RZ2007WadDe Leeuwarder Courant opent vandaag met de toestemming die Sharon Dijksma geeft aan zoutboer Frisia om de bodem van Werelderfgoed de Waddenzee met 1 METER te laten dalen, een Marine Protected Area dat ‘beschermd’ heet: één meter bodemdaling of zelfs meer in de Westelijke Waddenzee, in de buurt van vogeleiland Griend , terwijl het Wad haar unieke status dankt aan droogvallende platen voor trekvogels. Wie met een zak geld over de brug komt, maakt natuurwetgeving vloeibaar.

Er lijkt hier ook een verband te zijn met de door haar partijgenoot Margreeth Boer gepushte afvaloven in Harlingen (als Omrin-commissaris), die immers afval stookt om energie te leveren aan de naburige zoutboer. Zonder die extra concessie voor zoutwinning, zit Omrin ook met die energiewinning verlegen, waar de bouw van deze afvaloven de aandeelhouders (de burger, pardon ongekozen bureaucraten) al 130 miljoen euro aan niet teruggegeven afvalstof-heffing kostte, terwijl in Nederland overcapaciteit in afvalverbranding bestond en bestaat. Is een onderzoek op zich waard.. Dat Rood de natuur altijd wilde egaliseren en onderwerpen was al bekend, maar moet het nu zo?

Wat is de argumentatie van Dijksma bij het toestaan van 1 meter bodemdaling?
Dijksma en ambtenarij wil doen geloven dat 1 meter bodemdaling geen ecologische gevolgen heeft. De zandhonger die in de Waddenzee bestaat (8-12 miljoen kuub zand per jaar zuigt naar Wad, dat verzandt) sinds de sluiting van de Zuiderzee vult het gat wel weer op (maar die zelfde zandhonger zou dan weer niet de 1 centimeter bodemaanraking door sleepnetten vissers beinvloeden). Verder belooft Rijkswaterstaat nog eens 2 miljoen kuub zand voor de kust te dumpen, wat dan ‘natuurcompensatie’ zou zijn.

  • Een maatregel  van Rijks Water Staat die mogelijk eerder ‘natuurdestructie’ kan heten dan ‘natuurcompensatie’ in dit Habitat H1110, omdat door suppleties schelpenbanken worden begraven.

Zoals wij al aantoonden: de énige studie die de suppleties vrijpleit in relatie tot verdwijnen spisula- en schelpenbanken (de hoofdreden waarom Dijksma vissers wil wegpesten volgens Vibeg) – Baptist en Leopold 2009- vond op basis van een te korte tijdreeks géén statistische CORRELATIE tussen verdwijnen van schelpenbanken en zandsuppleties. (waar in de jaren ’90 al was aangetoond dat suppleties schelpenbanken begraven, dus een RElatie tussen schelpenbanken en suppleties). De studie werd betaald door RWS-dependance RIKZ

Wij pleiten ervoor om die studie over te doen met meer jaren aan data. We zagen al dat de laatste Spisulabank boven Ameland na zandsuppleties door Rijkswaterstaat verdween in 2012. Terwijl de aanwezigheid van die bank reden was om het gebied te sluiten voor visserij (gebied 1 VIBEG), vanuit de bewering dat de visserij die schelpenbanken zou bedreigen en daarmee zwarte zee-eenden. Terwijl de WOT Schelpdiersurvey toont dat de invasieve exoot Ensis de spisula vervangt (en daarmee de draagkracht/voedselbeschikbaarheid voor zwarte zee-eenden van het gebied verlaagt)

Verbieden 1 centimeter ‘bodemberoering’ visserij/vissertje pesten heet weer ‘natuurbescherming’
Dus 1 meter bodemdaling geen probleem, 1 centimeter aanraken met sleepnet wel. Tegelijk hangt Dijksma met haar ambtenaren en NGO’s de natuurbeschermer op Wad en Noordzeekustzone uit, door zoveel mogelijk de kleinschalige kustvisserij weg te pesten vanwege ‘bodemberoering’: terwijl wij al aangaven dat negatieve gevolgen door de kustvisserij op kernecologsiche waarden van het gebied niet zijn aangetoond, noch worden hardgemaakt door de ambtenarij van Dijksma/Imares.

Mijn advies op dat vlak- de overheid maakt met Imares nergens de kwantitatieve gevolgen van visserij hard ten opzichte van natuurlijke factoren (storm en getijdenstronming) en zandsuppleties Rijkswaterstaat-  is ook grotendeels overgenomen door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB). Momenteel werk ik aan een weerwoord op de zienswijze van Dijksma (van haar ambtenaren) op dit advies, en ik raak de tel kwijt in het aantal drogredeneringen dat haar bureaucratencorps van stal haalt.

Voor zover we in het natuurbeleid van Dijksma enige consequente lijn of argumentatie kunnen ontdekken volgt zij twee regels

  1. – de weg van de minste (economische) weerstand, danwel meeste geldelijke gewin bepaalt wat ‘natuurbescherming’ heet in NL. Net als bij de gebureaucratiseerde ‘natuurbeschermers’ van Waddenvereniging, het Wereld Bestuur Fonds (WNF) Greenpeace, Natuurmonumenten enz die meer waarde aan loterijgelden en subsidies hechten dan maximaal effect op natuur per uitgegeven euro
  2. – beleid is een doel op zich en mensen zijn een middel: we zijn geen democratie maar bureaucratie, waarbij lobbies en particuliere hobbies van ambtenaren bepalen wat ons land doet: zie de post van collega Dolf op dit punt
Een net dat over de bodem rolt en sleept 'schadelijk', 1 meter bodemdaling is weer goed?

Een net dat over de bodem rolt en sleept ‘schadelijk’, 1 meter bodemdaling is weer goed?