids- en psychobabbel neemt de helft in beslag en amusementslectuur de overige helft: dat is een goede demonstratie van wat mensen belangrijk vinden in ons Verlichte tijdperk. Zelfs mijn baken, Scheltema in A'dam heeft de afdeling natuurwetenschap drastisch ingeperkt

  het gaat mij vooral om de frisheid van de discussie: zoals ik je eifelrind-entrecote ook waardeer en graag af en toe kom buurten, en we globaal ook wel de zelfde visie delen, maar het is gewoon saai om daar steeds weer op terug te komen zoals ik na 4 maal eifelrind ook maar eens je schweinemedaillons nam

  Ik werd wetenschapsjournalist in de veronderstelling zo nog bezig te zijn met één terrein van menselijk gedrag waar af en toe enige vooruitgang is te bespeuren

  Dat is niet beslist zo, wat wel altijd overblijft: je kunt altijd bijleren en meer nieuwe kennis opdoen, dat blijft eeuwig leuk en ik vind de leukste reacties altijd waarin mensen een nieuw standpunt aandragen of een fout in mijn blog corrigeren met ander feitenmateriaal dat controleerbaar is.

  Nu is de Climategate-discussie globaal samen te vatten als volgt

  'het zijn allemaal linkse piskijkerszzzzzzzz'versus 'deze obscure studie op desmogblog stelt dat de aarde met 20 graden in 10 jaar opwarmt en wie daar tegen in gaat spant samen met de olieindustrie'aangevoerd door Yves, die ik bewonder omdat

  a. hij de laatste is van de tegenguurders die het volhoudt

  b. zo immuun is voor argumenten buiten zijn wereldbeeld dat hij wat mij betreft ons progressieve blogicoon is

  Hoe mooi zou het zijn als we boven dat niveau uit zouden klimmen

 10. DWK 18 juni 2012 om 13:55- Antwoorden

  Rypke,

  Ik begrijp jouw positie, maar geef toe: wetenschapsjournalisten zijn er in alle kleuren van de regenboog. Ik heb Marcel nog nooit kunnen betrappen op een politiek getinte uitspraak. En nog zullen er mensen zijn die beweren dat zijn boek er alleen maar kon komen dankzij hulp van de olie-industrie.

  Brent Spar deed mij geheel afhaken. Het was duidelijk: Dit is een marketingoorlog, niets meer en niets minder. Nog word ik slechts door de horecabond gemaand mijn kaarten op duurzaamheid en het redden der planeet te zetten. Ik vraag me af hoe lang het duurt voordat men het omdraait; en vignet op de deur “Dit bedrijf is slecht voor onze planeet”. Het is slechts een kwestie van tijd.

  P.s. Wist je trouwens dat die entrecote Eifeler Rind (17,50) al voldoende is voor bronzen duurzaamheidplaquette aan de gevel? Kosten 450,- Europieken en een enorme hap uit mijn vrijheid en geweten. Kom je gauw weer eens 25,714 biefstukjes bij me eten?

 11. TINSTAAFL 18 juni 2012 om 14:43- Antwoorden

  volgens mij heeft Bolk na vertrek het licht van de Verlichting uitgedaan bij de VVD.

  Och.. sinds Blok het heeft gewaagd het "O" woord (Ontwikkelingshulp) uit te spreken, zie ik weer licht aan het eind van de tunnel….

 12. Niek Rodenburg 18 juni 2012 om 14:52- Antwoorden

  de gemiddelde afdeling ‘wetenschap’in zelfs een grote provinciale boekenhandel is van moleculaire omvang áls ze al één hebben, de afdeling ‘spiritualiteit’ , gezondheids- en psychobabbel neemt de helft in beslag en amusementslectuur de overige helft: dat is een goede demonstratie van wat mensen belangrijk vinden in ons Verlichte tijdperk. Zelfs mijn baken, Scheltema in A’dam heeft de afdeling natuurwetenschap drastisch ingeperkt

  Dan moet je toch eens bij Technische Boekhandel Waltman in Delft kijken.

  Ik rij er speciaal voor vanuit Apeldoorn naar Delft om daar mijn technische lectuur te kopen.

  Een walhalla voor de liefhebber. Geen wonder met de TU om de hoek.

 13. Janos73 18 juni 2012 om 15:06- Antwoorden

  Rypke,

  Waarom is de vogelbescherming voor windmolens als het zo slecht is voor de vogels?

  Waarom zijn de grootse golven van immigratie altijd geweest als we rechtse (VVD/CDA) kabinetten hadden en niet gedurende de "linkse" kabinetten?

  We hebben uiteindelijk maar 1 "links" kabinet gehad en dat was Den Uyl, Kok (Paarse midden kabinet) deed het trouwens erg goed met het terug dringen van de immigratie.

 14. Boels069 18 juni 2012 om 15:14- Antwoorden

  Ivo schreef:

  "Ik heb de eerste reactie van een GLer al binnen: Jullie denken zeker dat meer wegen en industrieterreinen goed is voor de biodiversiteit?"

  Afgezien of het antwoord ja of nee is.

  Waar eet een GL-er van, waar houdt 'ie zich overdag mee bezig?

  Is dat bij een gesubsidieerde (linksom of rechtsom) instelling of de handel en industrie.

  Hoe je het draait of keert, linksom of rechtsom, in de handel en industrie wordt het verdiend.

  Het is snel afgelopen met "lanterfanten" als je die in de weg gaat zitten.

  Het heeft inderdaad weinig zin om over links en rechts te praten; het begrijpelijke arbeiderslinks is niet in groeniglinks vertegenwoordigd.

  Onbegrijpelijk.

 15. Ivo 18 juni 2012 om 18:00- Antwoorden

  Rypke, letters van de website zijn omgedraaid. http://www.swnm.nl

 16. Turris 18 juni 2012 om 20:44- Antwoorden

  Biodiversiteit-communisme! Het zijn onbekwame utopisten. Het is slechts de opvolger van het klimaatcommunisme, dat heeft afgedaan als bruikbare ideologie, omdat het klimaatschip zowel wetenschappelijk als politiek aan de grond is gelopen. We blijven immer zitten met deze lieden, die niets geleerd blijken te hebben vanuit het verleden. Centrale aansturing van de wereld! We moeten ze accepteren, omdat we wél voor democratie zijn. Ze zijn een gevaar voor de democratie en individuele vrijheid zelve. Ze hebben ondergrondse internationale terreurconnecties. Het zijn feitelijk gesubsidieerde opstokers tot volksopstand, hetgeen ze eufemistisch "actievoeren" noemen. Het ontbreekt hen aan besef, dat al hun utopieën betaald moet worden vanuit de in de private sector werkende klasse gecollecteerde belastinggelden. Biodiversiteit en gematigd socialisme bijten elkaar.

 17. Hajo 19 juni 2012 om 11:27- Antwoorden

  Ivo schreef: “Ik heb de eerste reactie van een GLer al binnen: Jullie denken zeker dat meer wegen en industrieterreinen goed is voor de biodiversiteit?”

  Koppel maar terug naar die GL-er dat biodiversiteit een zeer dubieuze maat is, te meer – zoals bioloog Josef Reichholf – uitlegt, iedere koe die we slachten ook vernietiging van biodoversiteit is. Ieder genoom (behalve gekloond) is uniek en dus bij overlijden een verlies aan biodiversiteit. Verder is "biodiversiteit" een meritocratische toefta waar ambtenaren mee kunnen scoren. Waarom zou er een bepaalde mate X van biodiversiteit moeten zijn? Als de overheid morgen 100 miljoen onderzoeksgeld ter beschikking stelt om te bewijzen dat we 15% minder biodiversiteit zouden moeten hebben in 2025 dan staan de wetenschappertjes ook in de rij om handje ophoudend hun cargo cult science papers uit te poepen. Het is allemaal volstrekte willekeur. Als we als mensen nu eens zouden kiezen voor veel simpeler doelstellingen:

  – mondiale gezonde politieke structuren

  – mondiale vrijhandel

  – mondiale welvaart

  – mondiale beschikbaarheid drinkwater

  – mondiale beschikbaarheid goede gezondheidszorg

  – mondiaal goed onderwijs

  – mondiale individuele vrijheid

  – voortgaande (sub)urbanisatie (dus meer wilde natuur)

  – gifvrije natuur (maar dan wel volgens de hormese-theorie en niet volgens LNT)

  – geen beperking aan uistoot natuurlijke stoffen zoals CO2

  – maximale milieuvriendelijke benutting van grondstoffen

  – mobiliteit

  – een leuke natuur om van te genieten

  – geen abjecte dierenmishandeling

  En dan last but not least je vraag tav asfalt en industrieterreinen en biodiversiteit. Asfalt en industrieterreinen zijn inderdaad zeer rijk qua biodiversiteit. Eindeloos veel rijker dan de monocultuur van de landbouw (groene hart!). En beide zelfs op voor de menselijke maat aantrekkelijke wijze: ik geniet telkens van de buizerds langs de snelweg die platgereden muizen eten en van de ooievaars die slapen op de lantarenpalen in de middenberm en van de orchideeen die daar bloeien (waarnaar je in een natuurgebied vertwijfeld zoekt). Om nog te zwijgen over de biodoversiteit die wij niet waarnemen. Ga eens met een microscoop het asfalt onderzoeken. Ik zweer dat je een weelde aan bacterien en algjes tegenkomt, waar je een heel leven op zou kunnen studeren.

  En tenslotte: een strak aangelegde snelweg… zeker een mooie brede zoals de nieuwe A2 is van een overweldigende schoonheid…. het ruist als een bergbeek….. het heeft de schoonheid van een brede rivier als de Rijn en de Nijl. Je fantasie is geprikkeld over alle bestemmingen die je via een duizenden kilometers lange as kunt bereiken. Ik denk altijd terug aan de Romeinen en hoe die naar zo'n zelfs 2-baanse snelweg gekeken zouden hebben…. ze zouden in katzwijm zijn gevallen….

 18. Rypke Zeilmaker 19 juni 2012 om 14:12- Antwoorden

  @Janos

  Rypke,

  Waarom is de vogelbescherming voor windmolens als het zo slecht is voor de vogels?

  Dat is een hele goede vraag, mijn complimenten Janos, en ik zou zeggen, vraag het Vogelbescherming

  gezien de uitsluitend negatieve impactstudies tav zeearenden rond de Smola archipel, Noord Duitsland en Sleeswijk Holstein, de Altamont Pass die jaarlijks honderden arenden slacht, het feit dat windparken in Natura 2000-vogelgebied verschijnen als De Steile Bank. KOmen ze in Zeist met ´het moet wel op de goede plaats´maar dat kán niet in een overvol vogel-deltaland als je 20 procent van je energie met wind wilt opwekken. Het is pilatusgedrag, de handen wassen in onschuld

  Mijn antwoord, na vroeger sinds het eerste Vogelaartje lid te zijn geweest: ideologische blindheid van types als Ruud van Beusekom en geldzucht, zo komen ze bij de overheid in een goed blaadje en corporate donateurs.

  De moderne natuur/ en milieubeweging beschermt de natuur niet meer, maar haar inkomsten, media-imago en bureaucratische stokpaardjes om zichzelf in stand te houden. De beste indicator daarvoor is dat Vogelbescherming van de 8 miljoen euro inkomsten meer uitgeeft aan overhead en zelfpromotie dan aan natuurprojecten in Nederland, dat maakt slechts 1/8ste uit. Een beetje flink doen met wat procedures tegen zwakke partijen, vissertje hier, Zeeuws boertje daar, maar bij de industrialisatie van natuur met windmolens roepen ze hooguit foei

  Ook geven ze ook aan succesvolle projecten, die anderen opstartten als de grauwe kiekendief een fooi- 15.000 euro, 0,18 procent van haar budget- om dan later in hun pr te doen of ze het zelf uitvonden

  Eén consultant van Vogelbescherming declareert 400 euro per dagdeel, en dat heet dan natuurbescherming.

  BIj de Britse RSPB is het nog erger. Die maken ook deel uit van de ecologische legitimatie-industrie die natuurverkrachting een milieukeurmerk geeft, via ´meer onderzoek om te kijken hoe erg de zeearendpopulatie lijdt in de Smola archipel na plaatsing´- hoe ze meer geld kunnen dokken van windfarmoperaters, zoals ook via RSPB energy

  De populatie is gedecimeerd. Nu, op aantalsniveau mondiaal zal dat niet veel schelen tenzij je overal die molens plant, maar dit gaat regelrecht in tegen hun doelstellingen, terwijl ik strafbaar ben als ik één vogel dood, vogelbescherming te hoop loopt tegen ´de plezierjacht´ en andere ideologische stokpaardjes, roepen ze dat ´in het verkeer meer vogels dood gaan´

  Zeister logica, ik plaste net in je woonkamer, er kan nog wel een drol bij want het is nu toch al vies

 19. Ivo 19 juni 2012 om 17:31- Antwoorden

  Groene organisaties hebben de neiging om te gaan klitten omdat ze denken dat dat hun groene uitstraling en daarmee de maatschappelijke acceptatie verbetert. De directeur van het Zuid-Hollands Landschap twitterde ook over zijn steun aan windmolens. Op mijn vraag naar de natuurbijdrage van windmolens of de landschappelijke meerwaarde kwam natuurlijk geen antwoord. Maar deze "groene" mensen moeten elkaar natuurlijk steunen. Voor het landschap zou kernenergie beter zijn, de kleins mogelijke landschapsverstoring en de kleins mogelijke milieubelasting. Maar ja …

 20. […] dat leunt op een mix van Malthus en alarmistische kretologie uit het populaire domein als – Onze levensstijl vernietigt de aarde – ‘de zee raakt leeggevist’, – ‘De Aarde gaat naar de sodemieter’, – ‘de grondstoffen […]

Geef een reactie