Netto vermogen van windmolens véél lager dan aangenomen

Door  het CIEP rapport en de bijeenkomst daarover vanmiddag op Clingendael in Den Haag (waarover ik hier uitgebreid blogde) stonden de efficiency verliezen en extra kosten als gevolg van inpassing van wind in het net de laatste week extra in de belangstelling. Juist in deze week komt Kees le Pair met een zeer interessante studie “Brandstofbesparing bij de Nederlandse elektriciteitsvoorziening”.

Het is een uitgebreid en gedetailleerd maar goed leesbaar verhaal, dat de CBS data analyseert over het meetbare effect van de installatie van een flink windaandeel in Nederland. Direct uit de harde cijfers volgt een effectieve brandstofbesparing door toepassing van windmolens ter waarde van maximaal 8% van het nominale vermogen van deze molens. Le Pair geeft aan dat hier nog flink wat vanaf gaat als je de voor het bouwen van de parken benodigde energie meeneemt.
De overheid rekent met de bruto geleverde energie, te weten de windcapaciteit van ca 23% van het nominale vermogen. Dat is dus minstens een factor 3 te hoog.                                                      

Dus maar flink meer windmolens plaatsen?
Moeten we dus voor het behalen van onze duurzame doelstellingen meer dan driemaal zoveel windmolens neerzetten als tot nu toe werd aangenomen? Met een zelfde verhoging van het kostenplaatje?

Nee, stelt Le Pair. De verliezen op de inpassing worden groter naarmate het windaandeel groeit. Wanneer het geplaatste windvermogen groeit tot boven de 20% van het verbruik (is nu 15%), zal er volgens zijn berekeningen geen netto besparing van fossiel meer optreden. Alle geplaatste windmolens leveren dan samen niets meer op.

Een meer dan marginale besparing op brandstofgebruik en CO2 uitstoot is dus niet mogelijk met wind, hoeveel parken je ook aanlegt.

Inpassingsverliezen nu aangetoond
De door Le Pair en andere Nederlandse experts, zoals Kouffeld en Udo, en ook door mij regelmatig onder de aandacht gebrachte desastreus grote inpassingsverliezen die uit onze berekeningen volgden, zijn door de duurzame beweging tot nu toe genegeerd. Ook in de diverse fora werd schouderophalend gereageerd, als er al een reactie kwam. Men had geen behoefte aan nóg een complicerende factor die de groene droom in de weg zou staan.

Maar nu blijkt uit harde cijfers dat er zelfs onder bijna ideale omstandigheden zeer aanzienlijke verliezen zijn, die de grootschalige toepassing van wind wel degelijk fundamenteel ondergraven.

Modelleren of meten
Le Pair en bovengenoemde experts proberen al enige jaren om met behulp van berekeningen te bepalen wat de inpassingsverliezen zijn van grillige energiebronnen. Deze berekeningen wezen al op sterk toenemende verliezen bij een groeiend windaandeel.  Maar hun werk had een beperkte voorspellende waarde omdat er twee variabelen aan ten grondslag lagen die niet bekend waren:

– Wat is het gedrag van de backup capaciteit qua efficiency in deellast, en qua energieverliezen tijdens opstarten en op- en afregelen? De producenten van centrales (en hun afnemers..) willen deze informatie niet vrijgeven.

– Wat is het effect van inpassing van wind op de samenstelling van het productiepark? Worden er relatief trage CCGT’s (Combined Cycle Gas Turbines – efficiency 61%),  of snel schakelende OCGT’s (Open Cycle Gas Turbines – `efficiency 35%) bijgebouwd als gasgestookte backup? En door welke centrales wordt de grilligheid van het windaanbod in de praktijk gecompenseerd? Door allerlei mechanismen wordt lang niet altijd gedaan wat je zou verwachten.

Toen begonnen er rapporten te verschijnen die een geheel andere aanpak hadden: ga gewoon meten wat er gebeurt als er grote windparken in een goed gedocumenteerde praktijksituatie worden bijgeschakeld. De belangrijkste was het Bentek rapport, dat aantoonde dat bij de ingebruikname van een groot windpark in Colorado amper een meetbare netto brandstofbesparing was opgetreden, maar wel een toename van de luchtvervuiling. Voor Ierland verscheen er een vergelijkbaar rapport.

Maar ook voor dit soort onderzoeken geldt een beperkte geldigheid: de gevolgen van inpassing van windparken zijn specifiek voor een bepaalde samenstelling van de productiemiddelen van een regio, en het gedrag van de beheerders daarvan. En dat de besparingen in een bepaalde situatie nihil zijn, wil nog niet zeggen dat die in een beter geregelde omgeving niet veel positiever zouden kunnen uitpakken.

Vooralsnog zijn dus zowel de berekende als gemeten lage netto bijdrage van wind geen hard bewijs voor de nutteloosheid ervan. Al zijn ze natuurlijk wel een sterke indicatie.

Wind in Nederland
Lepair kwam op het idee om eens te kijken wat je zou kunnen afleiden uit de uitstekende cijfers van het CBS over de energievoorziening. Er is immers inmiddels een dermate groot aandeel van wind dat dit duidelijk in de statistieken naar voren zou moeten komen.
Daarbij kwam hij niet alleen tot de bovenstaande, goed onderbouwde conclusie, maar analyseert hij ook waar deze uit voortkomt. Daarbij blijkt dat er in Nederland in de beschouwde periode 1998 – 2010 aanmerkelijk CCGT én OCGT vermogen is bijgebouwd.

Deze CCGT installaties hebben een steeds hogere efficiency (inmiddels al 61%) en worden de laatste tijd veel flexibeler. Siemens prijst zijn nieuwste CCGT zelfs aan als ideale backup voor windparken (zie onder). Maar mocht de wind toch grilliger zijn dan de CCGT aankan, dan hebben we blijkbaar voldoende extra OCGT’s om ook dat op te vangen.

En dan hebben we in Nederland ook nog een enorme hoeveelheid decentraal opgestelde warmtekracht installaties die ook breed ingezet worden voor het opvangen van snelle variaties in vraag en aanbod.

Kortom: er is in Nederland, afgezien van de afwezigheid van waterkracht als backup,  een optimale infrastructuur voor het inpassen van veel wind. Als de metingen er dan vervolgens op wijzen dat deze inpassing desalniettemin leidt tot slechts maximaal 8% netto bijdrage van het nominale vermogen, dan kunnen hieruit harde conclusies getrokken worden.

De aap uit de mouw
De belangrijkste constateringen die Le Pair in mijn ogen in zijn analyse doet, vindt u op pagina 12 en volgende.
Hier wordt getoond dat het rendement van CCGT’s over het hele jaar bezien ca 20% lager was dan je bij vollast zou verwachten.
Verder bleef, ondanks het installeren van steeds efficiëntere CCGT installaties (hier STEG genoemd), het elektrische rendement ervan in de beschouwde periode gelijk, en het rendement inclusief warmtegebruik daalde zelfs sterk.

Dit suggereert dat het functioneren als backup voor wind het rendement van CCGT installaties sterk negatief beïnvloedt. Dit verklaart minstens ten dele de zo lage brandstofbesparing door het bijschakelen van de windturbines.

Helaas zijn de CBS cijfers niet  dermate ver opgesplitst dat de optredende verliezen nauwkeuriger terug te leiden zijn tot de bron dan in de analyse van Le Pair.

Hoe hard zijn de conclusies?
Een groot deel van de studie berust op harde cijfers en valt niet te ontkennen.
Het is ook een ”kapstok-artikel”, in de zin dat Le Pair veel links plaatst naar zijn andere rapporten waarin hij de nu gemeten effecten al op grond van berekeningen voorspelde.

Men kan vraagtekens zetten bij de “tweede trap” in de redenering van Le Pair bij het berekenen van de netto bijdrage van wind. Hierbij schat hij een erg hoge energiepenalty voor de bouw van de windmolens zelf, en op grond van de kostprijs ook maar even een gelijke penalty voor de elektriciteitskabels en invoerelektronica. Bij elkaar reduceren deze penalties volgens LePair de opbrengst van 8,74 % tot 4,14%.

Wie hier optimistischer over is, kan echter op een veel lagere penalty uitkomen, in mijn berekening minimaal 1%. Een netto opbrengst van wind komt daarmee uit op maximaal 7,74%, met als ondergrens de 4,14% van Le Pair.
(Tot zijn verdienste is hij volledig duidelijk over hoe hij tot deze inschatting komt, zodat een ieder daar zelf een andere invulling aan kan geven. )

Enerzijds zou de studie sterker staan als hij dit minder harde aspect had weggelaten of veel gematigder had opgenomen. Maar anderzijds is het ook goed om aan te geven dat dit punt veel beter onderzocht dient te worden, omdat het een zeer grote impact zou kunnen hebben.

CCGT als backup: ideaal!
Tenminste als je de producent mag geloven, in deze als wetenschappelijke publicatie gebrachte reclamefolder, om daarmee in te spelen op de Duitse Energiewende. Siemens positioneert zijn CCGT hierin bij monde van Lothar Balling vooral ten opzichte van kern- en steenkoolcentrales.
Maar de praktijk is weerbarstig, zoals uit Le Pair’s analyse blijkt. Het leek me gezien de uitkomst van die analyse dan ook nuttig om nog even nader op CCGT installaties in te gaan.

Balling prijst het hoge rendement (tot 61%) en de enorme flexibiliteit van de nieuwste CCGT’s: in minder dan 30 minuten van 0 tot 100% van het vermogen! En dat desnoods meerdere keren per dag. Ook is continu op- en afregelen geen probleem, met 4 tot 9% per minuut, tot 40% van de vollast.
Geen centje pijn allemaal!

Wat hij daar niet bij zegt is dat de efficiency van de CCGT flink achteruit boert zo gauw hij niet op vollast draait. Volgens het CIEP rapport daalt de efficiency met 15% bij terugregelen naar 40%, maar ik heb ook  ongunstiger getallen gehoord. De CBS getallen duiden ook op een veel sterkere daling.

Verder kost het opstarten vanuit stilstand een grote hoeveelheid energie. Daarbij is er een groot verschil tussen koud, warm (tot 2 dagen stilstand) en heet (tot 8 uur stilstand) opstarten.
Het snelle opstarten kan alleen bij heet opstarten. Dus als je het wegvallen van wind wilt kunnen compenseren, moet je het systeem heet houden. Dat kost ook energie.

Tot slot neemt de vervuiling door met name NOx flink toe bij terugregelen. Bij meer dan 30% terugregelen wordt dit onacceptabel, zo is mij toegefluisterd.

Met dit alles in gedachten wordt zo’n dagje van lekker vaak opstarten vanuit stilstand en daartussen voortdurend op en afregelen een heel ander verhaal en zie je de energie aan alle kanten je systeem uitlopen.

Het kostenaspect
Aan deze flexibele  operatie hangen drie prijskaartjes:

1. Een CCGT is een zeer complexe en dure installatie.
Die wil je eigenlijk continu op vollast laten draaien om een redelijk rendement op je investering te kunnen halen. Als je dure investering de helft van de tijd op wind staat te wachten, verdubbelt je terugverdientijd.

2. Door het op- en afregelen slijt de installatie veel sneller. Je moet dus vaker de turbine uit elkaar halen en de schoepen en andere onderdelen vervangen. Dat kost heel veel geld, maar ook een zeer lange periode dat de centrale niet gebruikt kan worden.

3. De centrale draait met aanmerkelijk lager rendement, dus er wordt veel meer gas per kWu gebruikt

Alle drie deze kostenposten dienen bij de prijs van de windenergie opgeteld te worden!

Oproep aan Verhagen
Hert rapport van Le Pair is aan de minister gestuurd. We mogen hopen dat hij het ook leest, want het impliceert dat met redelijk grote zekerheid een ingrijpende beleidswijziging noodzakelijk is.

Die zal er nu niet komen, al was het alleen al omdat het kabinet demissionair is, maar Verhagen kan er nu niet meer onderuit om een grondig onderzoek naar de inpassingsverliezen van wind uit te laten voeren.  En dan niet door een duurzame actiegroep zoals het CE in Delft, maar door een objectieve en deskundige instelling, voorzover die überhaupt te vinden is. Met gepaste inbreng van Le Pair en de groep om hem heen. Laat het Verhagen’s laatste nobele daad zijn vóór zijn vertrek uit de landelijke politiek!

Door | 2012-08-24T01:36:32+00:00 20 augustus 2012|38 Reacties

38 Reacties

 1. Niek Rodenburg 20 augustus 2012 om 05:21- Antwoorden

  Een zeer lezenswaardig blog Theo.

  Ik neem aan dat mevrouw Sap het rapport van Kees le Pair ook heeft ontvangen, als zij tenminste haar postvakje op tijd heeft geleegd.

  Ik betwijfel dat laatste gezien haar actie van eind vorige week: Wind in de rug, waarin ze aankondigt dat ze de hele Noordzee en Nederland vol wil zetten met windmolens.

  Afgelopen vrijdag voer ze op kosten van de Nuon naar een windpark op de Noordzee om haar verkiezings-sprookjes te lanceren. Wil de Nuon met deze actie het vermeende groene imago van het bedrijf een oppepper geven? Welke belangen heeft mevrouw Sap, en omgekeerd, om de Nuon voor haar karretje te spannen? Van de Nuon is het duidelijk. Dat bedrijf wil profiteren van de worsten die het straks bij de neus krijgt voorgehouden in de vorm van vele miljarden subsidie voor de bouw van nieuwe windparken. En mevrouw Sap?

  Als over een paar jaar blijkt dat zij in de directie van Nuon zit, weten we de ware reden van haar vaartripje.

  Alle negen miljoen Nederlandse huishouden zullen via die vele duizenden nieuwe windmolens duurzame energie krijgen. Zegt mevrouw Sap. Er worden 54.000 nieuwe banen geschapen dankzij de windmolens, zegt mevrouw Sap, maar ik mis haar financiële onderbouwing.

  Wie gaat tot 2017 de naar schatting € 280 miljard tot € 320 miljard betalen die die grapje gaat kosten?

  O, de consument met opnieuw een aanzienlijk hogere energierekening? Zeg dat er dan bij mevrouw Sap. En ook dat er elders in de Nederlandse economie in verband met deze nationale verarming meer dan 100.000 nieuwe werklozen bij komen. Stop die € 280 miljard gewoon in onze economie, dan komen er minstens 300.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij.

  U verwart ook aansluitvermogen met werkelijk opgewekt vermogen. In dat geval komt het rapport van Kees Le Pair om de hoek kijken, waarin we lezen dat windmolens slechts 8% windcapaciteit leveren ten opzichte van het nominale vermogen. U moet dat beslist voor 12 september eens lezen voordat u nieuwe flaters slaat.

  Dat betekent, mevrouw Sap, slechts ongeveer 700.000 huishoudens en geen 9 miljoen. Dat is nogal een verschil met de cijfers in uw sprookje, mevrouw Sap.

  Ik heb u dan ook op een andere website volksverlakkerij verweten.

  Ik beveel u ook het artikel Renewable energy is a $250 billion dollar industry that makes about 3% of our electricity van Jo Nova aan, mevrouw Sap, op:

  http://joannenova.com.au/2012/08/renewable-energy

  waar zij de vloer aanveegt met de cijfers in een VN rapport over duurzaam opgewekte elektriciteit, omdat de schrijvers van dit stuk ook het verschil niet weten tussen nominaal- en windvermogen.

  Theo, je doet aan het einde van je artikel een oproep aan minister Verhagen, aan wie Kees le Pair het rapport ook heeft gestuurd. Ik hoop dat het naar het huisadres van de minister is gestuurd, want op het ministerie verdwijnt het ergens in een lade van een beambte die er helemaal geen belang bij heeft dat de inhoud op het ministerie breed bekend wordt.

  Ik ben bang dat het CDA en de VVD zich in het zgn. Kunduz akkoord hebben overgeleverd aan de andere partijen in ruil voor toezeggingen die de 'anderen' graag wilden zien. Dat betekent dat windmolens nu bij het CDA en de VVD prioriteit hebben en dat mensen als Nepperus en Leegte uitgespeeld zijn en nu ook denken, na ons de zondvloed.

  Je noemt ook het laten uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek, bijvoorkeur niet door CE Delft.

  Waar is de tijd gebleven dat je in Nederland nog een werkelijk onafhankelijk onderzoek kunt laten verrichten?

  Voorheen kon je terecht bij Tauw, Haskoning, Bureau Waardenburg, noem de willekeurige ingenieursbureau's maar op. Tegenwoordig hebben die hun business case zo verstrengeld met 'duurzame' opdrachten van de overheid waar de uitkomst al bijvoorbaat vast staat, dat dit geen oplossing is.

  Elk onderzoek dat zij doen en tegen de belangen van de windmolenindustrie en de overheid indruist ondergraaft immers direct hun bestaansrecht?

  De KEMA dan?

  Hmm, daar heb ik voorbeelden van gezien dat er een onderzoeksrapport werd gemaakt dat geheel voldeed aan de wensen van de opdrachtgever. Valt dus ook af.

  Universitair onderzoek? Dan krijg je misschien zo'n Paaimans uit Tilburg op bezoek. Daar wordt een mens ook niet vrolijk van.

  De KNAW? proest…ik verslik me. Even m'n mond spoelen.

  Maar waarom een onafhankelijk onderzoek?

  Is het gezag en de kennis van le Pair et al. niet zodanig dat er helemaal geen onafhankelijk onderzoek nodig is? De cijfers die hij noemt komen immers uit onomstreden bron (CBS). Daar kan zelfs Verhagen niet om heen.

  Ik vind het wel goed zo.

  Als de minister, of zijn opvolger het niet horen wil zal hij het wel merken als de eerste volledige blackout op het Nederlandse elektriciteitsnetwerk plaats vindt. Kijken of ze dan nog zo graag ons mooie vlakke land, waar vooral de Duitsers in toenemende mate dol op zijn, vol willen zetten met windmolens.

 2. Turris 20 augustus 2012 om 09:31- Antwoorden

  Klasse verslag Theo! Dank.

  Groen stemmen en kiezen voor windenergie blijkt uitsluitend voor windbuilen te zijn!

  Zou dit nieuws de Telegraaf nog halen voor 12 september?

 3. Honest Broker 20 augustus 2012 om 12:02- Antwoorden

  Voor de geinteresseerden nog maar eens dit recente artikel van Vaclav Smil, een absolute wereldwijde energieautoriteit (waarmee ik niets ten nadele van Theo will suggereren, een zeer leesbaar blogbericht).

  A Skeptic Looks at Alternative Energy

  It takes several lifetimes to put a new energy system into place, and wishful thinking can’t speed things along

  Vaclav Smil

  July 2012

  http://spectrum.ieee.org/energy/renewables/a-skep

  HB

 4. Niek Rodenburg 20 augustus 2012 om 12:59- Antwoorden

  @HB.

  Deze heb je ook vast wel gelezen:

  http://notrickszone.com/2012/08/18/financial-time

  Over de boeren die hun Ferrari tussen de tractoren parkeren.

  In het stuk van Gosselin dat hij uit FTD haalde schrijft hij over een boer in Beieren met honderden zonnepanelen op z'n dak die in feite nooit meer hoeft te werken omdat de Duitse belastingbetaler hem per maand meer dan € 20.000 betaalt voor de energie die hij al dan niet op het net zet. Met dank aan het onzinnige Feed-in-tarif dat er zelfs in voorziet om wanneer de zon niet schijnt geld aan de boeren te doneren.

  Het is één grote wedren naar bergen geld die alle realiteit verloren heeft. Over de race van obscure PV fabrikantjes in Beieren op zoek naar het gele goud.

  Het einde van de Energiewende nadert. Ik voel het.

 5. Honest Broker 20 augustus 2012 om 13:16- Antwoorden

  En voor de leuke rekensommetjes over windenergie:

  http://www.energyboom.com/wind/decarbonizing-civi

  Deze berekening suggereert een totaal aantal van 6300000 (6.3 miljoen) windturbines (5 MW) bij 23% efficientie om in 2050 de wereld te voorzien van energie (inclusief 1% groei in energie per jaar tot 2050).

  Dat komt neer op een windmolen per 9 vierkante kilometer. Maar je kunt niet overal een windmolen neerzetten. Als we optimistisch uitgaan van 20% beschikbaar oppervlak wereldwijd (vanwege veel zee, wat bergen, ijskappen etc) kom je al op een windmolen per 4 vierkante kilometer.

  Wereldwijd, dus.

  Echter, bij 7 of 8% efficientie [Le Pair, 2012] heb je echter 3 keer zoveel windmoles nodig. Dat wordt dan een windmolen per iets meer dan 2 vierkante kilometer.

  Het liefst wil je windmolens dicht elkaar hebben, dat maakt onderhoud en transport van elektriciteit gemakkelijk, maar hoe dicht kunnen windmolens nog bij elkaar staan? Typische getallen die je tegenkomt is orde van vijf (5) maal de diameter van het blad. Voor een vijf (5) MW turbine is dat typische diameter van 150 meter. Kortom, een afstand van ongeveer 750 meter.

  Je kunt het dus ook omdraaien: bij optimale een afstand van 750 meter is het benodigde oppervlak (cirkelvormig ) 1.76 vierkante kilometer, bij benadering dus het oppervlak de je uberhaupt beschikbaar hebt om al die windmolens neer te zetten.

  En dan hebben we het nog niet eens over de verliezen doordat je windmolens moet plaatsen op locaties waar weinig of geen wind is, want 20% van het wereldoppervlak betekent nog niet dat alle locaties veel windenergie kunnen leveren.

  En je kunt dus het windmolenpark niet dichter bij elkaar zetten voor goedkoper onderhoud en minder lange elektriciteitskabels, want je hebt alle beschikbare ruimte hard nodig!

  Daarnaast, gegeven een levensduur van 30 jaar, moet je uiteindelijk elke dag bijna 600 (1800) windmolens vervangen bij 6.3 (18.9) miljoen windmolens. Een windturbine per paar minuten (zelfs per minuut, bij 18.9 miljoen windmolens), voor altijd en eeuwig. En vergeet het onderhoud niet, wie gaat al die dingen in optimale conditie houden, als ze letterlijk overal ter wereld staan? Een logistieke nachtmerrie, lijkt me.

  Los nog van zaken als transportverliezen, hoe elektriciteit om te vormen zodat het voor vervoer gebruikt kan worden (denk aan auto's en vliegtuigen). En of er voldoende materialen voorhanden zijn om zo snel zoveel turbines te genereren en de benodigde infrastructuur (wegen, electriciteitskabels, torens – en dus staal, koper, zeldzame aardmetalen voor magneten etc.).

  Zie de Economist en Technology Review over het probleem van zeldzame aardmetealen.

  http://www.economist.com/node/21550243

  http://www.technologyreview.com/featured-story/42

  En Theo heeft er natuurlijk al eerder over geschreven.

  http://climategate.nl/2010/11/02/energietransitie

  HB

 6. Niek Rodenburg 20 augustus 2012 om 13:32- Antwoorden

  Dat kan nog een interessante discussie worden wie het onderhoud gaat betalen, HD.

  Als je ziet dat Nederland en Duitsland nu al een paar jaar aan het ruziën zijn over een stukje grens in het Eemsgebied waar Duitsland een windmolenpark bouwt, dan voorziet het niet veel goeds.

  Wat jij beschrijft op de vierkante kilometer klinkt nog erger dan een piramidespel. En we weten wat daarmee steevast gebeurt.

  Nog afgezien van de invloed op ons klimaat van al die miljoenen windmolens. Maar daar hoor ik onze Nederlandse vakbroeders niet over….

  N.

 7. Rypke 20 augustus 2012 om 15:56- Antwoorden

  Goed getimed Theo: het schijnt vandaag in Trouw weer de gelovige kant op te gaan, met een lobby voor het programma voor Groen Links. Wanneer leren ze ter linkerzijde eens rekenen?

  Richard Wouters (@RichardWouters)

  18-08-12 22:28

  Experts in #Trouw: plan #GroenLinks voor 10.000 MW Noordzeestroom in 2020 is uitdagend maar haalbaar. #detijdisnu t.co/4P6kvPsA

 8. Harry van Schalkwijk 20 augustus 2012 om 16:29- Antwoorden

  Oproep aan Verhagen

  Het rapport van Le Pair is aan de minister gestuurd. We mogen hopen dat hij het ook leest, (…)

  Verhagen kan er nu niet meer onderuit om een grondig onderzoek naar de inpassingsverliezen van wind uit te laten voeren. (…)

  Laat het Verhagen’s laatste nobele daad zijn vóór zijn vertrek uit de landelijke politiek!

  Met de duurzaamheidsillusies heeft het alleen maar zo ver kunnen komen omdat de politici, activisten, ambtenarij en de bestuurders gewoon helemaal niet meer luisteren naar technisch geschoolde mensen die dagelijks in de empirische werkelijkheid staan.

  Het is geen toeval dat 'postmodern' denken in de mode is.

  Heeft die Verhagen of een van zijn partijgenoten dan ooit ook maar enige belangstelling voor of kennis van deze technische aspecten getoond?

  Misschien is de voorzitter van het CDA-duurzaamheidsberaad een nuttig doelwit ! Deze Niels van der Stappen heeft tenslotte wel een vak geleerd.

 9. Harry van Schalkwijk 20 augustus 2012 om 16:50- Antwoorden

  In aanvulling op het vorige:
  http://nl.linkedin.com/in/nielsvanderstappen

  Theo Wolters was toch al eens eerder met hem in debat?

 10. Niek Rodenburg 20 augustus 2012 om 17:28- Antwoorden

  De arrogantie ten top: de Duitse minister van Onderzoek, Schavan:

  De pot op met de klimaatmodellen. We moeten nú handelen.

  http://notrickszone.com/2012/08/20/german-ministe

  Deze mevrouw minister heeft gewoon scheisse aan wetenschappelijk onderzoek, getuige een onderzoek tegen haar, begin dit jaar, naar plagiaat.

  Van de 325 pagina's in haar proefschrift had ze er 80 overgeschreven zonder bronvermelding.

  Haar persoonlijke vriendschap met Merkel heeft er vast en zeker voor gezorgd dat ze op het pluche kon blijven zitten.

 11. Niek Rodenburg 20 augustus 2012 om 17:31- Antwoorden

  Trouwens, met Vestas gaat het ook lekker:

  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/12782149/_

  Het failliet van het Deense windmolensyndroom.

  Met de rapporten van Kees le Pair in de hand zullen we de komende tijd meer van dit soort verrassingen zien. Aanzienlijk meer zelfs.

  In een nagenoeg failliete sector gaat geen bank meer investeren.

 12. JanWaalwijk 20 augustus 2012 om 21:25- Antwoorden

  In het licht van dit alles is het toch krankzinnig dat mensen het niet zien? Vorige week, een zeer gerespecteerd collega, electrische engineer, ik kwam binnen in een discussie over windmolens die hij met een collega had en ga me er dan automatisch mee bemoeien, mijn hier opgedane valide argumenten over de kosten werden weggewoven met holistische retoriek "we kunnen niet anders, het moet, de olie raakt op" op mijn wedervraag over hoeveel jaar dan werd niet eens gereageerd want ook dat doet niet terzake, op mijn argument dat geen bank of investeerder nog in de door Sap zo gewilde windmolens investeert werd vreemd gekeken, de hersenspoeling is bij een hoop mensen compleet, Sap noemt 10000 MW aan molens en mensen hebben de bakfiets al klaar staan om naar het stembureau te gaan om lekker groen te gaan stemmen, geheel clueless over wat dat allemaal kost, ik hoorde zelfs vanmiddag op StuBru weer een rammeltekst van 1 of andere Belgische band "the earth has a problem, we have to act now" hersenspoeling waar de CIA/FSB jaloers op zou zijn….

 13. Turris 20 augustus 2012 om 21:39- Antwoorden

  @ Niek: Er komen waarschijnlijk goedkopere windturbines als de productie van Denemarken naar China wordt overgeplaatst, maar of dat een gunstige ontwikkeling is, dat is dan maar de vraag.

  Echter "het failliet van het windmolensyndroom" klinkt me als muziek in de oren.

  Mooie nieuwe titel voor nog een blog vóóraf aan de verkiezingen van 12 september van de hand van Theo cq collega auteurs op climategate.nl.

 14. Niek Rodenburg 20 augustus 2012 om 23:23- Antwoorden

  Turris schreef:

  Er komen waarschijnlijk goedkopere windturbines als de productie van Denemarken naar China wordt overgeplaatst, maar of dat een gunstige ontwikkeling is, dat is dan maar de vraag.

  Als die windmolens in China worden gemaakt wordt dat één brok ellende omdat dat Chinese ijzer en staal vol met slakken zit. Zelfs in aluminium presteren ze het om holle bolletjes lucht te walsen.

  Dat ijzer buigt op de gekste plaatsen. Dat staal knakt op de vreemdste plaatsen en over dat aluminium ben ik helemaal razend. Als je dat versterkte aluminium met silicium neemt en het komt uit China, doe dan maar je harnas aan als je het moet boren, want de HSS boortjes vliegen je om de oren.

  We worden hier in het westen allemaal voor de gek gehouden met dat oud ijzer uit China. Maar ja het is lekker goedkoop hè.

  En iedereen gelooft dat die neodymium magneten in de draaimolens van Vestas wel goed zijn?

  Sommige bedrijven vallen door de mand nu blijkt dat windmolens geen 20 jaar, geen 15 jaar, maar hooguit 10 jaar functioneren.

  Wat zeg ik, 10 jaar?

  Moet je dat offshore windpark Egmond aan Zee zien. Binnen 1 jaar na de opening in 2007 waren alle tandwielkasten van die 36 windmolens zo verrot en versleten dat op kosten van Vestas alles vernieuwd moest worden. Een miljoenenstrop.

  De gele funderingspalen, meestal zijn die hol, moesten in 2009 en 2010 bij alle 36 windmolens volgestort worden met honderden tonnen beton omdat ze zo slap waren als een twijgje van een berkenboom.

  Er lag maanden lang een complete betoncentrale op zee om dat spul ter plaatse te maken.

  Mij is ooit gevraagd waarom ASML de scanners niet in China produceert. Nu weet je het.

 15. Niek Rodenburg 21 augustus 2012 om 09:31- Antwoorden

  Goed opletten.

  Na Vestas zijn de volgende bedrijven aan de beurt:

  Nordex en REpower, beide uit Duitsland.

  De eerste draait al met zware verliezen. Het is slechts een kwestie van tijd voordat ook hier de laatste werknemer het licht uit doet en de deur op een kier zet voor de Chinezen, die de ontwerpen kapen en naar China brengen zoals ook met Vestas gebeurt.

  Wijs me de bank aan die dit nog wil financieren.

 16. Amadeus Gould 22 augustus 2012 om 15:41- Antwoorden

  Over dat vol zetten windparken op zee, waar mensen met actieplannen als „Met de wind in de rug“ sterk voormaken…Heeft men zich – als groen bewuste mens – wel eens gerealiseerd

  a) Tijd1. Je moet een relatief kalme zee hebben om bijv. de bladen en de pylon te kunnen plaatsen.

  Dat beperkt dus het tijdsvenster, waarbinnen je windturbines kunt plaatsen.

  b) Tijd 2. Het heien van palen (voor de fundering van een windturbine op de zeebodem) dat maakt een klere herrie. En daar heeft het maritieme leven (ook onderwater) het – net zoals wij – niet zo op. Bijgaand een. <a href="//www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=marine%20fish%20hearing%20windpark%20swedish%20research&source=web&cd=1&ved=0CEgQFjAA&url=http%3A%2F%2 Fwww.bfn.de%2Ffileadmin%2FMDB%2Fdocuments%2Fthemen%2Ferneuerbareenergien%2FTgng_offshore2012%2F1_2_andersson.pdf&ei=JKI0UPeROYzO4QT9_oGwDQ&usg=AFQjCNFqZTE8XzyZzqJzCYhzY2Q-O6-nMw&cad=rja“” target=”_blank”> m.i. een interessante pdf die onder andere dat thema noemt.

  Professor Lindeboom (niet onbekend hier) heeft eens in 2008 voor de wereldomroep gezegd dat hij het heien eigenlijk buiten het paaiseizoen – in de winter – zou willen laten plaatsvinden…Tja dan wordt het tijdsvenster van punt a) nog verder beperkt. De professor zei in het zelfde interview dat ie dacht dat het na ingebruik name van het park wel een mee zou (kunnen) vallen (want dan zou de mens er niet meer komen). Zie punt c end d.

  c) M.b.t. de effecten van een windturbine park – dat eenmaal in bedrijf is – op de aanwezigheid van bijv.vissen schaaldieren tja…. daar is nog meer onderzoek voor nodig…aldus de presentatie die ik bij b noemde. En het gaat om het gehele plaatje. Zijn er soorten die het park zullen mijden en worden andere juist daartoe aangetrokken. (en dus oppassen als juich verhalen verschijnen dat het geweldig is voor vis x of y).

  d) Tijd3. Er kunnen wel eens storingen optreden bij windturbines. En/of je zult toch regelmatig preventief onderhoud moeten doen (bijv. voor smeermiddelen). Bij windturbine parken op land kun je daar met een auto-tje naar toerijden. Op zee 40 km uit de kust bijvoorbeeld is dat wat lastiger (en je kunt er niet altijd heen – afhankelijk van bijv. zeegang). Dat betekent dat de eisen m.b.t. betrouwbaarheid veel hoger zullen moeten zijn dan wat men op land nu gewend is. Hoe verder uit de kust…des te lastiger. Doet men wat minder aan onderhoud etc….dan betekent dat weer een verminderderde inzetbaarheid van windturbines.

  Tot slot een aardig artikel, vind ik deze in de Guardian (toch echt een groene krant…)

  http://www.guardian.co.uk/environment/2009/may/01

  Effe een citaat….

  US wind farms kill about 7,000 birds a year, according to a recent study. Other studies of individual wind farms suggest a higher toll on bats and birds, who crash into towers, blades, power lines and other installations. Estimates from a single wind farm in Altamont, California showed as many as 1,300 birds of prey killed each year – or about three a day.

  Kijk dat van die birds of prey is wat anders dan een veel te kort door de bocht vergelijking met wat katten en auto’s per jaar aan vogels doden (die je op sommige sites wel eens leest).

  Tja die radar die men is gaan inzetten..om dan meteen het windturbinepark stil zetten (en waarom niet vogelwachters die roofvogels spotten)…Lijkt me echt een idée voor binnen groen links…“…..effe geen groene stroom vanwege de vogeltrek of de aanwezigheid van een groot aantal roofvogels of vleermuizen“…..En (denk ik dan) wellicht kun je er ook een aardige stroom black out mee te weeg brengen . …en dat bespaart heel veel CO2….heeft de industrie en de man in de straat vast wel begrip voor. Niet dan?

 17. Theo Wolters
  Theo Wolters 22 augustus 2012 om 15:53- Antwoorden

  Correctie op verzoek van Dr Kees Le Pair:

  De oorspronkelijke tekst:

  “Nee, stelt Le Pair. De verliezen op de inpassing worden groter naarmate het windaandeel groeit. Wanneer het geplaatste windvermogen groeit tot boven de 20% van het verbruik (is nu 15%), zal er geen netto besparing van fossiel meer optreden bij het plaatsen van extra windmolens.

  Meer wind bijplaatsen is dan dus niet zinnig meer.”

  Is vervangen door:

  “Nee, stelt Le Pair. De verliezen op de inpassing worden groter naarmate het windaandeel groeit. Wanneer het geplaatste windvermogen groeit tot boven de 20% van het verbruik (is nu 15%), zal er volgens zijn berekeningen geen netto besparing van fossiel meer optreden.

  Alle geplaatste windmolens leveren dan samen niets meer op.”

  Excuses voor mijn verkeerde interpretatie.

  De conclusies van mijn blog worden door de correctie overigens alleen maar versterkt.

 18. TINSTAAFL 22 augustus 2012 om 16:16- Antwoorden

  Tja die radar die men is gaan inzetten..om dan meteen het windturbinepark stil zetten (en waarom niet vogelwachters die roofvogels spotten)…Lijkt me echt een idée voor binnen groen links…“…..effe geen groene stroom vanwege de vogeltrek of de aanwezigheid van een groot aantal roofvogels of vleermuizen“…..En (denk ik dan) wellicht kun je er ook een aardige stroom black out mee te weeg brengen . …en dat bespaart heel veel CO2….heeft de industrie en de man in de straat vast wel begrip voor. Niet dan?

  Waarom laten we de mensen niet kiezen? Degene die voor groene stroom zijn accepteren het risico meerdere malen per week zonder stroom te zitten vanwege birdkill, te weinig wind, storing enz, alsmede de veel hogere prijs die windenergie met zich meebrengt? Is deze keus niet eerlijk? Helemaal mee eens, maar waarom moeten wij dan wel bloeden???

 19. Amadeus Gould 22 augustus 2012 om 19:14- Antwoorden

  @Tinstaafl..

  Ook een idee (met kastjes die uitschakelen als de groene stroom er niet is). Het gaat vooral om de prikkel dat men het ook echt voelt.

  Maar….je zult maar als kind opgroeien bij zulke groene ouders en blootgesteld worden aan de climate hype, een rad voor ogen gedraaid worden met de Ijs- en Panda-beer.

  Nou ja..Wat zei een volkschrijver er ooit over…

  "A bad youth is a writer's gold mine."

  Wellicht hebben we dan in 2050 of daaromtrent een NL schrijver die de een Nobelprijs voor de literatuur krijgt.

 20. DaVince 22 augustus 2012 om 22:41- Antwoorden

  Sinds ik het onderwerp windenergie in 2008 ben gaan volgen erger ik me aan de grote media die alle negatieve aspecten uit de weg gaan en enkel maar goed-nieuws-shows opvoeren. Ondanks mijn vele pogingen om een journalist te strikken voor ons verhaal werd wel in de krant als fantast en NIMBY afgeschilderd. Maar vandaag heb ik een eerste lichtpuntje gezien. In prime time op het journaal van 7:

  http://www.deredactie.be/permalink/1.1408229

  Windmolens en geluidshinder in één item?

  Geloof het of niet: in Vlaanderen is dit een doorbraak.

 21. […] met klimaatprostitueesClingendael International Energy Programme is gewoon alarmistischNetto vermogen van windmolens véél lager dan aangenomenGroene Kieswijzer WNF is Rode KieswijzerGraanrepubliek kan weer cashenGroene Groei is geforceerde […]

 22. Theo van der Sanden 23 augustus 2012 om 14:36- Antwoorden

  Eeven voor de duidelijkheid: Lepair toont in z'n artikel aan dat de efficientie van het centrale STEG-park in Nederland lijkt af te nemen. Als reden daarvoor noemt hij de inpassing van windenergie. Hij verzuimt te kijken naar mogelijke andere oorzaken. En die zijn er wel degelijk. Zo is er sinds de liberalisering van de e-markt geen centrale sturing meer op de inzet van de productiemiddelen. Dat is aan de markt ovegelaten. Die zorgt voor de goedkoopste en niet persé voor de meest efficiente oplossing. Bekend is dat de tuinders in het Westland met hun WKK's elektriteit produceren (bij hoge vraag) en daarmee op die momenten de STEG-eenheden wegconcureren. Dat lijkt de belangrijkstoorzaak van de teruglopende efficientie. Dat wil niet zeggen dat windenergie niet ook zo'n effect zou kunnen hebben. Maar het is vele malen kleiner dan nu in het artikel wordt gesuggereerd. Tegen de liberalisering van de e-markt hoor ik hier niemand ageren. Maar dat is de werkelijke boosdoener.

 23. Turris 23 augustus 2012 om 17:20- Antwoorden

  @ Theo van der Sanden; Lever gaarne de betreffende onderzoeksgegevens aan. Ik ben geïnteresseerd in degelijke kritiek.

 24. Niek Rodenburg 23 augustus 2012 om 21:44- Antwoorden

  Ik ben het met Turris eens Theo.

  Heb je een verwijzing naar een website met tabellen waarin we het door jou gestelde kunnen beoordelen?

 25. […] met klimaatprostitueesClingendael International Energy Programme is gewoon alarmistischNetto vermogen van windmolens véél lager dan aangenomenGroene Kieswijzer WNF is Rode KieswijzerGraanrepubliek kan weer cashen§ Pagina'sOver […]

 26. Theo Wolters
  Theo Wolters 24 augustus 2012 om 02:21- Antwoorden

  @Theo

  Je hebt gelijk dat onduidelijk is waar nu precies de verliezen in zitten. Mijn formulering in het CCGT stuk was hier te sterk en heb ik veranderd.

  "Hieruit kan worden afgeleid dat het functioneren als backup voor wind het rendement van CCGT installaties sterk negatief beïnvloedt. Dit verklaart de zo lage netto bijdrage van de windturbines aan de energiebesparing."

  is geworden:

  "Dit suggereert dat het functioneren als backup voor wind het rendement van CCGT installaties sterk negatief beïnvloedt. Dit verklaart minstens ten dele de zo lage brandstofbesparing door het bijschakelen van de windturbines.

  Je stelt dat het effect van wind vele malen kleiner is dan Le Pair suggereert. Dat is nogal wat.

  Je onderbouwing wijst in mijn ogen wel op een bijkomend maar niet zó belangrijk effect. Want de WKK stroom is niet echt goedkoop, wind wel. Die drukt alles weg, ook de WKK's. En bij wegvallen van de wind zijn die juist een zeer welkome razendsnelle backup, waardoor de STEGS stabieler en economischer geëxploiteerd kunnen worden.

  Het is dus ook een beetje omgekeerd aan wat jij stelt: omdat het aanbod zo grillig en onvoorspelbaar is geworden door de windparken, is er een markt voor kleine goedkope units die snel kunnen bijschakelen en dan heel veel geld voor hun stroom krijgen. De enorme opkomst van de WKK's is dan ook wellicht niet het op zichzelf staande probleem dat jij er van maakt, maar mede veroorzaakt door de inpassing van wind.

  Ik heb overigens zeker niet gesuggereerd dat Le Pair alles nu verklaard heeft. De cijfers zeggen alleen iets over de all-in ontwikkeling. Je moet toch terug naar echte berekeningen en modellering van een ontworpen toekomstsituatie om vast te stellen wat de haalbare echte besparing door wind kan zijn.

  Vandaar dat ik aandring op een diepgaand onderzoek,door een objectief instituut dat wél toegang krijgt tot alle data.

 27. Kees le Pair 26 augustus 2012 om 15:04- Antwoorden

  Theo v.d. Sandens commentaar snijdt hout. Windvariabiliteit hoeft niet de enige oorzaak te zijn. Is het ook niet, maar zoals bij alles is de vraag: welke oorzaak doet hoeveel? Voor de gemeenschap besluit miljarden te investeren behoort eerst netjes te worden uitgezocht wat het kost en oplevert. Zeker in termen van brandstofbesparing, want daarom ging het. Het is nodig dat onderzocht wordt wat de diverse typen generator aan brandstof verbruiken bij verschillende vermogenniveaus èn tijdens op- en afregelen c.q. stoppen en starten, warm en koud. Dat is een omvangrijk onderzoek, maar de kosten vallen in het niet bij de thans verstrekte susbsidies en investeringen waarvoor belastingbetalers en consumenten de rekening krijgen. Pas dan kan aan de hand van de elektricitietisproductie bv. elk kwartier van alle eenheden afzonderlijk worden afgeleid hoe het met de brandstofhuishouding gesteld is. Als ik mij niet vergis is dat nu precies het onderzoek waarom door de heer Leegte in de Tweede Kamer is gevraagd. Eindelijk, zou ik zeggen.

  Uit de CBS-cijfers blijkt een onrustbarend laag rendement van gaseenheden ook indien de bijdrage van decentrale gasmotoren en andere generatoren wordt meegerekend. Het is veel lager dan waarmee bv. in de argumentering van mw. Van de Hoeven destijds in de Kamer werd gerekend. Zij concludeerde dat op de windstroom minder dan 10% als verlies in rekening zou kunnen worden gebracht. Zelfs die veel te lage schatting wordt op de webstek van het Agentschap niet verdisconteerd.

 28. boels069 26 augustus 2012 om 22:51- Antwoorden

  Kees le Pair schreef:

  "Voor de gemeenschap besluit miljarden te investeren behoort eerst netjes te worden uitgezocht wat het kost en oplevert. Zeker in termen van brandstofbesparing, want daarom ging het."

  Ik denk dat niemand bij gezond verstand daar aan twijfelt.

  Toch gebeurt het niet, net als bij biobrandstof.

  Als het klimaat voor -extra- problemen zorgt (want het geeft zonder verandering al problemen genoeg) dan zou een kosten/batenanalyse van adaptatie naast die van voorkoming plaats moeten vinden.

 29. […] het harde bewijs. Tot overmaat van ramp stelt VVD-kamerlid René Leegte, naar aanleiding van mijn analyse van de studie, ook nog eens kamervragen over het rendement van […]

 30. Niek Rodenburg 27 augustus 2012 om 16:56- Antwoorden

  Het onderzoek van Kees le Pair haalde nogal wat pers.

  Naar aanleiding van deze krantenberichten zei een strooplikker tegen Jan Rotmans, "Jâhan, heb je dit al gelezen", waarop Jan Rotmans zegt: "Gewoon die critici negeren."

  Breekt Jan Paul van Soest in: "Tegenstand wel serieus nemen lijkt mij beter. Waarom is die er, welke waarden zijn er in het geding?"

  En op een andere website van duister allure schrijft onze veeboer uit Klarenbeek met SUV en nog een heleboel benzine slurpende tractoren voor de deur: "Antiklimaatlobby past verhaal aan" – We weten niks, we kunnen het aan, het is te laat.

  En nog één van deze niet wetenschappelijke commentator, die er kennelijk genoegen in schept een beetje sarcastische af te reageren omdat ie niet veel te doen heeft: "Na ondermijning van klimaatwetenschap blokkeren dezelfde 'think tanks' en fossiele geldstromen nu hernieuwbare energie."

  Als je op die manier je leven inhoud moet geven is het triest met je gesteld. Niet verwonderlijk. Ik heb vaker gezegd dat wanneer dit soort figuren ziet dat het einde nabij is van hun klimaat leugens ze rare dingen gaan zeggen.

  Jarenlang leugens verkondigen gaat zich nu 'uitbetalen'.

  Grappig. Jan Paul van Soest die over waarden spreekt.

  De waarden van van Soest als hij het over de bevolking in het district Kilwa heeft? De mensen die door het bedrijf waar J.P. toezicht op moest houden van hun land zijn verdreven?

  Waarden? Welke waarden van Soest?

  Je moest je schamen.

 31. Turris 28 augustus 2012 om 10:55- Antwoorden

  Het "duurzaam" politieke kamp en hun clientèle is in verwarring en ontkenning. Het is de bekende eerste fase van de ingrijpende verandering voor hen. Voor hen vertrouwde waarden en methoden van liegen, overdrijven, afdekken en gesloten dogmatische defensie zijn minder toepasbaar door de aanhoudende wetenschappelijk kritiek op hun afbrokkelende AGW-theorema. Het fundament van hun denkwereld zakt weg omdat bovendien het klimaat 0% beter wordt van "duurzame" energie, energie die vervolgens ook nog eens niet duurzaam blijkt.

 32. Maurice 1 september 2012 om 11:16- Antwoorden

  Meetgegevens uit Australië trekken dezelfde conclusie: windmolens leiden niet tot CO2 reductie http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/

 33. Hans de Git 6 september 2012 om 16:35- Antwoorden

  via via werd ik op deze link gewezen. Schiet!
  http://www.gemeynt.nl/nl/blog/2012/08/31/slordig-

 34. boels069 6 september 2012 om 18:14- Antwoorden

  Zelfs slordig denken geeft juiste conclusies als het over windenergie gaat.

 35. Niek Rodenburg 6 september 2012 om 18:25- Antwoorden

  @Hans de Git

  Op die website lezen we weer de typische sarcastische Jan Paul van Soest manier van werken: een onderzoek in twijfel trekken en de onderzoeker afbranden en bij voorkeur met een mede auteur waar hij zich achter kan verschuilen. Hij wil graag uit de wind blijven….

  Sinds wanneer heeft van Soest eigenlijk verstand van elektriciteit? Sinds hij een paar PV paneeltjes op het dak van z'n rommelhok heeft?

  Onder supervisie van van Soest is een paar jaar geleden een rapport opgesteld waarin stond dat de teelt van jatropha CO2 neutraal zou zijn.

  Het is op de bekende alarmistische wijze in elkaar gezet: data weg laten zodat het eindresultaat positief, dus CO2 neutraal voor de opdrachtgever is.

  Sinds het verschijnen van dat rapport is het verval van het van Soest imperium begonnen.

  Van Soest had bovendien de pech dat het bedrijf waar hij toezicht op moest houden als voorzitter van de RvC, èn waarvoor dat rapport werd gemaakt, failliet ging omdat het verkeerde informatie aan de grootste aandeelhouders verstrekte, die daarop de stekker eruit trokken.

  Het van Soest tijdperk is voorbij. Dat weet hij en dan ga je onzin uitkramen.

  Vroeger bij milieudefensie maar nu op een eigen website.

 36. Turris 7 september 2012 om 10:30- Antwoorden

  Niet alleen J.P. Van Soest berijdt dit bijna religieuze dogmatische duurzame-ethiek-stokpaardje, het lijkt nieuwe mode.

  In de afgelopen weken zat ik veel in de auto met Radio1 aan. Ik heb van PvdD, PvdA, GL (natuurlijk), CDA maar ook D66 deze ethische koers horen inslaan in hun bijdragen. Het geeft aan, dat ze beseffen dat de wetenschappelijke fundamentele kritiek van alle kanten is toegenomen en hun zakelijk argumenten in geloofwaardigheid zijn afgenomen.

  Nu windenergie, PV-energie, biobrandstoffen, CO2-opvang, biologische landbouw/veeteelt, dieren"welzijn" en dus bijna geheel "duurzaam" zeer sterk onder zware wetenschappelijke fundamentele kritiek ligt, bemerk je een verschuiving in de klimaat en duurzaam discussie naar zogenaamde "ethische" waarden. De religie begint waar wetenschap op houdt, zo weten we allemaal.

  Wat ons te doen staat is binnen de Groene Kerk t.a.v. dit "Duurzaam Ethisch Reveil" te blijven wijzen op hun wetenschappelijk achterhaalde dogmatische en religieuze fundamenten. En niet onbelangrijk, de kosten die dit de economie en schatkist belast en de ca. 200.000 banen in de werkgelegenheid die het jaarlijks kost.

 37. Stem René Leegte de kamer in! 11 september 2012 om 05:22- Antwoorden

  […] lezers, uiterst kritische vragen gesteld aan de staatssecretaris over de inpassing van windenergie, nav mijn blog op climategate.nl.Hij heeft climategate.nl verblijd met een uitstekend gastblogHij heeft zich al die tijd dapper en […]

 38. […] precies in het verlengde van het onderzoek waar René Leegte al aan de minister om gevraagd heeft naar aanleiding van mijn blog over het rapport van Le Pair: de bestaande onderzoeken geven in het geheel geen inzicht in de extra kosten van de backup en […]

Geef een reactie Reactie annuleren