'duurzame energie' is de duurste manier om CO2-emissie te vermijden en dus géén openbaar belang, maar particulier belang

De Flora en Faunawet verbiedt het opzettelijk doden van dieren, ze te ‘verontrusten’en het leefgebied te beschadigen. Nee tenzij. Dankzij ’tenzij’ kunnen projectontwikkelaars de mazen van de wet opzoeken, als zij hun handel kunnen verkopen als ‘openbaar belang’. Dat ‘openbaar belang’ staat bij de uitzonderingsbepalingen opgegeven, naast bijvoorbeeld onderzoek en onderwijs. Nog interessanter is artikel 15 dat de nadruk legt op het verbod individuele dieren te vangen of te doden:

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 15 en 72 is het, ingeval op grond van Hoofdstuk V, titel III, een afwijking van artikel 9 wordt toegepast, verboden gebruik te maken van alle middelen, installaties of methoden voor het massale of niet-selectieve bemachtigen, vangen of doden van vogels als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, of die de plaatselijke verdwijning van deze soorten tot gevolg kunnen hebben.

Op 17 juli kwam het ‘geheel onafhankelijke’ advies uit van de MER-commissie voor windpark Fryslan. Wij lezen hier hun advies aan de windmolenaars, over de ‘uitdagingen’die hen wacht in Natura 2000 gebied IJselmeer/Waddenzone:

Ga in op het te verwachten aantal slachtoffers per soort door aanvaring met een turbine.In het geval van seizoenstrek en voor pleisterende soorten buiten het broedseizoen waarvoor het studiegebied van geringe betekenis is, kan een ordegrootte inschatting per soortgroep (ganzen, steltlopers etc.) per jaar volstaan.


Jagers die een gans wilden schieten om op te eten, moeten met mobieltje vooraf aan een ambtenaar doorgeven waar ze zijn, een rats papieren doorwerken. Deze ‘plezierjagers’worden belaagd door de pleziervogelaars van Vogelbescherming Nederland, actief promotor van windmolens. Eierzoekers worden belaagd door dieractivisten, moeten per sms hun vondst doorgeven aan de ambtenarij. Fondsenbescherming Nederland procedeert tegen spieringvissers op het IJsselmeer tegen ‘mogelijke invloed’op de vogels, maar houdt zich hier stil. Je kunt als natuurgebruiker beter windmolenaar zijn, dan gelden andere normen.

Wie controleert de MER-controleurs?
Windhandelaren manoeuvreerden zich handig in de uitzonderingspositie van ‘openbaar belang, via de rijksdoelstellingen voor ‘duurzame energie’ (= dure energievormen waar alleen al voor windmolens jaarlijks 1 miljard euro gemeenschapsgeld bij moet, en die volgens voorstanders ‘concurrerend’worden als je reguliere energie maar zo duur mogelijk maakt). Het doel is de norm geworden, zonder rentabiliteitstoetsing.

Nut en Noodzaak
Werk de aanleiding voor het initiatief uit zoals voorgesteld in de notitie R&D. Geef aan in
hoeverre het voornemen een bijdrage kan leveren aan de nationale, provinciale en gemeentelijke doelstelling voor duurzame energie

Dat nut is er niet voor energievoorziening, Nederland heeft nu al overcapaciteit en ‘groene’voorstanders als de intellectueel schizofreen Jan Rotmans gebruiken dat argument ook tegen kernenergie.

Daardoor kan het besteden van 800 miljoen euro gemeenschapsgeld aan een niet renderende branche – zoals Windpark Fryslan in Natura 2000 gebied zich kwalificeren als ‘openbaar belang’. We leven in interessante tijden.

Dit zijn de MER-commissieleden van de beleidslegitimatieindustrie:
Werkgroep van de Commissie m.e.r.
Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. dr.ir. C.A.F. de Jong
Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: mw. drs. F.H. van der Wind
Initiatiefnemer en Bevoegd gezag
Initiatiefnemer
Windpark Fryslân B.V.
Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), specifieker klimaatpakjesboot Agentschap.nl

Het Ministerie van ELI haar 'Agentschap.nl' is de klimaatpakjesboot, die de meeste miljarden uitdeelt aan de bedrijfslobby met het leukste groene gedicht. Klimaatbeleid wordt door ons kabinet volledig ontzien bij 'bezuinigingen'(= lastenverzwaringen)