Rechtbank Den Haag wijst eis Urgenda grotendeels toe

CO2–reductie’bevel’ van ten minste 25% in 2020 ten opzichte van 1990.

Samen met 900 mede–eisers voerde Urgenda een klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. Urgenda vindt dat om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen veel meer actie nodig is. De politiek komt er niet uit, daarom richtte Urgenda zich tot de rechter. Op 14 april 2015 was de zitting. De uitspraak was vanochtend, 24 juni 2015.

In zijn uitspraak richtte de rechter zich op drie deelvragen:

1. Wat is de ernst van het probleem?
2. Heeft de Nederlandse staat een rechtsplicht tegenover Urgenda?
3. Is dit wel een zaak die in de rechtszaal thuishoort?

De beantwoording van de eerste vraag stelde de rechter vast dat in de klimaatwetenschap breed wordt aanvaard dat het om een dreigend gevaar gaat met onomkeerbare gevolgen. Bij de tweede vraag oordeelde de rechter dat Urgenda zich mag beroepen op art. 162, boek 6 van het BW inzake de onrechtmatige daad. Hij achtte de economische gevolgen (bijvoorbeeld het schadelijke effect op de concurrentiepositie van Nederland) van een CO2–reductiedoelstelling van 25% – 40% niet bezwaarlijk. Maar een directe rechtsplicht tegenover Urgenda had de staat volgens hem niet. Wat de derde vraag betreft was hij van mening dat er zoveel rek in de machtenscheiding (trias politica) zat dat een reductie’bevel’ van 25% in 2020 t.o.v. het niveau van 1990 gewettigd was.

Een duidelijk succes voor Urgenda dus!

Zie verder hier.

Onder de titel, ‘Juridisering van klimaatbeleid?’ schreef ik eerder:

Gebiologeerd door de angstvisioenen van de onheilsprofeten die ons hel en verdoemenis voorspellen, beunhazen juristen op klimaatgebied.

In de milieuactivistische Trouw, tevens fanatiek apostel van het broeikasevangelie, schonken Joop Bouma en Anne Grietje Franssen aandacht aan de opvattingen van Jaap Spier, advocaat–generaal bij de Hoge Raad, over het klimaatbeleid.

Onder de titel, ‘Zo dwing je de overheid tot effectief klimaatbeleid’, schreven zij:

Rechters kunnen landen dwingen tot een doelmatig klimaatbeleid. Misschien zijn rechtszaken wel de enige manier om de politieke onverschilligheid rond klimaatverandering te doorbreken, zegt Jaap Spier, advocaat–generaal bij de Hoge Raad.

Dertien juristen en wetenschappers uit negen landen mengen zich in het internationale klimaatdebat. Onder hen rechters van het hooggerechtshof van Brazilië en van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. De groep heeft een handleiding opgesteld voor juristen die overheden via de rechter tot effectieve klimaatpolitiek willen verplichten. ….

De Nederlandse advocaat-generaal en hoogleraar aansprakelijkheidsrecht Jaap Spier nam met de Duitse filosoof Thomas Pogge van de Amerikaanse Yale University het initiatief voor het document, de ‘Oslo Principles’. Het stuk is genoemd naar de Noorse hoofdstad waar de groep het raamwerk formuleerde. Eerdere bijeenkomsten waren er in Den Haag, New York en Londen.

Spier (64): “De klimaatcrisis is te belangrijk om op haar beloop te laten. Er wordt ongelooflijk veel gesproken, maar veel te weinig gedaan. Want wie is verantwoordelijk voor wat? Het Westen denkt: als China en India niets doen, kunnen wij ook achterover blijven leunen.”

Juist komende week dient voor de rechtbank in Den Haag een zaak tegen de Nederlandse staat over de klimaatkwestie. …

Vandaag troffen de Nederlandse staat en milieuorganisatie Urgenda elkaar voor de rechtbank in Den Haag in een procedure over het Nederlandse klimaatbeleid. Urgenda vindt dat de overheid te weinig doet. De staat beroept zich op EU-beleid en internationale afspraken. …

Lees verder hier.

Wat moeten we nu van deze ontwikkelingen denken?

Dit soort initiatieven maken deel uit van een bredere ontwikkeling van een juridisering van de samenleving. In dit geval concurreren zij met de op democratische leest geschoeide politieke besluitvorming.

Rechters zijn niet-democratisch gekozen. Op vele terreinen is hun inhoudelijke deskundigheid beperkt. In tegenstelling tot regering en parlement kunnen zij geen brede expertise mobiliseren om tot een verantwoorde afweging te komen van argumenten pro en contra in een bepaalde zaak. Rechters behoren de wet uit te voeren en niet door hun uitspraken het toepassingsbereik van de wetgeving ‘op te rekken’. In tegenstelling tot politici, hoeven rechters geen verantwoording af te leggen voor de gevolgen van hun beslissingen voor de samenleving. Dit alles en nog veel meer maakt dat zij zich niet moeten bemoeien met zaken die naar hun aard tot de politieke besluitvorming behoren.

Juristen kunnen nóg zo knap zijn in hun eigen discipline, als zij gaan beunhazen op klimaatgebied kan dit tot ontsporingen leiden. In de Oslo–beginselen wordt dit al in de preambule duidelijk:

Climate change threatens the well-being of the Earth. The threats are grave and imminent. Indeed, climate change has already begun to harm human communities and the environment.

Lees verder hier.

Men vraagt zich verbijsterd af wie deze passage heeft geformuleerd. Klimaatverandering is van alle tijden. Het is de norm. De aarde heeft die tot dusver altijd overleefd. Er zijn in geen velden of wegen ernstige bedreigingen te bekennen – alleen in de klimaatmodellen, die nagenoeg geen van alle de huidige opwarmings’pauze’ of ‘hiatus’ hebben voorspeld (beter: geprojecteerd).

Juristen staan bekend om hun precieze formuleringen. Maar hier heeft de precisie het moeten afleggen tegen effectbejag. Het gaat in de klimaatdiscussie niet om klimaatverandering in het algemeen, maar uitsluitend de klimaatverandering – en dan alleen nog maar de opwarming – die door de mens zou zijn veroorzaakt (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’).

En wat moeten we denken van de ‘well–being of the Earth’? Net zoiets als het welzijn van mijn strijkplank? Een geloofsartikel van de nieuwe Gaia–religie?

Even verder:

Avoiding severe global catastrophe is a moral and legal imperative.

Gebiologeerd door de angstvisioenen van de onheilsprofeten die ons hel en verdoemenis voorspellen, hebben de betrokken auteurs van de Oslo–beginselen, zich laten meeslepen door de klimaathysterie. De werkelijkheid geeft daartoe geen aanleiding.

Volgens één meetreeks van de gemiddelde wereldtemperatuur (RSS) is de opwarming van de aarde 18 jaar en 4 maanden geleden gestopt. Volgens andere meetreeksen is het wat korter geleden.

Geen van de apocalyptische voorspellingen van de klimaatalarmisten is tot dusver werkelijkheid geworden. Die verschrikkelijke opwarming wil maar niet komen. De stijging van de zeespiegel is gering en vertoont geen versnelling. De frequentie en kracht van weersextremen vertonen geen trends en al helemaal geen samenhang met CO2. Er zijn tot op heden nog geen klimaatdoden en/of –vluchtelingen gesignaleerd. De voedselproductie stijgt nog steeds – waarschijnlijk mede dank zij een hogere CO2–concentratie in de atmosfeer. (CO2 is plantenvoer. Groener kunnen we het niet maken!) De ijsbedekking van de polen is al tientallen jaren betrekkelijk constant. De biodiversiteit vertoont geen significante afname. En de ijsberen planten zich voort als konijnen.

Daarmee zijn de Oslo-beginselen een schoolvoorbeeld van feitenvrije analyse.

Tegen deze achtergrond is het het summum van waanzin om miljarden uit te geven aan klimaatbeleid dat bovendien geen enkel aantoonbaar effect heeft.

Tot voor kort leefden we in de tijd van ‘Verlichting’. Ten aanzien van het klimaat leven we thans in de tijd van ‘Verduistering’, zoals Kees le Pair dat in zijn boek, ‘De toekomst achter ons’, noemt.

Einde citaat.

Lees verder hier.

Terug naar het recente vonnis. De uitspraak van de rechter is m.i. een ernstige schending van de trias politica. Bij dit alles heeft het gezonde verstand het moeten afleggen tegen feitenvrije pseudo–wetenschap en een decennialange misleidende klimaatpropaganda. Zoals Jeroen Hetzler eerder schreef: ‘Er is hier geen sprake van gedegen doortimmerde wetenschapsbeoefening … slechts van grossieren in denkbeeldige rampen, noodscenario’s en andere favoriete nachtmerries die thuishoren in rampenfilms van Hollywood.’

Het gevolg: onvoorstelbare lasten voor de samenleving!

In de politiek worden vele beloften gedaan die om tal van redenen vaak niet (kunnen) worden nagekomen, bijvoorbeeld over de schepping van banen en de vermindering van het begrotingstekort. Als rechters in al deze gevallen zouden ingrijpen zouden de bevoegdheden van de wetgevende en uitvoerende macht op onaanvaardbare wijze worden beperkt. Ik neem derhalve aan dat, los van de ondeugdelijke wetenschappelijke onderbouwing van het vonnis, de staat en politiek hun bevoegdheden zich niet zo maar laten ontfutselen. Ik verwacht dan ook dat zij in hoger beroep gaan.

En wat gaat de rechter doen als Nederland de 25%-reductiedoelstelling in 2020 niet haalt? Hoe kan hij naleving afdwingen? Gaan minister Kamp en staatssecretaris Mansveld dan naar de gevangenis?

De uitspraak is hier te vinden.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door | 2016-10-18T09:59:30+00:00 24 juni 2015|84 Reacties

84 Reacties

 1. Herman Vruggink 24 juni 2015 om 11:46- Antwoorden

  De kop moet toch “CO2–reductie’bevel’ van ten minste 25%” zijn Hans? 20% hadden we al tenslotte.

  • Hans Labohm 24 juni 2015 om 12:05- Antwoorden

   Dank Herman!

   Verbeterd!

 2. JNWLWK 24 juni 2015 om 11:49- Antwoorden

  Belangrijker is de vraag of er nog een beroepsmogelijkheid is voor de overheid en of men (moreel onder druk door drammers zoals Greenpeace/Urgenda/ongeïnformeerde maar wel met mening behepte Publieke Opinie) daarvan gebruik wenst te maken. Ik voorspel 1 grote handjeklap met Kamp, windmolens komen er, gas winnen willen we niet meer, in ruil daarvoor laat Urgenda de rechtszaak vallen. Gezien hun drammerigheid lijkt zo’n scenario misschien onwaarschijnlijk, zeker aangezien men dankzij de volledig onkundige rechters bloed geroken heeft.

  • Herman Vruggink 24 juni 2015 om 11:57- Antwoorden

   JNWLWK,

   Urgenda is geen handjeklap partij. Verkeerde inschatting denk ik.
   De hoger beroeps vraag is wel relevant.

  • Hugo Matthijssen 24 juni 2015 om 15:42- Antwoorden

   Beroepsmogelijkheid voor de staat.
   De rechter heeft zich gebaseerd op wat de staat en urgenda hebben ingebracht.
   1e beide zijn het eens dat er sprake is van een opwarming van het klimaat als gevolg van door de mens veroorzaakte co2 uitstoot, het credo van het ipcc.
   2e beide zijn van mening dat je met windmolens, zonnepanelen en biomassa deze uitstoot kan terugdringen en daarmee opwarming kan voorkomen.
   3e als je het verhaal van Urgenda leest moeten we groene energie opwekken en komen we tekort dan vullen we dat aan met elektriciteit daar moeten we zelfs het wegverkeer mee op gang houden. elektrificeren van de wereld.
   Rekenen hebben ze kennelijk niet geleerd en hoe je elektriciteit moet opwekken zeggen ze er niet bij met zo’n sprookjesachtige opstelling kun je makkelijk 40% uitstoot besparen.

   In wezen was er geen discussie over de noodzaak alleen nog over de wijze waarop co2 reductie haalbaar is en beide hebben daar geen realistisch beeld van.
   De rechter is van mening dat hij met deskundigen te maken heeft, de opwarming is een feit en is zelfs van mening dat hij/zij daarin een keuze kan maken.

   Pseudo rechtspraak op basis van pseudo wetenschap.
   Als er beroep mogelijk is dan zul je ook gaan zien dat de staat alleen op maatregelen, tijdpad en kosten gaat zitten en niet op de kernvraag namelijk is er daadwerkelijk sprake van opwarming door toedoen van de mens en kun je het klimaat beïnvloeden met dit soort onzinnige erg kostbare maatregelen.

   Onzin op onzin stapelen daar kun je niet op bouwen.
   Er moet een rechtszaak komen over deze rechtspraak met realistische info.
   Zoals het nu gaat staat de meerderheid in de kamer volledig achter deze onzin.
   Ik denk dat ik maar leuke dingen ga doen en op een afstand kijken wanneer dit circus technisch en financieel gaat vastlopen.

 3. Joris van Dorp 24 juni 2015 om 12:08- Antwoorden

  In deze zaak speelt de klimaatwetenschap geen rol. Urgenda heeft gewoon gelijk dat klimaatverandering (ten gevolge van menselijk handelen) een ernstige dreiging is voor mens en milieu, en het is derhalve niet meer dan normaal dat de Rechter op dit punt niet teveel tijd verspilt.

  Waar het volgens mij om gaat is of Urgenda een geloofwaardige oplossing voor het klimaatprobleem biedt, een oplossing waar de overheid kennelijk willens en wetens aan voorbij gaat. Dat is niet het geval. Het rapport van Urgenda over hun ‘oplossing’ wemelt van de drogredeneringen, ongeloofwaardige aannames en misleidende of domweg onjuiste beweringen.

  Met andere woorden, zelfs al zou het zo zijn (en ik denk dat het inderdaad zo is) dat de overheid zijn verantwoordelijkheid niet neemt inzake het broeikasgasprobleem, dan nog biedt Urgenda absoluut geen geloofwaardige alternatieve oplossing. Sterker nog: de oplossingsrichting zoals geformuleerd door Urgenda is zo mogelijk nog schadelijker en kanslozer voor mens en milieu dan de (tekortschietende) plannen die de overheid op dit moment heeft.

  Wat dat betreft was deze hele rechtszaak weinig meer dan een bizarre kermisattractie. Evenwel denk ik dat dit hele gebeuren nog tot interessante beschouwingen en discussies kan leiden in de komende periode. Ik denk dat Climategate.nl daarbij een nuttige rol zou kunnen spelen.

  Doordrammen over het wel en wee van de klimaatwetenschap zoals in dit artikel wederom gebeurt lijkt mij wat dat betreft slechts verspilling van tijd en moeite, en een gemiste kans. Nuttiger lijkt het mij om eens kritisch te bekijken in hoeverre Urgenda nu eigenlijk een geloofwaardige oplossing biedt voor het (wereldwijde)broeikasgasprobleem.

  • Hans Labohm 24 juni 2015 om 12:23- Antwoorden

   Joris,

   Je schrijft ‘Nuttiger lijkt het mij om eens kritisch te bekijken in hoeverre Urgenda nu eigenlijk een geloofwaardige oplossing biedt voor het (wereldwijde) broeikasgasprobleem.’

   Ook al geloof ik niets van een wereldwijd broeikasprobleem, vroeg ik mij af of dit niet iets is voor een gastbijdrage van jouw hand?

   • Janos73 24 juni 2015 om 17:25- Antwoorden

    Hans,

    Probeer zelf eens met een voorstel te komen hoe je CO2 met zo min mogelijk overheidsbemoeienis en met zo min mogelijk bijkomende kosten kan verminderen.

    Als je niet met een oplossing komt moet je ook niet zeuren als je niet mee mag praten. Jammer, want ik geloof wel dat er oplossingen zijn die beter en sneller werken dan de ingeslagen weg. Ik heb het reeds meermaals aan je gevraagd wat jij zou doen maar iedere keer weer kom je niet met oplossingen

    • dwk 24 juni 2015 om 17:37- Antwoorden

     Het zou al een slok op een borrel schelen als we die Griek niet meer op en neer laten vliegen.

     Zeg Janos: nou dat zal heus niet veel uitmaken.

     Neu alsof de Europese uitstoot er toe doet. Laat staan de Nederlandse.

     Je ogen niet sluiten Janos, een beetje maar. Het lijkt gek maar door je wimpers zie je de grote lijnen wat beter.

     En hahahaha. De Noren gaan de staat ook voor de rechter slepen. Die Noren (voor zover ze nog geen zelfmoord pleegden) staan helemaal strak van de olie.

    • Richard Dekker 24 juni 2015 om 18:24- Antwoorden

     *zucht*
     *diepe, diepe zucht*

    • Hans Labohm 24 juni 2015 om 20:27- Antwoorden

     Janos,

     Waarom moet ik met oplossingen komen als er geen probleem is?

    • Luis in de Pels 24 juni 2015 om 20:59- Antwoorden

     Janos, als je echt gelooft dat er een probleem is dan is de oplossing is heel eenvoudig. Kernenergie.

    • Janos73 25 juni 2015 om 08:07- Antwoorden

     Hans,

     zo ken ik je weer. Gewoon blijven klagen maar dan wel zonder enige wetenschappelijke basis.

     Hoeveel studies die zijn er verschenen die de AGW theorie in twijfel trekken de afgelopen 2 jaar?

     Ik heb die vraag al eerder gesteld, maar je wilt/kunt hem niet beantwoorden. Jammer natuurlijk dat een “sceptisch”persoon dat is zonder enig wetenschappelijk bewijs. (dit natuurlijk in tegenstelling tot Urgenda)

    • Joris van Dorp 25 juni 2015 om 09:24- Antwoorden

     Janos, Urgenda wil dat we 3x het Nederlandse landbouwareaal aan biomass gaan importeren. En durft ook nog te zeggen dat duurzame energie ons ‘onafhankelijk’ maakt. Dan hebben we het nog niet eens over het feit dat de windturbines en zonnepanelen in het Urgenda plan ook uit het buitenland komen (met name uit Azie, waar het kostenvoordeel van ontbrekende milieuregelgeving zorgt voor ‘goedkope’ zonnepanelen en windturbines. Als klap op de vuurpeil belooft Urgenda ‘meer banen’! Bedoelen ze dat we een hoop mensen nodig hebben om dozen te schuiven? Of een hoop extra mensen om energiebelasting te innen? Of om nieuw werkloze fabriekswerkers te begeleiden bij het vinden van nieuw werk, nadat hun fabriek kopje onder is door hoge energiekosten?

   • Joris van Dorp 25 juni 2015 om 09:18- Antwoorden

    Hans, dat zou me een genoegen zijn, ware het niet dat ik hier geen tijd voor heb. (werk, gezin, etc.) Mijn dissidente opvattingen over de aanpak van duurzaamheidsvraagstukken maken mijn leven al moeilijk genoeg wat dat betreft. Ik heb destijds een beknopte analyse van de hoofdpunten van het rapport gedaan toen het rapport net verschenen was, voor mijzelf en enkele collega’s, om te bekijken in hoeverre er sprake was van nieuwe inzichten die voor ons werk van belang zouden kunnen zijn. In plaats van nieuwe inzichten stuitte ik al snel op oude misvattingen. Ik hoop(te) sindsdien dat er iemand anders zou opstaan om dit werk uit te voeren (Groene Rekenkamer, een universiteit, ECN, …?), maar dat lijkt vooralsnog niet of nauwelijks te zijn gebeurt. (of ik heb dat gemist) Ik heb ook nog bekeken of er geen afstudeerder op gezet konden worden, maar dat viel ook tegen. Er bleek geen animo en geen budget voor te vinden. Net als met het Energieakkoord is het wat dat betreft niet duidelijk waartoe men zich – indien men een kritische analyse wil uitvoeren – kan wenden voor financiële ondersteuning. Het lijkt soms wel alsof er werkelijk overal subsidies voor beschikbaar zijn, behalve voor echt relevante (in mijn beleving) werkzaamheden. Mogelijk dat er tijdens de aankomende bouwvak tijd is waarin ik hier alsnog voor kan gaan zitten. Of mogelijk kan ik in stukjes zaken behandelen, of een globaal kwalitatief artikel schrijven (hoewel ik liever harde getallen laat spreken). Deze rechtszaak roept daar nu eigenlijk wel toe op en zoals ik al schreef, het wemelt in het rapport van de onjuiste en misleidende claims dus er is genoeg om de tanden in te zetten. Wie weet is een ander mij alsnog voor. Niet om Urgenda te pesten, maar om te zorgen dat we het energie/klimaatvraagstuk voortvarend, doelmatig, transparant, eerlijk, holistisch, catabolisch en permanent oplossen. Ik ben het namelijk op hoofdlijnen eens met de urgentie die Urgenda ziet, maar nauwelijks met de oplossingsrichting die ze voorschrijft. Ik zie daardoor eerder nog grotere problemen ontstaan.

    • Hans Labohm 25 juni 2015 om 10:18- Antwoorden

     Jammer Joris dat je geen gelegenheid hebt om ons daarover te informeren.
     Maar misschien zijn er andere mogelijkheden. Ik ga zoeken.

    • Joris van Dorp 25 juni 2015 om 13:40- Antwoorden

     Het is geen moeilijk werk. Urgenda heeft hun scenario ook in het Energietransitiemodel gestopt, dus alle aannames kunnen daaruit gehaald worden. Zaak is lijkt mij om zodoende alle verborgen kosten van het Urgenda plan boven water te halen. Urgenda schermt namelijk voortdurend met de claim dat hun plan kosteneffectief is vergeleken bij BAU. Deze voorstelling van zaken lijkt een belangrijke reden dat de rechter een deel van hun claims heeft toegewezen. Immers, als er geen meerkosten zijn voor het halen van die 25% reductie (laat staan 100%), dan is het gebrek aan actie door de overheid inderdaad laakbaar.

     Door punt-voor-punt te laten zien welke kosten Urgenda over het hoofd ziet, en deze te sommeren kan worden aangetoond dat het Urgenda plan in werkelijkheid absoluut niet kostenneutraal is, maar juist klauwen met geld kost. Het zijn voorts die enorme meerkosten die er de oorzaak van zijn dat klimaatbeleid geen spannende kwestie van ‘niet willen’ is, maar een veel minder spannende kwestie van ‘niet kunnen betalen’!

 4. jwb 24 juni 2015 om 12:21- Antwoorden

  Als ik wat meer tijd heb dan zal ik nog eens naar het filmpje kijken van de uitspraak van de rechters. Maar wat mij betreft zitten de rechters volkomen op een dwaalspoor.

  Ik vroeg mij overigens af of het niet mogelijk is om een tegenclub te vormen die zich als belanghebbende in de zaak voegt, naast de Staat ? Al is het alleen maar om wat tegenwicht aan Urgenda en andersoortige groen-marxistische ideologische clubs te bieden.
  Als deze uitspraak inderdaad bindend is voor de Staat, die daardoor allerlei kostbare extra “duurzaamheids”maatregelen moet nemen, dan zijn de kosten niet te overzien. En deze kosten worden uiteindelijk uiteraard op de burgers afgewenteld. De burgers vormen immers de enige inkomstenbron van de staat, afgezien van wat staatsdeelnemingen. Alle burgers zijn daarom mede-belanghebbenden.

 5. Erik 24 juni 2015 om 13:01- Antwoorden

  Aangezien CO2 weinig effect lijkt te hebben is deze uitspraak natuurlijk grote nonsens.
  Rechters moeten inderdaad geen uitspraken doen over zaken waar ze totaal geen verstand van hebben. Ze mogen hier zeker niet uitgaan van zgn consensus in de wetenschap, omdat de wetenschap zo niet werkt. Een goede mening is meer waard dan duizend foute. Wetenschap hoort niet democratisch te zijn, maar gebaseerd op goede metingen.
  Maar hopen dat de staat in beroep gaat, of nog beter uit al die onzin verdragen stapt.

  • JNWLWK 24 juni 2015 om 13:11- Antwoorden

   Daarom ook mijn vraag in een andere thread, kan een rechter zich baseren op iets dat “nou eenmaal algemeen bekend is” zou die zich niet verplicht moeten verdiepen in het laatste IPCC rapport (niet de samenvatting voor beleidsmakers maar de volledige tig duizend pagina’s) dat schrijft dat slechts een milde invloed van CO2 wordt vermoed volgens de laatste modellen. Maar dit is wel geschreven door een hoofdauteur (Pachauri) die elders enorm in opspraak is geraakt. Kortom waar heeft de rechter zich in Pausvredesnaam op gebaseerd?

   • Janos73 25 juni 2015 om 08:10- Antwoorden

    Pachauri schrijft helemaal niets, dat doen wetenschappers en die hebben uiteindelijk ook het laatste woord. Jammer dat er zo weinig “sceptische”wetenschappelijke artikelen zijn , dan konden die ook meegenomen worden in de IPCC rapporten.

    Ik heb Hans al eens gevraagd naar een lijstje van rapporten die naar zijn mening meegeneomen hadden moeten worden in het laatste IPCC rapport. Zoals gewoonlijk weer doodse stilte.

 6. Boels 24 juni 2015 om 13:12- Antwoorden

  Jammer dat de 40% reductie van tafel is, want dat kan alleen maar met een nucleaire oplossing 😉

 7. Matthijs 24 juni 2015 om 13:55- Antwoorden

  Mooi, kan mevrouw de rechter haar bron overhandigen dat CO2 enige vorm van warmte aan het systeem toevoegt?

 8. olivier lingbeek 24 juni 2015 om 14:46- Antwoorden

  Ik denk dan; als de Nederlandse rechtspraak op deze manier tot een vonnis komt, hoeveel mensen zitten er dan ten onrechte in de gevangenis. Het geeft met andere woorden te denken over de rechtspraak in zijn algemeenheid en reden om die nog meer te wantrouwen in allerlei andere uitspraken.

  • dwk 24 juni 2015 om 15:02- Antwoorden

   Dat zijn er meer dan je denkt; en dat blijkt de laatste tijd nogal eens.

   Ik hoor die minnesma net in het journaal roepen dat de rechter met deze uitspraak de saaiens settelt heeft verklaard. Hoeven we het dus niet meer over te hebben.
   Of dat formeel helemaal zo is weet ik niet. Heb het vonnis niet gelezen en ga ik ook niet doen want het begint hier in de tuin net een beetje aangenaam op te warmen.
   Het zou me gezien het uiterlijk van de rechter van dienst, een provo over de datum met een toga aan, echter niets verbazen.
   Oh jé, dat mag je natuurlijk helegaar niet zeggen, zulke lelijke dingen maar gezien de oververtegenwoordiging van D66-ers bij de rechterlijke macht moet je als Nederlander dezer dagen verdomd goed op je tellen passen.

   Dit land is helemaal f*cked.

 9. G-Krul 24 juni 2015 om 14:47- Antwoorden

  En kan mevrouw de rechter ook de overheid tot de orde roepen inzake gezondheidsproblemen door windmolens?

  • Janos73 24 juni 2015 om 20:22- Antwoorden

   Als je daar een wetenschappelijke onderbouwing van hebt dus wel

   • Luis in de Pels 24 juni 2015 om 21:28- Antwoorden

    Grappig, uit de uitspraak van vandaag is juist gebleken dat voor de rechter een wetenschappelijke onderbouwing niet nodig is. Geloven is al voldoende.

 10. Ivo 24 juni 2015 om 14:52- Antwoorden

  Het probleem lijkt me dat ook de rechter weet of moet weten dat het vonnis geen enkel effect op het klimaat zal hebben en groot effect op de welvaart. Immers voor 1,3% betalen we rond de 50 miljard, voor 25 % zal dat rond de 1000 miljard zijn. Immers, het gooedkope laaghangende fruit is al geplukt.
  Bij hoger beroep zal dus aan de orde moteen komen dat het effect van de uitspraak op het klimaat 0 is en dat de effecten op de samenleving desasterus zijn. Zou de staat kiezen voor deze lijn, dan kunnen de huidige maatregelen ook op de schop wat gezichtsverlies zal betekenen. De staat zal om die reden waarschijnlijk kiezen voor wat pro-formabezwaar en “na mij de zondvloed”.

  • renevers 24 juni 2015 om 16:25- Antwoorden

   Die 1.3% van de het nationaal brandstof gebruik is zelfs aan de hoge kant. Nog steeds houdt men geen rekening met geïnduceerde verliezen door de wisselvallige stroomproductie van alternatieve bronnen zon en wind. Ook trekt men geïnvesteerde energie in investeringsplannen voor wisselvallige stroom eigen investering, opslag en distributie niet af in de statistieken. Zolang men 1 kWh aan de molen en het paneel als referentie van productie neemt zonder compensatie voor dergelijke verliesposten komt men op irreële voordelen, door alternatieve bronnen. Een en ander komt door de statistische voorstelling dat wisselvallige stroom evenwaardig is als op commando gegenereerde stroom. Het is mogelijk dat slechts een derde van de besparing van die 1.3% en mogelijk HELEMAAL GEEN BESPARING door windmolens en zonnepanelen wordt behaald. De belangrijkste reden is nog altijd de reductie van het conversierendement van de backup generering ( de meest optimale generatoren met 60% kunnen niet meer opgestart worden , ze kunnen te kort werken en worden vervangen door snelstarters met zeer laag omzettingsrendement van brandstof calorie =kWh naar stroom, in de buurt van de 30%) . Het probleem wordt bij een nog groter aandeel wisselvallige stroom alleen maar groter.

   Het voorgaande is de belangrijkste reden dat Duitsland steeds meer CO2 emitteert voor ongeveer gelijkblijvende electrischiteitsproductie. Het zou een waarschuwing moeten zijn voor Nederland niet op dezelfde weg te gaan.

   Ook Borsele 0.46 GW zou over een tijdje gesloten kunnen worden, wat een van de gunstigste opwekkingsbronnen wat CO2 betreft uit de productie haalt. Dat geeft dan nog wat een sterkere stijging van CO2 zelfs als dat gesubstitueerd wordt met iets CO2 armer aardgas en niet met kolen.

 11. dwk 24 juni 2015 om 15:06- Antwoorden

  Nogmaals ik heb het niet gevolgd, maar heeft de overheid zich eigenlijk wel getracht een inhoudelijk verweer te voeren? Zal wel niet hè.

 12. Chris van Dalen 24 juni 2015 om 15:13- Antwoorden

  Minnesma wilde alleen even horen van de rechter dat deze het met haar eens is, verder verandert er niet zoveel, het CO2-gehalte in de lucht blijft gewoon verder stijgen en de aarde warmt nauwelijks verder op. Sommige mensen hebben nu eenmaal behoefte aan bevestiging en nu kan ze zeggen dat zelfs de rechter haar gelooft…

  Al zouden alle rechters op de hele wereld haar gelijk geven, en de paus en Sinterklaas, alle wereldleiders bij elkaar, dan nog is dat geen zekerheid dat ze ook werkelijk gelijk heeft.

 13. Herman Vruggink 24 juni 2015 om 15:40- Antwoorden

  Het is niet de bedoeling dat de rechter op de stoel van de wetgever (de politiek) gaat zitten. Wat de rechter wel doet is toetsen of de overheid zich aan zijn eigen wetten, afspraken, toezeggingen en regels houdt. Indien het er op lijkt dat we op 17% af gaan, daar waar keihard 20% CO2 reductie is toegezegd, dan is de uitspraak tenminste 20% eigenlijk al een zekerheid. Maar kan 25% dan zomaar opgelegd worden? De hele wereld inclusief Nederland heeft geroepen onder de 2 graden te willen blijven. Vervolgens geeft een zeer groot deel van de wetenschap aan dat daarvoor tenminste tussen 25% – 40% in de prominente industrielanden voor nodig is. Onlangs schaarde de Nederlandse regering met de VVD voorop zich achter de toezegging voor 40% reductie te gaan in 2040. Volgens mij moet je dan zeker op 25% zitten in 2020 anders ga je die 40% in 2030 nooit halen. En eigenlijk zegt de rechter dan vrijwel hetzelfde als de VVD. Eigenlijk is de uitspraak dan betrekkelijk eenvoudig. Het was een verrassing geweest als de staat helemaal geen verwijt gekregen zou hebben.

  • Luis in de Pels 24 juni 2015 om 21:35- Antwoorden

   En uw punt is dus dat de VVD zijn ziel heeft verkocht?

 14. Bart 24 juni 2015 om 15:45- Antwoorden

  Dus zou dit dan niet moeten betekenen dat het energie akkoord ondergraven is, aangezien het bouwen windmolens nauwelijks invloed heeft op onze CO2 uitstoot. Zoals eerder genoemd kan het doel alleen bereikt worden met kern energie, en of alle industrie het land uit jagen.

  • Erik 24 juni 2015 om 18:02- Antwoorden

   Chris, dit is een troost. CO2 is plantenvoedsel, geen rechter die dat verandert.

 15. Rob B 24 juni 2015 om 15:46- Antwoorden

  Het zou mooi zijn als er ergens een “gemiddeld” CO2 gehalte van de planeet over een groot aantal jaren bekend zou zijn.
  Ik noem maar wat, bijvoorbeeld 575 ppm CO2 zou het gemiddelde kunnen zijn.
  Omdat nergens er ook voorbeelden zijn van deze gemiddelden waardoor wordt aangegeven dat zo’n “gemiddelde” volstrekt zinloos is, kan bijvoorbeeld de Groene Kerk zich daaraan optrekken omdat we bijvoorbeeld bezig zijn ons naar het gemiddelde te begeven.
  Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde temperatuur in NL 10 graden.
  In een jaar van 365 dagen zijn er hooguit 3 dagen IN DE BUURT van die 10 graden en derhalve 362 dagen dus NIET!
  Zo dus ook met de zogenaamde permanente veranderingen in het klimaat. Temperaturen en percentages van gassen in de lucht veranderen bij voortduring.
  Zeuren erover dat 400 ppm CO2 niet goed is, is volslagen absurd, daar dit percentage door de constante verandering van het klimaat ook constant aan verandering is onderworpen.

  Deze “rechtzaak” heeft waarschijnlijk als ultiem doel om nog veel meer belastinggeld / gemeenschapsgeld in een zinloze en bodemloze put te storten….

 16. wim 24 juni 2015 om 16:14- Antwoorden

  ik citeer even Bob Smalhout: ”Nederland is gek geworden”.

 17. Hans Erren 24 juni 2015 om 17:06- Antwoorden

  Het zal me benieuwen hoe Minnesma reageert als het kabinet nu besluit om twee kerncentrales te bouwen.

  • Janos73 24 juni 2015 om 17:29- Antwoorden

   Hans,

   Ik ben voor kerncentrales, maar wel tegen een concurrerende prijs. En zoals je weet heeft de laatste regering de mogelijkheid geschapen om een vergunning te verkrijgen echter……

   Niemand wil hem hebben want investeringen zijn niet terug te verdienen

   • Hans Erren 24 juni 2015 om 17:39- Antwoorden

    Dat komt omdat de regering weigerde om een afnamegarantie te geven van de stroom, zoals dat wel is gedaan voor windenergie vaarvan de bouw per kWe ook nog eens twee keer zo hoog is. Feiten Janos, harde feiten.

    • Janos73 24 juni 2015 om 20:30- Antwoorden

     Feit is natuurlijk dat kernenergie na 60 jaar nog steeds niet kan concurreren op de vrije markt. Trouwens blij dat je de garantie op de investeringssom uit je ijs hebt gehaald.

     Het was natuurlijk lastig voor Mark “windmolens draaien op subsidie” Rutte om subsidie te gaan geven aan een kerncentrale.

     Wel blijkt weer dat kernenergie dus niet zo goedkoop is als de voorstanders willen doen geloven.

     Windenergie wordt trouwens nog steeds per jaar goedkoper, dit in tegenstelling tot kernenergie dat ieder jaar duurder wordt

    • Luis in de Pels 24 juni 2015 om 21:38- Antwoorden

     Janos, je praat peop. In Frankrijk zijn de electriciteitsprijzen het laagst, volledig te danken aan goedkope kernenergie.

    • Luis in de Pels 24 juni 2015 om 21:41- Antwoorden

     Oh, Janos voor als je het niet gelooft: http://infofrankrijk.com/wonen-2/gas-licht-en-water/edf/

    • Janos73 25 juni 2015 om 08:14- Antwoorden

     Leuis in de Pels,

     grappig dat je denkt dat de prijs van een volledig afgeschreven 40 jaar oude door een socialistische overheid gebouwde kerncentrale ook maar enigszins te maken heeft met de prijs van een nieuwe kerncentrale.

     Feit: stroom van een nieuwe kerncentrale is duurder dan stroom van windmolens op land. Er is dan ook geen enekle comercieel bedrijf dat een nieuwe kerncentrale zal bouwen. Alleen een grote overheid kan zorgen voor meer kerncentrales kijk naar bijvoorbeeld de nieuwe centrales in de UK of Frankrijk. Maar ookj naar de nieuwe centrales is Rusland en China. Allemaal big government aan het werk

    • Luis in de Pels 25 juni 2015 om 17:29- Antwoorden

     Janos, Kun je voor je beweringen ook bewijs aandragen? Feitenvrij leugens verspreiden kan iedereen. Vooralsnog is kernenergie in Frankrijk veel goedkoper dan de electriciteit in Nederland. Daarnaast willen Delta en RWE essent in Nederland ook een kerncentrale bouwen. Dat zal toch niet zijn omdat die duurdere electriciteit gaan produceren.

   • Richard Dekker 24 juni 2015 om 18:30- Antwoorden

    ‘Ik ben voor kerncentrales, maar wel tegen een concurrerende prijs.’
    Dat van die concurrerende prijs ben ik ook voor, en dan vooral voor windmolens.
    ooh…wacht….Energieakkoord …72 miljard… €1000,- per jaar/per gezin op de energierekening.

   • Erik 24 juni 2015 om 22:57- Antwoorden

    Dan ook maar subsidie voor de kerncentrales, waarom alleen voor windmolens.

 18. michiel 24 juni 2015 om 17:26- Antwoorden

  Hans,

  Rechtszaak was poppenkast van Jan Klaassen en Katrijn en natuurlijk de hoogmis voor de klimaathysterici in Nederland. Uitspraak van dit showproces is juridisch van nul en generlei waarde en een aanzet tot ontregeling van de rechts- en machtsordening in NL. Ik recapituleer: De rechter doet wetgever en uitvoerder aanbevelingen om beleid (=wetgeving) te produceren voor een pressiegroep van 1800 mensen zonder enig democratisch mandaat. Over verkrachting van de Trias Politica gesproken. In het verleden zijn mensen voor minder de straat opgegaan. Ook moet het duidelijk zijn dat de rechter uitspraak heeft gedaan op basis van sentimenten en niet op basis van feiten.
  Ondanks het dode vogeltje aan Urgenda is in de publiciteit wel het beeld ontstaan dat het kruidenvrouwtje Minnesma een overwinning heeft behaald. Los van de werkelijke implicaties van de uitspraak, heeft deze club wel een serieus klankbord gevonden om hun zwaar gesubsidieerde kletspraat nog meer aan de man te brengen. Uitspraak is tevens mooi speeltje in handen om politici te bewerken.

 19. Hetzler 24 juni 2015 om 17:52- Antwoorden

  Als je het mij vraagt is hier sprake van een geraffineerde publiciteitsstunt. Aangezien Nederland afspraken heeft lopen (hoe onbezonnen die ook blijken te zijn), is het wel heel goedkoop om naleving proberen af te dwingen. De uitslag staat natuurlijk van te voren al vast, los nog van het feit dat die rechter ofwel zelf in die denkbeeldige ramp gelooft, dan wel zich verschuilt achter het fabeltje van de consensus. Urgenda is dus niet op wetenschappelijke grond in het gelijk gesteld, maar uitsluitend in haar drammerigheid tegemoet gekomen. Laten we dus ook hier heel nadrukkelijkheid wetenschapsbeoefening, geloof en internationale afspraken scheiden. Dus eigenlijk een Quartair Politica met onafhankelijke wetenschapsbeoefening als vierde macht.

 20. Luis in de Pels 24 juni 2015 om 18:42- Antwoorden

  Het is wel handig gespeeld van Urgenda. De verdediging die de beste kans op succes geeft wil de overheid niet gebruiken. Deze verdediging betekent namelijk dat de overheid de zogenaamde wetenschap die wordt gebruikt onderuit haalt. Maar dan ondergraaft ze haar eigen beleid. De overheid staan in een spagaat in deze zaak.

  • Theo Wolters
   Theo Wolters 24 juni 2015 om 18:58- Antwoorden

   @ Luis: Precies!
   Dat maakt het een heel interessante uitspraak, die wel eens onverwachte gevolgen zou kunnen hebben, waar Urgenda helemaal niet op zit te wachten!

   • dwk 24 juni 2015 om 20:20- Antwoorden

    Kun je dat nader toelichten? Op deze manier blijft de wankele wetenschap toch buiten schot. Sterker nog; ze wordt min of meer per rechterlijke uitspraak heilig verklaard.
    Of het moet zijn dat een derde partij zich meldt.

 21. Believer 24 juni 2015 om 18:55- Antwoorden

  Hoe denken rechters? Dat weten zij niet en wij begrijpen hen niet. Zij leunen op experts en autoriteit. Zo boog de Raad van State zich over de vraag of meer vaarbewegingen een sloot onveiliger maken. Een expert ingehuurd die meldde dat een deel van de sloot veiliger werd en een ander deel niet. En dus de sloot grosso modo veiliger. Gejuich, een expert had gesproken en aldus besloot ons hoogste bestuursrechtscollege dat het veiliger was. Lullig als je in het gevaarlijke stuk ligt.
  Een rechter vandaag baseert zich op experts met foute klimaatmodellen. Maar weer is er een antwoord en weer is er gejuich.
  Mijn conclusie is dat onze Rechtsstaat, mocht deze bestaan, niet aan rechters mag worden toevertrouwd. Een parallelle wereld, die juristen

 22. renevers 24 juni 2015 om 20:56- Antwoorden

  @ Janos: Kerncentrale stroom uit Borsele kost (kostprijs incl afval verwerking en brandstof) ongeveer 2 cent per kWh… Die uit Frankrijk 4 cent. Noem maar een bron die daar tegen concurreert.
  Wind investeringen zijn 15x die van kernenergie als je de levensduur en de wisselvalligheid incalculeert. Die van zon 50x op GW effectieve stroom basis.
  JE gegevens komen uit de bekende bron : die van de desinformatie van de Groene Lobby met name de fantasten van Greenpeace.
  En brandstof voor de hele wereld voor tienduizenden jaren voorhanden als thorium gebruikt wordt en snelle kweekreactoren gebruikt gaan worden.

  Wind is alleen een optie samen met waterkracht uit bergbasins en met goedkoop aardgas (dat dan inefficient met laag rendement verstookt wordt in compensatie generatie) . Einde van goedkoop aardgas (zoals nu in de VS) betekent ook het economisch einde van wind (en zon).

  • Herman Vruggink 24 juni 2015 om 23:21- Antwoorden

   renevers,

   Het is de bedoeling dat je de prijs van een nieuw te bouwen kerncentrale vergelijkt met nieuw te bouwen windmolens. Niet met de stroomprijs van kerncentrales die er al 30 tot 50 jaar staan. Het feit is dat de overheid in de UK een garantieprijs hebben moeten afgeven aan investeerders van 11 cent per kwh. Vergelijkbaar met de SDE + voor wind op zee in het jaar 2023…. dus… Een ander optie is dat de overheid zelf kerncentrales bouwt. In principe goedkoper, maar dat willen we niet, alles moest geprivatiseerd worden.

   • Boels 25 juni 2015 om 11:34- Antwoorden

    Men vergeet dat met nucleair je met de vingers in de neus 95% vermindering van CO2-uitstoot kunt halen bij elektriciteitsopwekking.

 23. Turris 24 juni 2015 om 21:32- Antwoorden

  Publiciteitsstunt eerste orde, meer niet, echter je moet ze nageven, Urgenda, ze besteden hun subsidiegeld publicitair zeer effectief. Rechters waren overigens incompetent in deze klimaatmaterie. Urgenda is verrassend als belanghebbende partij geaccepteerd. Op BBC-radio-nieuws te horen met analyse, die volstrekt fout was. Er was geen wederhoor vanuit de kritische actuele klimaatwetenschap, dit kan als zware kritiek gelden. Joris heeft gelijk, er is geen richting in de oplossing gegeven, dus is flauwe kul uitspraak, kan je alle kanten mee op. Ook de geleden klimaatschade en te nemen extra acties door de overheid is niet gekwantificeerd, laat staan dat haar huidige klimaatbeleid effectief is beoordeeld. (wel is interessant dat het huidige SER akkoord, eigenlijk als onvoldoende klimaatacties worden geoordeeld. Het is bestuursrecht en onder ambtenaren en (semi-ambtenaren) NGO’s. De Staat (landsadvocaat) kan in hoger beroep gaan te toetsen wat de uitspraak heeft bedoeld als consequentie. De Staat heeft kans dan dit hoger beroep te winnen, omdat de uitspraak “geen hout zaagt”. Dat zal de Staat hoogst waarschijnlijk niet doen, voor zover ik dit nu inschat, omdat het nog meer aandachtpubliciteit richt op kabinetsbeleid / SER-energie-akkoord. Ik denk ook dat IPCC-sceptici publicitair hier mee aan de haal kunnen, en met tegen actie: Denk hierbij aan een rechtzaak tegen de Staat bijvoorbeeld met LePair/Udo tegen het windenergie-deel in het SER-energie-akkoord.
  Interessante ontwikkelingen.
  Ik wacht op een reactie van het kabinet/Rutte/Kamp. Ben benieuwd!

 24. dwk 24 juni 2015 om 21:58- Antwoorden

  Even terzijde; het schijnt dat Jesse Klaver alweer op de banken heeft staan dansen bij het horen van deze uitspraak.
  Ook een lauwe doorsnee van de Kamer is in z’n nopjes. Maar WIE vertelt het gepeupel dat zijn hoop op onze nationale Snotneus heeft gevestigd, dat het ze klauwen met geld gaat kosten? Wie?
  U zult wel denken: die heeft echt een pleuris hekel aan die Klaver. KLOPT!
  Maar ik ben ook in een licht melancholische bui. Ik lees weer eens het werk van Karel van het Reve, Uren met Henk Broekhuis en zo.
  Je moet nooit naar het verleden terugverlangen, maar waar zijn de tijden dat gezond verstand nog een column had in het NRC?

 25. G-Krul 24 juni 2015 om 22:21- Antwoorden

  @Janos 8:22 pm
  Laat de ‘molenaars ca’ zelf bewijzen dat er geen gezondheidsproblemen zijn.

  • Geert 25 juni 2015 om 00:00- Antwoorden

   Jezus, dat is een foute site

   • G.Deckzeijl 25 juni 2015 om 11:37- Antwoorden

    En jij bent geweldig, zullen we het daarop houden?
    (sarcasmemodus ingeschakeld)
    Jezus bestaat niet, je zus misschien wel…
    (of niet)

   • Hugo Matthijssen 26 juni 2015 om 10:35- Antwoorden

    Zou Jezus dat ook vinden?

 26. Harry van den Berg 25 juni 2015 om 00:36- Antwoorden

  Krijg net een ingezonden brief aan de Provincie Noord-Brabant onder ogen van bezorgde inwoners van Vlijmen.
  Ze zijn zeer bezorgd over de zeer hoge concentraties CO2 in hun wijk en de mogelijke gezondheidsschade die een nóg hogere CO2-concentratie met zich mee kan brengen.
  Mijn advies: niet meer uitademen.
  Indoctrinatie werkt, zie ook dit tekeningetje in he NRC (2009), waarbij de belangrijkste voedingsstof ter wereld ook ” zo fijntjes” wordt neergezet
  http://vorige.nrc.nl/opinie/article2338726.ece/Lagere_CO-uitstoot_Geen_haast

 27. michiel de pooter 25 juni 2015 om 01:26- Antwoorden

  Ook zo geërgerd aan het interview van Twan Huys met Marjan Minnesma in Nieuwsuur vanavond ? Het was weer members only in de klimaatkerk van de NOS.
  Het is aan de ene kant weerzinwekkend welke hoeveelheden onzin deze mevrouw de lucht inslingert en desondanks een klankbord vindt bij de nationale omroep en de rechterlijke macht.
  En aan de andere kant weerzinwekkend hoe doelbewust klimaatsceptische politici of wetenschappers van de microfoon vandaan gehouden worden.
  Over framing gesproken.

  Ik schreef deze mail aan de NOS:

  Brief aan Twan Huys

  Beste Twan,

  Bedankt voor het fijne interview met mevrouw Minnesma in de Nieuwsuur uitzending van vanavond.
  Ik beken het: ik heb het niet droog gehouden.
  Is het echter mogelijk om in het vervolg mevrouw Minnesma ook kritische vragen te stellen ?
  Ja ? Ze bijt echt niet hoor. Alleen verkoopt ze kletspraatjes die niemand gelooft.
  Daarom is ze ook bij de rechter uitgekomen om hulp te zoeken.
  Deze mevrouw heeft allerlei (dure) klimaatideetjes waar werkelijk niemand in geinteresseerd is.
  Als ze bij een verjaardag binnenkomt, schijnt ineens iedereen de kamer uit te lopen !
  Ook had ze een primeur in de uitzending. De oorlog in Syrie is een gevolg van de klimaatverandering.
  Laat ik nou altijd aan Assad en IS gedacht hebben. Nee, door de droogte in Syrië zijn alle mensjes naar de stad getrokken en hebben ze ruzie gekregen ! Dat had je kunnen voorkomen met windmolentjes, zonnepaneeltjes, aardhuizen en douchen met afwaswater. Ja Toch ?
  En waarom zat er niemand aan de andere kant van de tafel met een ander verhaal ? Want er zijn best veel mensen die het eh, niet helemaal eens zijn met mevrouw Minnesma.
  Zo leek het wel een reclamespot zonder de Ster.
  Hoor en wederhoor toch bij de NOS ?

  Goedenavond,

  Michiel de Pooter

  • G.Deckzeijl 25 juni 2015 om 11:36- Antwoorden

   IN DE ROOS. SUPER..!!!

   • Julian 26 juni 2015 om 04:29- Antwoorden

    Hoor en wederhoor zou goed zijn. Maar niet altijd. Er is namelijk een overgrote meerderheid dat het er mee eens dat klimaatverandering, gedeeltelijk, door de mens komt ( http://climate.nasa.gov/scientific-consensus/ ). Als je hoor en wederhoor wilt, lijkt het me een stuk eerlijker als er maar een paar keer op honderd klimaat afleveringen een klimaat scepticus langs komt.

    • michiel de pooter 29 juni 2015 om 11:15- Antwoorden

     Julian,

     Mensen die het over klimaatverandering hebben, laten altijd iets weg: Ze vertellen nooit dat 15.000 jaar geleden het poolijs tot in Arnhem lag en daarna is gaan afsmelten. Dit is gebeurd op een niet lineaire- en chaotische wijze. En wel zo snel, dat de waterspiegel in 8.000 voor Chr. de huidige kustlijn van
     Nederland al had bereikt. Dat was tenminste klimaatverandering ! Zonder AGW, want er was nog nauwelijks menselijke bewoning. M.a.w. als deze eeuw nog de poolkappen volledig afsmelten, is dat eigenlijk niks om hysterisch van te worden, maar past binnen een natuurlijk patroon dat chaotisch en niet- lineair is.
     Mensen die menen in die patronen een menselijke hand te zien en daar “beleid” op willen zetten, zijn niet goed wijs en moeten worden bestreden met politie te paard. Er is tijd genoeg om te adapteren. Zeker in NL: Dijken verhogen, bewoning in uiterwaarden van rivieren ontmoedigen, platte daken met meer afschot bouwen en diameters van hwa’s vergroten. Zo simpel is het.

    • Janos73 29 juni 2015 om 11:24- Antwoorden

     Michiel,

     1. de stijging van de temperatuur is nu 30x sneller dan aan het einde van de laatste ijstijd.

     2. Als we kijken naar de bewegingen van de aardas zou de wereld nu verder afmoeten koelen en niet op moeten warmen. Wat veroorzaakt de opwarming sinds 1880? De zon is bv nu net zo actief als toen

    • Chemical 29 juni 2015 om 14:39- Antwoorden

     30 keer sneller? Hoe is dat gemeten?

    • Chemical 29 juni 2015 om 15:50- Antwoorden

     De temperatuurreeks van de laatste ijstijd (gemeten aan de hand van proxies) heeft een veel lagere resolutie dan die van de moderne instrumentele metingen. Door deze lage resolutie worden temperatuur spikes onderdrukt. Die worden wel gedetecteerd in de hoge-resolutie tijdreeks van de 20e eeuw.

 28. […] Gisteren was daar dan de langverwachte uitspraak van de rechter over de zaak die Urgenda had aangespannen tegen de Nederlandse Staat inzake het afdwingen van de klimaatdoelen. Ik citeer: […]

 29. de^mol 26 juni 2015 om 00:09- Antwoorden

  Follow the money:

  Wie zitten er achter Urgenda, die stichting die zogenaamd opkomt voor de bezorgde burger?
  http://www.urgenda.nl/over-urgenda/organisatie/

  Als we kijken naar de bestuursleden van die stichting dan zien we oa. een mevr Minnesma, die jarenlang bij Greenpeace actief was, maar ook Prof. Vellinga, een van de meest bekende AGW voorstanders aan de Universiteit van Wageningen, die direct profiteert als er meer onderzoek naar AGW blijft stromen om de ‘uitstoot van CO2’ te verminderen. Maar het meest opvallende is het andere directeurslid, Jan Willem Baud, die oa. Commissaris is van e-Traction, dat electrische aandrijvingen maakt voor electrische auto’s:
  http://managementscope.nl/manager/jan-willem-baud

  http://www.e-traction.com/en/solutions

  Hij was dus ook jarenlang Managing Director van NPM Capital. Nou is NPM Capital 100% dochter van SHV Holdings, waarvan groot-aandeelhouder Ventener van Vlissingen is. Als we kijken wat dat bedrijf aan activiteiten heeft wordt het hilarisch, namelijk ze zitten volgens wiki in aardolie, gas en steenkool, maar namen ook een bedrijf in hernieuwbare energie over: “Dit bedrijf streeft ernaar geleidelijk wereldwijd een marktpositie op te bouwen op het gebied van hernieuwbare energie.”
  https://nl.wikipedia.org/wiki/SHV_Holdings

  Nou, dan weet je wel hoe de vlag hangt: men wil meer subsidies van de overheid lospeuteren…

 30. […] Langzamerhand begint het stof een beetje neer te dwarrelen dat was opgeworpen door de uitspraak van een, aannemelijk klimaatgelovige, rechter in de Urgenda-zaak. […]

 31. […] heeft de staat voor de rechter gedaagd en de rechtbank in Den Haag heeft op 26 juni beslist dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. De eis is […]

 32. […] Opnieuw de mening van de hierboven eerder aangehaalde jurist over de Urgenda–zaak: […]

Geef een reactie