..wat ontzettend LAAG van Natuurmonumenten om DIT te doen...

..wat ontzettend LAAG van Natuurmonumenten om DIT te doen…

Vandaag betreden we officieel de middelbare leeftijd, veertig. Daar past Forty bij van U2, de katholieke Bono-interpretatie van Psalm 40. De tekst daarvan geef ik hieronder in het Fries weer. De rabiate atheïsten onder de lezers die nu bezeten door hun demonen beginnen te schuimbekken, waarbij een wolk sprinkhanen uit hun mond vliegt en hun stoel achter de PC begint te tollen, fulminerend, ‘fuck religie’ en andere uitingen van spirituele armoede: daar heeft uw kruisvaarder van Climategate.nl iets veel ergers tegenover te stellen.

Het blijkt @#*$%###!!!ijdel gebruik van de naam des Heeren@##$%

Wereld Otter Dag

..te zijn op mijn verjaardag.

Nu kan ik, beste Natuurmonumenten, veel hebben. En ik weet van Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging dat enkele van jullie groene milieuridders mijn bloed kunnen drinken. Terwijl ik niets dan liefde voor jullie voel, mededogen, en slechts bidt voor jullie bekering, het afwerpen van jullie leugenachtige levenswandel vol geldzucht en/of zelfverheffing over de rug van werkende mensen.

Maar om zo mijn verjaardag te degraderen met zo’n laag gebaar. Dat gaat wel errug ver.

..oh, als deze voor mijn nieuwe autobanden zou komen, met welk genoegen..splet

..oh, als deze voor mijn nieuwe autobanden zou komen, met welk genoegen..splet

Want zeg nou zelf: wat is zo’n otter nu behalve een met kunst en vliegwerk geherintroduceerde procedurerat uit Letland. Een dier dat hier in de jaren ’40 nog als schadelijk gedierte werd bestreden. Een dier dat vervolgens na de vooruitgang met 120 kilometer per uur over datum was. Waarom het natuurlijk verloop van de evolutie haar gang niet laten gaan…

Nee. Je krijgt ‘m op je land, en vervolgens komt Natuurmonumenten hem meteen opeisen met ottergesnotter en gehuil dat hij uitsterft tenzij je 3 euro per sms stuurt voor het bedreigde directeursalaris van Marc van den Tweel (187.000 euro). Oh wat is hij zieliepietie huilie huilie.

...wat is die otter toch zie lug

…wat is die otter toch zie lug

Geef ‘m nog een snelwegtunneltje van 300.000 euro anders wordtie zo plattie gereduh…leg nog een vernatte verbindingszone met viaduct en opgerot boerenland aan voor tientallen miljoenen euro’s voor de ottuuurr, oh nou, dat die otter terugkeert is de kroon op het werk van Natuurmonumenten hoor.. (de overheid betaalde alles)

Zet ‘m in een kooitje voor de kinderen (en de giro van hun ouders) bij OTTER OP VANG CENTRUM de Rietnymf snif snif. Er is @(##I%IJdel gebruik van de naam des Heeren@# ook al een Lenie ’t Hart voor Otters. Terwijl ze nog maar net nat achter de oren in ons land zijn uitgezet, nu al een eigen ziekenhuis met van die kliniek-clowns die dierenambulance rijden. Tatuuh tatuuh, geef ‘m 3 mg morfine en vismeel, z’n bekkie trekt wit weg.

Zo’n pathetische opgevoerde zwemrat met Alterra-zender in zijn achterste, daarmee mijn verjaardag degraderen.

Jullie durven wel hoor…Zo laag, die verruwing, dat zegt wel wat over jullie!

...many will see, and many will fear (vogels dan...)

…many will see, and many will fear (vogels dan…)

Waarom niet de dag van de slechtvalk, mijn totem, een dier dat het zonder huilie huilie uit zichzelf- en met wat hulp van goedwillenden- goed doet in ons land, een spectaculair herstel.  Vrij als de vogelste der vogels, zoals ik mij ook een beetje voelde, en waar Psalm 40 uitdrukking aan gaf: tot ik zag, het is Wereld Otter Dag.

Forwachte, forwachte haw ik de Heare, en Hy hat Him oer my nige en myn roppen heard;
en Hy hat my ut’e kule fen it fordjer, ut wiette en weaze ophelle, en myn foetten op in rots set: Hy hat myn gong fest makke
En Hy hat my in nij liet yn e mule jown, in lofsang for us God: mannichten sjugge it en freezje en bitrouwe op ‘e Heare

Lit hjar meiinoar biskamme en read fen skamte wirde dy’t myn siele siikje to fornielen! Lit hjar tobek wike en to skande wirde dy’t sin hawwe oan myn kwea
Lit forfeard weze fen wegen hjar skande , dy tsjin my sizze: Haha!

Lit yn Jo jubelje en hjar forbliidzje allegearre dy’t Jo siikje; lit de ljeafhawwars van jins heil aloan sizze; Great is de Heare!
En ik, ellindige en earme, de Heare tinkt oan my! Myn help en myn redder binne Jo; o myn God! tovje net.

Zo, ellendelingen, was uw handen maar in onschuld (= Psalm 26)

Als deze blog al een boodschap heeft voor de lezer, naast deze blinde otterhaat: ken uw geschiedenis, uw literatuur en zonder kennis van bovenstaande is het onmogelijk om het Westen- uw eigen leven en dat van ieder van ons allen- ten volle te verstaan. U2-fans wisten dat al. You too. En u maar denken dat ze naar die neergestorte spionagejet refereerden?