Nadat Trouw de Catechismus van het Groene Geloof uitbracht, werd de synode der klimatheisten bijeengeroepen voor een spoedberaad. Klimatheisten- door leden van de groene inquisitie ‘sceptici’ genoemd en vervolgd tot in hun hoekje op het web buiten de overheidsgezinde media – kennen als vrij over internet verspreide hagepredikers geen alomvattende geloofsleer.

Zij waarderen hooguit waarneming boven modelwijsheden, en hebben meer ontzag voor natuurlijke dan menselijke invloeden, en waarderen persoonlijke vrijheid boven bureaucratische dwang en groepsdenken. Dit jaar ontstond de behoefte enige gemeenschappelijke uitgangspunten te formuleren. Artikelen die de synode van Climategate.nl opstelde zijn nu gelekt:

Waartoe zijn wij klimatheisten op aard?
Als baken van intellectuele vrijheid en vertrouwen op eigen waarneming en verstand, om te getuigen van de aanwezigheid van het Holoceen, ons Warme Interglaciaal waarna een nieuw Maunder Minimum en later een nieuwe ijstijd zal komen als een dief in de nacht. En zie, deze komt spoedig.

Wat vrezen wij klimatheisten het meest?
De kracht van de natuur die alle menselijke invloed verbleekt. Wij weten dat een nieuwe ijstijd zal komen, met 6-9 graden afkoeling en de groei van gletsjers die eerder in het Saalien tot de Veluwe reikten en ons land tot gruis vermaalden. Daarom genieten wij van dit warme interglaciaal- het Holoceen- zolang dit ons gegund is in de weinige menselijke levensjaren in dit aardse tranendal sinds het ontstaan van de Aarde, tot de voleinding der wereld wanneer de zon is opgebrand.

Wat zal er gebeuren met de valse profeten die de zegeningen van het Warme Holoceen ontkennen?
Wie op de gunsten van het Warme Holoceen vertrouwen zullen behouden worden, wie haar miskennen zullen in averechts symboolbeleid, CO2-derivaten, dure energie, landschapsvernietiging, bureaucratische dictatuur en economische rampspoed ten onder gaan.

Als opwarming door menselijke zondeval plaatsvindt, waarom belijden wij dat dit geen probleem is?
Afkoeling is erger voor menselijk welzijn dan opwarming, mensen met hun onbehaarde lichamen vinden warmte prettiger dan kou. De Westerse beschaving groeide in warme landen rond de Middellandse zee nadat de ijstijd voorbij was, niet op de Noordpool toen het koud genoeg was. De hoogste diversiteit van leven bevindt zich op de warme evenaar.

Het gros van de tot nu toe gemeten opwarming van slechts één graad, is onze verlossing van de zeer koude ‘Kleine IJstijd’, sinds het Maunder Minimum eind 17de eeuw. Toen lagen temperaturen mondiaal 1 graad lager dan in eerdere en latere perioden, het was de koudste periode van de laatste 4000 jaar van het Holoceen. De kleine Ijstijd bracht groeiende gletsjers die dorpen in de Alpen wegvaagde, grote droogte en verslechterend weer met averechtse gevolgen voor de landbouw, zoals vastgelegd in verslagen van Franse oogstcijfers in de vroege 18de eeuw. Gelukkig herpakte het Holoceen zich met Haar Warmte om ons te verlossen.

Waarvan getuigen de valse profeten Al Gore, Connie Hedegaard, Frans Timmermans en de Rotterdamse Mammon, Jan Rotmans?Zij ontkennen de zegeningen die het warme interglaciaal van het Holoceen ons brengt, en leggen haar goede werken uit als ramp, om vrije burgers tot eigen gewin te verleiden en bureaucratisch verderf. Alle opwarming die klimaatmodelaanbidders niet kunnen verklaren met hun beperkte begrip van natuurlijke klimaatprocessen, schrijven ze toe aan CO2 om daarmee de zegeningen van het Warme Holoceen en haar vele natuurlijke invloeden te miskennen.

Zij smelten al hun goud voor een eigen gebouwde karikatuur van het echte klimaat, dat het warme Holoceen ons gaf. De geprojecteerde opwarming voor 2100 die zij in ondankbaarheid toeschrijven aan CO2, is dus een maat voor het onbegrip dat klimaatmodelaanbidders hebben voor de onzienbare en ondoorgrondelijke werken van het klimaat met haar vele invloeden.

Waartoe misleiden klimaatalarmisten en journalisten ons over de zegeningen van het Warme Holoceen?
De mens is zwak en geneigd tot allerlei deskundigheid. Zij dienen valse drekgoden, er is niet één onder hen die zich inleest, die integer is en nog enig gevoel voor zelfspot heeft, niet één. Zij leven van valse getuigenis en hopen hun dalende oplagencijfers met milieuporno te keren en andere verderfelijkheden.

Zijn er meer warmteperiodes die het Holoceen ons als tekenen gaf, waarin de mens gezegend werd door haar warmte?In de Middeleeuwen was het even warm of zelfs warmer dan afgelopen halve eeuw, landbouw op Groenland was mogelijk in Vikinghoornen van overvloed. De Romeinse warmteperiode voorzag de Romeinse graanschuur in Noord Afrika van overvloedige oogsten. Meer warmte kan leiden tot meer neerslag en de combinatie van betere irrigatie en hogere gemiddelde temperaturen met meer neerslag is een zegen voor de oogst. De woestijn bloeide als een roos in warme periodes in het Holoceen.

Het Holocene Optimum tussen 8000 en 6000 jaar geleden – toen het warmer was dan nu- kreeg haar optimistische naam, omdat klimaatonderzoekers toen de zegeningen van het Warme Holoceen niet miskenden. Zij leefden op het rechte pad, hadden zich niet door klimaatmodelaanbidders en de Mammon laten leiden naar gepolitiseerde tunnelwetenschap, weg van waarneming, logica en rede.

Zal de zondvloed door zeespiegelstijging ons verzwelgen?
Waar mensen in de kou der ijstijd slechts in berenvel in grotten leefden verloste het Warme Holoceen hen van deze treurige staat van ‘natuurlijkheid’. Het Warme Holoceen heeft het technisch vernuft van de mensheid doen ontplooien, om zich aan te passen bij natuurlijke verandering die met geen Brussels bureaubeleid valt bij te sturen.

De grootste zeespiegelstijging vond na de IJstijd plaats toen het Holoceen begon, de huidige stijging van 1,8 millimeter per jaar voor de Nederlandse kust is daarvan een nawee. Nederland zit veilig achter dijken op Deltahoogte, terwijl land in dicht bevolkt Zuid Holland inklonk tot 4 meter beneden zeeniveau door menselijke activiteit. Een complete provincie ligt op 4 meter beneden zeeniveau, met de snelst groeiende en lelijkste stad van Nederland. Zo gaat ’s wereld’s laagst gelegen land aan zee om met zeespiegelstijging, zolang zij welvarend en ontwikkeld genoeg is dit te betalen.

Dienen bewoners van de atollen in de Stille Zuidzee een ark te bouwen?
We zullen – bij gebrek aan zeespiegelstijging rond Tuvalu in de laatste 20 jaar- met evacuatie moeten wachten tot de beweringen van Greenpeace uitkomen, haar gironummer is 666.

Zal de ijskap van Groenland door catastrofale opwarming verdwijnen?
Het Warme Holoceen deed deze ijskap de afgelopen 400 jaar 12 procent sneller groeien door grotere sneeuwval. Ons Interglaciaal overlaadt academici sinds 1995 via deze ijskap met media-aandacht en daarmee onderzoeksgeld, jonge onderzoeksassistentes waar zij eerder een marginaal en stoffig onderzoeksveld waren zonder enig journalistenbezoek. De zegeningen van deze ijskap voor de academische mensheid in het Holoceen zijn van onmetelijke waarde en wij dienen het Warme Holoceen hiervoor dankbaar te zijn.