Vibeg3: de overheid pakt vissers visgebied af, en noemt dat 'versterking van de visserij'

Vibeg3: de overheid pakt vissers visgebied af, en noemt dat ‘versterking van de visserij’

De afdeling Rijksbeleidspropaganda Rijksoverheid.nl meldt geheel onbeschaamd dat Sharon Dijksma voor vissers in de komende 7 jaar liefst 129 miljoen Europese visserijsubsidies (EFMZV) mag verdelen. Om zo vissers in de gewenste beleidsrichting van Dijksma’s ambtenarij en NGO’s te duwen. Want ze zijn tot 5 jaar later terug te vorderen als een milieuclub of ambtenaar vindt dat een visser niet aan hun eisen voldoet. En dat verkopen ze aan het publiek als ‘versterking en verduurzaming’ van visserij. Terwijl de economische rentabiliteit van visserij met dit beleid enkel verder verzwakt. Want middelen uit deze pot moeten (ook) dienen om averechts natuur- en milieubeleid door te duwen als de hier al besproken Kaderrichtlijn Mariene Strategie en gebiedssluiting onder de vlag van Natura 2000. Dat meldt Sharon Draagvlak Dijksma in een Kamerbrief van 18 maart.

Het meest schadelijke voorbeeld is de plots doorgeduwde discardban, de Brusselse aanlandplicht voor bijvangst. Terwijl bijvangst in volume op de Noordzee al halveerde sinds de jaren ’90. Schotse visserijbiologen ontraden deze aanlandplicht vorige week nog in een nieuwe studie in PLos. Vis die anders werd teruggezet moet nu aangeland worden voor de vismeelindustrie, dat zou ‘duurzaam’ zijn. Die aanlandplicht geeft  per kotter echter tonnen euro’s lastenverzwaring. De aanlandplicht heeft potentiële ecologisch nadelige consequenties. Niet alleen voor  aanwas van visbestanden (omdat diverse soorten bij terugzetten een hoge overleving kennen) als voor zeevogels die afhankelijk zijn van visserij.

Lees dan de virtuele werkelijkheid van reclamepersoneel van de overheid. Hoe zij deze verspilling van publiek geld, en vernietiging van zelfstandig ondernemerschap verkopen aan het publiek.

Staatssecretaris Dijksma: ‘Consumenten vragen steeds meer om duurzame vis. Voor vissers betekent dit dat ze hierop in moeten spelen. Dit programma is bedoeld om deze innovatie en verduurzaming bij vissers aan te jagen.’

Sharon Dijksma, toon mij 1 marktonderzoek waaruit blijkt dat consumenten meer vis kopen omdat 1 of andere milieuclub daar goedkeuring aan geeft met een labeltje: het zijn NGO’s die hun interpretatie van ‘duurzaam’ aan de markt willen opdringen en hun milieulabeltje als ASC en MSC: een label dat de overheid met staatssteun aan de markt helpt opdringen, zoals via de Good Fish Foundation: dat is de subsidiabele heropstanding van Stichting de Noordzee, opgericht om aanspraak te maken op EFMZV-subsidies. De consument heeft daar geen behoefte aan, die wil enkel weten of het lekker is, betaalbaar, en een eerlijk product met bekende herkomst. Het is niet aan milieuclubs om dat voor ons te dicteren als een vervangende overheid.

EFMZ-Vaseline
Iets minder netjes gezegd: de EFMZV-subsidiepot is dus een vaselinepot vol publiek geld waarmee de bureaucratie ongewenst, economisch en ecologisch averechts beleid er bij vissers achter in duwt.De overheid verzwakt de economische rentabiliteit van sectoren eerst met averechts beleid dat miljoenen euro’s kost. En strooit vervolgens met publiek geld om de negatieve gevolgen van marktverstoring door de overheid te verzachten. Complete sectoren hangen zo aan het publiek geld-infuus, en dat heet dan ‘duurzaam’. De opvatting bij onze totalitair ingestelde bureaucraten is dat belastinggeld een duurzame bron van inkomsten is.