We krijgen wekelijks fanmail van lezers, en deze van de PVV-statenfractie in Brabant wil ik u niet onthouden. De vijand van mijn vijand is mijn vriend. En de PVV is de enige die partijbreed consequent de gesubsidieerde waanzin aanvecht die overheidsgefinancierde windenergie heet, terwijl Mark Rutte (VVD) kiezersbedrog pleegde en Henk Kamp (VVD) het SDE+subsidiebedrag VERHOOGDE van 1,7 naar 3,2 miljard euro PER JAAR, door u op te hoesten via de energierekening. Vervolgens dienen zich vele gegadigden aan die dankbaar van uw door de ‘liberalen’ gedwongen donaties gebruik willen maken: zoals het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg.

Als dagelijks volger van Climategate.nl wil ik u allereerst hartelijk danken voor uw verhelderende blik op de Groene Kerk.In Tilburg hebben wat overbodige zorgbestuurders het plan opgevat om met belastinggeld windmolens te plaatsen, zodat ze binnen 8 jaar nog meer belastinggeld, maar dan uit een ander potje, in de ziekenhuiszak kunnen duwen. Renderen noemen ze dat.Mogelijk dat bijgevoegde vragenset richting het bevoegd gezag over de vergunningverlening t.a.v. deze 9 windmolens, de Provincie Noord Brabant interessant kan zijn voor uw site.

Maar natuurlijk, beste Harry van den Berg

Wat is er bij Tilburg aan de hand?
Een op publiek geld draaiende zorgboer Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg, wil dit publieke geld niet in zorg steken maar in de bouw van 27 Megawatt opgesteld vermogen (/5= 5 MW) aan windmolens op eigen (groen) terrein, om daarmee SDE+-subsidies te oogsten van Henk Kamp (VVD) zijn Agentschap.nl. Terwijl de provincie ‘zoekgebieden’ vaststelde, locaties waar windmolens wél mogen komen en daar zit dit plan niet in: nog meer landschappelijke aantasting dus in het overvolle Nederland.

Op de website van het Brabants Dagblad (1) stond op 15 maart het bericht dat het Elisabeth Ziekenhuis ondermeer voornemens is 9 windmolens te plaatsen. De PVV-fractie vindt het vreemd en ongewenst dat zorgbestuurders zich kennelijk met dit soort zaken bezig menen te moeten houden in plaats van het genezen van patiënten. Ook achten wij het gebied rondom dit ziekenhuis volstrekt ongeschikt om windmolens te plaatsen en vragen ons af hoe het ongetwijfeld voor zeer veel zorggeld ingehuurde adviesbureau met een dergelijk advies op de proppen kan komen

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Is het College op de hoogte van de plannen van het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg om 9 windmolens te plaatsen?

2. Klopt het dat het opgesteld vermogen van dit park ergens tussen de 18 en 27 MW zal liggen en de Provincie derhalve bevoegd gezag is ten aanzien van de vergunningverlening (2)? Zo ja, in hoeverre is het vergunningentraject onderweg en zo nee, waarom niet?

3. Gezien de wet- en regelgeving (3), met name ter voorkoming van slagschaduw, dient de minimale afstand tussen de molens en woningen en “bijzondere gebouwen”, zoals scholen en ziekenhuizen 12x de rotordiameter te zijn. Deelt het College het inzicht van de PVV-fractie dat het onmogelijk is dit op het terrein of in de directe omgeving van het Elisabeth Ziekenhuis te realiseren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en waar dan?

4. Acht het College het wenselijk dat het uitzicht van patiënten in het ziekenhuis, hetgeen nu met uitzondering van de snelweg A58 een mooi groene omgeving geeft, verpest wordt door een rij regelmatig en monotoon draaiende windmolens, aangevuld met een gerede kans op het stroboscoopeffect van een langdurige en gekmakende slagschaduw (Bij 9 molens in rij-opstelling en de ligging van het ziekenhuis zou stilzetten tijdens slagschaduw het rendement als genoemd in punten 9, 10 en 11 nog veel verder onderuit halen)?

5. Acht het College het wenselijk dat er windmolenprojecten buiten de door Provinciale Staten vastgestelde zoekgebieden (4) voor windenergie op land – hetgeen hier het geval is – gestalte krijgen? Zo ja, waarom stellen wij dan die zoekgebieden vast?

6. Acht het College het wenselijk dat het aangezicht van Tilburg, dat na het grondige werk van Cees Becht al danig aangetast is (5), en aan de zuidzijde nog over een mooi stukje groen in de vorm van het Leijpark en het riviertje de Leij, alsmede een prachtige groene omgeving rondom de Beekse Bergen en Goirle-De Hoven biedt, nog verder verpest wordt door deze molens? Zo nee, waarom niet?

7. Acht het College het in het kader van “Leisure Boulevard Midden-Brabant”, “Mooi Brabant” en “Landschappen van Allure” wenselijk dat het uitzicht van de verblijfsrecreanten op de Beekse Bergen en talloze fietsers in deze prachtige omgeving verziekt wordt door deze windmolens? Zo nee, waarom niet?

8. Deelt het College de mening van de PVV-fractie dat patiënten in ziekenhuizen en omwonenden niet geteisterd mogen worden door lage bromtonen en monotoon gedreun veroorzaakt door deze windmolens (6)? Zo nee, waarom niet?

9. Vindt het College het net als de PVV-fractie het onwenselijk om geld dat bestemd is voor de zorg en (grotendeels) uit belastingmiddelen gefinancierd wordt, windmolens te plaatsen die nagenoeg of geheel waardeloze stroom (7) produceren en slechts door subsidiëring via eveneens belastingmiddelen (8), maar dan uit een ander potje, voor het ziekenhuis rendement geven, maar voor de samenleving als geheel een grote strop oplevert? Zo nee, waarom niet?

10. Klopt het volgens het College dat de voorzichtige afgeleide (9) berekening van de PVV-fractie, dat dit windmolenpark de eventuele temperatuursverandering in Nederland, de hele wereld, of zelfs alleen maar in Tilburg, met afgerond 0,000 graden gaat veranderen? Zo nee, waarom niet?

11. Gezien het gestelde in punt 3 tot en met 10, acht GS het verdedigbaar dit windmolenpark met een opgesteld vermogen van (geschat) 27MW, resulterend in een bijzonder wisselvallig stroomleverend, maar gemiddeld ca. 1,2 tot 2,5MW fossiele brandstoffen uitsparend (10)(= verbruik 600 tot 1250 waterkokers) of helemaal niets uitsparend qua CO2-uitstoot (11) en het stroomnet op hol jagend (12), dergelijk verstrekkende gevolgen heeft op al deze terreinen, toe te staan? Zo ja, waarom?

12. Is het college het met de PVV eens dat de directie van het Elisabeth Ziekenhuis te verstaan moet worden gegeven zich bezig te houden met het klimaat binnen de ziekenhuismuren en niet met klimaatproblematiek daarbuiten? Zo nee, waarom niet?

13. Is het College voornemens contact op te nemen met de ziekenhuisdirectie om deze te melden dat dit windmolenproject volstrekt kansloos is en dat men verdere kosten beter aan “handen aan het bed” en aandacht voor de patiënten kan besteden? Zo nee, waarom niet?

Ik stem nooit meer VVD en raad iedereen aan dat ook te doen.
Als de PVV een consequente natuurvisie zou ontwikkelen, de proleten de deur wijst en zich ontwikkelt richting een conservatief-liberale nette beweging, het geloof mijn Langweerder Moslimgemeenschap- hoewel niet mijn favoriet- niet als hoofdpunt neemt, visie toont en standvastig is in plaats van enkel lapmiddelen aandraagt naar de waan van de mediadag, of nieuwe wetjes ter zelfprofilering: dan heeft het potentieel. Nu vervullen ze toch vaak een soort waakhondfunctie, en dat is al mooi meegenomen tussen alle politici die de overheid slechts zien als vehikel van persoonlijk gewin. Beste Harry van den Broek: ik ben benieuwd naar wat de antwoorden waren van het college…