Het klimaatdebat in 2014

Nederland na vier jaar climategate.nl
Altijd leuk om eens te kijken waar we staan, na vier jaar aan de weg timmeren, en vooruit te kijken naar het komende jaar. Vooral deze jaarwisseling, want 2014 belooft een cruciaal jaar te worden!

Modellen vs waarnemingen va 75 cr 575 kop

De klimaatwetenschap

Afgelopen jaar kwam het vijfde en naar alle waarschijnlijkheid laatste IPCC rapport uit: AR5. Uit de onderliggende literatuur zijn bijzonder opmerkelijke conclusies te trekken.
Dat heeft het IPCC zelf uiteraard niet gedaan, maar dat zal de wetenschappelijke wereld de komende jaren wel gaan doen, vandaar dat er geen AR6 meer zal komen. Want deze conclusies maken korte metten met de allesoverheersende urgentie van het aanpakken van de CO2 uitstoot waarmee de alarmisten jarenlang geprobeerd hebben de politieke agenda te beïnvloeden.

Nic Lewis en Marcel Crok
De kern van deze boodschap wordt hier uitstekend uitgelegd door Nic Lewis en zal binnen een paar weken uitgebreider aan de orde komen in een internationale wetenschappelijke publicatie van Nic Lewis en onze Marcel Crok.
Het lijkt me nuttig om hun werk hier in simpele woorden samen te vatten, want dit is m.i. de beste “assessment ” van de stand van het klimaatdebat.

Heel kort gezegd komt het erop neer dat de invloed van een CO2 verdubbeling op het klimaat (de zg. klimaatgevoeligheid) volgens het IPCC nu kan liggen tussen de 1,5 en 4,5 graden. Ten opzichte van het vorige rapport is de ondergrens 0,5 graad verlaagd. Een best estimate doet het IPCC niet meer, en dit is een “unprecedented” unicum.

De reden hiervoor is de achtergrond van deze nieuwe range: de hoge schattingen komen van de klimaatmodellen, de lage van de werkelijke waarnemingen, en die zijn zo verschillend dat een gemiddelde betekenisloos wordt. Maar duidelijk is dat uit de nieuwste onderzoeken blijkt dat de waarnemingen wijzen op een aanmerkelijk lagere klimaatgevoeligheid dan de modellen, wat de verlaging van de range aan de ondergrens noodzakelijk maakte.

Er is nog wat gesteggel over de vraag of de werkelijke temperatuur nu nog net wel of echt niet meer binnen de marges van de modellen valt, maar iedereen kan aan de grafieken zien dat de opwarmende trend in werkelijkheid véél minder dramatisch is dan de modellen doen geloven. Zeker als je naar de tropen kijkt bij de zg. missing hot spot (het eerste plaatje hierboven). Meer hierover later.
Maar ook dit plaatje uit een eerdere draft van het AR5 laat zien dat de modellen veel meer opwarming voorspellen dan gemeten wordt. Uiteraard heeft dit plaatje het uiteindelijke AR5 niet gehaald:

Waarnemingen vs modelvoorspellingen (opm: de grijze marge is betekenisloos)

Waarnemingen vs modelvoorspellingen (de grijze marge is betekenisloos)

De enige  juiste conclusie is dat de berekeningen van de modellen niet kloppen, iets wat wij al jaren zeggen, maar wat nu dus ook op grond van officiële IPCC rapporten is aangetoond.
Nog een overduidelijk plaatje:

asfgads

Alle modellen zitten flink boven de waarnemingen (rode lijn)

De klimaatgevoeligheid ligt waarschijnlijk ergens tussen de 1,5 en 2 graden, als je van de waarnemingen in de echte wereld uitgaat. Hierin zijn de nieuwste inzichten in de invloed van aerosolen al verwerkt. Als je deze getallen corrigeert door er andere invloeden uit te halen, bv de invloed van de zon, kom je nog lager uit.
Deze opwarming is alleen maar weldadig en neemt dus alle urgentie voor de peperdure CO2 reductie weg!

Het IPCC doet echter het tegenovergestelde: in het hele rapport wordt juist van de hoge gevoeligheid uitgegaan die uit de modellen komt. Dat is uiteraard absurd: wanneer een model de toets aan de waarnemingen niet doorstaat, dient het verworpen te worden en leidt elk gebruik ervan tot nietszeggende resultaten.

De missing hot spot
Een tweede reden om de betrouwbaarheid van de klimaatmodellen ernstig in twijfel te trekken is de discussie over de missing tropical hot spot op climatedialogue.  Daarin is tot nu toe alleen nog maar de vraag over de waarnemingen besproken, maar daaruit valt op te maken dat er maar één enkele afwijkende waarnemingenreeks is die het bestaan van een hot spot niet uitsluit, alle andere (zowel ballon- als satellietwaarnemingen) zijn behoorlijk eenduidig: hij is er niet. Wat ons eerste plaatje ook al duidelijk liet zien.

Wat dat betekent voor de modellen wordt onderwerp van het vervolg van de discussie in 2014, maar mijn mening hierover vindt u  aan het eind van dit hoofdstuk op mijn klimaattheorie site.

De politiek

De noodzaak van een radicale CO2 reductie is zo niet langer te verkopen aan de regeringen van de wereld, met name China en India, die samen duizenden miljarden zouden moeten neertellen voor een reductie van een paar procent. Die overigens, ook volgens het IPCC zelf, geen merkbare invloed op het klimaat zou hebben. Voor het afwenden van alle door de modellen voorspelde onheil zou de hele wereld, inclusief China en India, volgens het IPCC binnen een paar jaar naar een 50% tot 80 % CO2 reductie toe moeten.
Dat is dwaze fictie.
En een stapje van een paar procent in die richting, het maximum dat de wereld zich zou kunnen permitteren, betekent dus een verspilling van duizenden miljarden euro’s. Dat snappen de meeste regeringen in de wereld prima, alleen tot de Europese leiders wilde het tot nu toe maar niet doordringen.

Internationaal
Het is inmiddels ook aan de meest alarmistische kringen duidelijk geworden dat er nooit een groot bindend internationaal klimaatverdrag zal komen. Al in Kopenhagen ging het al helemaal niet meer over klimaat: veruit de meeste aanwezige landen waren gelokt met een pot met honderd miljard per jaar aan “klimaat” geld dat ze zouden krijgen als ze maar zouden getuigen van het IPCC evangelie. Toen dat geld er niet kwam brak de pleuris uit, en sindsdien gaat het daar alleen nog maar over. Elke keer wordt een theoretische vooruitgang geconstrueerd, en zo blijft het zieltogende klimaatcircus  zich ad infinitum doorslepen en houden onze ambtenaren hun snoepreisjes naar de meest exotische oorden.

De EU komt nog wel met een zielige (….) 20 miljard euro gespreid over een aantal jaren maar daarvoor wordt de neus opgehaald door de zo ernstig door de opwarming (die maar niet wil komen..) getroffen landen, na de grote beloftes van het IPCC.

Nederland
Ik ben het laatste jaar behoorlijk diep in de Nederlandse politiek gedoken: energieakkoord, klimaatbeleid en de euro problematiek waren reden genoeg om flink aan de weg te timmeren.

Ik moet bekennen dat het een verbijsterende en uiterst verontrustende ervaring was. Deel daarvan heeft u al meegekregen: de achteloze manier waarop de overheid u opzadelt met €1000 koopkrachtverlies per gezin per jaar, puur om een dwaze doelstelling te halen die niemand iets oplevert spreekt boekdelen. Over de rampzalige opstelling van de politieke elite ten opzichte van  de euro en Europa zullen we het vandaag maar niet hebben.

Bijzonder was dat de blogs en brieven die we als actieve groep over het energie akkoord geschreven hebben, zowaar de gehele landelijke pers gehaald hebben en geleid hebben tot een hele serie vragen aan de minister van René Leegte (VVD) en Reinette Klever (PVV). Hieruit kwam naar voren dat niet het hele energieakkoord 10 miljard ging kosten, het enige en zeer misleidende bedrag dat hierover ooit gepubliceerd was, maar dat wind op zee (een magere 1,3 % van de 16% duurzame energie uit het akkoord ) u maar liefst al 18 miljard gaat kosten. U, via uw elektriciteitsrekening, want de regering betaalt hier niets aan mee. Wat uiteraard de nonchalance verklaart waarmee de handtekeningen juichend onder het akkoord gezet zijn.

Dit wist u al. Maar ik had u nog niet het verlossende antwoord van Kamp gegeven op de laatste vraag van René Leegte in zijn tweede serie vragen. Kamp had tot dan toe alle voor het energieakkoord vernietigende feiten handig weten te omzeilen, maar deze vraag liet m.i. echt geen ruimte meer:

Leegte: In hoeverre gaat de energierekening stijgen de komende jaren als gevolg van het energieakkoord? Wat is wat u betreft een maximum acceptabele stijging?

Eindelijk zou Kamp moeten toegeven dat ik gelijk heb met mijn minstens €1000 per jaar, of hij zou met een ander bedrag komen waarop ik dan weer zou kunnen schieten. Maar blijkbaar begrijp ik nog te weinig van politiek, want wat was het verbijsterende antwoord:

Kamp: Als gevolg van het Energieakkoord zal de energierekening dalen ten opzichte van de prognoses uit het Regeerakkoord.

Wat een ongekende brutaliteit! Een minister die de kamer zo schoffeert staat wat mij betreft een zwaar 2014 te wachten.
Hoe denkt hij hier in godsnaam mee weg te komen? Een essentiële vraag over het grootste bedrag dat een Nederlandse regering ooit heeft uitgegeven, wordt gewoon genegeerd?

Maar waarom wordt dit bedrag zo glashard verzwegen???  Ook de ondertekenaars van het energieakkoord hadden geen flauw benul van de hoogte van het bedrag. Niet eens of het 10 of 100 miljard was.
Het antwoord is duidelijk: niemand mag het weten!

De kamer over climatedialogue
Een tweede interessante gebeurtenis in de politiek was het lot van het uiterst serieuze internationale klimaatwetenschappelijke platform dat Marcel Crok en ik na jaren zwoegen van de grond hebben gekregen en dat het afgelopen jaar door het KNMI werd gerund. Het zou twee jaar lopen, maar bij navraag bleek onze funding voor 2014 beëindigd te zijn door het ministerie.

Gelukkig wordt dit initiatief al vanaf het begin in 2010 gesteund door Diederik Samsom en René Leegte, die samen in de raad van aanbeveling zaten, en is het gelukt om de twee regeringsfracties achter een amendement te krijgen van Remco Dijkstra (VVD klimaatwoordvoerder) om alsnog ons tweede jaar te financieren.

Jan Vos

Klimaatwoordvoerders Jan Vos (PvdA) en Remco Dijkstra (VVD)

Na een evaluatie van het afgelopen jaar door de VU werd het amendement met behoorlijk positieve aanbeveling van staatssecretaris Mansveld in stemming gebracht. Waarvoor dank!

Dan gebeurt iets vreemd: naast PvdA en VVD stemmen alleen CDA en SGP vóór.
Wat bezielt de andere partijen om tegen te stemmen?
Er is in de discussies op het forum geen onvertogen woord gevallen, het is de enige plaats op de wereld waar er op nette manier tussen sceptici en mainstream wetenschappers over de klimaatproblematiek  gediscussieerd wordt, en de aanbeveling van de VU (bepaald geen skeptisch bolwerk…) was om het zelfs met nog twee jaar te verlengen.
En dan moet dat toch maar de nek omgedraaid worden?

Ik kan er maar één reden voor bedenken: de linkse politici willen niet eens weten dat de CO2 doctrine misschien niet zo goed onderbouwd is als ze al jaren roepen.

Resumerend: u mág de feiten niet weten, en de linkse politici wíllen ze niet weten!

Het keerpunt

Ik beloofde u een cruciaal 2014 in het klimaatdebat. Waarom verwacht ik dan zo’n een fundamentele ommekeer?

De klimaathype is jarenlang opgebouwd en door de belanghebbenden in stand gehouden met steeds meer doorzichtige trucs en bedrog. Dit soort massapsychologische verschijnselen heeft bepaalde karakteristieken.

Een daarvan is een soort zelfversterkende stabiliteit: als er eenmaal een bepaalde “kritische”  (…niet dus!) massa is ontstaan spelen argumenten geen rol meer en zijn er nog maar erg weinig eigenwijze mensen die nog kritisch durven te zijn.

Een andere is het mechanisme van de veroudering. Alles slijt, ook de kracht van emoties. En als er vasthoudende kritische tegenkrachten zijn, wordt zo’n hype steeds verder uitgehold tot hij op instorten staat. Op dat moment is het wachten op een zelfde soort samenvallen van omstandigheden als waardoor de hype ooit succesvol geweest is, en dan is er opeens die ene gebeurtenis waardoor het kaartenhuis in elkaar stort.
Zoals de biobrandstoffen via de broodprijs een Arabische lente ontketenden, en Gavrilo Princip (what’s in a name..) door de moord op Frans Ferdinand de Eerste Wereldoorlog ontstak.

Welnu: de voortekenen van een dergelijk ommekeer zijn niet meer te ontkennen:

De voornaamste kranten beginnen steeds meer objectieve stukken te plaatsen waarin recht gedaan wordt aan de heersende twijfels, en skeptische meningen worden niet meer belachelijk gemaakt maar juist serieus aangehoord.
De kranten kunnen ook moeilijk anders meer, want het publiek is volledig klaar met de bangmakerij en het doemdenken van de alarmisten. Zo gauw bekend wordt wat de nieuwste duurzame dwaasheden hen gaan kosten, keren ze zich af van de politici en kranten die hen zo lang in de maling genomen hebben.
En dat gaat volgens mij in 2014 gebeuren. Aan ons van climategate.nl zal het niet liggen!

Maar wat wordt nu het keerpunt?!

– De hilarische global warming expeditie die demonstratief wekenlang op de zuidpool vast zit omdat er ongekend veel zeeijs is?

– Het uitstekende artikel van Nic Lewis en Marcel Crok, dat het IPCC volledig in hun hemd gaat zetten?

– De eerste echt lange stroom black out als gevolg van de inpassing van veel te veel wisselvallige duurzame bronnen in het Duitse net?

– De KNAW die onder Hans Clevers de weg terug vindt naar objectieve (klimaat)wetenschap?

– Of Robbert Dijkgraaf die in Princeton bij zijn honderdste lunch met de skeptische Freeman Dyson door deze beste wetenschapper van de wereld na Einstein de oren gewassen wordt over de dwalingen van de klimaatwetenschap, en publiekelijk berouw toont voor zijn vreselijke zonden tegen de zuivere wetenschap in zijn klimaatbrochure?

U mag het zeggen!

Ik wens u namens de cliamategate crew een bijzonder gelukkig, gezond, inspirerend maar vooral altijd kritisch 2014!

Theo Wolters

Door |2014-01-01T15:42:39+00:001 januari 2014|26 Reacties

26 Comments

 1. Allie 1 januari 2014 om 09:09 - Antwoorden

  Dank voor je artikel. Er zijn goede openbare rapporten beschikbaar van met name ING bank (maar Eneco en Rabo) die de investeringen voor het behalen van de 14% DE in 2020 beschrijven. ING : ” Hernieuwbare energie in Nederland tot 2020″ heeft het over investeringen tot 100 miljard eurie van 2010 tot 2020. Rabo zit wat lager.
  Je kunt het ook zelf makkelijk narekenen met standaard investeringskentallen voor bijv. een windturine, een biomassacentrale in euro per MWe etc.
  We gaan de 14% natuurlijk niet halen dus dan denk ik dat ” we” maar moeten gaan dubbeltellen 😉 Het ING heeft het ook heel nadrukkelijk over de noodzaak van aanvullend (stimulerend) beleid. Alleen SDE+ in de huidige vorm is niet goed genoeg. SDE+ is hierbij gebaseerd op berekeningen van ECN/KEMA die o.a. veel te optimistisch zijn over de projectfinancieringsstucturen (ratio EV/VV, rentelasten).

 2. Turris 1 januari 2014 om 13:27 - Antwoorden

  Dank voor zoveel kritische helderheid op de eerste dag in het nieuwe jaar. En Robbert Dijkgraaf’s wereld draait gewoon door op Princeton. Deze slimme basserool zal ook in 2014 handig verder carrière maken als begaafd spreker. Hij heeft zijn Einstein-DWDD-college ook nog eens (op onze kosten!) in het Engels opgenomen om handig op zijn universiteit Princeton opnieuw te kunnen showen, voor zijn promotie. Dijkgraaf ontweek in zijn antwoord ook handig alle fundamentele wetenschappelijke vragen door de 50 klimaat-kritische brief ondertekenaars, in zijn hoedanigheid als toenmalig-directeur van het KNAW. Ik denk, dat voor 2014 slechts handigheid, zoals de “lenige” minister Kamp, de doelstellingen van de duurzame politiek op koers kan houden. De “duurzame” transitie-wetenschap stagneert in deze volledig, bij gebrek aan feitelijke fundamenten. De klimaatmodellen kloppen niet met de wetenschappelijk empirische waarnemingen. De politieke klimaatmodellen zijn inmiddels hopeloos wetenschappelijk achterhaald.

 3. Theo Wolters
  Theo Wolters 1 januari 2014 om 15:46 - Antwoorden

  De volgende zinnen zijn aangepast:

  – Heel kort gezegd komt het erop neer dat de invloed van een CO2 verdubbeling op het klimaat (de zg. klimaatgevoeligheid) volgens het IPCC nu kan liggen tussen de 1,5 en 4,5 graden.

  – De klimaatgevoeligheid ligt waarschijnlijk ergens tussen de 1,5 en 2 graden, als je van de waarnemingen in de echte wereld uitgaat. Hierin zijn de nieuwste inzichten in de invloed van aerosolen al verwerkt. Als je deze getallen corrigeert door er andere invloeden uit te halen, bv de invloed van de zon, kom je nog lager uit.

  Met dank aan Marcel!

 4. David 1 januari 2014 om 17:16 - Antwoorden

  [Maar wat wordt nu het keerpunt?!]
  Het inzicht dat de technische onderbouwing niet klopt, dus dat er sprookjes worden verkocht.
  a. CO2 reductie in Europa heeft geen meetbaar effect
  b. energietransitie = voorraadtransitie. Zon- en windenergie zonder opslag zijn geen transitie, zonder centrales zijn molens en zonnepanelen waardeloos.

  Doorbreken inzichten zijn potentieel zeer schadelijk voor de politiek (NL + EU), milieubewegingen, Verenigde Naties en wetenschap in het algemeen, waarbij nationaal aan het ECN gedacht moet worden.
  Al die arme directeuren van “sustainability institutes” al die hoogleraren “energietransitie” al die duurzaamheidsgoeroes……
  kortom, al die opportunisten die zich hoog en droog waanden aan het staatsinfuus.

 5. Hetzler 1 januari 2014 om 17:35 - Antwoorden

  Goed verhaal en vanzelfsprekend een vruchtbaar en succesvol 2014, ook namens de Groene Rekenkamer.

 6. Dolf
  Dolf 1 januari 2014 om 18:24 - Antwoorden

  @Theo Dank voor de goede wensen en je heldere overzicht. Als ik moet kiezen uit jouw 5 bullets denk ik dat de langdurige blackout het meest indruk zou maken, de vraag blijft in hoeverre dat aan het klimaat gelinked zou worden. De andere genoemde gebeurtenissen zouden waarschijnlijk buiten het ‘publiek bewustzijn’ blijven/gehouden worden (maar niet door ons natuurlijk!).
  Om het jaar maar meteen goed en kritisch te beginnen zie ik nog een andere mogelijkheid. Genoemde mogelijkheden zijn allemaal feitelijk/rationeel getint, maar zo werkt de politiek vaak niet, zoals je ook al meldt. De politiek zal er alles aan doen om gezichts/machts/gezagsverlies te voorkomen en politici zijn goed in het omzeilen/ontwijken van dit soort hekele punten heb ik al vaker in de praktijk meegemaakt. Dus een andere mogelijheid zou zijn dat er geen (echt) keerpunt komt maar dat lenige politici handig wegmanoeuvreren van de klimaatdiscussie, zich meer en meer gaan richten op/uiten over betaalbare energie, indien nodig calimero spelen wb klimaat ‘ de rest vd wereld volgt ons niet, dus moeten wij nu ook praktisch zijn’ en als er daardoor goed nieuws in de vorm van besparingen gemeld kunnen wordeni s iedreen de klimaatrampen snel vergeten.. We weten bovendien dat de alarmistische media niet echt gemotiveerd zijn dit gedraai bloot teleggen, kortom: genoeg te doen voor climategate.nl!

  • JNWLWK 1 januari 2014 om 20:48 - Antwoorden

   Bij een langdurige blackout is er in ieder geval geen keuze tussen “Klimaatjagers” op VRTnen gejammer over ijsberen bij de EO, zoals een uur geleden. De tv blijft heerlijk bewust onbewust van de meest recente info het Groene Evangelie verkondigen. Antoine Bodart biedt nog eerder nog meer zendtijd aan Euro-drugsdealer van Rompuy,ik bedoel Belgische politici staan al tientallen jaren bekend om hun onkreukbaarheid en betrouwbaarheid.

 7. hugo matthijssen 2 januari 2014 om 07:45 - Antwoorden

  We kunnen achterover gaan leunen na de bouw en aansluiting van het 2e of 3e windpark dicht bij elkaar op ons vraag gestuurde net gaat het zeker fout.
  De vraag is of we het zo ver moeten laten komen.
  Aldel is een zeer goed signaal. Het is de top van de ijsberg daarvoor zijn chemische bedrijven al met stille trom naar de VS vertrokken en 12000 bedrijven het afgelopen jaar failliet gegaan niemand vond het echt nodig daarop te reageren.
  Nu wel er is in Groningen sprake van cumulatieve ellende met de gaswinning aan de ene kant en het failliet gaan van Aldel 25 km verder.
  De burgers in Groningen zijn opgeroepen om bij wijze van protest naar de nieuwjaarsreceptie te komen van de provincie.

  Dat is een goede graadmeter loopt de oproep op niets uit dan is de maatschappij nog niet rijp voor actie en moeten we wat gaan doen aan PR

 8. JNWLWK 2 januari 2014 om 13:23 - Antwoorden

  Dat wordt dan een tweeledig protest, laat onze (toch al schaarse) werkgelegenheid niet afpakken en bescherm ons tegen de voorspelde dodelijke aardbeving van 4-9 op de schaal van Richter, het eerste zeer terecht, het tweede absurd (en toch in deze tijden in Nederland eigenlijk heel normaal omdat de irrationaliteit regeert).

  • hugo matthijssen 4 januari 2014 om 14:46 - Antwoorden

   In de voorlichting in Groningen zijn de schalen van Richter en Mercalli door elkaar gebruikt om een zo groot mogelijke hoeveelheid herrie te creëren.
   Daarmee is in eerste instantie ook Kamps op het verkeerde been gezet.

   • JNWLWK 4 januari 2014 om 17:01 - Antwoorden

    Serieus? Daar had ikzelf ook nog nooit van gehoord de schaal van Mercalli. En de NAM maar braaf opzitten, pootjes geven en klappen krijgen. CvdK herhaalt zijn claim/eis/dreigement van minstens 1 miljard lalala-geld en the saga continues…..

    • hugo matthijssen 4 januari 2014 om 17:22 - Antwoorden

     De sociale werkelijkheid is dat er nu mensen zijn in het gebied die een koffer hebben klaar gezet omdat de minister op basis van wat hem was aangedragen in eerste instantie aangaf dat er doden zouden kunnen vallen.
     De praktijk is dat de meeste trillingen niet of nauwelijks voelbaar zijn en wat wel voelbaar is is vergelijkbaar met een voorbij rijdende zware vrachtwagen.
     Het meetnet van het knmi is nu de voornaamste bron van informatie over de trillingen
     De Nam kan vervolgens roepen wat ze willen maar dat wordt niet geloofd en het KNMI heeft zijn bestaan veilig gesteld.

    • JNWLWK 4 januari 2014 om 18:53 - Antwoorden

     Sons of bitches bij het KNMI:
     Het gebied waar mogelijk risico op een aardbeving aanwezig is wordt in de risicokaart aangegeven als een lijn (breuklijn) of vlak (caverne of Mercalli-zone). De mogelijke effecten van een aardbeving worden op de risicokaart aangegeven volgens de schaal van Mercalli.

     The Mercalli scale isn’t considered as scientific as the Richter scale, though. Some witnesses of the earthquake might exaggerate just how bad things were during the earthquake and you may not find two witnesses who agree on what happened; everybody will say something different. The amount of damage caused by the earthquake may not accurately record how strong it was either.

     Een uiterst smerig “spelletje” met het publiek dat vast wel vaag van een schaal (anders dan de KNVB kampioensschaal) heeft gehoord, dit is ronduit schandalig!!!

    • hugo matthijssen 5 januari 2014 om 07:44 - Antwoorden

     Zo gaat dat tegenwoordig in Nederland.
     Beleidsmakers zijn afhankelijk van technische onderbouwing door specialisten.
     De inhoudelijke kennis ontbreekt zodat er sprake moet zijn van vertrouwen.
     Dat heeft jaren goed gewerkt.

 9. C.W. Schoneveld 2 januari 2014 om 14:12 - Antwoorden

  Naar mijn mening is de term “klimaatgevoeligheid” bijzonder onduidelijk of zelfs nietszeggend in elk betoog dat een groter publiek tracht te bereiken dan ingewijden in de klimaat discussie. Een langere omschrijving is onvermijdelijk, zoiets als “de invloed van een CO2 verdubbeling op de wereldtemperatuur” bij de eerste vermelding,
  en daarna “invloed van CO2 verdubbeling”

  • JNWLWK 2 januari 2014 om 17:56 - Antwoorden

   Pas geleden een paar mensen van Facebook afgedonderd omdat die een bijzonder irritante naïviteit ten toon spreiden inzake het energie”debat”. De absoluut absurde en ten allen tijde te voorkomen sluiting van Borsele en alle kolen- en gascentrales om 100% stroom op te wekken uit andere bronnen dat dat onvermijdelijk is leeft echt breed onder heel wat mensen heb ik het idee. Erop ingaan dat ze dan lang in de kou zonder stroom zullen zitten? Ik begin er niet eens aan. Laat staan grootheden uit IPCC rapporten. De media in Nederland heeft de mogelijkheid gehad om iemand een week vrij te geven om het volledige IPCC rapport te bestuderen en de conclusies aan de mensen door te geven, maar nee, men zendt liever Klimaatjagers en Natuur op 2 (de ijsberen sodemieteren met gletsjer en al in zee omdat het zeeijs het laagst in honderduizenden jaren).

   • Turris 2 januari 2014 om 20:58 - Antwoorden

    Mensen die “een bijzonder irritante naïviteit ten toon spreiden inzake het energie”debat” !”

    NRC/Luttikhuis noemt dit rationeel denkenden.

    http://www.nrc.nl/klimaat/2013/10/18/een-krant-die-ontkenners-negeert/

    • Theo
     Theo 3 januari 2014 om 02:36 - Antwoorden

     Interessant stukje, gezien de equivalent in Nederland: Van Calmthout van de Volkskrant die dit standpunt ook lang uitgedragen heeft. Maar die berichtte laatst keurig netjes over ons voornamelijk skeptische symposium over het uitkomen van het AR5.
     En ik sprak laatst Luttikhuis en hij was vriendelijk en luisterde aandachtig.

     De situatie in Nederland is principieel anders dan in de VS. Daar wordt (van beide kanten) liefst nog uit de heup geschoten. De harde deniers daar ontkennen de vreemdste zaken en zijn ook geen moment van zins om een serieuze discussie aan te gaan. Het is daar gewoon politiek. Ze zien dan ook niet het IPCC als hun tegenstanders maar de liberals, zoals ook uit het stuk van Luttikhuis blijkt.

     In de VS staat het klimaatdebat model voor de strijd tussen hen die zo veel mogelijk overheid willen en zij die zo weinig mogelijk overheid willen. Met heel belangrijk op de achtergrond het geloof in de American Dream, en een positief of negatief mensbeeld, dat daar ook strikt over de politieke lijnen verdeeld is, zoals Joost van Kasteren ooit zo goed uitlegde na ICCC4 in Chicago waar we samen waren.

     http://climategate.nl/2010/09/28/heartland-conference-revisited-%E2%80%93-wetenschap-vs-politiek/

    • Turris 3 januari 2014 om 10:11 - Antwoorden

     Dit groen “rationeel denken” leidt geleidelijk tot fascistisch denken zoals uit de klimaat discussie juist de kernpunten niet meer willen discussieren / weigeren of uitsluiten in weblogs:

     Uitgesloten van plaatsing worden dan de bijdragen die:
     1) volhouden dat CO2 geen opwarmende werking heeft;
     2) beweren dat het IPCC ongeloofwaardig is;
     3) wetenschappers zoals Michael Mann persoonlijk aanvallen;
     4)beweren dat we ons geen zorgen hoeven te maken omdat de CO2-gevoeligheid <1 graad is.

     Met name 2) en 4) vormen de kern van het klimaatdebat.

     Dergelijke ontwikkelingen zijn gevaarlijk.

    • TINSTAAFL 3 januari 2014 om 13:57 - Antwoorden

     Luttikhuis zou eens wat meer naar z’n grote voorbeeld Andy Revkin moeten kijken (dotearth nyt). Revkin, van huis uit een believer in de (C)AGW, geeft de laatste paar jaar verrassend uitgebalanceerde commentaren waar hij vaak checks and balances toepast. Dit is vér te zoeken bij Luttikhuis, die elk, maar dan ook elk onderzoek aangrijpt om (C)AGW te propageren, altijd trouw ondersteund door Bart’s Brigade zoals Bob Brand en Jos Hagelaars.

 10. Turris 3 januari 2014 om 19:33 - Antwoorden

  @ TINSTAAFL: Bart’s Brigade zoals Bob Brand en Jos Hagelaars:

  De heren praten al bloggend lekker van zich af als typische valse klimaat onheilsprofeten. Hier een “beter” stukje van deze “Klimaatjagers” : http://www.wetenschap24.nl/nieuws/artikelen/2013/september/Een-zee-van-verandering.html

  Alles wat ze hier alarmistisch en suggestief beweren is reeds vrijwel geheel debunked op climategate.nl en aan te merken als sloppy climate-science. De linker foto van het dode koraal is resultaat van verboden vissen met dynamiet en niet door huidige klimaatverandering. Van Mörner pacific-ocean onderzoeks resultaten hebben ze 100% nooit gehoord. Niels Axel Mörner: http://www.youtube.com/watch?v=P8jOENwyklg

 11. hugo matthijssen 5 januari 2014 om 08:07 - Antwoorden

  Ik zou iedereen willen oproepen wat vaker te reageren op de stukken van Paul luttikhuis.
  Daarmee krijgen we hopelijk ook daar een wat meer evenwichtige discussie.
  Je ook niet laten wegjagen door deze club is al heel leerzaam.

 12. Marcus 16 januari 2014 om 00:58 - Antwoorden

  beste Theo Wolters,
  uw stellingname is een bijzondere, zo ook van bijna iedereen.
  Economie? die doet er echt weinig meer toe in geval van een run away van ons klimaat beyond onze grenzen van kunnen aanpassen als geheel. Geld is papier, de aarde is echt.
  Niets aan de hand muziek, we weten absoluut niet waar we mee bezig zijn.
  Uw data is buitengewoon selectief en geeft in geen geval garantie op de werkelijkheid.

  We nemen allemaal brandverzekeringen op ons huis. Kans op brand, hooguit 2%..
  Het klimaat, 400 PPB CO2, dus nu 40% hoger dan ooit gevonden in de geschiedenis van ons bestaan als homo sapiens.
  Niemand weet hoe het uit gaat pakken, hoe snel en hoe bedreigend dat zal zijn.
  Maar waarom laten we het er op aankomen? In 2015 moet CO2 omlaag, geen enkele internationale aanstalte, nada.
  Sterker nog, Groenland warmt op, ijsvrije zomers, alle olie maatschappijen in gallop.

  Het is ongelofelijk hoe we hier mee omgaan.
  De positive feedbacks zijn in gang (zie arctic ice loss, groenland, siberian Methane traps etc etc).
  Het niet met alles wat de technologie ons te bieden heeft CO2, zo snel mogelijk, actief te gaan terugvangen (Carbon capture) is een ongelofelijk standpunt vanuit een risico analyse bezien. De wereld is inderdaad op hol, We zijn tot verwende kinderen verworden, zich verheven gedragend boven de natuur, denkend dat we alles kunnen zetten naar onze wensen. Helaas is er maar één planeet aarde, als het misgaat, einde oefening. Dus ja, je kunt data altijd op allerlei manieren presenteren, de wijdverbreide wetenschappelijke data wijzen echter in overdonderende mate op een klimaat dat ernstig verstoord is en in verneld tempo op hol slaat.

  Ik wens u allen veel wijsheid en vooral kracht voor wat komen gaat als we ons lekker sussend op de roes van olie welvaart de afgrond in laten discussiëren.

  Ik wil u graag uitnodigen te kijken naar dit korte argument op youtube.
  Een brandverzekering is lachwekkend en helaas illustrerend voor hoe micro schalig we denken. Wat is het risico op een onleefbare wereld voor onze kinderen als we NU niet hard ingrijpen nu, 2%? Eerder 50-50, at best.

  http://www.youtube.com/watch?v=zORv8wwiadQ&feature=share

  Ten aanzien van het noordpool gebied en haar invloeden op de aarde, zie deze film, gerenomeerde wetenschappers aan het woord.
  I rest my case.
  http://www.youtube.com/watch?v=m6pFDu7lLV4&feature=share

 13. JNWLWK 16 januari 2014 om 08:09 - Antwoorden

  You hebt no zaak at all, m’n dear! Have you been here eerder with you quasi interesting mix of English and Netherlands? Your “argumenten” zijn zwaar subjective en bijna allemaal simply not waar. Even the IPCC is niet meer zo stupidly uninformed alarmistisch as you.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK