Partij van de Planten bepleit verdrievoudiging CO2

Dit forum lijkt een discussieplatform over voorkeur voor politieke partijen te zijn geworden, met René L, op de 30ste plaats van partijnummer 1, in een hoofdrol. Mijn dochter, een scherpzinnige juriste, vroeg mij om een stemadvies, want ze begreep het belang van de vragen op de stemwijzer niet zo goed. Ik ook niet, maar ik meen inmiddels een experimentele oplossing te hebben gevonden om bij René L. uit de komen.

Al geruime tijd heb ik geestelijk kontact met enkele planten. Ieder mens heeft uiteraard met deze meest beschaafde wezens op aarde een zeker relatie omdat we elkaar kunnen ‘zien’. Onze ogen zijn gevoelig voor het groene licht dat zij uitstralen. Zij ‘zien’ ons omdat hun bladeren de (onzichtbare) infrarood straling van ons warme lichaam kunnen opvangen. Ze zien bijvoorbeeld onmiddellijk wanneer we boos worden en rood aanlopen.

Maar nu heb ik ook een mechanisme gevonden om de plantaardige gemoedstoestand waar te nemen. Het werkt zo. Straling ontstaat door trilling van bepaalde moleculen. Mensen en Planten bevatten veel van een bepaald molecuul. De eerste soort, de rode kleurstof hemoglobine in ons bloed, de tweede de groene kleurstof Chlorofyl. , Beide moleculen hebben qua structuur een zekere gelijkenis in hun kern. Daardoor kunnen ze elkanders trillingen via emissie en absorptie waarnemen en met elkaar communiceren.

Er is echter een belangrijk verschil in de verdelingen van deze stoffen in het dierlijke en plantaardige lichaam. Hele bladeren zien groen van ergernis. Slechts bij uitzondering loopt ons gezicht rood aan. Er is echter een plek op ons lichaam waar een adertje dicht aan het oppervlak komt. Daar waar een medisch assistente ons prikt om bloed af te nemen voor een test of bijvoorbeeld het cholesterol gehalte. Als ik nu de binnenkant van mijn elleboog boven de geranium in de vensterbank houd, kunnen we met elkaar communiceren. De gedachte-uitwisseling bleef tot op heden echter beperkt tussen vooral oude van dagen en hun geraniums.

Ook chlorofyl moleculen kunnen onderling met elkaar communiceren en daardoor is er sprake van een wereldwijde plantengemeenschap met een aanzienlijk groter onderling contact dan de H. sapiens heeft.

Vorige week de krant lezend, in de wat ongemakkelijke houding met mijn arm boven de geranium, keek zij over mijn schouder mee. Zij ergerde zich aan het aanhouden van een negatieve berichtenstroom over CO2 . Het gas waar de hele plantengemeenschap voor haar voortbestaan van afhankelijk is. Politieke partijen blijken echter niet zo’n grote belangstelling meer aan de dag te leggen voor dit onderwerp. De geranium was in het bijzonder geinteresseerd in een uitspraak van de partij van de dieren. Immers de dieren vormen als slokop van gewassen de belangrijkste natuurlijke vijand van de soortgenoten in het vrije veld.

De geranium drong daarom namens haar soortgenoten aan op de oprichting van een Politieke Partij voor de Planten, de PPvP , die geen winst ziet in CO2 reductie. Mijn vraag aan de geranium was: ‘ waarom zou de Mens jullie spreekbuis kunnen zijn als groente-eter?. En zie hoe onze maaimachine op een grasmat tekeer kan gaan.’ ‘Dat is waar’, sprak de geranium, ‘maar de mensheid is heden te dage de enige behoorlijke producent van CO2 en tezamen kunnen onze leefgemeenschappen een perfecte gesloten voedselketen vormen, waar we alle andere parasieten van kunnen uitsluiten’.

Ons overleg, en in samenspraak met de gehele Europese plantengemeenschap, leidde tot het volgende partijprogramma. Bovenaan staat uiteraard de verhoging van de CO2 concentratie tot het drievoudige van nu. Indien het belang daarvan voor Mens en Plant duidelijk gemaakt zal kunnen worden en alle andere lijstrekkers dit gaan begrijpen, zal de coalitievorming enorm worden vergemakkelijkt. Een partij moet echter meer dan één programmapunt hebben wil zij enige betekenis uitstralen.

We sloegen de stemwijzer er op na. En stemde op alle 30 vragen ‘eens’ . Immers, we willen met alle parijen een coalitie mogelijk maken.

Het resultaat was teleurstellend. De stemwijzer meldde: “ U hebt onvoldoende serieuze antwoorden op de stellingen van de StemWijzer gegeven, waardoor geen betrouwbaar advies verstrekt kan worden”. Zo komt René L dus niet bovendrijven..

De stemwijzer blijkt echter te ‘manipuleren’. Ten eerste door enkele vragen een groter gewicht te geven dan andere en toch soms ‘oneens’ te stemmen. In overleg met de geranium werd voor een zeer beperkt aantal extra opties gekozen..

Stellingname 6: De regering moet de reiskostenvergoeding gaan belasten, ook voor openbaar vervoer.
Advies: oneens.
Overweging: Reisbeperking uit eigenbelang van de overheid, vanwege verhoogde belastingopbrengst, betekent reductie van de CO2 emissies

Stellingname 16: De regering moet flink bezuinigen op de aanleg van nieuwe wegen.
Advies: oneens.
Overweging: Nieuwe wegen bevorderen de CO2 emissie en stimuleren de plantengroei in de bermen.

 Stellingname 18: De verhoging van de maximumsnelheid op sommige snelwegen naar 130 km moet worden teruggedraaid.
Advies: oneens.
Overweging: De CO2 productie neemt met de rijsnelheid toe.

Uitslag van de stemwijzer is dan dat de voorkeur uit gaat naar de VVD, met SGP op de tweede en CDA op de derde plaats. En dat de stemmer het slechts met 11 van de 30 stellingnamen van de partij van René L. oneens is. Dat moet kunnen binnen een liberale volkspartij. Dit stemadvies werd vervolgens voorgelegd aan de (dagelijkse) bijeenkomst van vele plantensoorten bij de veiling van Flora in Rijnsburg, waar ook menige buitenlandse deel aanneemt, en het kreeg volledige instemming.

Maar zekere twijfel bleef heersen of René L. het inmiddels aandurft om dit programma te aanvaarden, en bereid zou zijn de Partij voor de Planten tot een volgende coalitiebespreking uit te nodigen.

Door | 2012-08-25T22:32:37+00:00 25 augustus 2012|14 Reacties

14 Reacties

 1. Turris 25 augustus 2012 om 17:07- Antwoorden

  Briljante vondst Arthur: Partij voor de Planten! 🙂

  Altijd al vermoed, dat met planten te communiceren was, zoals Irene van Lippe-Biesterfeld (voormalig prinses Irene) zo'n 20 jaar geleden al betoogde, dat zij met bomen zeer "vruchtbaar" converseerde.

  PvdP: "politiek streven naar 1000ppm CO2" 🙂

 2. Arthur Rörsch 26 augustus 2012 om 01:29- Antwoorden

  Beste Turris,

  Vroeg me naar aanleiding van je reactie af, wie jouw stukje met ‘niet waardevol’ aftikte. Moet iemand zijn met geen enkel gevoel voor humor. Of zou het iemand zijn die bang is voor 1000 ppm CO2 in de atmosfeer?

  Voor alle duidelijkheid, uitgangspunt voor mijn stukje (eigenlijk al twee jaar oud, voor mijn dochter geschreven bij de vorige verkiezingen, nu een beetje bijgesteld) is, dat ik die kieswijzer een krankzinnige vertoning vind. Hoe haal je het in je hoofd om deze 30 vragen ter beantwoording voor te leggen om voor een partij te kunnen kiezen?

  In antwoord op eventuele vervolg reacties ga ik daar verder met de visie van de Politieke Partij voor de Planten de draak mee steken.

  Maar tussendoor toch even ook een serieuze kanttekening. Ik ben sinds jaar en dag, buitengewoon onder de indruk van de synthetische capaciteit van de hogere planten en de grote genetische informatie inhoud die hun genoom bevat. 99 procent van alle biologische stoffen die worden geproduceerd, zijn van plantaardige oorsprong. Uit dien hoofde zie ik de planten als de belangrijkste levensvorm op aarde, gevolgd door bacteriën en schimmels. Ik ben niet zo’n groot morfologisch botanicus, kan nauwelijks een beuk van een eik onderscheiden of de ene roos van de andere. Maar weet wel iets van hun metabolisme en genetica, en stond als experimenteel wetenschapper aan het begin van het onderzoek van hun onconventionele genetische manipulatie. Volg dat onderzoek ook nog steeds een beetje, omdat mijn Chinese pleegdochter als haar levenswerk ziet, de identificatie van de werkzame bestanddelen in klassieke Chinese medicijnen.

  We komen zo langzamerhand tot de conclusie dat vrijwel elke plant het potentiële vermogen heeft om vrijwel alle complexe natuurproducten te maken, als je haar daartoe weet te stimuleren. Ecologen, zoals bijvoorbeeld Leemans, hebben daarvan kennelijk geen enkele notie, anders zouden ze niet zo jammeren over dreigende uitsterven van soorten. Of jammeren over de verwoestingen van het tropisch regenwoud, waarmee door uitsterving van onbekende soorten, potentieel belangrijke medicijnen verloren zouden gaan. Versta me niet verkeerd, ik ben voor behoud van het tropisch regenwoud, als genetisch, cultureel erfgoed. Maar er betekenis aan hechten als potentiële bron voor natuurproducten, of als ‘long van de aarde’ lijkt mij nonsens.

  Men wil er in de klassieke botanie nog niet aan, dat planten de potentie hebben vrijwel alle natuurproducten te kunnen produceren. En dat uitsterven van enige duizenden soorten op de totale productie geen invloed zal hebben.

  Uiteraard, planten missen van nature het merkwaardige vermogen van diersoorten om antilichamen te produceren tegen hun natuurlijke vijanden. Toch, we zijn bijna zover om ook een specifiek antilichaam door een plant te laten produceren met onconventionele genoverdracht.

  Planten hebben ook geen ‘hersenen’, neuronen, en produceren niet de metabolieten die daarbij een rol spelen. Toch wel stoffen waarvan de structuur dicht ligt bij die van de metabolieten die bij de signaalverwerking en overdracht van betekenis zijn.

  Ik zie al wel voor me de mogelijke reactie op het bovenstaande, van wollen haren sokken biologen: U heeft geen respect voor de Natuur.

  Eerste antwoord mijnerzijds: U bent opgeleid in een aaibaarheids cultuur dat wat de Natuur heeft geproduceerd als ideaal moet worden beschouwd en uit dien hoofde dient te worden gerespecteerd.

  Vervolg antwoord mijnerzijds: Ik ben vooral verbaasd over de verscheidenheid van levensvormen die zijn ontstaan . En daar komt bovenop de verbazing hoe inefficiënt de ontwikkelde processen soms zijn. (Fotosynthese is verre van optimaal, en vliegen van vogels aerodynamisch ook niet). De oorzaak van de inefficiëntie is vrij duidelijk: het was een gevolg van toeval hoe natuurlijke variabiliteit en omgevingsselectie op elkaar inwerkten (Darwin).

  De blinde horlogemaker was aan het werk.

  De Mens werd de eerste biologische verschijningsvorm die kon nadenken hoe natuurlijke processen efficiënter kunnen worden ingericht dan spontaan zijn gegeneerd. Of dat ‘verstand’ ook altijd optimaal is toegepast, is twijfelachtig. Vergissen is ook menselijk. En ik denk dat de ouderwetse gelovigen in de natuurlijke aaibaarheidsfactor zich sterker vergissen dan de ‘ingenieurs’ die momenteel bezig zijn, wat men kan noemen, de Natuur te verbeteren.

  Met alle respect voor de Partij voor de Dieren, (dat heb ik best) die opkomt voor leed dat de Mens aan naast verwante diersoorten berokkent, ze ziet mijns inziens onvoldoende hoeveel wreder de Natuur zelf is. Dat maakt de presentaties van deze partij nogal onrealistisch.

  Waarom eten we eigenlijk het vlees van andere diersoorten? De biologische verklaring in de voedselketen is vrij duidelijk. Planten produceren een grote verscheidenheid aan chemische gifstoffen en carcinogenen. Dat is hun verdediging tegen natuurlijke vijanden, bij afwezigheid van een immuunsysteem. De dieren, als intermediair in onze voedselketen breken het merendeel van die gifstoffen in eerste aanleg af. Met het gevolg dat ten principale voor de mens vleesconsumptie (eiwit en vet) gezonder is dan het gebruik van de primaire (fotosynthetische) plantenbron .

  (Er zijn wel een paar uitzonderingen te noemen op plantaardige grondstoffen die relatief weinig gifstoffen bevatten. Overtuigde vegetariërs weten dat ook wel. Maar zij maken niet de bulk van de menselijke voeding uit. De algemene visie is nog steeds dat 50 % van de carcinogenen in de voeding zit.) .

  Tot zover deze serieuze kanttekening.

  Terug naar het programma voor de PPvP. Ik hoop dat vervolgreacties, eventueel en bij voorkeur lichtvoetiger gesteld, toch in hun argumentatie de achtergrond zullen meenemen hoe belangrijk de visie van mijn geranium als vertegenwoordiger van de plantenwereld is.

 3. Leo Bokkum 26 augustus 2012 om 02:25- Antwoorden

  De verkiezingsslogan "Als 1 man achter de geraniums" wordt 'm zeker niet?

 4. Arthur Rörsch 26 augustus 2012 om 02:39- Antwoorden

  Leo,

  ik begrijp niet waar je op doelt.

 5. Amadeus Gould 26 augustus 2012 om 14:16- Antwoorden

  Geachte Arthur,

  Een mooi geschreven blog, dat ik met veel plezier heb gelezen.

  Het is een goede Nederlandse traditie om ook in de politiek te versplinteren. Wellicht is er naast de PPvP ook nog wel ruimte voor een “Lijst CO2 plus”.

  Er is een deel van de bevolking dat graag een hoger –zichzelf overschreidend doel – in het leven wil hebben. De “lijst CO2 plus” wil die burgers graag de hand reiken met haar doelstelling voor niet minder maar juist veel meer groeigas uitstoot. Want misschien is het wel “the meaning of human life” om fossiele brandstoffen te verstoken en daardoor weer meer CO2 in de atmosfeer terug te brengen ☺.

  Fossiele brandstoffen zijn honderden miljoenen jaren opgeslagen geweest. De mens die nog maar kort op de aardbodem rondloopt heeft met het begin van de 20ste een mijlpaal bereikt in haar evolutionairde ontwikkeling…namelijk om met het verstoken van fossiele brandstoffen weer wat meer CO2 in de atmosfeer terug te brengen.

  Want meer CO2 geeft vele voordelen…

  a) Planten varen er wel bij, en landbouwopbrengsten nemen toe.

  b) Voor het terugdringen van savanne is het positief:
  http://climategate.nl/2012/07/02/meer-co2-geeft-g
  (Tja, waar maakt een ecoloog die voor meer regenwoud is, zich dan druk over)

  c) De beste manier om een toename van groeigas in de wereld te bevorderen is een welvaartsgroei voor zoveel mogelijk burgers in zoveel mogelijk landen. De geschiedenis heeft geleerd dat die juist in een gezonde kapitalistische vrije democratische samenleving, waar ondernemen, creativiteit en het iets maken niet wordt bestraft maar juist wordt beloond en waarr de vrijheid van elke burger telt en wordt gerespecteerd, de groeigas uitstoot vaak het sterkst is.

  d) Hoewel de rapporten van het IPCC menen dat door de CO2toename de temperatuur zal stijgen is dat dat geen reden om ongerust te zijn. Want gesteld dat men gelijk heeft met die temperatuurtoename, dan kun je alleen maar blij daarover zijn…want dan hadden we het nu veel kouder gehad, waren de landbouwopbrengsten veel geringer (met alle negatieve consequenties die daarbij komen). Er zijn zelf wetenschappers, die menen dat door die opwarming een ijstijd minder gauw zal terugkeren. Je moet wel een enorme misantroop zijn om naar een ijstijd terug te verlangen.

  e) Ook aan de veel gekoesterde wens om iets te doen voor onze kleinkinderen, achter kleinkinderen en verdere generaties na ons, heeft de Lijst CO2 plus juist mooie passende antwoorden..zie hierboven.

  f) En ook voor hen die graag een voorzorg principe in hun leven willen hebben , heeft de “Lijst CO2 plus” een passend antwoord. Je weet nooit wat een flinke meteoriet inslag, teweeg brengt..en wanneer zoiets plaats vindt. Het zou heel goed kunnen zijn dat de natuur meer veerkracht heeft die klap te boven te komen als er juist iets meer CO2 in de atmosfeer is. Het zou heel wel kunnen zijn dat die extra CO2 het reddingsvest is voor het leven op aarde bij zo een calamiteit.

 6. Leo Bokkum 26 augustus 2012 om 18:16- Antwoorden

  Arthur, onze beleving van humor is blijkbaar verschillend.

  Hou het er maar op dat mijn opmerking niet negatief is bedoeld, want om nou een mop uit te gaan leggen…

 7. TINSTAAFL 26 augustus 2012 om 22:49- Antwoorden

  Ik doe het wel voor je Leo 😉

  Achter de geraniums zitten betekent 'een inactief leven leiden, werkloos thuis zitten' (vanwege ziekte of ouderdom), vaak met de bijgedachte 'en zich nutteloos voelen'.

  Het is niet duidelijk hoe deze uitdrukking ontstaan is. Diverse naslagwerken noemen de uitdrukking wel, bijvoorbeeld het Woordenboek van populaire uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans van Marc De Coster: "Geraniums worden geassocieerd met alles wat burgerlijk is. De uitdrukking wordt daarom meestal in ontkennende zin gebruikt. Iemand zegt bijvoorbeeld dat hij niet van plan is achter de geraniums te blijven zitten." Maar een precieze oorsprong van de uitdrukking wordt niet gegeven. Het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) houdt het ook op het vermoeden dat het burgerlijke imago van de geranium een rol heeft gespeeld.

  Van Dale (2005) vermeldt naast achter de geraniums zitten de vergelijkbare uitdrukkingen achter de kachel blijven ('thuisblijven', vaak met ongunstige bijklank) en achter de (toon)bank raken, liggen ('vergeten worden, niet meer in tel zijn, geminacht worden'). Of deze uitdrukkingen van invloed zijn geweest op achter de geraniums zitten is echter geheel onduidelijk.

  De vroegste vindplaats van achter de geraniums is een citaat uit de Leeuwarder Courant van 1937: "Maar er zijn tallooze geloovige christenen in ons vaderland, die de Koninklijke familie het onschuldige genoegen van die watertochtjes op Zondag van harte gunnen, en er geen enkelen strijd in zien met godsdienstige voorschriften. Men moet ons maar eens duidelijk maken waarom men een beter christen is als men Zondagmiddag achter zijn geraniums in de huiskamer blijft zitten dan wanneer men zich overgeeft aan het genot van een vaartocht (met eigen jacht!)." De uitdrukking wordt hier nog in iets andere betekenis gebruikt dan tegenwoordig.

 8. DWK 27 augustus 2012 om 10:17- Antwoorden

  Juist op het moment dat hier gisteren een ware cat fight werd voorkomen omdat de bewaking tijdig het verdovingsgeweer hanteerde en uiteindelijk zelfs alle wilde dieren terug in de hoed toverde las ik een bericht over een dodelijk ongeluk in de dierentuin van Keulen.

  Bewaker laat tussendeur tijgerverblijf open en wordt tijdens de schoonmaak door vier jaar jonge Siberiër aangevallen en gedood. Na ontdekking van dit drama – de tijger had zich al van zijn slachtoffer teruggetrokken – werd het dier met een groot kaliber geweer afgeknald.

  Mijn eerste reactie was: Zoiets kan alleen gebeuren in een wereld waarin onze perceptie van de natuur wordt bepaald door Walt Disney en WNF. Zij hebben ons opgezadeld met een totaal geschifte kijk op de natuur waarin leeuwen verwikkeld raken in koningsdrama’s en elkaar streken leveren in de strijd om de troonopvolging, slangen en krassende kraaien op de achtergrond Machiavellistische complotten bedenken om de gewenste uitkomst dichterbij te brengen. Een wereld waarin wildlife gehumaniseerd wordt, knuffelbaar gemaakt, ijsberen lief en nijlpaarden goede sukkels; een soort goeiige Emiel Roemers (maar ondertussen!).

  Het verbaasde mij dan ook niets dat een woordvoerder van het WNF Duitsland in een commentaar claimde dat alle tijgers in gevangenschap gestoord gedrag vertonen. Asjemenou, een tijger die zijn prooi de strot afbijt … gestoord?

 9. DWK 27 augustus 2012 om 10:20- Antwoorden

  Mijn tweede reactie was:

  Had het dan in elk geval door een of andere plezierprins laten doen.

 10. Niek Rodenburg 27 augustus 2012 om 11:22- Antwoorden

  De leeuwen en tijgers pikken het niet meer en zijn op jacht naar WWF leden…

  http://www.nu.nl/buitenland/2893610/britse-politi

 11. Rypke 27 augustus 2012 om 13:18- Antwoorden

  De Partij voor de Planten was een leuk idee van Leids bioloog Pieter Baas. Goed dat het nu ook in sceptische kringen wordt opgepikt

 12. DWK 27 augustus 2012 om 14:29- Antwoorden

  Baas boven baas?

 13. C.W. Schoneveld 27 augustus 2012 om 14:30- Antwoorden

  Beste Arthur,

  Je overtuigende pleidooi zou met groot enthousiasme door GROEN links omarmd moeten worden, ware het niet dat ze het echte groen LINKS laten liggen.

 14. Arthur Rörsch 27 augustus 2012 om 15:28- Antwoorden

  Heren,

  In afwachting van andere reacties op dit blog, maakt de geranium nu even pas op de plaats, beperkt haar reacties, naar aanleiding van het RTL debat van gisteren . Mijn krant meldt van morgen dat er wellicht toch een soort ‘centrum’ regering in de lucht hangt. De PPvP zou zich daarbij kunnen aansluiten. Bij het Carré debat zou de geranium als tafelversiering kunnen worden aangeboden. In september, na dit debat, neemt de PPvP de draad weer op

Geef een reactie