o12308

Linkse mediamagneet Tinkebell speelt in Afghanistan de bezorgde waardin van Hotel Nederland : terugsturen van uitgeprocedeerden is onmenselijk (de asielindustrie IS dat ook RZ)… Ze liet zich eerder luidruchtig in media steriliseren vanwege….’de overbevolking’ en voor ‘de aarde’.

Welke aarde was dat dan, als er in het 10 maal dunner bevolkte Afghanistan minder ruimte zou zijn voor een vluchteling dan hier?

Kijken we bij de 17 miljoen mensen op ons hele kleine stukje aarde (bij de Postbank-reclame in 1995 waren het nog 15). Daar komt jaarlijks een provinciestad aan asielzoekers bij en vele bontkraagjes in notendop. Vanuit dat perspectief kun je afvragen: hoe combineer je die gastvrijheid met leefbaarheid? Waar we nu nog die immigratiemagneet zijn die volgens een berekening van Syp Winia in Elsevier sinds 1970 al 200 miljard euro kostte aan opvang van het wereldproletariaat. Gastvrijheid in Nederland draait sinds 1970 op gas uit Groningen. Is dat niet schokkend? Is het geld op, maar al die mensen zijn er nog dan heb je een sociale tijdbom. Hotel Nederland wordt Hotel Ruanda zonder de hongerige massa te kunnen bedwelmen met consumptie.

De biodiversiteit die volgens het Planbureau afnam met 85 procent
De Partij voor de Dieren riep afgelopen augustus in de Volkskrant bij monde van Marianne Thieme nog dat ‘de biodiversiteit’ in Nederland anno nu nog maar 15 procent is van wat deze voor 1900 was. In 1900 was de bevolking 12 miljoen zielen kleiner.
Bijna iedereen papegaait die vermeende 85 procent neergang van de natuur voor eigen agenda, ook Teo Wams van Natuurmonumenten. Dan wil ik graag eens wijzen op de bevolkingsgrafiek, en de bijbehorende toegenomen druk op de groene ruimte.

In 1900 was de gemiddelde bevolkingsdichtheid van Nederland nog net zo hoog als die van het Oldambt, de graanrepubliek van Groningen. Toen kon iedereen nog biologisch boeren. Nu zijn we na Zuid Korea,Bangladesh en nog zo’n staatje het dichtst bevolkte land van de wereld.

Zou er een verband zijn met druk op de natuur?

Neeuhhhh vast niet. Open met die grenzen, geld zat…zet de gaskraan maar open, fuck de Groningers.

Thieme gebruikt de ’15 procent biodiversiteit’ -over mantra van het Planbureau om te schoppen tegen ‘de intensieve landbouw’ , nodig om zoveel mensen op zo’n klein oppervlak te voeden zonder het hele land te verbouwen. Mede dankzij de intensivering zou volgens het LEI in 1990 liefst 425.000 hectare landbouwgrond vrijkomen in 2005. Dat was in het Natuurbeleidsplan van 1990 een argument om dan 150.000 hectare te kunnen onttrekken aan de landbouw: voor de natuur (Ecologische Hoofdstructuur). Ach goed, dat zijn maar feiten, en wie in de Tweede Kamer maalt daar om tegenwoordig..

Emotie en betrokkenheid tonen dan: Ik maak me sterk dat Tinkebell en haar geestverwanten niet op de een of andere wijze met Thieme sympathiseren en haar claim van ‘nog maar 15 procent over ‘- door NRC Next als ‘waar’ betiteld (wat ook klopt wanneer je een eigen definitie van biodiversiteit verzint RZ)

Dus hoe kun je dan nog verdere bevolkingsgroei in Nederland aanmoedigen, via het ruimhartig aantrekken van mensen uit dunbevolkte landen?

Veranderd grondgebruik NL 1900-2005

Veranderd grondgebruik NL 1900-2005

Overbevolking taboe bij (meestal linksige) natuurmensen, en term komt NUL keer voor in Rijksnatuurvisie Sharon Dijksma
Voor mijn onderzoek naar de staat van de Nederlandse natuur- waar Sharon Dijksma in haar Rijksnatuurvisie 2014 allerlei successen door ‘het beleid’ claimt- sprak ik deze week ecoloog/mycoloog (paddobestudeerder) Eef Arnolds, schrijver van ‘Weg van de Natuur’ van wie ik mij nog een college kan herinneren. Hij gaf een stuk landbouwgrond bij Beilen in Drenthe terug aan de natuur, zijn eigen natuurbouwprojectje: de Schepping heet dat reservaat rond zijn huis in Beilen.

Ik heb zelf ook een stuk tegeltuin aan de natuur teruggegeven.

Ik noemde de Club van 10 miljoen, het bevolkingsaantal dat we in de jaren ’50 hadden, en waar deze club naar streefde onder veel geroep van ‘oeh racisme, xenofoob’. Er zijn mensen veroordeeld voor de uitspraak ‘Nederland is vol’. Volgens hem zijn we qua naturbeleid vooral bezig geweest de negatieve gevolgen van overbevolking te verzachten. Waarbij hij ondermeer doelde op de vergeefse pogingen stikstofgehaltes zo de kop in te drukken dat je weer de plantensoorten krijgt die zich in het milieu van 1900 (5 miljoen mensen zonder auto en kunstmest) happy voelden. Soorten die we met de Programmatische Aanpak Stikstof zeggen te willen helpen, een programma dat miljarden euro’s kost. Zonder enig effect op de beoogde biodiversiteit (130 stikstofgevoelige plantjes), dat staat nu al vast, maar wel een extra bureaulast.

Volgens Arnolds is het een taboe onder natuurbeschermers om die overbevolking van Nederland te noemen. Ook in de Rijksnatuurvisie van Sharon Dijksma – haar blauwdruk van onze natuur voor de komende 20 jaar komt het woord ‘overbevolking’ welgeteld NUL keer voor. Mijn vraag aan Dijksma en haar linkse geestverwanten bij Natuurmonumentenb (een PvdA-bolwerk) is dan: waarom geen enkele paragraaf over het overvol raken van Nederland, en de torenhoge lasten? Bedenk dat onder Sharon Dijksma het Rijksbudget voor natuur is gehalveerd ten opzichte de periode voor Rutte1. Bezuinigingen.

Is het meest effectieve en goedkope natuurbeleid van NL niet iets nalaten? Hoe kan Dijksma beweren dat ze burgers in natuur meer ruimte geeft, als haar kabinet die burgers alle middelen daartoe afneemt, door de energierekening op te hogen met SDE+-belastingen van honderden euro’s per jaar in 2020?

Daarom mijn stelling:al geeft Natuurmonumenten nog zoveel prijzen voor ‘de groenste politici’ aan linkse politici: omdat die de geldkraan naar Natuurmonumenten open zetten. Door hun inconsequentie zijn zij schadelijker voor de natuur die miljarden euro’s kostend beleid pretendeerde te ‘herstellen’ dan de meest rabiate asfalt-PVV/VVD’er.

Nu is Tinkebell vast heel aardig maar intellectueel irrelevant. Ik gebruik haar voorbeeld als personificatie voor wat in ons land dusdanige sympathie bij het gros van mediavolk op blijft wekken, zodat discussie over overbevolking in eigen land onbespreekbaar blijft. Nu ben ik vast de boeman.