Levert Natuurmonumenten voor gekregen geld en grond wel de waarde die zij beweert?

Levert Natuurmonumenten voor gekregen geld en grond wel de natuurwaarde die zij adverteert?

Vandaag bezocht ik Hans Keuper, trainer van Duitse draadharen en jachthouder in de Noordoostpolder tegen Vollenhove aan, die aan de Ettelandse Weg een spandoek plaatst met tekst ‘Natuurmonumenten liegt’, voorzien van een roze paspop om de aandacht te trekken. Het doek verwijst naar zijn strijd tegen deze groene (stedelijke) publiekslieveling, die als gebiedsvreemde entiteit lokaal ingrijpt door een bureauplan te implementeren. Voor zijn huis wordt tientallen hectares goede landbouwgrond met bos- aan Natuurmonumenten toegewezen door de overheid- omgebouwd tot natte tekentafelnatuur voor onder andere de zomertaling.  Ook wil Natuurmonumenten verderop riet planten voor de Grote karekiet. Een grote zanger van oud riet, die hard in aantal achteruit is gehold.

Wordt natuurgeld wel doelmatig besteed?
Wie Keuper voor gek wil verklaren en vindt dat je Natuurmonumenten louter door roze bril mag zien mist het punt: de vraag is of je natuurgeld zo doelmatig besteedt? Die zomertaling, daar wemelt het verderop in de wateren en rietlanden rond Vollenhove al van. En, waarom voor veel geld nieuw riet planten, en hoe weet je dan dat die karekiet daar komt? Dan kun je misschien dus beter oud riet laten staan in karekiet-gebied, in plaats van alle riet te laten maaien door rietsnijders en daar als Natuurmonumenten via pacht inkomsten uit trekken? Of is er subsidie vrijgekomen voor een nieuw symboolproject zonder enige resultaatverantwoording, waarin natuurclubs en overheid vaak grossieren, omdat ze geld van anderen besteden op gratis grond?

De één zijn habitat is de ander zijn hindernis
Al eerder voor RTL Nieuws stelde ik voor de camera de vraag of je geld voor natuur- dat volgens de groene lobby steeds te weinig is- niet doelmatiger kan besteden. De exacte kosten van het project waar Keuper tegen ageert heb ik nog niet gezien, maar een hectare goede landbouwgrond kost minstens 50-60.000 euro. Tel daarbij inrichtingssubsidies van tonnen euro’s, en het feit dat je met iedere verbindingszone voor de ene soort, een hindernis voor de andere soort maakt die daar al leefde. Bij RTL noemde ik de verzopen veldmuizen en liefhebbers van drogere natuur. Die sneuvelen wanneer er voor honderden miljoenen aan natte ottersnelwegen worden aangelegd: die vervolgens dood worden gereden, wat neerkomt op een paar miljoen euro per uitgezette otter. Waarom de ene soort boven de ander verkiezen? We zagen dat al in Drenthe waar Staatsbosbeheer in haar zucht naar ‘open gebied’ een dennenbos rooide waarbij de mycologische vereniging (paddestoelen) in de steigers klom: zo ruineerde de ‘groene’ organisatie een uniek paddestoelengebied.

Het Arcadie volgens Arcadis
Kortom, in een gebied waar al soorten leven- hier zijn dat haviken, buizerds, reewild, hazen, diverse soorten libelles, gaat een gebiedsvreemde entiteit vervolgens ingrijpen, om dat gebied om te vormen tot een ideaal vanaf de tekentafel met vlaggenschipsoorten als een kemphaan en watersnip (de watersnip zit er nu ook al, wij zagen ook witgatjes) om dit bureau-ecologische ideaal van ‘verbindingszones’ vorm te geven. En als het Arcadie van Arcadis éénmaal vorm heeft gekregen, is het maar de vraag of Natuurmonumenten er ooit weer naar om kijkt, de omstandigheden optimaal kan houden voor de soorten waarvoor het bedoeld was en of íemand ook maar controleert hoeveel concrete winst er in biodiversiteit is geboekt ten opzichte van de bestaande situatie.

  • Is het niet beter om natuurgeld dus te steken in aantoonbaar lelijk industrieterrein, dat je dan mooier maakt voor mens en dier? Dan heb je tenminste win-win, waarbij personeel tegen een mooi park aankijkt in de pauze met IJsvogels in plaats van gedeprimeerd raakt door zo’n DDR-achtige uitstraling van blokkendozen en golfplaten.
  • Daarnaast, om een fourageergebiedje voor watervogels en weidevogels te maken, heb je maar enkele hectares nodig voor resultaat: zie het Landje van Gijssel bij Amstelveen, dat kan een boer zelf ook doen voor minder kosten en daar heb je Natuurmonumenten niet voor nodig.Met als voordeel dat de boer zélf duurzaam aanwezig is. Ik ken gemeentes die onverkochte bouwkavels maar onder water zetten, en waar direct de slobeenden, talingen en grutto’s samenklonteren. Dat kan onmogelijk veel gekost hebben. En is er weer interesse voor de kavels, dan zet je maar weer een ander strookje onder water.
Witgatje

Witgatje

Natuurmonumenten levert Bureaumonumenten
Keuper liet mij al zien wat in het Ettelandse veld voor zijn huis voor ‘resultaat’door Natuurmonumenten was geboekt. Een weidevogelgebied werd heringericht en zou moeten vernatten. De greppels staan echter droog, de weidevogels zijn weg, en de meeste boeren in het gebied waren blij met de vroegere situatie: toen pachtten zijn de grond van Natuurmonumenten die deze al in 2005 had verworven (om niet van de overheid)Natuurlijk moet je een beetje gek zijn, om je druk te maken over dit soort zaken. Aan de andere kant: ik geloof sterk in IMBY, in my back yard. De mensen die in een gebied wonen, zijn er meer bij betrokken dan bureau-ecologen die beweren meer verstand van het gebied te hebben omdat ze wat theoretische voorsprong opdeden in Wageningen of Groningen.

Ik zag eerder hoe natuurontwikkelaars een bestaande situatie degraderen onder het mom van ‘biodiversiteit’ in het Munnikenland (bij Slot Loevestein), waar Ark Natuurontwikkeling (…natuur die hulp nodig heeft van Ark) en Staatsbosbeheer een rijk jachtveld en ruigte/rietvogelgebied lieten kaalgrazen door de stokpaardjes en heilige koeien van bureau-ecologen: koniks en grote graasbeesten die riet en ruigte kortgraasden tot golfcourse aan de rivier, inclusief holes van trapgaten.

Verzet tegen de natuurontwikkelaars begon al in de jaren ’90 in het Friese Gaasterland, waar de lokale boeren vonden dat hun landschap al mooi genoeg was: dus waarom mag een gebiedsvreemde entiteit hier haar gebiedsvreemde plannen opdringen, zonder rekening te houden met de lokale omgevingstradities en ontstaansgeschiedenis? Een vraag die Frank Westerman ook al stelde in de Graanrepubliek, over vergelijkbare natuurbouw in Oost Groningen die de cultuurhistorie verwoest.

Roze bril af bij groene organisaties, wees kritisch aub als je biodiversiteit belangrijk vindt
Waarom moeten we bij groene organisaties een roze bril opzetten? Als wij biodiversiteit belangrijk vinden moeten we juist extra kritisch zijn op Natuurmonumenten, en eisen dat ze per uitgegeven euro maximaal goed doen, en dat resultaat niet alleen in advertenties zichtbaar is (zie ook de onzinnige miljoenenverkwisting rond ‘Marker Wadden’). Vinden we biodiversitieit NIET belangrijk, dan laten we ze wat aanklooien met dure symboolprojectjes zonder resultaatverantwoording, waarbij de tientallen miljoenen euro’s die Natuurmonumenten besteedt aan fondsenwerving, het kietelen van donateurs en marketing ons een goed gevoel geven… geld dat ook in gebiedsverbetering kon worden gestoken.

Gezonde concurrentie en gelijkberechtiging van grondtoewijzing in de groene sector is al een stap vooruit.  Wanneer slechts énkele partijen onze natuur mogen inrichten krijg je éénheidsw0rst, natte trapveldjes met oerkoe, waar je met meer diversiteit aan partijen ook meer biodiversiteit zou krijgen.  Iedereen kan dan op eigen stukje aarde zijn ding doen, rekening houdend met gebiedstradities.

RZ14Eend1 RZ14Eend2Vollenhove, watervogelparadijs, met krak- en wilde eenden, ook zomertalingen, tafeleenden.