Mijn eerste blog over het rapport  “Wind and Gas: Back-up or Back-out, That is the Question” besloot ik met deze opmerking:

“Is het rapport dus wellicht niet zomaar een uitglijer, maar symptomatisch voor het afglijden naar zinloos alarmisme van alweer een vooraanstaand instituut? Ik stel mijn oordeel nog even uit, de bijeenkomst op Clingendael zal hierover meer duidelijkheid moeten verschaffen.”

Die duidelijkheid is er nu.
CIEP is gewoon een alarmistische club, met alle bekende aspecten: de dogmatische aanname dat we kost wat kost snel naar een groen-duurzame energievoorziening moeten, het daaruit voortvloeiende transitiedenken, en oogkleppen voor alles wat dit in de weg zou kunnen staan. De CO2 reductiedoelstellingen voor 2020 (20%) en 2050 (80%) worden kritiekloos aanvaard en zelfs gekoesterd.                              

Dit viel af te leiden uit de opmerkingen van verschillende CIEP onderzoekers in de discussie over het rapport.
Een selectie:

– Men had als uitgangspunt voor de studie de bekende reductiedoelstellingen van 20% in 2020 en 80% in 2050 genomen
(Waarom? Zijn die volgens het CIEP zinvol/haalbaar/betaalbaar?)

– Een ander uitgangspunt was geweest om wind niet de grond in te boren door naar de lifecycle kosten te kijken, maar gewoon te kijken hoe het samen met gas werkte in een systeem
(Waarom? Als wind onbetaalbaar is moet je dat toch gewoon eerlijk vertellen?)

– Een dramatisch hogere CO2 prijs werd meerdere malen als een zeer gewenste ontwikkeling gebracht, zelfs als panacee. Dat die verhoging maar niet van de grond wilde komen werd benoemd als het uitblijven van gewenste “vorderingen” in de EU.
(Met totaal voorbijgaan aan de enorme kosten die dit voor de maatschappij zou opleveren, zonder dat daar enige baten tegenover staan)

– Het ETS systeem werd als failliet gezien, door de te lage prijs en het verkeerd werkende mechanisme erachter, dus moesten we maar snel overstappen op een stevige CO2 belasting
(Dat het ETS systeem dwaas is en averechts werkt kon ieder zinnig mens al van tevoren bedenken.  Dat dit voor het CIEP betekent dat het dus maar vervangen moet worden door CO2 belasting, in plaats van gewoon afgeschaft, zegt genoeg over hoe men in de energiediscussie staat).

Kortom: precies hetzelfde denkpatroon als bij de andere dogmatisch duurzame actiegroepen zoals WNF en Greenpeace, waarvan overigens de verschillende “roadmaps” voor een grotendeels of zelfs 100% gedecarboniseerde energievoorziening in 2050 als aanleiding en informatiebron voor het rapport gediend bleken hebben.

Officieel CIEP standpunt
Na afloop sprak ik Coby van der Linde, de directeur van CIEP, en legde ik haar mijn conclusie voor.
In het niet bepaald soepel verlopend gesprek bestreed ze de door mij geconstateerde bias nadrukkelijk: bij dit rapport was de focus weliswaar beperkt, maar in zijn algemeenheid was het CIEP beslist objectief en kritisch. Dat zou blijken uit publicaties van haar over de eerder genoemde roadmaps.

Ik was niet overtuigd. De aanwezige CIEP onderzoekers spraken vanuit een diep ingezonken alarmistische overtuiging die niet past bij een objectieve benadering. Dat had niets met een toevallige focus van het rapport te maken.

Toch ben ik gaan zoeken (op de tergend langzame CIEP site, wat een kwelling!) en vond zeer veel publicaties van Van der Linde, maar een objectieve en kritische opstelling ten opzichte van de politieke doelstellingen of duurzaam wensdenken ben ik niet tegengekomen.
Tussen een enorme hoeveelheid expertise over gas en olie (-politiek), wel weer vaak in het kader van de CO2 problematiek helaas, was dit het beste wat ik voor u kon vinden (uit: “Griekse Tragedie”):

“De financierbaarheid van transitie wordt bijvoorbeeld nog nauwelijks besproken. De relatieve kosten van de verschillende energieopties worden te weinig meegewogen in toekomstige verhaallijnen.”
“De ruimte voor beleid kan wel eens veel krapper zijn dan we vandaag kunnen bedenken.”

Dit is natuurlijk een eufemistische waarheid als een koe.
Maar als je dat dan weet, dan kun je toch geen rapporten meer maken over deelaspecten van die onbetaalbare transitie zonder erop te wijzen hoe desastreus de financiële consequenties ervan zouden zijn?

Ik vind het zeer teleurstellend dat een instituut dat alle kennis in huis heeft om de energiediscussie de realistische kant op te sturen, zich verlaagt tot het meehuilen in het bos met de duurzame wereldverbeterende dromers. Wat hiervoor ook de reden moge zijn.

Het Rapport
De middag ging natuurlijk eigenlijk over het CIEP rapport over windinpassing.

De schrijfster (Nora Méray) gaf een correcte en heldere samenvatting van het rapport, bleek bijzonder goed ingewerkt, en leek van de CIEP onderzoekers de minst alarmistische bias te hebben. Ook de kritische vragen van het publiek werden keurig beantwoord, maar meestal hield het antwoord dan toch in dat het bevraagde aspect buiten het onderzoek gehouden was.

De kritiek die ik in mijn eerste blog op het rapport had blijft dus overeind: er staan een aantal belangrijke constateringen in, het geeft eerlijk en duidelijk de gekozen randvoorwaarden aan, maar het heeft de voornaamste aspecten gemist die de CO2 reductie door inpassing van wind bepalen. (Zie hiervoor ook mijn blog van gisteren)

De conclusies van het rapport verliezen daarmee hun geldigheid, met name dat wind (pas) significant CO2 zal reduceren wanneer de CO2 prijs van €10 naar €170 per ton gaat.

Het publiek
De inbreng van de aanwezigen in de volle zaal was uitstekend, zoals vaker bij VVM bijeenkomsten. Het hele scala aan denkbeelden over duurzaamheid was vertegenwoordigd, en er werd ook ruimschoots kritisch commentaar op het rapport geleverd. Mede, maar beslist niet alleen, door de lezers van climategate.nl, die goed vertegenwoordigd bleken. Van der Linde verloor zelfs even de regie toen de zaal – overigens constructief – onderling in debat ging.

De discussie bevatte alle elementen die een goede basis zouden vormen van een groot vervolgonderzoek, waar dan wél zinnige conclusies over de toepassing van wind uit zouden kunnen voortkomen!
Resteert het grote probleem: door welk deskundig, objectief instituut zou je dat in  ’s hemels naam kunnen laten uitvoeren….?