Voor boeren wordt de landbouw steeds extensiever, straks heb je gewoon een grasrobot. De landbouw NU is in geen enkel opzicht met 1900 te vergelijken

Voor boeren wordt de landbouw steeds extensiever, straks heb je gewoon een grasrobot en kan de boer gaan Facebooken, het digitaal equivalent van uit je neus peuteren. De landbouw NU is in geen enkel opzicht met 1900 te vergelijken qua natuurwaarden

Het PBL laat de oppervlakte landbouwgrond afgelopen eeuw met bijna 50 procent groeien, terwijl dat in werkelijkheid maar 2 procent was. Dat blijkt uit een vergelijking van de data uit ons WOB-verzoek bij het PBL met historische cijfers van ondermeer CBS en oude landbouwverslagen. Door die geschiedsvervalsing kan het PBL een extra ecologische ramp fabriceren.

Ik berichtte al hoe het Planbureau met haar door ons tot Mean Species Annihilator omgedoopte Mean Species Abundance een neutronenbom laat vallen op agrarisch gebied. Liefst 90 procent van de MSA-biodiversiteit wordt weggevaagd. Ze laten de oppervlakte landbouwgrond toenemen van 28 procent in 1900 naar 76 procent nu, zodat op bijna 50 procent meer Nederland een ecologische ramp plaatsvindt. En zo houden we slechts 14 procent over van een ‘oorspronkelijke’ biodiversiteit.

In de computer van het PBL.

Groene Geschiedsvervalsing door PBL

Groene Geschiedsvervalsing door PBL

In 1833 al 63 procent Nederland landbouw
Wanneer je die door het PBL verzonnen ontwikkeling vergelijkt met historische gegevens zien we dat in 1913 al 1,895 miljoen (71 procent) landbouwgrond was van de 3,059 miljoen hectare door mensen gebruikt land. Dat is het getal dat het ‘Verslag van den Landbouw in Nederland’ van 1913 opgeeft.  Het CBS geeft voor 1985 een percentage van 73 procent, ten opzichte van 1913 hebben we dan nog ongeveer 200.000 hectare landbouwgrond gekregen. Met dank aan de IJsselmeerpolders groeide het landoppervlak van 3,095 naar 3,272 miljoen hectare zodat het relatieve aandeel landbouwgrond dus nauwelijks groeide.

Was ons land in de 19de eeuw dan 1 groot natuurgebied? Nee, in 1833 had de landbouw ook al 63 procent van het landoppervlak onder gebruik. De historici JL van Zanden en Verstegen haalden die cijfers boven water. Jan de Rijk, waarvan wij al het proefschrift citeerden is een pupil van hen. Wat wel halveerde is het aandeel ‘woeste gronden’ van hoogveen en heide. Inclusief bos lag bijna 1 miljoen hectare grond ijdel te zijn, overbegraasd door schapen en afgeplagd door keuterboeren, in 1913 was dat nog de helft, mede door de bebossing van heideterrein.

 

Typisch Holland: keiharde overgang natuurgebied en landbouw, het Bargerveen als eiland in landbouw-enclave

Typisch Holland: keiharde overgang natuurgebied en landbouw, het Bargerveen als eiland in landbouw-enclave

Drie maal zoveel bos
Zoals ik in mijn post over het Bargerveen toonde, het laatste actieve hoogveen, werd hier tot 1962 hoogveen afgegraven. In Duitsland ging dat tot afgelopen decennium nog door.  De heide werd verder bebost, zodat we in 2001 al 3 maal zoveel bos hadden dan in 1831. In 1985 werd een kleine half miljoen hectare nog als ‘natuurlijk terrein’ gekenschetst. Dat is een halvering ten opzichte van 1833. Maar hoe afwisselend waren die eindeloze overbegraasde en voedselarme heidevlaktes van toen? Hoe productiever de grond (tot een zekere limiet), hoe meer plantengroei in biomassa en hoe meer soorten hoger in de voedselketen daarvan kunnen profiteren.

Bos kan soortenrijker zijn dan de heidevlaktes, waar Koning Willem 2 met zijn valken op reigers jaagde vanuit jachtslot Het Loo tot 1859.

Het lijkt er dus ook op, dat het PBL ons in 1990 zo’n hoog percentage landbouwgrond geeft, door het landoppervlak van 1900 als deler te gebruiken in plaats van dat van ….1990. Zo laten zij dus een extra grote ecologische ramp ontstaan: door het landbouwareaal explosief te doen toenemen.

De RIjke Weide heeft bij PBL nooit bestaan

De RIjke Weide heeft bij PBL nooit bestaan

Terwijl in 1900 dus al ongeveer 70 procent van het oppervlak door landbouw werd gebruikt. Alleen was dat kleinschaliger en vaak soortenrijker. Met name vanaf 1990 neemt de vogelrijkdom in agrarisch gebied dramatisch af. Dat is ook niet verwonderlijk, als je moderne melkquotumloze melk-industriele productiewerkers over het land ziet raggen gevoed met al hun Europese subsidies. Daar blijft ook geen jonge haas over. De patrijs verdween al in mijn jeugd uit het akkerland, waar je toen in de Hoarnestreek nog kluchten had.

 

Waar bij CBS de achteruitgang in 1990 begint, zet bij het PBL de vooruitgang dan in: omdat 10 procent minder landbouwareaal overblijft door oa natuurbouw

Waar bij CBS de achteruitgang in 1990 begint, zet bij het PBL de vooruitgang dan in: omdat 10 procent minder landbouwareaal overblijft door oa natuurbouw

Na 1990: Op zij op zij op zij, maak plaats maak plaats, we hebben ongelofelijke haast
Maar afname van die rijkdom zit hem niet in oppervlakte toe- of afname, maar in hyperintensivering. Die hyperintensivering is nodig om kosten te drukken, zodat ze op de wereldmarkt concurrerend kunnen blijven. Kosten zijn in Nederland hoger, dankzij milieuregulering en hoge grondprijzen. En zoals ik al blogde, het boerenland is ‘schoner’ geworden, voldoet ondertussen aan meer milieunormen, maar de natuurwaarden delven tegelijk het onderspit. Er is geen eenduidige relatie tussen milieuygiene en natuurwaarden.

Tegelijk zeer succesvol milieubeleid...

Tegelijk zeer succesvol milieubeleid…

Het PBL moet echter van haar broodheren bij de ministeries van I en M en EZ hooghouden dat dit miljarden euro’s kostende milieubeleid- dat vooral voor natuurwaarden werd ingezet- een positief natuureffect heeft. Een eerlijker onderzoek zou kunnen onthullen, dat het anti-mestbeleid en boertje pesten door overheid en milieuclubs vanaf de jaren ’80 vele boeren tot hyperintensivering heeft gedwongen, waar ze het anders rustiger aan hadden kunnen doen. Al is dat ook geOH achteraf natuurlijk.

Feit is dat je nu die gifgroene levenloze kunstgrasvelden ziet die ‘weiland’ gingen heten, die agrorace-banen voor kuilgras, als landbouwkundig equivalent van de tegeltuin. Waar in mijn jeugd,- dus 1 generatie van 25 jaar terug- nog leeuweriken zongen, waar je jonge haasjes vond.

Tel daarbij de opmars van windturbines die op aanbeveling van het PBL overal in Natura 2000 moeten verschijnen, en het is zeer dubieus dat het PBL nu een herstel in natuurrijkdom claimt, terwijl het boerenland nu wordt uitgekleed. En het CBS-bericht de opmaat gaat vormen voor het legaal uitroeien van roofvogels en roofdieren zodat die boertjes hun weidevogelsubsidies mogen beuren.

De provincie Friesland legt met honderden miljoenen euro’s subsidie een zinloze 4-baansweg dwars door Nationaal Landschap,  en ook natuurgebied niet meer veilig is in handen van overheid en milieuclubs.

Conclusie
Het was eerder zo slecht niet met onze natuur, en het is nu niet beslist zo goed. Maar goed, omdat mensen van nature leugenachtige en opportunistische wezens zijn en dat voor zichzelf willen verbloemen, is er een gouden toekomst weggelegd voor de geschiedsvervalsers van het PBL.

Wat een eerloze bedoeling.