Mean Species Annihilator (MSA): Bij PBL heeft de Rijke Weide nooit bestaan

Die heeft dus nooit bestaan aldus het PBL

Die  rijke weide heeftnooit bestaan aldus het PBL, het was 1 dead zone daar in het boerenland, al in 1900 was 90 procent van alle leven hier uitgeroeid

Vogelbescherming Nederland voert campagne  om de ‘Rijke Weide’ van de jaren ’60-90 van vorige eeuw terug te krijgen vol weide- en akkervogels. Maar dit weidevogelrijke agrarische gebied heeft bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) nooit bestaan.  Of het nu 1900 is, 1950, 1990, 2000, of 2010, het PBL roeit in het agrarisch gebied liefst 90 procent uit van de biodiversiteit, zo blijkt uit de data die ik via een WOB-verzoek loskreeg.

In de computer-weide van hun Mean Species Abundance-biodiversiteit was het al een eeuw geleden een dooie boel met enkel nullen en enen. Ze kunnen de MSA dus beter Mean Species Annihilator (uitroeier) noemen.

De ‘Mean Species Abundance’ (MSA) blijft consequent op een magere 0,1 steken, dus een uitroeiing van 90 procent van de ‘oorspronkelijke’  biodiversiteit overal waar de landbouw verschijnt. Waarom? Laten we het ‘expert opinion’ noemen, het is een schatting die ze in hun Globio-computermodel gebruiken zonder grond in Nederlandse veldstudies.

Slachting in de natuur door toename vogelrijk akker- en weiland, en toename door verdwijnen daarvan...Lang leve de 'wetenschap' van het PBL

Slachting in de MSA-natuur door toename vogelrijk akker- en weiland, en toename door verdwijnen daarvan…althans, bij het PBL

Volgens hun Mean Species Abundance-biodiversiteit, was het agrarisch gebied in 1900 voor de invoering van kunstmest en tijdens kievit- en grutto-piekjaar 1950 even soortenarm als in die gifgroene agro-racebanen van nu na de ruilverkavelingen van de jaren ’60-’80, waar boeren alle wildlife wegraggen om hun bankschulden voor de nieuwe megastal te kunnen voldoen. Zodat ecologen bij Altenburg en Wymenga nu grapjes maken als ‘wilt u van uw fauna-overlast af, laat uw terrein beheren door een boer’.

Terwijl ons vaderlandse natuurbeheer sinds 1946 ge-ent is op de volgens vegetatiekundige Victor Westhoff (toen wetenschappelijk adviseur Natuurmonumenten) de toen maximaal plantensoorten rijke cultuurlandjes uit….1900. Natuurbeheerders gingen vanaf toende agrarische praktijk van 1900 imiteren om die soortenrijke cultuurlandjes terug te krijgen, die we nu natuur noemen. En die het PBL ook ‘natuur’ noem.

Zodra landgebruik op papier natuur heet, stijgt de MSA daar weer spectaculair. Ook al wordt op die terreinen dus de cultuur nagebootst van 1900 waar PBL een 0,1 aan geeft zodra ze het landbouw noemen. (….)

Dit kruidenrijke weidevogelland is volgens het PBL haar Mean Species Annihilator even soortenrijk als....

Dit kruidenrijke weidevogelland is volgens het PBL haar Mean Species Annihilator even soortenrijk met even hoge aantallen weidevogels….

Want in de computer vindt zo een ware slachting onder onze biodiversiteit plaats omdat ze het areaal landbouw sinds 1900 zo sterk doen toenemen. Dat laten ze toenemen van 28 procent van het Nederlandse oppervlak naar 74 procent in 1990. En omdat het areaal met die lage MSA van 0,1 zo stormachtig groeit, wordt zo nog eens tientallen procenten van onze ‘biodiversiteit’ uitgeroeid, genivelleerd, zodat er in 2000 nog een magere 14 procent overblijft. Een complete slachting. Althans, in de computer van het PBL. Ook al waren er tot in de jaren ’80 nog 500.000 paar veldleeuweriken en zijn die anno nu in aantal gedecimeerd, het PBL kan dat niet registreren. De landbouw voor de kunstmest met al haar kleine boertjes die hun koeien bij naam noemden is even intensief bij het PBL als die van nu. (….)

...als deze gifgroene agroracebaan, allebeide krijgen ze een MSA-atoombom waarbij 10 procent van 'oorspronkelijke' biodiversiteit over blijft

…als in deze gifgroene agroracebaan, allebeide krijgen ze een MSA-neutronenbom van PBL waarbij 10 procent van ‘oorspronkelijke’ biodiversiteit over blijft

Achteruitgang na 1990 volgens CBS kan zo vooruitgang worden bij PBL
Terwijl nu sinds 1990 in het agrarisch gebied volgens CBS een vrije val is ingezet van weidevogels (behalve bij de kuifeend, die pas de laatste decennia weidevogel werd), treedt in de computer van het PBL vervolgens vanaf 1990 een herstel/afvlakking op, het magische Sharon Dijksma-effect. U raadt het al. Omdat het areaal landbouwgrond afneemt in oppervlak van 76 procent naar 66 procent. En zo is er 10 procent minder oppervlakte waar de Mean Species Annihilator op papier 90 procent biodiversiteit kan uitroeien.

Waar bij CBS de achteruitgang in 1990 begint, zet bij het PBL de vooruitgang dan in: omdat 10 procent minder landbouwareaal overblijft door oa natuurbouw

Waar bij CBS de achteruitgang in 1990 begint, zet bij het PBL de vooruitgang dan in: omdat 10 procent minder landbouwareaal overblijft door oa natuurbouw

Terwijl de meeste vogelsoorten op de Rode Lijst kwamen in 1995 en 2005 dankzij de teloorgang van het nog soortenrijke agrarische land dat tot in de jaren ’80 bestond. En waar akkervogels als de ortolaan, grauwe gors en geelgors op hun retour zijn dankzij de ruilverkavelingen van de jaren ’60-80 en de opruimdrift, de afname van voedselrijkdom. Koos Dijksterhuis schreef er met fotograaf Hans Hut voor Vogelbescherming nog een prachtig boek over.

Laat ik de Vogelatlas van 1979 eens citeren over de grauwe gors, zo’n akkervogel die als ‘ernstig bedreigd’ op de Rode Lijst kwam van 2004, vooral omdat de roggeteelt verdween:

Het zal wel altijd een vraag blijven of de grauwe gors, tot de natuurlijke broedvogels van Europa behoort, of dat hij zich pas kon vestigen toen grote delen in cultuur werden gebracht. Zeker is dat de huidige verspreiding voornamelijk is bepaald door de landbouwkundige activiteiten van de mens.

En hier zou volgens PBL dan dus een toename van soortenrijkdom plaatsvinden, omdat dit op papier natuur heet....Foto Martijn de Jonge

En hier- de Oostvaardersplassen- zou volgens PBL dan dus een toename van soortenrijkdom plaatsvinden, omdat dit op papier natuur heet….Foto Martijn de Jonge

Valse exactheid
Bedenk dat Natuurmonumenten nu de weidevogel-held uithangt, en dat Teo Wams (directeur Natuurbeheer, tevens van Koeien in de Wei-stichting) tegelijk continu het PBL papegaait dat nog maar 15 procent van de biodiversiteit over zou zijn. Bedenk ook dat Kening fan de Greide Theunis Piersma die 15 procent papegaaide, terwijl hij nu op kosten van het WNF de grutto-held uithangt. Grutto’s die volgens de methode die hij citeert- als dat in zijn straatje past- er nooit hebben gezeten.

 • Tip voor de communicatie-meisjes van het PBL: neem contact op met een bevriende journalist bij de Volkskrant of zo’n ander qua milieu en natuur volgzaam medium waar leken meer autoriteit aan toe willen kennen:en laat die een verhaal schrijven waarmee je mijn publicatie ondersneeuwt. Als ik even het communicatiehandboek er bij pak voor schadebeperking. Je trommelt wat bevriende academici met meer autoriteit op om een goed woordje te doen voor het PBL, roept wat geloofsuitspraken over ‘de ecologische crisis’  zodat mijn verhaal op autoriteitsredeneringen stukloopt.
 • Je kunt ook zeggen; nou er zijn veel manieren om biodiversiteit te meten, geen 1 methode is perfect, balblablablabla, de verwatermethode…
 • Succes daar bij de afdeling communicatie en schadebeperking, maar er wat moois van…
 • heheheheheheh, wat is dit leuk!

 

Door | 2015-08-21T14:35:15+00:00 21 augustus 2015|9 Reacties

9 Reacties

 1. dwk 21 augustus 2015 om 14:04- Antwoorden

  Een vraag tussendoor:
  Produceert het PBL ook wel studies / rapporten waar de samenleving wel iets aan heeft?

 2. Groene Rypke de Duurzaamste 21 augustus 2015 om 14:24- Antwoorden

  @dwk, ongetwijfeld wel, alhoewel de meeste nuttige data van het CBS komen. Het PBL maakt van die data vervolgens een verhaal dat beleidsmakers met getallen ondersteund willen zien

  Verder ben ik ook overtuigd dat er hele aardige mensen werken bij het PBL die het op hun manier goed met ons land voor hebben. Of hun manier de juiste is, daar kun je nu dus echter een aantal vraagtekens bij plaatsen

  Heb ik dat zo niet diplomatiek verwoord?

 3. dwk 21 augustus 2015 om 15:17- Antwoorden

  Ja, keurig.

  Maar ik ben – zoals als iedereen tegenwoordig – op zoek naar besparingen.

  Weet je nog?
  Wat gaat er fout in dit land als – in dit geval – het PBL niet zou bestaan?

  Als het CBS toch de cijfers al heeft, waarom dan zo’n bureau in stand houden om er al dan niet bittere chocola van te maken. Dan kan je ook door een onafhankelijk, liefst buitenlands bureau laten doen; in opdracht van een Kamercommissie en niet in opdracht van de Regering b.v.
  Ik roep natuurlijk veel te vaak en te gemakkelijk: ontslaan!
  Je zou het bij één symbolisch ontslag van b.v. de directeur kunnen laten en dan het instituut dood laten bloeden. Is helemaal niet erg, uiteindelijk ontdekken we vanzelf hoe noodzakelijk die afgeschafte ambtenarij was.
  Als ik zoiets opper roepen de mensen; maar zo’n eerbiedwaardig instituut als het PBL! vernietiging van kennis! en ze zijn zo goed thuis in de data!
  Misschien is dat laatste juist wel schadelijk, misschien zijn ze wel vergroeid met hun materiaal en da’s nooit goed.

 4. Werff 21 augustus 2015 om 15:48- Antwoorden

  Nog maar meer windturbines in het agrarisch landschap, zodat het verandert in een groot industrieterrein. Volgens GP goed voor het milieu en, als ik Rypke goed heb gelezen, dan betekent dit dus minder agrarisch gebied en dus een grotere biodiversiteit. Je krijgt zolangzamerhand de indruk dat ze bij het PBL denken dat de meeste Nederlanders gek zijn geworden (of bij het PBL zitten een stel imbecielen).

 5. Rob B 21 augustus 2015 om 16:41- Antwoorden

  MSA zou wat mij betreft eerder het navolgende kunnen/moeten betekenen:
  Massale Schuld Aanpraters.
  Voldoende “ellende” uitstorten over de massa en ze het idee blijven geven dat bedoelde “ellende” eigenlijk door diezelfde massa werd veroorzaakt en dat daardoor het EINDE nabij is (uiteraard door de verwerpelijke leefstijl en zucht naar luxe en gemak) zodat de massa ook massaal een zgn aflaat zoekt in de vorm van lidmaatschappen en donaties aan de bekende natuur en milieu organisaties.

 6. Turris 21 augustus 2015 om 16:50- Antwoorden

  Toch is dit, bij nader beschouwing, een wetenschappelijke biodiversieteit-computer-model-fraude van/door het PBL, die volledig te vergelijken is met met de door de computer gefabriceerde klimaat-IPCC-hockeystick faude van/door CRU-EAU kernteam. Beide een volstrekt frauduleus advies aan de politiek.

  • dwk 21 augustus 2015 om 17:51- Antwoorden

   Natuurlijk Turris,

   er zit geen haar licht tussen die twee. Dat was ook mijn eerste gedachte. Niet zo verwonderlijk als je leeft van bang maken op bestelling. Dat is namelijk de overkoepelende branche waarin dit allemaal plaatsvindt.

 7. Groene Rypke de Duurzaamste 21 augustus 2015 om 18:49- Antwoorden

  Bedenk dat de wetenschap ooit was bedoeld om mensen van irreële angsten te verlossen, ze door kennis te ‘verlichten’, nu in overheidshanden is wetenschap een manier geworden om mensen bang en dom te houden

  • Rob B 21 augustus 2015 om 20:05- Antwoorden

   Ja, in plaats van “verlichten” is het OPLICHTEN geworden.

Geef een reactie