Groen gekwaak voor meer ambitie/subsidie in Rode Hoed

Als er dan toch íets is dat ik bewonder bij de milieubeweging, is het hun vermogen om met subsidie zoveel mogelijk stichtingen en initiatieven te planten die schijnbaar onafhankelijk allen het zelfde doen en zeggen. Neem’De Groene Zaak‘, een door Stichting Natuur en Milieu opgestart lobbykanaal dat het bedrijfsleven voorhoudt dat duurdere energie wél de economie helpt. Ook al is dure energie in de rest van de geschiedenis opmaat voor recessie geweest.

Net als Stichting Urgenda van Greenpeace-adept Marjan Minnesma (tevens Raad van Toezicht Stichting Natuur en Milieu), waarbij het voorlopig lijkt dat men vooral de belangen van voorkeursbedrijven en clubs behartigt op publieke kosten.

De Groene Zaak verkocht in Rode Hoed
De Groene Zaak heeft voormalige kwaliteitskrant NRC als platform gekaapt voor een ‘Groen Verkiezingsdebat‘ in de Rode Hoed op 4 september.

Meer subsidie, pardon ‘ambitie’ in Rode Hoed
Bij géén segment in de maatschappij is de aansporing ‘meer ambitie’zo synoniem met ‘meer subsidie’ als bij de groene beweging. Kijk maar bij de deelnemende partijen waar ik enkele subsidie-opgaven en belangen weergeef.

We lezen:

Behalve door organiserende partijen NRC Handelsblad en De Groene Zaak wordt het debat ondersteund door een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die voor dit debat de krachten hebben gebundeld: DGBC, Duurzame Energie Koepel ( De Stichting van Teun Bokhoven die protesteerde tegensubsidiekorting), Greenpeace,
IUCN (9/10 miljoen euro subsidies per jaar van Ministerie van Buitenlandse Zaken) , MVO Nederland (Willem ‘meer subsidie’Lageweg),

 • Natuur & milieu (3,5 miljoen euro projectsubsidies voor campagnes als Zeekracht voor windmolens op zee, lobby waarvoor ASN Bank en Eneco geld doneerden: Eneco ving 850 miljoen euro subsidie voor windpark Q7, waarin ASN ook investeert. Natuur en Milieu-exdirectrice Mirjam de Rijk is Adviesraad ASN Bank, haar broer Peer de Rijk is antikernenergie-activist en close met Volkert
 • NCDO, Netbeheer Nederland en Urgenda (die ándere gesubsidieerde lobbystichting voor het bedrijfsleven met mensen van Natuur en Milieu), alsmede twee leden van De Groene Zaak: PGGM en Eneco…..

  Het Groene Verkiezingsdebat op 4 september zal alle vooroordelen waarschijnlijk bevestigen, over het verbod op fundamentele discussie:

 • het wordt een debat met als uitgangspunt/uitgemaakte zaak dat we KOSTE WAT KOST van fossiele brandstof af moeten
 • dat ‘duurzame energie’bestaat, en dat windmolens en zonnepanelen ‘duurzaam zijn’en meer wenselijk dan goedkope energievormen
 • Hoofd Campagne: Joost Oranje
  De gesubsidieerde fondsenwervingsindustrie haar grootste prioriteit ligt bij exposure via schijnbaar onpartijdige media als NRC Handelsblad. De krant die de kop boven mijn verhaal over DALING van de zeespiegel in Finland ombouwde tot Al Gore Paniek-story om ‘lekker mee te doen’. Zo leer je nederigheid als freelancer.

  Wordt het niet tijd dat een club als Stichting Natuur en Milieu een subsidiestop krijgt? Wie vraagt om die campagnes van ze behalve zij zelf? Ze dienen geen maatschappelijk belang, alleen het belang van eigen voorkeursbedrijven en een politieke ideologie die niet de mijne is.

  Door | 2012-08-25T12:32:52+00:00 24 augustus 2012|14 Reacties

  14 Reacties

  1. Rypke 24 augustus 2012 om 14:13- Antwoorden

   Dit Volkskrantbericht vat de hele groene zaak eigenlijk al samen
   http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/archie

   Juist die constante veranderingen noemt ook Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco, als probleem. ‘Dit lijkt op weer een wisseling van beleid. Zonde, want voor de ontwikkeling van goede duurzame energie moet de overheid juist heel bestendig zijn. Vier jaar geleden is ingezet op de sde-regeling (stimulering duurzame energie, red.). Als je als Europa je doelstellingen wilt halen, moet je die regeling nu gewoon handhaven.’

   Ik tel vier eufemismes in één quote: overheid moet bestendig zijn, daarmee bedoelt hij alleen: subsidie blijven geven want als de overheid eerst niets gaf zou hij dit niet zeggen,

   en de kern van álle groene beleid:

   'als je als europa je doelstelingen wilt halen'. Het gaat niet om een behoefte van burgers, niet om energie maar om papieren doelen die je alleen haalt door miljarden euro's klimaatsubsidies uit te blijven geven, want je voert beleid uit waaraan geen marktbehoefte is

  2. Rypke 24 augustus 2012 om 14:17- Antwoorden

   Zie verder de definitie van 'level playing field'van De Groene Zaak. Niet door zelf goedkoper te worden, maar door anderen nodeloos duurder te maken
   http://www.degroenezaak.com/upload/files/position

   met als laatste vinding het 'internaliseren van externe kosten': waarbij een door hen zelf geselecteerde 'expert'of 'deskundige'voorrekent wat volgens zijn smaak niet goed is aan fossiele brandstoffen danwel kernenergie

   Ik moet mezelf bij de Groenen regelmatig in de arm knijpen. Ja ik ben nog wakker

  3. Rypke 24 augustus 2012 om 14:22- Antwoorden

   Nogmaals 'De Groene Zaak': inderdaad, het enige dat ze echt willen ís meer subsidie, en als eufemisme voor het (veel) duurder maken van goedkope energie hebben ze de term 'volledige internalisatie'bedacht

   Zolang de externe kosten niet volledig zijn doorberekend, zouden de toekomstige maatschappelijke baten van alternatieve energieopties tot uitdrukking moeten komen in de prijzen. Dat is nog onvoldoende het geval. De beleidsmaatregelen waarmee wordt getracht dit te bereiken – aanvankelijk MEP, daarna SDE en in de nieuwe kabinetsplannen SDE+ – zijn tot nu toe te wisselend en te onzeker gebleken, waardoor ze onvoldoende effectief zijn.

   De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) blijft beslist noodzakelijk tot 2020, zij het dat een

   afgeslankte vorm mogelijk is door uitgekiende combinatie met geleidelijk uit te breiden verplichtingen. Het kabinetRutte heeft in het regeerakkoord reeds aangegeven over te stappen naar een SDE+ regeling. De financiering hiervan

   zal plaatsvinden door een opslag op de energierekening. Hoewel we dit een prima initiatief vinden, zal het niet

   voldoende zijn voor het stabiele en consistente investeringsklimaat dat nodig is om de EU doelstellingen voor

   duurzame energie voor Nederland te behalen. Aanvullende maatregelen blijven noodzakelijk in de transitieperiode naar volledige internalisatie.

   Om juridische redenen mag je deze club onder voorzitterschap van Roger van Boxtel geen roverstuig noemen. Dus zal ik dat bij deze ook maar niet doen. Nee, het is een maatschappelijke organisatie. Ook een prachtig eufemisme, bijna net zo mooi als 'volledig internaliseren'

   Ik wil ook graag de tarieven voor mijn werk volledig internaliseren

  4. Niek Rodenburg 24 augustus 2012 om 14:45- Antwoorden

   Van die Jeroen de Haas heb ik geen enkele pet op, niet hoog en niet laag.

   Zijn naam is haas en weet van niets….

   Deze CEO van Eneco is nog te laf en te arrogant om direct aan hem gestelde vragen te beantwoorden.

   In het jaarverslag van Eneco van twee jaar geleden stond een voorwoord van hem dat hij er trots op zou zijn om aan hem gestelde vragen te mogen beantwoorden. De vragen konden gesteld worden via een speciaal e-mailadress dat in het jaarverslag vermeld stond.

   Nou, wie zo'n uitnodiging negeert is een fool.

   Je raadt het al, nooit antwoord gekregen terwijl de vraag toch beleefd en normaal gesteld werd.

   Het ging er namelijk over dat in het jaarverslag van 2009 uitvoerig werd stilgestaan bij het wonder jatropha project van Bioshape in Tanzania, en de investeringen die Eneco had gedaan terwijl er in het jaarverslag 2010 met geen enkel woord meer over werd gerept, ondanks een afboeking op de jatropha activiteiten van bijna € 9 miljoen.

   Mijn vraag betrof Bioshape en het verlies dat Eneco had geleden en waar die afboeking in het verslag van 2010 vermeld stond.

   Vervolgens ga je vragen stellen aan de woordvoerder van Eneco, de heer Cor de Ruyter.

   Een stuk of zes e-mails werden gestuurd, maar hij gaf tenminste wel antwoord.

   Dat de antwoorden ontwijkend waren was te verwachten, maar je kon haarfijn tussen de regels door lezen dat Eneco en Bioshape niet meer door dezelfde deur konden en verschil van mening hadden over het te voeren beleid.

   Maar vooral dat de vuile was binnen gehouden moest worden.

   Zo wil Eneco tot op de dag van vandaag niet toegeven dat ze vanuit het veld informatie hadden gekregen dat ze door de directie van Bioshape voor de gek werden gehouden met de oppervlakte land die met jatropha struiken was beplant.

   Bioshape wilde de gang van zaken in Tanzania aanzienlijk rooskleuriger voorstellen dan die in werkelijkheid was in de hoop nog meer geld van Eneco te kunnen roven.

   Dat was natuurlijk een schop tegen het been van Kees Jan Rameau die namens Eneco in het bestuur van Bioshape zat. Die man had gewoon zitten slapen en mag nu verder z'n dutje doen als lid van de RvB van Eneco.

   Andere ex managers van Eneco die rechtstreeks bij deze zaak betrokken waren hebben inmiddels Eneco verlaten zoals ene heer de Bruin, die nu zelf in deze gesubsidieerde hazewindsector met een eigen kantoortje probeert klanten te winnen om in de duurzame leugen te trappen.

   De enige die indertijd bij Eneco ballen had was de manager duurzame ontwikkeling, Ton Meijer.

   Over de jatrophaplant zei hij eind 2008 in de wandelgangen van een workshop over jatropha in Tanzania het volgende: ‘Het is een interessante plant, maar ik zie niet hoe het als business case haalbaar zou zijn. Van principes kun je niet eten.’

   Als hij nu nog bij Eneco had gewerkt dan had hij vast en zeker het volgende geschreven:

   "De windmolen is een interessant technisch apparaat, maar ik zie niet in hoe het als business case haalbaar zou zijn. Van principes kun je niet eten."

   U raadt het al, ook Meier is bij Eneco vertrokken.

  5. Niek Rodenburg 24 augustus 2012 om 16:14- Antwoorden

   De biofuelhandel voelt zich bedreigd. Net als de PV sector in Duitsland, waar de subsidies plotseling verlaagd werden omdat het weinige geld dat er nog is naar windmolens en Zuid Europa gaat.

   Europese biobrandstofindustrie bijt van zich af

   op

   http://www.vilt.be/Europese_biobrandstofindustrie

  6. Turris 24 augustus 2012 om 17:35- Antwoorden

   Als je straks in de Rode Hoed gaat tellen wie van de ca. 200 aanwezige "duurzame" deelnemers (die alle om meer subsidie vragen) géén subsidie geniet, dan kom je met grote voorspelbare betrouwbaarheid uit op minder dan 10 deelnemers.

  7. Rypke 25 augustus 2012 om 13:40- Antwoorden

   Het door de VVD aangevraagde onderzoek naar kosten en effecten van klimaatbeleid wordt geleid door…Groen Links

   Alsof je Stalin vraagt het onderzoek naar de Goelagarchipel te leiden. In het panel zit niet één analytisch onderlegd persoon die enig gewicht in de schaal kan leggen. Zonde van de arbeidstijd dus

   Onderzoek Kosten en effecten van het Nederlandse energie- en klimaatbeleid

   Kamerlid Tofik Dibi (BAM!)is door de klankbordgroep Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid gekozen tot voorzitter van de klankbordgroep. De klankbordgroep begeleidt het onderzoek van de Tweede Kamer naar de kosten en effecten van klimaat- en energiemaatregelen.

   De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:

   Dhr. Tofik Dibi (voorzitter, GroenLinks)

   Mw. Afke Schaart (VVD) VEDERGEWICHT

   Mw. Sjoera Dikkers (PvdA)Partij van de Armen van geest

   Dhr. Richard de Mos (PVV)Wel kritisch maar kan niet voldoende tegenwicht geven

   Dhr. Michiel Holtackers (CDA)ach ja, het CDA

   Dhr. Paulus Jansen (SP)Niet toerekeningsvatbaar

   Het doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in wat er bekend is over kosten en effecten van klimaat- en energiemaatregelen, om zo de informatiepositie van de Kamer op dit terrein te versterken. Een extern onderzoeksbureau krijgt, door middel van een Europese aanbesteding, de opdracht om een uitgebreide analyse uit te voeren van beschikbare onderzoeken, rapporten en gegevens over kosten en effecten van klimaat- en energiebeleid. Dit onderzoeksbureau stelt op basis daarvan een integraal overzicht op van de beschikbare informatie over kosten en effecten per maatregel. Hierna zal de klankbordgroep reflecteren op de resultaten van het onderzoek en besluiten over een eventuele vervolgprocedure. De werkzaamheden van de klankbordgroep worden uiterlijk in maart 2013 afgerond.

   Met dit onderzoek wordt uitvoering gegeven aan een van de drie voorstellen voor onderzoeken in het kader van de Toekomst- en Onderzoeksagenda 2012, die op 6 december 2011 door de Tweede Kamer zijn aangenomen.

  8. Berg 25 augustus 2012 om 14:39- Antwoorden

   Hoeveel warmer en vuiler zou het zijn geweest zónder subsidies voor "duurzaamheid"? En hoeveel rijker waren we dan nu geweest?

   Ik kan het zo snel niet berekenen, maar in het gunstigste geval konden we dan met ons 52e met pensioen aan de Costa de Nord. Ik vrees echter dat we met pakken geld in de achterzak naar dezelfde buienreeks zaten te koekeloeren als vandaag.

  9. Berg 25 augustus 2012 om 14:44- Antwoorden

   Als we geen 14 miljard in de Ecologische HoofdStructuur hadden gestoken, was dan de biodiversiteit geslonken tot de mensheid en de door haar onderhouden huis- en voedseldieren?

   Groen Nederland suggereert dat de biodiversiteit achteruit giert. Is dan die 14 miljard weggegooid geld? Zit Kees Konijn er op te wachten dat hij via een Ecoduct de A67 kan oversteken?

  10. Niek Rodenburg 25 augustus 2012 om 15:50- Antwoorden

   KLANKBORDGROEP:

   Spiritueel bandje bestaande uit nietszeggende figuren voor de nodige feedback

   De werkzaamheden van de klankbordgroep worden uiterlijk in maart 2013 afgerond.

   Met een beetje geluk is dan de Energiewende in Duitsland volledig mislukt, voornamelijk stukgelopen op de kosten en de toenemende ruzie tussen CDU, CSU, FDP, SPD en Groenen over wie straks verantwoordelijk is als het mis gaat.

   Daar wordt nu al openlijk over gebakkeleid. Kun je nagaan hoe de situatie er op dit moment voor staat.

   Het ene crisisoverleg tussen Merkel, Altmaier en Rösler na het andere volgt elkaar in een moordend tempo op.

   Het is natuurlijk niet mis wat de gevolgen zijn van het mislukken van de Energiewende, met name met de verkiezingen van volgend jaar in Duitsland in het vooruitzicht.

   Na maart 2013 kan de klankbordgroep weer opnieuw beginnen, dan met de meest recent cijfers van de buurman is de hand.

  11. Niek Rodenburg 25 augustus 2012 om 16:19- Antwoorden

   Betekent dit onderzoek dat de vragen die René Leegte aan minister Verhagen heeft gesteld op zijn vroegst pas na maart 2013 worden beantwoord?

   Het zou me althans niet verbazen als Verhagen hier op aanstuurt. Dan is hij er mooi vanaf, tenzij de formatie Belgische proporties aanneemt, wat niet onmogelijk is nu de Tweede Kamer zelf het initiatief neemt tot de formatie.

  12. JanWaalwijk 25 augustus 2012 om 16:30- Antwoorden

   Ik had me nooit in de SP verdiept maar nu iemand hun verkiezingsprogramma heeft samengevat heb ik dat wel gedaan, naast belasting op rijken en vermogenden en bedrijven, belasting op rijken en vermogenden en bedrijven, belasting op rijken en vermogenden en bedrijven, is men ook voor meer langeafstandszeewindmolens. De SP lijkt me nu geen partij die enig geldelijk belang hierbij heeft, dus is dit gewoon klakkeloos uit het GL en Partij voor vee en huisdieren overgenomen?

  13. Fkempenaar 4 september 2012 om 16:58- Antwoorden

   "Bij géén segment in de maatschappij is de aansporing ‘meer ambitie’zo synoniem met ‘meer subsidie’ als bij de groene beweging. Kijk maar bij de deelnemende partijen waar ik enkele subsidie-opgaven en belangen weergeef."

   mag ik er even op wijzen dat DGBC dit debat steunt en dat onze organisatie kan bestaan doordat we worden gesteund door inmiddels meer dan 350 bedrijven (grotendeels commercieel vastgoed!! denk bv aan OVG, ING, ABN AMRO, Strukton, etcetc) in Nederland; niks subsidies dus!!

  14. Niek Rodenburg 4 september 2012 om 17:48- Antwoorden

   De schooljeugd in Rotterdam wordt iets geleerd over de veiligheid op school, het comfort in de klas en de bereikbaarheid van het gebouw.

   De bedoeling is gewoon bij de leerlingen de door DGBC ontwikkelde duurzame doctrine er in te rammen.

  Geef een reactie