De afgelopen jaren werden we overspoeld met hallelujah-berichten over de stand van Tong in de Noordzee, afkomstig van Imares en het Ministerie van EL&I, gretig overgenomen door politici van de PVV. Daarmee spraken ze eigenlijk de door het Boddeke-Hagelplan geventileerde logica tegen, dat een voedselarmere Noordzeekustzone nooit zoveel vis kan leveren.

Eéntweetje Imares-ICES
Imares neemt de vangstadviezen over van Ices in Denemarken(International Council for Exploration of the Sea). Maar ICES-advies is eigenlijk Imares-advies, want ICES neemt de gegevens/bestandsschattingen over van nationale bureaus als Imares. Omdat 80 procent van het Europese tongquotum aan Nederland is toebedeeld heeft Imares hier de grootste inbreng in het Ices-advies. Tegelijk is Han Lindeboom van Imares en gastblogger van Climategate één van de vier hoofdadviseurs wetenschap van ICES.

Overbevissing, quota niet opgevist
Spreek vissers en ze vertellen dat de hele Kustzone een voedselarme vlakte is geworden, ze voeren wat slips aan. Tel daarbij de waarschuwing van visserijgoeroe en bioloog Dolf Boddeke in Visserijnieuws, die het ILVO nu bij navraag bevestigt:

Boddeke: De tongstand, zoals hij te voorschijn komt uit de resultaten van het bedrijfssurvey van augustus-september 2010 en de wekelijks afslaggegevens, doet denken aan die van commercieel interessante soorten in druk beviste, voedselarme, tropische en subtropische kustwateren. Het exploitatiepatroon van de tong is, gelet op de situatie in het kustwater van nu, zeer ongunstig.

Al 20 jaar geleden had een begin moeten worden gemaakt met verbetering daarvan. En uiteraard, ook de tongstand zou in de huidige situatie zéér gebaat zijn met verhoging van het voedselaanbod in de kustzone via het lozen van fosfaat.

Boddeke voorspelt een door overbevissing veroorzaakte inzinking als gevolg van slecht visserijadvies door ICES/Imares. Hij kreeg geen enkele reactie op zijn kritische artikel dus vroeg ik na bij het onafhankelijke visserijonderzoeksinstituut in Vlaanderen, bij Hans Polet en collegae van het ILVO. Zij bevestigen voor 2012:

Over de Noordzeetong wordt vaak te positief wordt gedaan. Hoewel er al enkele jaren een positieve trend is ingezet zat dat bestand anno 2012 zowel voor biomassa als voor visserijmortaliteit nog steeds in het rood.

Van Polet en collegae bij Ilvo heb ik een goede dunk, als zijnde onafhankelijke wetenschappers, wat ik bij het commercieel u-vraagt-wij-draaiende Imares nog wel eens betwijfelde. Zij bevestigen dat er meer uit de plomp gehaald wordt dan er zit, vissers vissen het quotum niet vol, er zit waarschijnlijk niet wat gezegd wordt dat er zit.

Wetenschap overvraagd
Een reden kan zijn dat mariene instituten voor steeds méér bestanden adviezen moeten geven aan de Europese Comissie, zonder dat het budget daarvoor meegroeit. Daarnaast dienen mariene instituten steeds meer gegevens te leveren aan de milieubureaucratie om te voldoen aan de ‘ecosysteembenadering’: de droom van Brusselse natuurmanagers om via wetgeving als Kaderrichtlijn Marien aan de juiste knop van de natuur te draaien om een ideaaltoestand af te dwingen als er maar genoeg gegevens zijn.

Terwijl van ongeveer 40 procent van de visbestanden in Europese wateren goede bestandsgegevens bestaan, van de rest niet. Bestanden waarvan geen gegevens bestaan noemt ICES-adviseur Carmen Fernandez sinds afgelopen zomer ‘Data Limited Stocks’, dat klinkt wat wetenschappelijker dan ‘kweetniet’. Visbestanden zijn de best bemonsterde diergroep in zee. Maar nu wordt onderzoekers ook gevraagd om van iedere diergroep in de Noordzee een advies te geven op ieder trofisch niveau. (dus van plankton tot grote roofvis en vogels, die gaan in de datablender en vormen dan samen de ‘ecoquo’, waar een bureaucraat aan zou kunnen lezen wat te doen)

Een kennisvraag vanuit de bureaucratie waar wetenschappers nooit aan kunnen voldoen zonder de werkelijkheid geweld aan te doen. Daar gaan we op in bij mijn volgende ICES-fanblog, een nieuwe mariene serie op Climategate omdat biologie mij nu eenmaal wél interesseert en ‘klimaat’geen centigraad, behalve als het interessanter zaken in de weg staat.