Verzet tegen kabinetsplannen Offshore windenergie

Verzet tegen kabinetsplannen Offshore windenergie

Een coalitie van natuurorganisaties waaronder Stichting de Noordzee en de Waddenvereniging meldt vandaag via een persbericht dat zij bezwaar aantekenen bij de rechter tegen de kabinetsplannen voor aanleg van windfarm Gemini 50 kilometer boven Schiermonnikoog. Met het project van het Nederlandse Typhoon Capital, afvalverkwerker HVC en een  Canadese investeerder is 4,2 miljard euro steun van het Ministerie van Economische Zaken gemoeid.

Bruinvis
Volgens de natuurorganisaties zou de constructie en met name de aanleg van de kabel door de Waddenzee schadelijk zijn voor de zeenatuur, met onacceptabele bodemberoering. De kabel zou een deel van het Groningse Waddengebied doorsnijden, en door elektromagnetische effecten verstorend werken voor bodemfauna. Ook zou bij het heien ontoelaatbare verstoring optreden voor de bruinvis, waarvoor door lobby van Stichting de Noordzee  in juli dit jaar een bruinvisbeschermingsplan werd geaccepteerd door staatssecretaris Sharon Dijksma. Stichting de Noordzee noemt de bruinvis één van de big five, verwijzend naar 5 grote zeezoogdieren in het Zuidoostelijk deel van de Noordzee.

‘De Tweede Kamer heeft dit voorjaar ingestemd met de opname van de gehele Noordzee als natuurgebied, volgens de Natuurbeschermingswet 1998’, zegt Christien Absil van Stichting de Noordzee. ‘Onder dat regime passen volgens ons geen industriële activiteiten die bedreigde soorten beschadigen. Bij aanleg van windfarms in zee treden geluidspulsen op van 200 decibel die dodelijk zijn voor walvisachtigen met hun gevoelige gehoor.’

‘Elektrische velden verstoren navigatie walvissen’
Windfarms in bedrijf leveren onderwatergeluid dat qua geluidssterkte gelijk is aan een opstijgend vliegtuig, aldus Stichting de Noordzee. Ook zou niet duidelijk zijn volgens de natuurorganisatie wat Typhoon Capital met alle staal en fundering van de molens zal doen, wanneer zij na 15 jaar in onbruik raken. ‘Wij vinden dat uitbaters van windfarms zorg moeten dragen voor het opruimen van windfarms wanneer zij het einde van hun levensduur anderen’, stelt Absil. ‘Dit is ook verplicht bij olie- en gasexploratie op de Noordzee maar daarvan is nu bij windfarms op zee nog niets geregeld.’
De coalitie van natuurorganisaties maakt zich vooral ook zorgen over elektromagnetische effecten van de High Voltage –wisselstroomkabel, die vanaf Gemini door Noordzee en Waddenzee wordt gelegd. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke kabels bij transport van windstroom naar land elektromagnetische velden opwekken. Deze velden liggen ver boven de detectielimiet van kwetsbare zeefauna als roggen en kunnen ook verstorend werken op de navigatie van walvisachtigen.

‘Wij vinden dat eerst deugdelijk onderzoek moet plaatsvinden naar deze effecten voor de overheid groen licht geeft voor aanleg’, stelt Wouter van der Heij van de Waddenvereniging. ‘Ook wordt het Groningse Wad twee meter diep uitgebaggerd om deze kabel aan te leggen. Dergelijke bodemberoering is volgens ons in strijd met de Europese Kaderrichtlijn Marien die snel herstel van de zeebodem en fauna voorschrijft. In ons Werelderfgoed Waddenzee passen volgens de Waddenvereniging niet zulke ontwikkelingen, nu het gebied al zo onder druk staat van menselijke activiteiten als gaswinning en bodemberoering door visserij.’