Urgenda en wetenschap

Minnesma.

Gisteren was daar dan de langverwachte uitspraak van de rechter over de zaak die Urgenda had aangespannen tegen de Nederlandse Staat inzake het afdwingen van de klimaatdoelen. Ik citeer:

In zijn uitspraak richtte de rechter zich op drie deelvragen:
1. Wat is de ernst van het probleem?
2. Heeft de Nederlandse staat een rechtsplicht tegenover Urgenda?
3. Is dit wel een zaak die in de rechtszaal thuishoort?

De beantwoording van de eerste vraag stelde de rechter vast dat in de klimaatwetenschap breed wordt aanvaard dat het om een dreigend gevaar gaat met onomkeerbare gevolgen. Bij de tweede vraag oordeelde de rechter dat Urgenda zich mag beroepen op art. 162, boek 6 van het BW inzake de onrechtmatige daad. Hij achtte de economische gevolgen (bijvoorbeeld het schadelijke effect op de concurrentiepositie van Nederland) van een CO2–reductiedoelstelling van 25% – 40% niet bezwaarlijk. Maar een directe rechtsplicht tegenover Urgenda had de staat volgens hem niet. Wat de derde vraag betreft was hij van mening dat er zoveel rek in de machtenscheiding (trias politica) zat dat een reductie’bevel’ van 25% in 2020 t.o.v. het niveau van 1990 gewettigd was.

 Een duidelijk succes voor Urgenda dus!

Als ik dat allemaal lees, dan vraag ik mij af of deze maatschappij niet zo langzamerhand in een open inrichting is veranderd. Eerder heb ik hier al over geschreven.

Het is namelijk onweerlegbaar duidelijk dat wetenschap volledig achter de kim is verdwenen en dat de obscure Middeleeuwse praktijken van chirurgijnen, tovenaars, Voodoo–aanbidders en beschilderde Donker Afrikaanse medicijnmannen het klimaatbeleid thans bepalen. Ze zijn vermomd als moreel verheven milieuactivisten, beschilderen zich niet, lopen wel met beschilderde spandoeken rond, maar maken net als toen argeloze burgers doodsbang met hun demagogische bezweringsrituelen. In dit geval het onzichtbare maar o zo enge CO2, het dreigend gevaar met onomkeerbare gevolgen.

Hoezo dreigend gevaar? Hebben wij dan invloed op het klimaat? Hoe onwetenschappelijk, naïef en emotioneel moet je zijn om dit te veronderstellen. Er is niets wat er op wijst dat de mens ook maar enige meetbare invloed heeft op het klimaat. Evenmin is er ook maar enige aanleiding te veronderstellen dat er sprake is van dreigend gevaar zoals uitgebreid is aangetoond. Niettemin voelen tallozen zich gegrepen door die baaierd aan rampen. Tekenend was de emotie in de NOS-reportage over die uitspraak.

Wat beweegt men toch tot die hang naar griezelscenario’s? Een verklaring kan gelegen zijn in de te trage evolutionaire aanpassing van de mens aan de moderne omstandigheden waarin de risico’s vrijwel nul zijn geworden. Dit was anders dan het leven op de toendra’s 10.000 jaar geleden of nog verder terug in de tijd. Koude, wilde dieren, natuurrampen en honger vormden het leven beheersende risico’s. Constante alertheid werd een evolutionair gegeven om te kunnen overleven dat diep in onze genen verankerd is gebleven. Die risico’s bestaan echter niet meer, maar deze door de evolutie ingesleten angsten bestaan nog wel degelijk, al zijn ze irrationeel.

Mensen zijn hierdoor een gemakkelijke prooi voor doempredikers zoals Urgenda. Weinigen zijn in staat zich te onttrekken aan die irrationele angst voor vermeende rampen. Alleen zij slagen erin zich een zo objectief mogelijk standpunt te vormen door te zoeken naar de feiten. Dit is correcte wetenschapsbeoefening die ook door Karl Popper glashelder is geformuleerd.

Maar dit is de werkelijkheid zoals door twee psychologen is aangetoond:

Niet falsificatie doet paradigma’s verschuiven, maar de autoriteit van de zittende macht.Zolang die zijn misvatting niet inziet, zullen sceptici niet slagen in het omverwerpen van de bestaande hypotheses door falsificatie.
Popper’s principe dat elke theorie bij één falsificatie ongeldig is klopt in principe, maar geldt niet in de praktijk zo lang een paradigma een religieuze status heeft en fictie als feit wordt beleden.

Helaas passen feiten zoals weerleggingen van hypotheses niet in dit evolutiepatroon van alertheid 10.000 jaar geleden om niet door een leeuw verslonden te worden. Die gevaarlijke leeuw van toen is thans vervangen door de imaginaire gevaarlijke opwarming die alsnog voor werkelijkheid wordt aangezien en die de voornoemde uitspraak weerspiegelt. Het verschil is dus dat die leeuw een reële bedreiging was i.t.t. de imaginaire bedreiging van opwarming door menselijke CO2 veroorzaakt.

Deze hypothese is thans langs verschillende wegen weerlegd zoals uitentreuren is aangetoond. Strikt genomen is het zich overgeven aan het imaginaire ‘gevaar’ van opwarming een stap terug naar pakweg 10.000 geleden. Leg de dierenvellen dus alvast maar klaar en gooi uw kleding (product van de verfoeide petrochemische industrie) weg, als we de aanbevelingen van Urgenda, en thans die rechter, moeten opvolgen.

Dat de Groene Kerk thans gefuseerd is met de Kerk van Rome, laat zien hoezeer orthodoxie d.w.z. het omgekeerde van maatschappelijke innovatie het doel is van organisaties als Urgenda en de milieubeweging. Een uitstekend analyse is in dit artikel te lezen:

Even intrigerend als verontrustend is de uitspraak over de kosten Wat de plannen uiteindelijk betekenen is een negatieve transitie als we de uitspraak van de rechter bekijken:

Bij de tweede vraag oordeelde de rechter dat Urgenda zich mag beroepen op art. 162, boek 6 van het BW inzake de onrechtmatige daad. Hij achtte de economische gevolgen (bijvoorbeeld het schadelijke effect op de concurrentiepositie van Nederland) van een CO2–reductiedoelstelling van 25% – 40% niet bezwaarlijk.

Ik ben niet optimistisch over welk inzicht de rechter heeft in de werking van economie of in de maatschappelijke en humanitaire gevolgen van een dergelijk ‘niet bezwaarlijk’. Ik vrees het ergste. Het lijkt mij een vrijbrief voor ongebreidelde dwang. De economisch ondraaglijke kosten van het Energieakkoord zijn genoegzaam bekend, maar gericht aan dovemansoren. Dit zal ongetwijfeld ook het gevolg zijn van het feit dat het Eco Industrieel Complex deze hele maatschappij in zijn greep heeft gekregen en van kosten niet wil weten. Urgenda doet hier lustig aan mee.

Nogmaals, met wetenschap heeft het niets uitstaande, maar uitsluitend met emotie, zucht naar erkenning, macht en hebzucht bij de belanghebbenden. Vrijwel iedereen zit er tot aan zijn nek in en geen hond zal die macht en het financiële gewin immers willen prijsgeven. En al helemaal niet zal men gezichtsverlies willen lijden nadat men zich zo onbezonnen heeft laten beheksen door perfect opgemaakte en geföhnde hogepriesters als Al Gore, net als de beschilderde Donker Afrikaanse medicijnmannen van weleer. Demagogie nu en angstaanjagende rituelen toen, het is hetzelfde psychologische fenomeen van nu.

Wat een ironie! De fusie tussen de anti–kapitalistische Groene Kerk met de al even anti kapitalistische ideeën van de hoogste leider van de Kerk van Rome om aldus een kortstondige uiterst kapitalistisch Eco Industrieel Complex te stimuleren.

Er is geen twijfel mogelijk dat deze hele maatschappij en iedere burger geïnfecteerd is door het klimaat-Ebola-virus van pessimisme en redeloze angst. Bestrijding is vrijwel onmogelijk. Bekend moge zijn dat de Vader Doemprediker Paul Ehrlich inmiddels bezig is aan zijn zoveelste hongersnood en nieuwste doemscenario over biodiversiteit nadat al zijn voorspelde vorige rampen sinds 1967 door de feiten zijn weerlegd. Hoe kan het dat men deze man nog blijft geloven? Geloof in dergelijk pessimisme is misplaatst en is nergens op gebaseerd anders dan evolutionair bepaalde angst die zich ook vertaalt in het Voorzorggeloof.

Strikt genomen kan worden vastgesteld dat de rechter zich geheel gevoegd heeft naar de onbewezen sentimenten van het klimaat-Ebola-virus, daar waar elke weldenkende rechter toch vragen zou moeten stellen over de bewijskracht achter de eisen. Helaas bleek dit te lastig.

Ik kan de rechter niet euvel duiden omdat alfa’s niets van bètawetenschap begrijpen en kennelijk ook niet die moeite lijken te nemen om het te begrijpen. Popper lijkt geheel onbekend. Elke rechter echter zou toch tenminste enige schijn van objectiviteit mogen betrachten door de passende bètawetenschappelijke vragen te stellen, desnoods door de mening van wetenschappers, ook sceptische, in te roepen. Hier lijkt geen sprake van te zijn. De uitslag stond natuurlijk van te voren vast omdat Urgenda en dat handjevol bang gemaakte lieden naar de bekende weg vroegen.

Er zijn inderdaad nu eenmaal internationale afspraken gemaakt en er is een Regeerakkoord. Maar dan nog beweegt de rechter zich op het terrein van de andere poten van de Trias Politica. Al met al kan de uitkomst slechts gezien worden als een publiciteitsstunt van Urgenda die de suggestie wekt dat Urgenda de wetenschap aan haar zijde heeft.

Laat ik duidelijk vaststellen dat Urgenda níét op wetenschappelijke grond en feiten in het gelijk is gesteld, maar louter ondersteund is door mainstream sentimenten, besmet door het klimaat-Ebola-virus dat kennelijk het oordeelsvermogen aantast.

Dit laat eens te meer zien dat wetenschap in de klimaatdiscussie gemarginaliseerd is, zo niet buiten spel is gezet. Het is een schande dat in deze verondersteld Verlichte maatschappij na de politisering van de wetenschap, nu ook juridisering van wetenschap plaatsvindt. Er is dan ook reden om aandacht te geven aan het idee om een vierde poot aan de Trias Politica toe te voegen: onafhankelijke wetenschapbeoefening vrij van elke druk van buitenaf, financieel, politiek en juridisch. Wetenschap is namelijk elitair zoals hier en hier voortreffelijk geformuleerd.

Hoe moet het nu verder? Ik vertrouw erop dat het nuchtere verstand zal winnen, omdat de feiten zich nu al manifesteren zoals bij de Energiewende. Die feiten zijn de wetten van de fysica die bepalen dat hernieuwbare energie een doodlopende weg is, als men kernenergie uitsluit, ook thorium. De opvattingen van Urgenda zijn dan ook in strijd met duurzaamheid. De onzichtbare hand van de vrije economie kan vooruitgang en Verlichting waarborgen zoals is gebleken, evenals het menselijk vernuft. Pas wanneer dit door planeconomisch geleide verborgen dictatoriale agenda’s zoals die van Urgenda, terzijde wordt geschoven, word ik pessimistisch.

Dus zweeft mij nu dit rampscenario voor de geest. Lang nadat de moderne Europese beschaving ten onder is gegaan door het klimaat-Ebola-virus, zullen geschiedkundigen in China, Afrika en India zich afvragen wat de Europese burger bewogen heeft om zichzelf tot een ontwikkelingsregio te maken levend in angst voor de meedogenloze klimaatpolitie verblijvend in onverwarmde huizen en gehuld in dierenhuiden eten kokend op houtvuurtjes in de schaduw van roestende windmolens, verschimmelende zonnepanelen, verlaten kerncentrales en vervallen gascentrales. Dit scenario van Hollywood zou zomaar eens realiteit kunnen worden. Deze weg is de EU inmiddels ingeslagen.

Misschien dat ooit organisaties als Urgenda zich voor de rechter zullen moeten verantwoorden en de bewijsvoering voor hun beschuldigingen getoetst wetenschappelijk zal worden aan de hand van de nu al bekende feiten. Maar zoiets vereist een paradigmaverschuiving naar oog voor de inbreng van wetenschap. Thans is dit laatste nog een illusie zoals is gebleken zodat Urgenda er gisteren mee weg kon komen.

 

Bron hier.

 

Door | 2017-10-07T15:10:42+00:00 25 juni 2015|61 Reacties

61 Reacties

 1. David 25 juni 2015 om 10:28- Antwoorden

  Geloof overheerst wetenschap, zoveel is duidelijk.
  Wat mij steeds intrigeert is de vraag waarom het duizenden jaren moest duren voordat de stoommachine werd uitgevonden. Misschien moet ons oordeel over de mens worden bijgesteld: ons gedrag is doorgaans irrationeel, bepaald door wanen, met af en toe een doorbraak van verlichting.
  Tot voor kort meende ik, dat alleen binnen sektes suïcidaal gedrag en groepshysterie kon voorkomen. Dat moet ik bijstellen, ook de gehele maatschappij kan dit overkomen.
  Overigens hoeven we dit soort denkbeelden niet eens te bestrijden: zoals al opgemerkt klopt de fysieke basis niet, de wal keert het schip. Wel zal het leergeld aanzienlijk zijn. Maar ja, dat betalen onze kinderen.

 2. Joris van Dorp 25 juni 2015 om 11:43- Antwoorden

  “Er is niets wat er op wijst dat de mens ook maar enige meetbare invloed heeft op het klimaat.”

  Jeroen, dit slaat echt helemaal nergens op. Zelfs de meest extreme ‘skeptici’ geven inmiddels toe dat de mens wel degelijk invloed heeft op het klimaat, al houden ze zich vast aan de (in het geheel niet onderbouwde) veronderstelling dat die invloed goedaardig is en zal blijven.

  Met dit soort bizarre uitspraken zorgt je ervoor dat ook redelijke en welwillende lezers van dit artikel gaan twijfelen aan de overige inhoud. Als ik niet beter wist zou ik gaan denken dat dat de bedoeling is.

  • Geert 25 juni 2015 om 12:06- Antwoorden

   Volgens wiki: Jeroen Hetzler is een Nederlandse schrijver. Hij was jarenlang werkzaam in de financiële wereld.
   Waarom mogen dit soort types ongestraft allerlei onzin spuien over het klimaat met inderdaad als dieptepunt: “Er is niets wat er op wijst dat de mens ook maar enige meetbare invloed heeft op het klimaat.”
   De rest van het artikel is niet serieus te nemen.

   • dwk 25 juni 2015 om 13:09- Antwoorden

    Hoezo ongestraft?
    Ook hij moet zijn stroomrekening voldoen.
    Of moet hij volgens Geert de gevangenis in?

    Enfin. Theo o.a. is van mening dat er positieve kanten aan deze uitspraak kleven. Het klimaatvraagstuk zou weer op de politieke agenda komen.

    Ik denk dat hier op geraffineerde wijze wordt voldaan aan de “eisen” die mensen als Jean Paul van Soest stellen aan een “open discussie” over klimaat; namelijk dat “de wetenschap” buiten kijf staat. Nu alleen nog op hun manier uitstoot reduceren en klaar.

    Om het volk van dat laatste te overtuigen zullen ze niet minder hard liegen uiteraard. Dat is bij Urgenda in goede handen.

    • Geert 25 juni 2015 om 13:43- Antwoorden

     Hoezo ongestraft?
     Ook hij moet zijn stroomrekening voldoen.
     Of moet hij volgens Geert de gevangenis in?

     Dit is een goeie reactie zeg. pffff

   • David 25 juni 2015 om 13:11- Antwoorden

    Van wiskunde ben je zeker. Uitgaande van axioma’s worden stellingen afgeleid, die waar of onwaar zijn.
    Maar natuurkunde is andere kost. Daar ben je nooit zeker omdat er onvermoede variabelen uit de hoed kunnen komen.
    Voorstanders van zonne-energie onderbouwen hun voorkeur door erop te wijzen dat de zon 10.000 maal meer energie op de aarde straalt dan wij verbruiken. Je kunt dus ook stellen: de menselijke bijdrage aan de temperatuur van de aarde is verwaarloosbaar.
    De aarde bestaat al heel lang en er is honderdduizenden jaren leven. Dat duidt op stabiliteit, er kunnen negatieve terugkoppelmechanismes worden verondersteld, door waterdamp.
    Eén zo’n ongewisse factor is onderzees vulkanisme.
    Kortom, grote terughoudendheid is op zijn plaats. Meer onderzoek en betere klimaatmodellen is uiteraard geboden.
    Ik zou kiezen voor adaptatie ipv mitigatie.
    Ons geld zetten op windmolens is onverstandig want er kan zich een (kleine of grote) ijstijd aandienen.
    Meer energie vergroot het vermogen tot aanpassing.
    Minder energie maakt het leven riskanter.

   • Erik 25 juni 2015 om 20:37- Antwoorden

    Geert, misschien omdat het waar is?

   • Erik 26 juni 2015 om 12:04- Antwoorden

    Ik denk dat Hetzler misschien bedoelde dat door de mens uitgezonden CO2 geen rol van betekenis speelt.
    De klimaatgevoeligheid neemt steeds verder af door nieuwe inzichten.
    Maar we moeten wel uitkijken dat we ‘het kind niet met het badwater’ weggooien. Een schoon milieu is veel waard. En dat gaat nog steeds de goede kant op.
    Gezien het bovenstaande zou het dus verregaand onnozel zijn om CO2 te gaan begraven. Maar ja, met onze rechterlijke onbenullen weet je maar nooit.

    • Joris van Dorp 26 juni 2015 om 14:46- Antwoorden

     Erik, in basis is het heel eenvoudig. Verdubbeling van co2 zorgt voor ongeveer 1K opwarming. Daardoor stijgt ook het vochtgehalte van de atmosfeer, wat nog eens 1K toevoegd. Ook verminderd de hoeveelheid sneeuw en ijs, waardoor minder lichtgereflecteerd wordt, wat nog een 1K oplevert. Totaal 3K voor een verdubbeling van co2. Tot zo ver hebben we het over de meeste basale effecten waarover iedereen het eens is, ook de skeptici. De grote controverse is vervolgens of en in hoeverre de diverse feedbacks (vocht, sneeuw/ijs, luchtvervuiling, wolken, etc.) nu in de praktijk daadwerkelijk gaan doorwerken. Skeptici houden vol dat de bewuste feedbacks om allerlei redenen veel kleiner zijn of op hun beurt worden tegengegaan door weer andere, feedbacks. Maar zelfs als dat allemaal zo zal blijken te zijn blijft staan dat een verdubbeling van co2 op zichzelf in ieder geval die 1K opwarming oplevert. Het stellen dat de mens ‘geen enkel effect’ heeft is dus sowieso onjuist.

    • Hans Erren 26 juni 2015 om 17:27- Antwoorden

     Nee de skeptici stoppen al bij 1.3 graden basaal. De rest is science fiction die al gefalsifieerd wordt door de waarnemingen, maar geen nood, dan passen we toch gewoon de waarnemingen aan aan de modellen?

    • Hans Erren 26 juni 2015 om 17:29- Antwoorden

     … En met die ene graad is er geen katastrofe, sterker nog het is gunstig omdat er minder doden door de kou vallen, en meer planten groeien door de extra co2 en milde winters.

   • Joris van Dorp 26 juni 2015 om 14:28- Antwoorden

    De achtergrond van Jeroen doet er wat mij betreft niet toe. Het gaat mij puur om de inhoud. Ik heb overigens ook eerdere artikelen van hem (en de Groene Rekenkamer) gelezen en dat is allemaal lang zo gek nog niet. Maar ik zie nut en noodzaak van het steeds weer ontkennen van de menselijke invloed op het klimaat niet in. Sterker nog, ik ben ervan overtuigt dat het afwijzen van de klimaatwetenschap meer kwaad dan goed doet. Op de NRC website lees ik bijvoorbeeld al dat Jan Paul van Soest voorstanders van kernenergie en tegenstanders van de klimaatwetenschap in Nederland inmiddels tot dezelfde groep rekent! Ik vind dat echt heel erg. Er is al langer de (onjuiste) beeldvorming in de media dat critici van het Energieakkoord en kritici van de klimaatwetenschap dezelfde groep vormen, maar dat voorstanders van kernenergie nu ook al tot de ‘klimaatskeptici’ gerekend worden vind ik tenenkrommend. Zo komen we nergens, vrees ik.

    • Turris 26 juni 2015 om 18:01- Antwoorden

     J.P van Soest is een scheldwoord alhier op climategate.nl. De man zuigt de ene alarmistische klimaatroman na de andere uit zijn duim. Op de STAPEL mag zijn psychologiserende quatsch.

    • Boels 26 juni 2015 om 18:21- Antwoorden

     Van Soest is ongetwijfeld bevlogen; het maakt niet uit vanuit welk geloof geld te putten is.
     Ik meen zelfs dat hij nucleair niet uitsluit; komt in de toekomst van pas.

  • G.Deckzeijl 25 juni 2015 om 16:15- Antwoorden

   Invloed van de mens op het klimaat?
   Urgenda en rechter H.Hofhuis hadden hun huiswerk
   beter moeten doen.
   Bekijk vooral de laatste 4 minuten van deze Duitse docu:
   http://www.zdf.de/terra-x/terra-x-5990960.html

 3. G.Deckzeijl 25 juni 2015 om 11:43- Antwoorden

  Geloven is verkeerd gebruik van de hersenfunctie.
  Zie het laatste interview van Pierre Jacques Vinken:
  http://tinyurl.com/7wshph2
  On topic:
  Het klimaat is abstract, het is ongrijpbaar, een “klimaatbeleid door wie
  dan ook geïnitieerd is grote nonsens, het klimaat is niet maakbaar.
  http://fubar.mobi/2014/01/26/martin-sommer-wie-bewaakt-de-bewakers-van-het-energieakkoord/comment-page-5/#comment-15861
  (plus updates)
  De Staat denkt over hoger beroep.

 4. peterdek 25 juni 2015 om 13:33- Antwoorden

  vergeet niet dat de rechter in deze procedure het verweer (argumenten) van de Overheid overneemt of niet overneemt en niet eigen argumenten gaat verzinnen’. Het is te verwachten dat de overheid in haar verweer niet ineens een skeptisch standpunt is gaan innemen, of standpunten die van hele energieakkoord een lachertje gaan maken.

  ergo, dit ging m.i. meer om de vraag welke consequenties de overheid moet verbinden aan haar eigen standpunt.

 5. Janos73 25 juni 2015 om 14:05- Antwoorden

  Hetzler,

  ” Er is niets wat er op wijst dat de mens ook maar enige meetbare invloed heeft op het klimaat.”

  Er zijn enorme grote aanwijzingen dat CO2 invloed heeft op het klimaat. Ergo, er is nauwelijks onderzoek wat het tegendeel beweert en dat onderzoek wat het tegendeel beweert is reeds vakkundig en overtuigend weerlegd.

  Ik weet dat jij de voorkeur geeft aan retoriek en opinie stukjes op de diverse fora boven fatsoenlijk wetenschappelijk onderzoek, maar dat wil nog niet zeggen dat de rechter van mening is dat je daar beleid op moet en kan baseren

  Dus kom met wetenschappelijk onderzoek wat het tegendeel beweert en je hebt echt recht van spreken

  • Surgeus kwast 25 juni 2015 om 14:28- Antwoorden

   Betaal jij deze onderzoeken, of nog beter schraap je er subsidie voor?

   • Hans Labohm 25 juni 2015 om 14:41- Antwoorden
    • Hans Labohm 25 juni 2015 om 17:05- Antwoorden

     G-Krul,

     Ja, dat is zeker relevant. Wat mij opvalt is dat er steeds weer nieuwe wetenschappelijke publicaties verschijnen, die een ander licht werpen op AGW. Conclusie: de wetenschap is er nog niet uit. Dus klimaatbeleid ontbeert een degelijke wetenschappelijke grondslag.

    • Janos73 25 juni 2015 om 17:33- Antwoorden

     Lewis & Crock komen uit op

     “Employing the improved methodology, preferred 90% bounds of 1.2–2.2 K for ECS are then derived (mode and median 1.6 K). The mode is identical to those from Aldrin et al. (2012) and (using the same, HadCRUT4, observational dataset) Ring et al. (2012). Incorporating forcing and observational surface temperature uncertainties, unlike in the original study, widens the 90% range to 1.0–3.0 K”

     Dat betekend dat de 2C grens al bij een verdubbeling van 280 naar 560 ppm bereikt kan worden. Dat betekend dat we, als we niets doen, daar deze eeuw echt een risico lopen om dat te bereiken. Dus tijd voor actie. Er is bij deze studie geen rekening gehouden met de dalende activiteit van de zon.

     Maar als je denkt dat je er onder gaat komen dan graag eerst bewijs en dan pas stoppen met iets doen.

     Zelfs Richard Tol heeft uitgerekend dat de economische effecten van een stijging van meer dan 2C negatief zijn.

     Andere economen zien dat al eerder.

    • Theo Wolters
     Theo Wolters 25 juni 2015 om 23:08- Antwoorden

     Hans, dank voor het prachtige plaatje. Ga ik binnenkort heel goed gebruiken!

    • Hans Labohm 25 juni 2015 om 23:18- Antwoorden

     Theo,

     Over het plaatje: in plaats van ‘hide the decline’ voor de afwisseling nu: ‘show the decline’! (Grapje!)

    • Herman Vruggink 25 juni 2015 om 23:33- Antwoorden

     Een mooi plaatje, maar ik zou het toch maar eens op cherrypicking controleren….. zie http://www.climatechange2013.org/images/figures/WGI_AR5_FigBox12.2-1.jpg

  • Erik 25 juni 2015 om 20:53- Antwoorden

   Janos, er zijn ook veel aanwijzingen dat CO2 nauwelijks een rol speelt. De temperatuurstijging van de laatste 200 jaar kun je ook goed verklaren met natuurlijke opwarming na de kleine ijstijd. het gaat over niet al te lange tijd echt wel weer afkoelen.

   • Janos73 26 juni 2015 om 14:40- Antwoorden

    “De temperatuurstijging van de laatste 200 jaar kun je ook goed verklaren met natuurlijke opwarming na de kleine ijstijd.”

    En waar komt de energie vandaan voor edze “natuurlijke”opwarming?

 6. wim 25 juni 2015 om 14:40- Antwoorden

  Het saillante is, dat de opwarming in een groot deel van de 20-ste eeuw juist is afgezwakt door menselijke uitstoot van roet, SO2 e.d. Van 1945 tot 1965 was de zon buitengewoon actief, maar door de zware luchtverontreiniging die veel zonnestraling tegenhield, koelde het Noordelijk halfrond zelfs af (het Zuidelijk warmde wel op). Nu de lucht schoner is, kan de aarde gemakkelijker opwarmen. De zon was in de periode 1980-2005 niet eens super-actief, maar toch was de opwarming flink en de nu de zon weinig actief is, koelt de aarde nauwelijks, wel enigszins, af.
  CO2 heeft weinig effect, maar roet en SO2 e.d. wel. China en India etc. werken met hun opkomende nog vuile industrie aldus de opwarming tegen.

 7. wim 25 juni 2015 om 15:01- Antwoorden

  schattingen van de klimaatgevoeligheid (b.v. door Crok et al) corrigeren niet (of nauwelijks) voor het effect van de zon en zijn dus nog te hoog. Het werkelijke effect van CO2 is dus nog beduidend kleiner.

 8. Believer 25 juni 2015 om 15:37- Antwoorden

  De verificatie (vervolgstap van modelcalibratie) geeft bij alle klimaatmodellen hemeltergend slechte resultaten. Dus -zoals ook studenten uit wanhoop doen- wordt met data gesjoemeld of nieuwe natuurkrachten er bij gehaald. Sommigen noemen zoiets ‘advanced science’. Ik noemde bij elke afwijzing van een thesis zoiets wetenschapsverkrachting. Als het niet tussen je oren past, dan deugt het niet.
  Omgekeerd, als het niet deugt, kan je het weliswaar geloven, maar het blijft occult. Wat ik vooral zie is terugredeneren, achteraf ieder zijn/haar gelijk. Maar de rechter oordeelde over de toekomstvoorspelling waarbij verificatie met recente data volledig uit de pas loopt met de werkelijkheid. Bij mij had de rechter zijn huiswerk over moeten doen of met pek en veren het instituut uit. De rechtstaat mag je niet aan rechters overlaten, en advisering niet aan mainstreamdenkers alleen. Dead fish follow the stream.

 9. Herman Vruggink 25 juni 2015 om 15:59- Antwoorden

  Theo Wolters gaf een mooi voorbeeld van een gemeente en een aannemer.
  http://climategate.nl/2015/06/25/climategate-nl-feliciteert-en-bedankt-urgenda/
  Indien zowel Urgenda en staat overduidelijk aangeven dat CO2 reductie noodzakelijk is, 20% al keihard voor 2020 vast staat, de 2 graden doelstellen beiden bevestigen, Rutte pas nog voorop liep met 40% in 2030, wat moet een rechter dan beslissen? Volgens mij is het dan appeltje eitje voor de rechtbank. : Doe maar waar staat en Urgenda het samen over eens zijn. Klimaatgevoeligheid? Nederlands aandeel verwaarloosbaar? hoge kosten? Wat mij betreft allemaal valide argumenten. Maar ja, die argumenten heeft de overheid nooit gebruikt. Dat kan ook moeilijk, de overheid heeft namelijk de ernst van het probleem duidelijk onderschreven en ook duidelijke voornemens gemaakt. Dan wordt het erg lastig om daarna te zeggen dat het eigenlijk wel meevalt.

  • Erik 25 juni 2015 om 20:48- Antwoorden

   Herman

   ‘Volgens mij is het dan appeltje eitje voor de rechtbank. : Doe maar waar staat en Urgenda het samen over eens zijn. ‘

   Er is niks op tegen als de rechter zijn gezond verstand had gebruikt, en ook het belang van de samenleving in zijn overwegingen had betrokken. Dat belang is heel wat hoger dan van die paar Urgenda schreeuwers, die gode geklaagd, ook nog subsidie van de staat ontvangen.

  • Boels 25 juni 2015 om 21:47- Antwoorden

   Het enige argument dat hout zaagt: €70 miljard is niet voldoende voor 2% CO2-vermindering met zon en wind en voor extra vermindering tot 40% moet er dus meer dan €1400 miljard uitgegeven worden (plus 3/4 landoppervlak gebruiken voor zonnepanelen).
   Onmogelijke taak.

   Ach, de volgende urgente stap is het terugdringen van de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer 😉

   • JNWLWK 26 juni 2015 om 08:57- Antwoorden

    Het hele 2 graden verhaal is mijns inziens volstrekt belachelijk als argument, aangezien de rechter alleen voor Nederland kan spreken. Maar Urgenda en de Staat zijn het eens dat als er een reductie in temperatuur van 2 graden in Nederland zou kunnen worden gerealiseerd het met de rest van de wereld ook wel goed komt. Dit is niet mijn Staat, die zulke gaten in het betoog niet met veel kanonskogels verder groter schiet. 2 Graden heeft helemaal niks te maken met de discussie wat Nederland betreft. Maar ja, de politici kraaiden (as usual) mevr. Stientje van D66 slaagde er zelfs in dit te linken aan de mogelijke gasafname van Poetin. Dan heb je er wer-ke-lijk NIKS van begrepen, maar wel lekker kraaien voor de Publieke Opinie buhne.

 10. wim 25 juni 2015 om 17:17- Antwoorden

  herman: het wordt voor 2020 al duidelijk dat ‘het eigenlijk wel meevalt’. Niet voor Urgenda en zielsverwanten, maar wel voor de gewone burger. Politici zijn uiterst wendbaar en zeker als het stemmen oplevert en geld uitspaart. En doelstellingen zijn ervoor om bijgesteld te worden.

  • Herman Vruggink 25 juni 2015 om 22:15- Antwoorden

   wim,

   Wie weet wordt het inderdaad voor 2020 al duidelijk dat het eigenlijk wel meevalt. En dat is denk ik een mooie inleiding waarom er een goede reden is om in hoger beroep te gaan. Het voorbehoud is weggevallen. Een voorbehoud dat er wel was. Toezeggingen voor flinke CO2 reductie zijn ook door Nederland gedaan onder voorbehoud dat de rest van de wereld (lees China en USA ) dat ook doet. Wat nu als het gaat afkoelen? Wat nu als de Republikeinen in Amerika aan de macht komen en alles van tafel vegen? Moeten wij als een soort verzoen offer voor de klimaatgoden zinloze maatregelen nemen omdat hogepriesteres Minnesma dat wil?

   • Hans Erren 25 juni 2015 om 22:31- Antwoorden

    Borssele 2 (1 GW) en je bent klaar.

    • Janos73 26 juni 2015 om 09:11- Antwoorden

     Zeker niet voor 2020 en tegen welke prijs?

    • Hans Erren 26 juni 2015 om 17:16- Antwoorden

     Janos ik heb je al twee keer voorgerekend dat de aanlegkosten van kernenergie met 24/7 stroom de helft kost van offshore wind. Met de crisis- en herstelwet in de hand kan die ook nog in vijf jaar opgeleverd zijn.

    • Janos73 26 juni 2015 om 17:28- Antwoorden

     Hans,

     dat je rond de 0,10 kWh uitkomt geloof ik wel (dus kost bergen subsidie) en van 2020 geloof ik geen hout, dat duurt minimaal 8-10 jaar. 1GW betekend een project in de orde grote van 8 Miljard Euro. Dat ontwerp je niet in een jaar (zelfs geen copietje van een bestaande plant) en dan heb je nog maar 4 jaar om te bouwen. Nu moet er nog een investeerder gevonden worden, een ontwerp gemaakt, een vergunning verstrekt, alle equipment kopen en natuurlijk alles nog in elkaar schroeven.

    • Hans Erren 26 juni 2015 om 19:57- Antwoorden

     Waarmee weer blijkt dat ook janos het verschil niet kent tussen vermogen en energie. Kan niet?: Het móét van de rechter!

    • henkie 26 juni 2015 om 23:01- Antwoorden

     Beste Janos73, superwetenschapper,

     zorg er nou eens voor dat je je d’s en t’s correct opschrijft.
     Je taalgebruik is sub VMBO. En dat voor iemand die zich beroept op zijn wetenschappelijke kennis. BTW, dat AGW artikel van laatst, je enige DOI? Is nog nooit geciteerd. Zo belangrijk was het.

 11. Hoeder 25 juni 2015 om 21:41- Antwoorden

  Te triest voor woorden. Zo’n rechter begrijpt niet waar zijn competenties liggen en van milieu heeft deze man in ieder geval de ballen verstand.
  De aarde warmt al 10 jaar lang niet meer op. CO2 een broeikasgas noemen is al even dom. Maar ja voor een jurist zal deze rechter wel slim zijn, als academicus niet!

  • Erik 26 juni 2015 om 12:54- Antwoorden

   Hoeder, wordt het niet tijd te eisen dat minstens de helft van de rechters een natuurkundige achtergrond heeft. Al die juristerij/haarkloverij kunnen we missen als kiespijn. De maatschappij wordt technisch/natuurkundig steeds ingewikkelder en voor juristen onbegrijpbaar. En dan krijg je natuurlijk ondoordachte vonnissen.

   • Janos73 26 juni 2015 om 14:42- Antwoorden

    Inderdaad vraag eens wat natuurkundigen naar het broeikaseffect en wat de gevolgen kunnen zijn voor de temperatuur op aarde …..

    O ja dat doet het IPCC

  • Janos73 26 juni 2015 om 14:41- Antwoorden

   “CO2 een broeikasgas noemen is al even dom.”

   Inderdaad want dat weten we pas sinds 1860 of zo. De wetenschap staat echt in de kinderschoenen

 12. de^mol 26 juni 2015 om 00:31- Antwoorden

  Follow the money:

  Wie zitten er achter Urgenda, die stichting die zogenaamd opkomt voor de bezorgde burger?
  http://www.urgenda.nl/over-urgenda/organisatie/

  Naast de bekende mevr Minnesma en Prof. Vellinga, is er ook een ander directeurslid, Jan Willem Baud, die oa. Commissaris is van e-Traction, dat electrische aandrijvingen maakt voor electrische auto’s:
  http://managementscope.nl/manager/jan-willem-baud

  http://www.e-traction.com/en/solutions

  Hij was dus ook jarenlang Managing Director van NPM Capital. Nou is NPM Capital 100% dochter van SHV Holdings, waarvan groot-aandeelhouder Ventener van Vlissingen is. Als we kijken wat dat bedrijf aan activiteiten heeft wordt het hilarisch, namelijk ze zitten volgens wiki in aardolie, gas en steenkool, maar namen ook een bedrijf in hernieuwbare energie over: “Dit bedrijf streeft ernaar geleidelijk wereldwijd een marktpositie op te bouwen op het gebied van hernieuwbare energie.”
  https://nl.wikipedia.org/wiki/SHV_Holdings

  Nou, dan weet je wel hoe de vlag hangt: men wil meer subsidies van de overheid lospeuteren…

 13. wim 26 juni 2015 om 08:37- Antwoorden

  herman: ik denk dat ook als de opwarming verder stagneert en een Republikein president wordt in de VS , dat de groene krachten duurzaamheid zullen blijven eisen. Men zal nog harder roepen dat de ‘verloren warmte’ in de oceaan is gaan zitten, of in een zwart gat of wat dan ook voor redenering opzetten. CO2 is tenslotte toch milieuvervuiling, niet dan?
  Een ideologie is niet te stoppen met rationele argumenten

 14. Jeroen 26 juni 2015 om 15:35- Antwoorden

  Dit is een goede bijdrage. Nu ben ik werkzaam in de advocatuur dus ik ben óók een alfa. Toch ben ik goed bekend met de wetenschappelijke werken van Popper en Kuhn. Helaas zie ik dat veel rechters en ook veel advocaten deze basale kennis niet hebben.

  Zowel vanuit juridisch als vanuit wetenschappelijk perspectief klopt de uitspraak van geen kant. Ik heb dit elders op deze manier toegelicht:

  Door het al dan niet falen van overheidsbeleid – dus niet van handelen – en dit te koppelen aan een onrechtmatige daad (art. 6:162 lid 1 BW) moet de rechter wel verder ingaan op de materie. Een onrechtmatige (overheids)daad spitst zich toe op het onrechtmatig handelen in een specifiek geval. Denk aan het niet repareren van een brug, waardoor je in het water fietst. De overheid laat na de brug naar behoren te repareren, daardoor fiets je in het water, is je fiets verdwenen en heb je dus schade. Via deze civiele route kan de rechter dan de overheid aansprakelijk gesteld worden.

  In dit geval is het repareren van de brug het ‘repareren’ van het klimaat. Maar, waarbij de reparatie van een brug een duidelijk afbakenbare gebeurtenis is, waaraan je de andere vereisten voor onrechtmatig overheidshandelen kunt koppelen (zoals toerekenbaarheid, causaliteit en schade), wordt dat in het geval van klimaatreparatie toch echt anders. Er is namelijk niet sprake van een duidelijk af te bakenen gebeurtenis, maar van het gevolg van langdurig beleid van de overheid. En juist beleidsvrijheid hoort specifiek toe aan de uitvoerende macht. De rechter hoort daar al niets over te zeggen.

  Een ander vereiste voor een onrechtmatige daad is die van de schade. Het is nog maar de vraag of deze bestaat. Vooralsnog blijft het bij voorspellingen, die keer op keer te maken krijgen met een weerbarstige realiteit. In dit geval gaat de rechter mee met de massa en gebruikt hij het argument van de vermeende consensus in de wetenschap. Ik heb al betoogd, dat dit argument mank gaat. Het is het jammerlijke gevolg van het politiseren van wetenschap. Duidelijk is, dat de schade -voor zover deze überhaupt meetbaar is- zowel in positieve als negatieve zin geïnterpreteerd kan worden. Ik kom dan bij een volgend vereiste van een onrechtmatige daad: De causaliteit. Want, zou deze er niet zijn, dan zouden alle windmolenparken, zonnepanelen en andere maatregelen schade vormen voor de mensen die een andere opvatting over antropogene klimaatverandering hebben.

  Waarschijnlijk het belangrijkste vereiste is, zoals gezegd, is die van de causaliteit. Het is in het beantwoorden van deze vraag dat de rechter voluit op de stoel van de wetenschap gaat zitten en daarbij ook nog eens de verkeerde criteria aanlegt. Hij bepaalt, aan de hand van het consensus-argument, wat wetenschappelijke waarheid is en wat niet. Het vonnis gaat daar zeer uitgebreid op in. Om de causaliteit aan te kunnen tonen, moet de rechter wel op de stoel van de wetenschap gaan zitten, want zonder oorzaak is er immers geen gevolg. Een hele merkwaardige, niet-academische en verwerpelijke benadering.

  Maar terugkerend naar mijn belangrijkste pointe. Zolang dit vonnis overeind blijft, bestaat er de mogelijkheid om de overheid op nog veel meer zaken aansprakelijk te stellen, puur en alleen op beleidsfalen. Wat als de doelstellingen uit het regeerakkoord niet gehaald worden? Mag een ondernemer de overheid aansprakelijk stellen voor winstderving? Mag een werkloze het loon vorderen dat hij verdiend zou hebben, als de overheid ervoor had gezorgd dat er minder werkloosheid in zijn vakgebied was ontstaan? Dit zet de rechter op de stoel van de uitvoerende macht en daar hoort hij niet.

  • Boels 26 juni 2015 om 18:17- Antwoorden

   De rechtbank heeft ook nagelaten te wijzen op het feit dat de eiser oplossingen voorstaat waarmee de klimaatdoelen niet gehaald kunnen worden.
   Hoezo kennis van zaken?

  • dwk 26 juni 2015 om 20:24- Antwoorden

   Jeroen,

   Laat dit nu voor de overheid de mogelijkheid open tot beroep op zuiver formeel juridische gronden, omdat de rechter op stoelen zit waar hij niet op hoort te zitten en of de overheid in haar beleidsvrijheid belemmert?
   Als dat zo is, zal men dat ook doen en zo zal de consensus overheid – urgenda betreffende de inhoud altijd boven de markt blijven hangen. Sterker nog; urgenda zal daar wel weer een publicitair slaatje uit weten te slaan en ook de overheid kan aldus zeggen dat ze goed was in de oorlog.
   Je wilt er niet aan denken, maar het lijkt bijna op een voorgekookt een-tweetje.

  • henkie 26 juni 2015 om 23:15- Antwoorden

   Beste Jeroen,
   Mijn dank voor dit heldere betoog. Mag ik het als volgt samenvatten:
   “als dit vonnis overeind blijft opent het de poorten van de hel voor de overheid”?
   Met andere woorden, dit vonnis is dermate van de juridische dagelijkse praktijk losgezongen, dat je het met recht een Pyrrhus overwinning kunt noemen. Want volgens de lijnen van deze casus kan ik de overheid ter verantwoording roepen voor alle beleidsbesluiten die niet gerealiseerd zijn? Het is tenslotte een precedent, en die wegen zwaar bij het beoordelen van jurisprudentie op het gebied van nieuwe wetten. En de kern van de zaak zit hem dus in het feit dat de rechter zich niet heeft beperkt tot het interpreteren van de letter van de wet bij het vellen van het oordeel, maar zich heeft laten verleiden om zich op het gebied van de wetenschap te wagen. Zonder dat daar getuigen deskundigen voor zijn gehoord, die de standpunten van de nodige autoriteit kunnen voorzien. Graag je reactie.

 15. Jeroen 26 juni 2015 om 23:35- Antwoorden

  Beste dwk, henkie,
  In feite is het hele probleem in Nederland ondervangen met het prachtige leerstuk van de marginale toetsing. In de bestuursrechtspraak komt dit er op neer dat een bestuursrechter allen mag kijken of de overheid zich aan de geldende regels heeft gehouden en of de resultaten van het overheidsbesluit wel voldoende gemotiveerd is. Inhoudelijk mag een rechter niets toetsen. Dat heeft te maken met de machtenscheiding. Inhoudelijk gaat het bestuursrecht immers over hetgeen de uitvoerende macht doet en daar hoort de rechter zich niet mee in te laten.

  Nu gaat het hier -juridisch gezien- om een civiele zaak, want de onrechtmatige daad is te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Strikt gezien geldt hier een ander regime dan in de bestuursrechtspraak, maar desalniettemin zou ook hier de rechter marginaal moeten toetsen.

  De rechter had zich dus ook via deze civiele weg terughoudend moeten opstellen. Daar faalt hij jammerlijk in. Het oprekken van jarenlang beleid, gestoeld op een democratisch mandaat, kun je moeilijk als een enkele daad zien. En zou je dit wel doen, dan kun je inderdaad allerlei beleidszaken aan de rechter voorleggen, hetgeen inhoudt dat je de rechter tot finale beslisser maakt en de uitvoerende macht bij hem neerlegt.

  Het vonnis is behoorlijk uitgebreid en de rechter gaat ook diep op de materie in. Ik heb -heel eerlijk gezegd- het gevoel dat dit een activistisch vonnis is. De rechter velt geen oordeel op de wettelijke criteria, maar lijkt het persoonlijk en inhoudelijk met Urgenda eens te zijn. Op mij komt het over dat hij een idealistisch punt heeft willen maken.

  Overigens geloof ik niet dat er hier sprake is van een complot of het onder één hoedje spelen. We mogen vinden van verschillende elites in Nederland wat wij willen, maar dat lijkt me wel erg ver gezocht. Wat ik wel zorgelijk vind, is dat juist op het hoogste niveau zowel bestuurders als de magistratuur zich slecht bewust lijken te zijn van de beginselen van onze rechtsstaat.

  En dan heb ik het nog niet eens gehad over de inhoudelijke discussie over het klimaat. en dat laat ik graag over aan de auteurs van dit blog en de vele commentatoren!

  • henkie 27 juni 2015 om 09:27- Antwoorden

   Beste jeroen,
   als ik het goed begrijp zou de uitspraak moeilijker te weerleggen zijn in een hoger beroep als de rechter zich bij zijn marginale toetsing had gehouden? Maw, door zich bij de uitspraak te baseren op een (omstreden) standpunt in de wetenschappelijke discussie, moet er wel een hoger beroep komen (precedent werking) waarin het vonnis nietig verklaard gaat worden vanwege procedurele fouten voor wat betreft e marginale toetsing?

 16. Jeroen 26 juni 2015 om 23:36- Antwoorden

  Oh, en mijn avatar is anders (ander e-mailadres ingevuld), maar ik ben dezelfde hoor.

 17. dwk 27 juni 2015 om 00:08- Antwoorden

  Jeroen,
  dank voor je antwoord.

  Nee natuurlijk geen complot. Ik heb dat woord ook niet gebruikt alleen iets dat er vaag aan doet denken. Maar dat is natuurlijk oliedom. Immers in een land dat over de hele breedte van het maatschappelijke en politieke spectrum bezet is door mensen die het wel zo ongeveer met elkaar eens zijn (je weet immers nooit waar je elkaar later nog eens voor nodig hebt) heb je helemaal geen samenzwering nodig om je doelen te bereiken.
  En mocht het af en toe een beetje tegen zitten dan probeer je de dwarsliggers om te kopen
  http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/2082666/2008/09/16/Omwonenden-windmolens-laten-zich-niet-rsquo-omkopen-rsquo.dhtml;

  en als ook dat niet lukt bedenk je gewoon een Rijkscoördinatieregeling

  http://www.rtvnoordnl/artikel/artikel.asp?p=150778

  Een complot? Het is gewoon veel te veel gedoe.

 18. Boels 6 juli 2015 om 11:54- Antwoorden

  “De rechter moet geen loze kreten slaken
  Vonnis over klimaatproces lijkt baanbrekend, maar is tandeloos.”
  http://www.kennislink.nl/publicaties/de-rechter-moet-geen-loze-kreten-slaken

 19. […] het hieraan schortte maken de volgende 2 reacties geschreven door dezelfde persoon duidelijk (hier […]

 20. […] rechter: zie […]

Geef een reactie