De MSA: bedrog om NL zo negatief mogelijk af te schilderen

De MSA: bedrog om NL zo negatief mogelijk af te schilderen

Het Planbureau voor de Leefomgeving bedroog de Staatssecretaris en Tweede Kamer met haar Balans voor de Leefomgeving 2012 onder de titel ‘Druk op Biodiversiteit in Nederland is hoogste van EU‘ . Zij beweren dat we ‘met 14 procent van territorium’ beschermd areaal onder het EU-gemiddelde zitten, waar Nederland liefst 11000 vierkante kilometer Natura 2000-gebied aanwees, 26,4 procent van het oppervlak (41526), bóven EU-gemiddelde 25 procent. Waar de Belgen met 12 procent volstaan en de Duitsers in 2012 met 18 procent, allen inclusief marien gebied.Het beoogde EU-gemiddelde ligt op 18 procent voor land, 25 procent met mariene gebieden. Daarnaast kiest Nederland bij Natura 2000 veruit voor de meest stricte invulling van de EU. Natura 2000 en habitatrichtlijn zijn een Nederlandse vinding, de habitatrichtlijn kwam onder Nederlands EU-voorzitterschap tot stand en geldt als ‘The Dutch Directive’.

Kijken we naar nationaal beschermd gebied dan laat Nederland de buurlanden al helemaal op afstand.
Is de EHS af, het Nationaal Natuurnet dan valt liefst 7258 vierkante kilometer onder nationale natuurwetgeving, 17,5 procent waar we daarnaast ook nog natuurgebied buiten de EHS hebben. De Duitsers volstaan met 4,1 procent nationaal Naturschutzgebiet, de Belgen tekenen af met een magere 1,1 procent. In 2012 was 5770 vierkante kilometer van die EHS door de overheid aan clubs als Natuurmonumenten (1000 vierkante kilometer) geschonken, dat is 13,9 procent: het gaat hier dus om reeds verworven EHS-grond. Maar dat is niet hoe het PBL het op de website brengt:

Nederland ligt niet op koers wat betreft de Europese verplichtingen en mondiale afspraken
In Nederland blijven de drukfactoren op biodiversiteit hoog door met name de hoge bevolkingsdichtheid en een intensief landgebruik. Zodoende voorspellen modelstudies (PBL, 2012) een verdere achteruitgang en wordt herstel moeilijker. De aanwijzing van Natura 2000 gebieden voor biodiversiteitsbescherming van Europees waardevolle natuur en daar voorkomende soorten evenals de aanleg van ruimere ecologische netwerken zijn daarom in staat de neergaande trend te remmen, maar niet om deze te keren (PBL, 2011). Nederland scoort overigens met een beschermd natuurareaal van 14% van het territorium (inclusief mariene gebieden) onder het EU gemiddelde.

Politiek gemotiveerd bedrog door instantie die minister moet informeren over voortgang natuurbeleid
De tekst is geschreven om ons ongunstig af te schilderen op basis van feitelijk onjuiste presentatie van getallen. De intentie lijkt hier om druk op politici te zetten, net toen Bleker het mes  zette in natuursubsidies aan Natuurmonumenten en de verbindingszones wilde schrappen: dat is politiek gemotiveerd bedrog door het PBL, en kwalijk voor de instantie die volgens artikel 9a van de Natuurbeschermingswet 1998 in artikel 9a DE ENIGE partij is om de Staatssecretaris/Minister te informeren over onze natuur en voortgang van natuurbeleid, zoals ook bij de gevolgen van de PAS op 21 oktober. De bezuinigingen van Bleker werden deels teruggedraaid en Natuurmonumenten ontving in 2013 ruim 10 miljoen euro MEER subsidies dan begroot, en 7 miljoen euro meer dan in 2012.

Natura 2000 in NL Groen Hangslot
In werkelijkheid gooit Nederland ook de meeste natuurgebieden op slot van Europa, waar ook 30 procent van de visgronden op de Doggersbank nu op de nominatie staan voor een groen hangslot, en het Ministerie van EZ ook een gebied ter grootte van de provincie Utrecht op slot doet in de Noordzeekustzone. Geen enkel ander EU-land maakt het zo gortig, waar wij ook al herhaaldelijk schreven over de pseudowetenschappelijke onderbouwing achter die gebiedssluitingen, waarover onze zaak bij de Raad van State loopt.

Dat dit bedrog in een patroon van negativistische overdrijving over onze natuur past, tonen we morgen in een hernieuwde bespreking van de MSA waarvan je hierboven de staafgrafiekjes ziet. Het bedrog hielp mee bij het terugdraaien van natuurbezuinigingen en afmaken van de EHS. Wij wensen de afdeling Communicatie van het PBL alvast een fijne zondag. Hebben jullie morgen weer iets om over bij te kletsen.