temperature-Roy Spencer-201505Onder de titel ‘Manipulatie van wetenschap’, plaatste ik onlangs een bijdrage van de voormalig senator prof. dr. Kees de Lange, die zijn verontrusting uitsprak over het feit dat de Nederlandse Natuurkundige Vereniging zich voor het klimaatpropagandistische karretje heeft laten spannen. (Wie is toch de initiator van dit soort misleidende praktijken? En waarom faciliteert het KNMI dit soort propaganda-evenementen door beschikbaarstelling van conferentieruimte?).

Eerder had Theo Wolters dit al gedaan in zijn ‘posting’: ‘Nederlandse Natuurkundige Vereniging dreigt zich in klimaatdebat te verslikken.’

Hieronder volgt de teleurstellende correspondentie van Kees le Pair met het bestuur van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging over deze zaak.

– – –

Aan de Redactie NTvN

L.S.,
Als reactie, of zo u wilt als vervolg op het artikel ‘NNV-symposium Energie en Klimaat’ in de augustus aflevering, verzoek ik u bijgaand stukje op te nemen in het tijdschrift vóór het symposium plaatsvindt. Het bevat een figuur, die ik heb ingevoegd, maar die ik bovendien apart bij voeg [zie afbeelding hierboven].

Ik schreef over het symposium, het voornemen om de NNV een klimaat- en energiestandpunt te laten innemen en over de wijze waarop dit wordt voorbereid een uitvoerige brief aan het NNV–bestuur. Dat gebeurde in de vakantie, waarin bestuurlijke activiteit op een laag pitje staat. Ik wil echter ook de leden op de zaak attenderen en ik verwacht niet dat een eventueel antwoord van het bestuur het nodig zou maken de leden iets anders voor te houden.

Met vriendelijke groet,

Dr. C. (Kees) le Pair

 

ENERGIE EN KLIMAAT
&
De Nederlandse natuurkundigen.

Samenvatting

Energie en klimaat laten ons niet koud. Al was het alleen al om de tientallen miljarden euro’s die er voor worden uitgegeven. Die komen niet ten goede aan de zorg of aan het hoognodige onderzoek aan nieuwe energiesystemen.

De Nederlandse Vereniging voor Natuurkunde (NNV) bereidt een standpunt hierover voor. Daarover bericht het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (NTvN). Het bericht verraadt een vooringenomen zienswijze, waartegen ik mij verzet. De 10 stellingen die de initiatiefnemers publiceerden zijn eenzijdig. Bovendien ontbreken alle natuurkundige argumenten. Een poging dat recht te zetten en zo die stellingen te ontkrachten is door de redactie geweigerd met als argument de voorbereiding neutraal te houden.

Inleiding

Klimaatverandering is een veel besproken onderwerp. De discussie betreft meestal de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer en de beïnvloeding door menselijk handelen. Daarover is onrust. De veronderstelling is dat wij bezig zijn onze leefomgeving te beschadigen. Wij laten de aarde opwarmen. Dat is slecht en bovendien stijgt daardoor de zeespiegel. Zodoende zal ons land en vele andere plekken op aarde onbewoonbaar worden.

Regeringen nemen maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan en zinnen op middelen om dat nog harder aan te pakken dan nu al het geval is. Die maatregelen kosten onvoorstelbaar veel geld, geld dat dus niet aan andere wenselijke doelen kan worden besteed.

Het is begrijpelijk dat natuurkundigen zich verdiepen in de vraag of de veronderstellingen, waarom dit alles draait, waar zijn? Zo niet dan maakt de wereld zich op voor het begaan van de grootste blunder in de geschiedenis.

Nu heeft de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) het voornemen over deze pregnante vraag en de maatregelen met een standpunt te komen. Dat is aangekondigd in het verenigingsblad, het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (NTvN) van augustus 2015. De NNV zal hierover ter voorbereiding een symposium houden en de initiatiefnemers hebben daarvoor een tiental stellingen opgesteld. Dit alles is hier te lezen.

Reactie

Ik stuurde daarop de volgende reactie aan het blad met het verzoek aan de redactie dat op te nemen in een aflevering die voor het symposium verschijnt.

“In het augustus nummer staat een aankondiging van een symposium vergezeld van tien stellingen, ter voorbereiding van een NNV-standpunt. Natuurkundigen nemen een grote verantwoordelijkheid op zich, wanneer zij – schermend met hun vakkennis – uitspraken doen die publiek en regering aansporen vele tientallen miljarden uit te geven aan maatregelen waarvan noodzaak en effectiviteit niet vanzelfsprekend zijn. Wij moeten dan wel erg zeker zijn van onze zaak. Zo niet, dan helpen wij geld weggooien dat beter besteed had kunnen worden. Over klimaat en klimaatverandering is die zekerheid er niet. Evenmin over de wijze waarop de toekomstige energievoorziening het best kan worden georganiseerd. De stellingen stoelen op te veel zekerheid.

Fysici die zich niet door opgeklopt alarmisme in publieksmedia ongerust hebben laten maken, over CO2, opwarming en energieschaarste, hebben wellicht geen belangstelling voor het symposium. Die laten de voorbereiding van een standpunt van de NNV over aan anderen, waaronder nogal wat activisten zonder kennis van zaken. Zo dreigt de natuurkundige gemeenschap zich te blameren.

Leden die zich niet geroepen voelen zich in de zaak te verdiepen, raad ik aan tenminste de indringende oproep van Steven Koonin, o.a. Caltech physics professor en ‘science advisor’ van president Obama in de Wallstreet Journal van 19 september 2014 te lezen.

De NNV zou er goed aan doen zich van stellingname te onthouden en die onthouding publiek te maken! Indien zij toch met een inhoudelijk stuk naar buiten wil treden, is de aangekondigde voorbereiding onvoldoende. Zie bijvoorbeeld de manier waarop de Amerikaanse zustervereniging, APS, dat doet.

De onrust over klimaatverandering wordt gevoed door modelstudies. Roy Spencer bracht de modeluitkomsten van het temperatuurverloop, die het IPCC (klimaat panel van de Verenigde Naties) gebruikt, bijeen in een plaatje, samen met de meetresultaten, hier voor de ‘Mid-Tropospheric Temperature’ in de tropen mei 2015 (zie afbeelding boven:  Roy Spencer e.a.: Congressional Testimony May 2015).

Richard Feynman hield zijn studenten voor: Indien de theorie andere uitkomsten geeft dan de metingen is de theorie fout.

Ook over energie bevatten de geponeerde stellingen betwistbare uitspraken. Wind en zon kunnen onze energiebehoefte niet dekken. Zelfs indien men de veronderstellingen van onze regering bijvoorbeeld t.a.v. de windmolenbijdrage na voltooiing van het ‘Energieakkoord’ zou geloven, zouden de molens in 3% van onze eigen energiebehoefte voorzien. En slechts in 1% van wat wij verwerken – en dus aan verdienen – en verbruiken samen. In werkelijkheid is de brandstofbesparing nog driemaal zo klein. Voor elektriciteit uit zonne-energie is het nog erger. Zie bv.:

•http://www.clepair.net/windbesparing.html
•http://www.clepair.net/europhysics201203.html
•http://www.clepair.net/zonnepanelen.html

Voor wie zich gerust laat stellen door de notie dat een meerderheid van klimatologen de opvatting over mens geïnduceerde opwarming steunt, raad ik aan te lezen:

•http://joannenova.com.au/2015/07/less-than-half-of-climate-scientists-agree-with-the-ipcc-95-certainty/

Mijn persoonlijke opvatting is dat de stand van de klimaatwetenschap geen waarschuwing van de natuurkundigen rechtvaardigt, evenmin als een pleidooi voor het grootschalig uitrollen van wind-, zon- en biomassa- (zie de KNAW-waarschuwing) systemen ter leniging van de energiebehoefte. Wij moeten ons niet door alarmisme laten meeslepen.

Kees le Pair.

– – –

Beste heer Le Pair,

We hebben uw reactie in de redactie besproken. We hebben echter besloten om voor het NNV-symposium geen reacties of artikelen hierover te plaatsen in het tijdschrift zodat de discussie zo neutraal mogelijk kan plaatsvinden. Ik hoop dat u dit begrijpt.

Met vriendelijke groet,
Marieke de Boer

– – –

Redactie NTvN,

Nee, dat begrijp ik niet. Het symposium met de gepubliceerde stellingen is absoluut niet neutraal. Het is beschamend eenzijdig. De natuurkundige fundering van de stellingen ontbreekt. Ik protesteer daarom tegen het besluit van de redactie in het bijzonder omdat ik daarin voor ieder toegankelijke referenties geef, die de door u gepubliceerde stellingen met harde argumenten ontzenuwen. De verwijzingen naar het IPCC kan alleen slaan op de ‘executive summary’, die op vele punten voorbij gaat aan de onderliggende publicaties in het eigenlijke rapport. Daarover staat niets in het bestreden artikel.

Ik ben bang dat de voorbereiding van een standpuntbepaling door de vereniging ons brengt in het kamp van de regering en in het bijzonder dat van Minister Kamp. Die lanceerde nota bene dat metingen aan een bestaand systeem ongeschikt zijn om een modelberekening te falsifiëren. Naar wij nu weten, zal hij om op de ingeslagen weg voort te gaan binnenkort zelfs moeten volhouden dat de opbrengst van de windmolens in Ierland zoals die in de praktijk is gebleken, minder gewicht heeft dan de opbrengst die hij van onze molens verwacht. Beide standpunten zijn in strijd met de wetenschappelijke principes, die wij sinds de 16e eeuw huldigen.

Het klimaat verandert voortdurend als gevolg van een grote reeks invloeden. CO2 is er daarvan slechts een. Die domineert in de huidige klimaatmodellen. De door mij meegezonden meetresultaten falsifiëren die modellen. Die doorslaggevende argumenten worden nu door u onderdrukt. Het enige dat via het NTvN de leden wordt voorgehouden zijn de stellingen van een groep alarmisten. Dat is niet neutraal. Het is partijdig.

Ik sluit mijn artikel nogmaals bij t.b.v. hen die ik van dit schrijven in kennis stel en die het nog niet allen hebben gezien.

Dr. C. (Kees) le Pair

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.