fraude_bax

Vandaag is het onderzoeksrapport verschenen van de VU naar haar voormalig medewerker Mart Bax over wie ik bij het uitkomen van zijn wetenschapsfraude al schreef. Ik doe bij deze een oproep aan iedereen om het rapport te downloaden (hierrr), te lezen en dan in reacties die passages te kopiëren die evident net zo goed op de AGW-industrie van toepassing zijn. Zet bij elk fragment in je reactie het paginanummer waar de passage te vinden is.

Ik trap af met de complete preambule op pagina 5:

De zaak die centraal staat in dit rapport is pijnlijk voor alle betrokkenen.Het gaat in de eerste plaats omde reputatie van een Nederlandse antropoloog,maar daarmee ook omeen antropologische discipline en haar methodologie.Het betreft bovendien, niet onbelangrijk, een heelscala van menselijke en collegiale verhoudingen in de academische omgeving die gebaseerd zijn op een verwachting van eerlijkheid en transparantie.Het gaat,tenslotte, ook om instituties en hun functioneren, niet alleen de universiteit en de financiering van en controle op academisch onderzoek,maar ook het systeem van visitatiecommissies, peer‐reviewing en wetenschappelijk publiceren. Academische verhoudingen zijn gebaseerd op vertrouwen in de wetenschappelijke eerlijkheid van alle partijen. Twijfel over deze cruciale elementen, van welke aard ook, laat diepe sporen na. Enkele recente gevallen van wetenschappelijke fraude hebben laten zien hoe verreikend de gevolgen –maatschappelijk en academisch – kunnen zijn als dit vertrouwen geschaad wordt en wetenschappelijke integriteit niet meer vanzelfsprekend is.

En doe nog een paar passages uit de conclusies (context en consequenties p 43 & 44):

De groep die geleid werd door Mart Bax spande volgens velen wat dit betreft de kroon. Insiders en outsiders spreken van een sekte, waarbinnen het voor de insiders goed en veilig toeven was, maar waar invloeden van buiten systematisch werden geweerd; en niet altijd op een aangename manier. De enkele briefjes van Bax uit die tijd die de commissie onder ogen kreeg, evenals de negatieve opmerkingen in de jaarverslagen over de organisatorische context waarin de hoogleraar werkte, getuigen van een sterk naar binnen gerichte houding met een zekere neerbuigendheid naar collega’s en andere outsiders.

[…]

Het onderwijs dat onder zijn leiding werd verzorgd, was er vooral op gericht om het paradigma van Norbert Elias te verspreiden. Andere ideeën,soms van collega’s binnen de afdeling, werden openlijk met enige minachting bejegend.De onderzoeksresultaten van hemen zijn groep werden nauwelijks door niet‐ ingewijden besproken.Dat gebrek aan transparantie werd gemakkelijk geaccepteerd omdat veel collega’s, ook als zij kritisch waren over zijn gedrag, de omvang en internationale weerklank van zijn wetenschappelijke productie belangrijk vonden voor het prestige en voortbestaan van de afdeling.

Ik roep jullie op alleen de passages met de meest frappante overeenkomsten met de klimaatwetenschap te kopiëren, want kijken we grover dan is het hele rapport van toepassing op de klimaatwetenschap met één groot verschil. Ik citeer (p45):

In de hedendaagse universitaire context zijn de wetenschappelijke relaties langzamerhand aan veel strakkere managementeisen onderworpen. In de context van de bezuinigingen en bureaucratisering wordt er binnen antropologieafdelingen in Nederland intern veel meer samengewerkt. Eilandenrijkjes waarin hoogleraren min of meer onweersproken de scepter zwaaien kunnen onder de huidige bestuurs‐ en visitatiedruk moeilijk meer bestaan.De individualistische onderzoekcultuur van de alfa en gamma wetenschappen is door de collectivisering van onderzoeksubsidies (bij NWO zowel als in Europa) in toenemende mate vervangen door een situatie van collectieve onderzoeksprojecten. Dit kan zekerin de internationale concurrentieverhoudingen niet altijd als een kwaliteitsverbetering worden geïnterpreteerd,maar het heeft een einde gemaakt aan vormen van wetenschappelijk sektarisme en wildgroei van autoritaire tendensen. Door de mogelijkheden van de nieuwe digitale communicatiemedia lijken er betere voorwaarden geschapen voor een meer diverse en open onderzoekcultuur waarin samenwerking en onderlinge kritiek centraler zijn komen te staan.

Het grote verschil tussen de kleine geïsoleerde fraudes van Stapel en Bax en de grote alomvattende fraude van de klimaatwetenschap is nu net die alomvattendheid. Dat organisaties als Royal Society, KNMI, KNAW, American Geophysical Union, MetOffice, Potsdam Institut für Klimafragen (PIK) en ga zo maar door allemaal way over their head in het complot (nooit bewust als complot gepland maar wel tot complot verworden) zitten. Pas nu 4 jaar na climategate komen er – net zoals hierboven beschreven door de mogelijkheden van de nieuwe digitale communicatiemedia – serieuze barsten in het bolwerk en zien we tenminste al weer wetenschappelijke eilanden zoals bezet door een Richard Tol (die vroeger in het begin eens op climategate.nl mocht reageren van zijn opperbazen), Judith Curry, Roy Spencer. Henk Tennekes, Richard Lindzen en Fred Singer waren mini-eilandjes, atollen, die met gemak door de AGW-tsunami konden worden geneutraliseerd cq. weggevaagd. Dat is de reden dat het klimaatscepticisme zo langzaam overwint en dat alle onderzoeken naar fraude in de klimaatwetenschap zijn geëindigd in white wash. Maar ook daar zal een einde aan komen.

Wat wel weer bedenkelijk is, is dat we geen niet-verjarend strafrecht hebben tegen wetenschapsfraude of beter nog aansprakelijkheid voor elke persoon die met valse voorspellingen de samenleving de verkeerde kant op stuurt. Iedereen moet skin in the game hebben. En dus moet Mart Bax eigenlijk gewoon zijn complete salaris ooit getrokken, plus dat van zijn promovendi, plus zijn onderzoeksfinanciering, plus de schade gedaan aan studenten via hun onderwijs persoonlijk afgepakt worden. En als hij het niet heeft mag hij de bak voor een mooi dagtarief van 500 euro. Zal hij nog heel wat jaartjes brommen.

Let the crowdsource begin! Als het gedaan is maak ik een artikel et de top 10 overeenkomende passages.