De nieuwe wet natuurbescherming in 1 beeld

De nieuwe wet natuurbescherming in 1 beeld

De Kamer bespreekt in januari de nieuwe Wet Natuurbescherming, die de Flora en Faunawet moet vervangen, omdat deze te complex zou zijn. Maar de nieuwe wet lijkt vele malen ondoorzichtiger. Voorgestelde wetswijzigingen kwamen gisteren binnen. Zelfs voor redelijk ingevoerden in het natuurdossier lijkt die nieuwe wet zoveel uitzonderingsbepalingen, nieuwe (internationale verdrags)regels in te voeren en bestuurlijke willekeur (op provinciaal niveau), dat de wet de geschiedenis zal ingaan als ‘Het Gedrocht van Dijksma’. Waar een wet duidelijkheid moet scheppen neemt juist de willekeur toe in groene gebieden. Op basis van ideologisch gekleurde, halve of zeer slechte wetenschap. Het pakket regels is zo omvangrijk en complex, een opeenstapeling van provinciale afspraken, landelijke, Europese en internationale verdragen dat geen Kamerlid van de twittergeneratie er ook maar kritisch naar zal kijken.

Het bevat alvast meer dan 140 tekens…

  • Meer dan voorheen zal de vaststelling van regels dus via het inwerken op gevoel, mediabespeling en lobby tot stand komen, niet door democratische toetsing. Waarbij enkel de fanatici (PvdD) zich goed inlezen, en de voor hen gunstige bepalingen doordrukken
  • Tenzij wij daar een stokje voor steken, en wij zullen ons best doen voor wie dat ons mogelijk maakt

Neem bijvoorbeeld de Programmatische Aanpak Stikstof, die alleen bestaat alleen voor 130 plantensoortjes die de stikstofgehalten uit 1900 blieven. In een land van 17 miljoen zich met de auto verplaatsende mensen(minder dan 10 procent van onze plantensoorten). De PAS komt er alleen omdat enkele mensen van Alterra in Wageningen dat willen, en het daaraan hangende ambtelijk apparaat. Het is een academische nageboorte van de zure regen-hype uit begin jaren’ 80.  Waar een rekenmodel met 30 (Aerius)-70 procent (Aagro-stacks, de voorganger van Aerius) onzekerheidsmarge bepaalt of je goed of slecht bent voor natuur tot een straal van 10 kilometer afstand van Natura 2000. Een natuur waarvan verder onbekend is of deze enige baat heeft bij stikstoffetisjisme. Bij mijn weten is er maar 1 fatsoenlijk wetenschappelijk proefschrift, dat trends in plantensoorten en causale verbanden enigszins weergeeft: dat van Wil Tamis uit 2004. Van 10 jaar terug.

Achter de ‘ schadelijkheid’ van stikstof voor DE natuur (= de historisch bepaalde natuurvoorkeur van een select clubje natuurbeschermers) gaan vele subjectieve vooronderstellingen vooraf, die PBL en ECN uitdragen als wetenschappelijke zekerheid. Geen Kamerlid dat dit volgens mij weet.

  1. Zie hier de overzichtskaart van papieren groene kluisters, die in mijn optiek in de natuurpraktijk weinig toevoegt.  Opvallend is opnieuw de eigenzinnige wijze waarop Nederland Natura 2000 invult. Niet alleen wezen wij op afstand de meeste Natura 2000 gebieden aan van Europa (26 procent land en wateroppervlak, waar Duitsland 18 procent aanwees en de Belgen 11 procent). Ook geldt hier een ‘handen thuis’-regime, zelfs in een straal rondom Natura 2000 gebieden dat nergens in Europa geldt. Voorbeeld is het op slot zetten van de Noordzeekustzone voor onze garnalenvissers.
  2. We zien verder dat de jacht verder wordt overgeleverd aan de emotie en bestuurlijke willekeur van departementen en provincies, in plaats van dat vooraf helder is wat wel en niet mag op landelijke schaal. Tegelijk is er een Europese bepaling uit oktober 2014 voor exotenbestrijding opgenomen. Een volledig dode letter op voorhand. Want tegelijk mag dankzij de Partij van de Huisdieren niet meer op verwilderde huiskatten gejaagd worden. De huiskat is op afstand de meest schadelijke exoot in de natuur in Westerse landen die per jaar miljoenen vogels en zoogdieren ombrengt (per kat 30 vogels).

Een totalitaire staat op basis van emotionele willekeur
Per provincie gelden weer andere bepalingen bij natuurgebruik als jacht. Bepalingen, die dan door ter provinciehuize op basis van vaak politieke willekeur/trial by media worden afgekondigd. In plaats van dat vooraf bij de wet helder is wat mag. Als de donkergroene lobby er in slaagt ‘intrinsieke waarde’ in de wet te verankeren is bestuurlijke willekeur op emotionele basis de nieuwe norm in natuurland. Verder zien we hoe je in Nederland volledig voor het groene blok wordt gezet, doordat we diverse internationale bepalingen als Ospar en uit de Rio-conferentie als staand beleid adopteren zonder dat dit op nationale gronden democratisch is getoetst. Oftewel: via de achterdeur komt de groene bureaucratie binnen.

Ook voor de valkeniersakte waar ik me in 2008 sterk voor maakte zien we geen gunstige bepaling of helderheid zoals dat in Duitsland wel geldt. Daar mag iedereen die aan de eisen voldoet valkenier worden, hier geldt een vaag quotum. De minister zal weer op basis van ambtelijke willekeur beslissen wie met de valk mag jagen. En dat jagen met valk of havik zal uiteindelijk nergens meer kunnen. Want groene fanatici willen alle jacht uit Natura 2000 bannen, oftewel een kwart van het Nederlands territorium en vrijwel 100 procent van het gebied waar het enigszins de moeite van jagen waard is.

In het biologisch dode agro-industriele land buiten Natura 2000(wat vroeger weiland heette)  heb je als kleinwild-jager weinig meer te zoeken. Alleen als je schuilt achter allerlei ontheffingen, procedures en alles dat de lol uit het leven haalt mag je nog de natuur in. Verder mis ik het belangrijkste: de wetsbepaling die DE OVERHEID inperkt. Het is immers nu ook de overheid die zich beroept op de Crisis en Herstelwet om bouw van windturbines in natuurgebied door te drukken….

Kortom: de nieuwe Wet Natuurbescherming wordt een zegen voor het groen-juridische consultingcircuit, en een last voor de natuurlijke ruimte en al haar gebruikers.