Windmolenaars staan boven de wet

'duurzame energie' is de duurste manier om CO2-emissie te vermijden en dus géén openbaar belang, maar particulier belang

De Flora en Faunawet verbiedt het opzettelijk doden van dieren, ze te ‘verontrusten’en het leefgebied te beschadigen. Nee tenzij. Dankzij ‘tenzij’ kunnen projectontwikkelaars de mazen van de wet opzoeken, als zij hun handel kunnen verkopen als ‘openbaar belang’. Dat ‘openbaar belang’ staat bij de uitzonderingsbepalingen opgegeven, naast bijvoorbeeld onderzoek en onderwijs. Nog interessanter is artikel 15 dat de nadruk legt op het verbod individuele dieren te vangen of te doden:

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 15 en 72 is het, ingeval op grond van Hoofdstuk V, titel III, een afwijking van artikel 9 wordt toegepast, verboden gebruik te maken van alle middelen, installaties of methoden voor het massale of niet-selectieve bemachtigen, vangen of doden van vogels als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel b, of die de plaatselijke verdwijning van deze soorten tot gevolg kunnen hebben.

Op 17 juli kwam het ‘geheel onafhankelijke’ advies uit van de MER-commissie voor windpark Fryslan. Wij lezen hier hun advies aan de windmolenaars, over de ‘uitdagingen’die hen wacht in Natura 2000 gebied IJselmeer/Waddenzone:

Ga in op het te verwachten aantal slachtoffers per soort door aanvaring met een turbine.In het geval van seizoenstrek en voor pleisterende soorten buiten het broedseizoen waarvoor het studiegebied van geringe betekenis is, kan een ordegrootte inschatting per soortgroep (ganzen, steltlopers etc.) per jaar volstaan.


Jagers die een gans wilden schieten om op te eten, moeten met mobieltje vooraf aan een ambtenaar doorgeven waar ze zijn, een rats papieren doorwerken. Deze ‘plezierjagers’worden belaagd door de pleziervogelaars van Vogelbescherming Nederland, actief promotor van windmolens. Eierzoekers worden belaagd door dieractivisten, moeten per sms hun vondst doorgeven aan de ambtenarij. Fondsenbescherming Nederland procedeert tegen spieringvissers op het IJsselmeer tegen ‘mogelijke invloed’op de vogels, maar houdt zich hier stil. Je kunt als natuurgebruiker beter windmolenaar zijn, dan gelden andere normen.

Wie controleert de MER-controleurs?
Windhandelaren manoeuvreerden zich handig in de uitzonderingspositie van ‘openbaar belang, via de rijksdoelstellingen voor ‘duurzame energie’ (= dure energievormen waar alleen al voor windmolens jaarlijks 1 miljard euro gemeenschapsgeld bij moet, en die volgens voorstanders ‘concurrerend’worden als je reguliere energie maar zo duur mogelijk maakt). Het doel is de norm geworden, zonder rentabiliteitstoetsing.

Nut en Noodzaak
Werk de aanleiding voor het initiatief uit zoals voorgesteld in de notitie R&D. Geef aan in
hoeverre het voornemen een bijdrage kan leveren aan de nationale, provinciale en gemeentelijke doelstelling voor duurzame energie

Dat nut is er niet voor energievoorziening, Nederland heeft nu al overcapaciteit en ‘groene’voorstanders als de intellectueel schizofreen Jan Rotmans gebruiken dat argument ook tegen kernenergie.

Daardoor kan het besteden van 800 miljoen euro gemeenschapsgeld aan een niet renderende branche – zoals Windpark Fryslan in Natura 2000 gebied zich kwalificeren als ‘openbaar belang’. We leven in interessante tijden.

Dit zijn de MER-commissieleden van de beleidslegitimatieindustrie:
Werkgroep van de Commissie m.e.r.
Werkgroeplid Bijzonderheden
dhr. dr. M.J.F. van Pelt
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. dr.ir. C.A.F. de Jong
Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Secretaris van de werkgroep: mw. drs. F.H. van der Wind
Initiatiefnemer en Bevoegd gezag
Initiatiefnemer
Windpark Fryslân B.V.
Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), specifieker klimaatpakjesboot Agentschap.nl

Het Ministerie van ELI haar 'Agentschap.nl' is de klimaatpakjesboot, die de meeste miljarden uitdeelt aan de bedrijfslobby met het leukste groene gedicht. Klimaatbeleid wordt door ons kabinet volledig ontzien bij 'bezuinigingen'(= lastenverzwaringen)

Door | 2012-07-24T11:43:51+00:00 24 juli 2012|6 Reacties

6 Reacties

 1. Niek Rodenburg 24 juli 2012 om 14:17- Antwoorden

  Dit zijn de MER-commissieleden van de beleidslegitimatieindustrie:

  Werkgroep van de Commissie m.e.r.

  Werkgroeplid Bijzonderheden

  dhr. dr. M.J.F. van Pelt

  dhr. ir. P. van der Boom

  dhr. ing. R.L. Vogel

  dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers

  dhr. dr.ir. C.A.F. de Jong

  Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn

  Secretaris van de werkgroep: mw. drs. F.H. van der Wind

  Bovenstaande personen zijn slechts enkele van de 700 lagere vazallen die de Commissie m.e.r. van advies dienen en zitting hebben in afzonderlijke Commissie onderdelen. Ze hebben nauwelijks bijbaantjes die interessant zijn.

  Veel interessanter is om eens te bekijken wie er aan de top van de Commissie m.e.r. zitten en welke bijbaantjes zij hebben, immers dat zijn de beleidsbepalers binnen de Commissie m.e.r..

  Eerst het College van voorzitters.

  Stuk voor stuk lieden met een heel scala invloedrijke bijbaantjes.

  Zoals de plaatsvervangend voorzitter prof.dr.ir. R. Rabbinge. Tientallen bijbanen, want dit noem ik geen bijbaantjes meer. Hoofdzakelijk in het duurzame circuit. Op Climategate.nl wel bekend.

  Ook komen we als bestuurslid van het Bestuur van de Stichting Bureau Commissie voor de m.e.r. tegen, prof.dr. H.H.F. Wijffels.

  Moet ik deze meneer verder introduceren?

  Ik kan nog wel even doorgaan maar dat doe ik niet.

  Mijn conclusie is dat de Commissie m.e.r. in geen enkel opzicht een neutrale instelling is die een onafhankelijk advies geeft.

 2. Niek Rodenburg 24 juli 2012 om 14:25- Antwoorden

  MER-commissie: 'Geef aan hoeveel vogels u per molen per jaar wilt doden'

  Algemeen bekend is het aantal van meer dan 400.000 vogels van allerlei pluimage dat jaarlijks de wieken van een windmolen niet meer kan ontwijken.

  Ik kwam een aardig stukje tegen:

  Eagles are soaring into wind energy battle

  op

  http://washingtonexaminer.com/eagles-are-soaring-

 3. @ JWR 24 juli 2012 om 22:26- Antwoorden

  Procederen op kosten van donerende "duurzaam" sceptici zou een goede stap voorwaarts zijn.

 4. Turris 25 juli 2012 om 14:49- Antwoorden

  Hoeveel aanklachten / rechtszaken lopen er tegen leugenachtig "duurzaam" in de wereld?

 5. Rypke 26 juli 2012 om 11:25- Antwoorden

  @turris, bij mijn weten zijn er lokale burgergroeperingen die in verzet komen, zoals in Drenthe waar men ook het onzalige plan voor windmolenisering opvatte van het coulissenlandschap. Die lokale groeperingen- vaak geleid door hoog opgeleide gepensioneerden- passen ook in mijn IMBY-filosofie van de nieuwe milieubeweging. De oude heeft afgedaan en is deel van het probleem geworden, deel van de overheid en de overheid is altijd op zijn best een mixed blessing, zeker wanneer lobby het beleid bepaalt ipv democratische besluitvorming door evenwichtig geinformeerde parlementariers.

  @Niek, dat onze deeltijd-indiaan Wijffels er in zit is verhelderend, dan vindt er vast een 'hogere evolutie'plaats bij de MER die achterhaalde zaken als logica, rede en waarheidsvinding overstijgt

 6. Niek Rodenburg 26 juli 2012 om 11:57- Antwoorden

  Hoeveel aanklachten / rechtszaken lopen er tegen leugenachtig “duurzaam” in de wereld?

  Er lopen nogal wat rechtszaken en er zijn er ook genoeg geweest.

  Om dichtbij huis te blijven, Apeldoorn weet er alles van.

  Eerst worden Apeldoorn en de provincie Gelderland tot twee keer toe door de Raad van State in het ongelijk gesteld m.b.t. een milieuvergunning die aan Fibroned was verleend.

  Fibroned was het onzalige plan om in Apeldoorn een kippenmestverbrander te bouwen. Dezelfde directie die ook BioShape en nog vijf (5) andere bedrijven naar het faillissement leidde, is hier al vanaf 1999 mee bezig…(!)

  Het verbrandingsproces is zo schrikbarend vervuilend dat daarover legio rechtszaken zijn geweest met als resultaat dat de RvS tot twee keer toe de verleende milieuvergunning heeft vernietigd. Ik moet er wel bij zeggen dat de steun van Ir. Johan Vollenbroek en Prof. Lucas Reijnders onontbeerlijk was in deze zaak. Beide deskundigen hebben ons bij de Raad van State bijgestaan.

  Ik blijf nog even in Apeldoorn, waar vlak achter ons huis vijf (5) meer dan 150 meter hoge windmolens moesten komen om er voor te zorgen dat Apeldoorn in 2020 energieneutraal zou zijn.

  Na jaren gesteggel en evenzovele rechtszaken heeft begin dit jaar de Raad van State geoordeeld dat die 5 windmolens niet op die plek gebouwd mogen worden omdat ze te dicht bij vliegveld Teuge staan. Dus werd de verleende milieuvergunning vernietigd.

  We hebben hier lokaal de nodige ervaring met rechtszaken, zoals je ziet tot aan de Raad van State als het moet.

  Interessant vind ik het besluit van een honderd tal inwoners van de gemeente Houten, waar Eneco ook 150 meter hoge windmolens wil bouwen, om een verzoekschrift in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

  Zij zeggen gewoon: Windturbines schaden Europese rechten burgers

  Hierrr staat wat meer informatie over deze zaak, die interessant is voor de toekomst van windmolen plannen in Nederland, want daar kunnen er bij een positieve uitspraak voor de bewoners van Houten, heel wat van sneuvelen. Zelfs als ze al gebouwd zijn.

Geef een reactie