Klimaatvonnis Urgenda aangevochten. En dat is maar goed ook!

Marjan Minnesma.

Urgenda heeft de staat voor de rechter gedaagd en de rechtbank in Den Haag heeft op 26 juni beslist dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. De eis is dat dat de CO2–uitstoot van Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990.  In het vonnis wordt aangegeven dat partijen het erover eens zijn dat de ernst en omvang van het  klimaatprobleem het noodzakelijk maken om extra maatregelen te nemen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Op basis van het huidige beleid gaat de overheid er van uit dat Nederland in 2020 een vermindering van ten hoogste 17% zal bereiken ten opzichte van 1990. Urgenda is van mening dat dit meer moet zijn  en de staat bescherming moet bieden tegen wat zij noemen het dreigende gevaar van klimaatverandering. Ook wordt door Urgenda aangegeven dat de staat een zorgplicht heeft t.a.v. de bescherming en verbetering van het leefmilieu
Duidelijk is dat de rechter bij het onderbouwen van het vonnis uitgaat van informatie die door beide partijen in deze zaak is ingebracht. De belangrijkste punten zijn:

 • Beide partijen twijfelen er niet aan dat “de opwarming” (klimaatverandering) een gevolg is van meer CO2–uitstoot.
 • Beide partijen zijn van mening dat deze opwarming door menselijk handelen is toegenomen en de aarde daardoor gevaarlijk zal opwarmen.
 • Beide partijen gaan er van uit dat je met technische oplossingen en dan met name door inzet van energieopwekking met behulp van wind, zon en biomassa de CO2–uitstoot kan terugbrengen en we daarmee onze energievraag in de toekomst kunnen invullen.

De rechter neemt als uitgangspunt deze informatie die door de partijen niet wordt aangevochten zodat de vraagstelling wat de uitspraak betreft niet veel verder gaat als: doet de overheid genoeg om opwarming door toedoen van de mens tegen te gaan.

De regering heeft een energieakkoord gesloten en gaan er van uit dat dit voldoende is om beleidsmatig gestelde doelen te halen (17% reductie t.o.v. 1990). Daarbij valt het op dat er alleen naar terugdringing van CO2 gekeken wordt en er daarbij wordt uitgegaan van de informatie, zoals die door het IPCC werd verstrekt.

Over de invloed van CO2 zijn de meningen wetenschappelijk gezien nogal verdeeld en geen weldenkend mens  twijfelt aan het feit dat CO2 een broeikasgas is, maar in de praktijk komen er nog veel meer broeikasgassen in de atmosfeer voor. Totaal geven die broeikasgassen op dit moment een opwarming van gemiddeld 33 graden Celsius en dat is maar goed ook, want anders was de wereld een ijsklomp.

Over de rol van het IPCC en de gebruikte klimaatmodellen heb ik al eerder geschreven.

Daaruit blijkt dat de klimaatgevoeligheid waar het IPCC vanuit gaat nog steeds erg discutabel is. Uit aanvullend onderzoek is bovendien gebleken dat die minder is dan als waar het IPCC op basis van schattingen in hun modelberekeningen vanuit gaat.

De voorspelde rampen blijken tot nu toe dan ook maar alleen zichtbaar in de uitkomsten van de oververhitte computers van de klimaatwetenschappers.

Ook rijst de vraag of de gekozen middelen om te komen tot CO2– reductie (wind, zon en biomassa) bruikbaar zijn om onze energievoorziening mee aan de gang te houden en een forse reductie van de CO2–uitstoot te realiseren.

Uit het rapport van de Rekenkamer blijkt nu al dat de verwachte reductie van 17% in de praktijk niet gehaald gaat worden, omdat de productie van hernieuwbare energie achter blijft bij de prognoses die door de branche zijn gegeven. De rekenkamer geeft daarover het volgende aan:

… dat het niet realistisch is om te verwachten dat Nederland met de huidige inzet de afgesproken doelen realiseert van 14 % duurzame energie in het jaar 2020 en 16 % in 2023. Sleutelen aan het belangrijkste instrument, de subsidieregeling SDE+, zou onvoldoende soelaas bieden, omdat deze regeling op hoofdlijnen goed in elkaar steekt. Om alsnog de met andere EU-lidstaten en via het nationale Energieakkoord afgesproken doelen tijdig te bereiken zijn op korte termijn besluiten van de minister van Economische Zaken (EZ) nodig.

Dat schrijft de Algemene Rekenkamer op 16 april 2015 in het onderzoeksrapport Stimulering duurzame energieproductie (SDE+) – haalbaarheid en betaalbaarheid van beleidsdoelen. Uit het onderzoek blijkt dat het effectief kan zijn om in de komende twee jaar maximaal € 12,8 miljard extra te  reserveren voor nieuwe windmolenparken op zee bovenop de € 58,9 miljard die toch al opzij gezet moet worden (van 2011 tot 2023). Zo’n ophoging betekent voor een gemiddeld Nederlands huishouden per jaar € 65 tot € 100 extra opslag op de energierekening. Totaal komt deze rekening dan in de buurt van € 1000 netto besteedbaar inkomen dat wordt weggetrokken bij de stroomgebruikers. Dat betekent een uitgave van € 72 miljard voor een zeer beperkt aandeel (16% geeft de Rekenkamer aan) hernieuwbare energie. De vraag is echter of dat dan genoeg is om lange–termijn doelen te halen.

De technische levensduur van windmolens zit tussen de 15 en 20 jaar en dan moeten ze, net als auto’s, koelkasten en cv ketels, ook weer vervangen worden.

€ 72 miljard voor 16 tot 17% zogenaamde hernieuwbare energie, terwijl in de praktijk de molens erg duur zijn en windmolens door het jaar heen gemiddeld niet meer dan 30% van het opgestelde vermogen leveren. Voor vernieuwing van deze windmolens zijn dan weer vele miljarden nodig. Dat is niet echt hernieuwbaar, wind is gratis maar windenergie is op deze manier haast onbetaalbaar.

Ook zijn in de berekeningen van de Rekenkamer nog niet meegenomen dat we zeer kostbare ‘stopcontacten’ op zee moeten bouwen en we het vraaggestuurde stroomnetwerk sterk moeten uitbreiden om die windpieken snel over het netwerk te kunnen verdelen. Deze kosten komen uiteraard ook voor de rekening van de gebruiker onder de post ‘netwerkkosten’. Ga je voor de productie van stroom het aandeel van windenergie opvoeren dan is het nog niet duidelijk hoe we deze pieken en dalen als gevolg van de  weersafhankelijke levering kunnen inpassen op ons vraaggestuurde netwerk. Ook is niet duidelijk waar we de energie vandaan moeten halen als het niet waait en er weinig zon is. Denk maar eens aan een mistige dagen in de winter, bij weinig wind in de nacht etc.

Urgenda geeft aan dat als we willen, we ook de reductie kunnen halen. Als je hun plannen leest, gaan ze als eerste uit van 50% energiebesparing en wat we dan nog nodig hebben, willen ze opwekken met wind, zon en biomassa. Daarbij geven ze aan dat we het netwerk kunnen stabiliseren met biomassa. Dat we dan meer dan 2,5 x de oppervlakte van Nederland nodig hebben alleen om de biomassa te produceren, wordt even niet in beeld gebracht. En als laatste wil Urgenda het transport elektrificeren iedereen aan de elektrische auto en vanaf 2030 gaan ze er van uit dat we de biomassa kunnen afbouwen.
Dat klinkt erg goed maar daarbij vergeten zij kennelijk dat elektriciteit geen energiedrager is. Je moet het wel opwekken en waarmee zij dat willen doen wordt niet aangegeven.

Het effect zal ook nog niet eens meetbaar zijn. Het is zuiver getuigenispolitiek. Als de invloed van CO2 zo groot is als door het IPCC wordt aangegeven, zal de reductie, zoals die door de overheid en Urgenda als oplossing wordt aangedragen, in de praktijk niet meer bedragen dan ongeveer 0,006 graad C. In de werkelijke wereld is dat absoluut niet meetbaar.

De regering gaat uit van een inzet van meer dan 70 miljard om daarmee 17% hernieuwbare energie te produceren. Dan is het geld opgebruikt en moeten de windmolens vervangen worden. Wind is gratis maar windenergie in de vorm van elektriciteit is peperduur en zonder vervanging van molens houdt het gewoon op.

Samengevat
De rechter gaat uit van door de partijen verstrekte informatie over de gevaarlijke opwarming die echter al 18 jaar geleden is gestopt. De temperatuur stijgt niet meer door, vandaar dat in de media niet meer gesproken wordt over temperatuurtoename, maar dat de warmste jaren en maanden van stal gehaald worden. Ook blijkt uit onderzoek  de klimaatgevoeligheid voor CO2 veel minder is dan waar het IPCC, op basis van schattingen, vanuit is gegaan.

De rechter neemt kennelijk aan dat we aan de knoppen van het klimaat kunnen draaien door CO2–reductie en dat een reductie van 17% niet echt een inspanning is. Dat kan makkelijk meer zijn geeft Urgenda aan. Maar dat is dan een sprookje, zoals dat van de nieuwe kleren van de keizer.

Wind en zon zijn weersafhankelijke energiebronnen en daarmee het grootste deel van onze energievoorziening op te baseren, zal niet gaan werken. Dan zitten we regelmatig zonder stroom. Om het net dan te balanceren wil Urgenda wind- en zonnestroom aanvullen met biomassa. Maar ook biomassa is niet voldoende beschikbaar. Bovendien kun je die beter gebruiken voor andere doelen dan verbranding.

De KNAW heeft daar een leerzaam visiedocument over uitgebracht. Dit document is te lezen als een samenvatting van de inzichten van de meest gerenommeerde onafhankelijke experts in binnen- en buitenland. In het document wordt een aantal betwistbare veronderstellingen, die aan de basis liggen van het beleid van zowel de Nederlandse regering als de Europese Commissie, onder de loep genomen. Zo is het twijfelachtig of het klimaat gebaat is bij biobrandstof of bij het meestoken van hout in kolencentrales. Die twijfel stelt het subsidiëren van deze vermeende alternatieven voor fossiele brandstoffen in een ander licht. De KNAW concludeert dat biomassa – waartoe ook frituurvet en landbouwafval worden gerekend – niet moet worden beschouwd als brandstof maar als grondstof.

De conclusie: het verbranden van hout in elektriciteitscentrales en van bio- ethanol en biodiesel in auto’s lijkt niet of nauwelijks bij te dragen aan besparing van CO2-uitstoot. Daarom zijn ze niet geschikt als middel voor de transitie naar een duurzame energievoorziening.

En dan nog het kostenplaatje, de Rekenkamer geeft aan dat we voor 17% ‘hernieuwbare energie’ geleverd in een periode van 15 tot 20 jaar een inzet van ongeveer € 72 miljard nodig hebben. Geld wat via de energierekening bij de burger wordt opgehaald.

En de rechter is van mening dat 25% een realistische doelstelling is. Dat hij daarbij dan een niet onderbouwde beleidsmatige afweging maakt en op de stoel van de regering gaat zitten, maakt kennelijk niet uit. En ook het feit dat je dan al snel spreekt over een totaal bedrag van naar schatting meer dan € 100 miljard is kennelijk evenmin een probleem.

Zowel de regering als Urgenda gaan uit van niet echt werkbare middelen om de CO2–reductie te realiseren. Maar als we het willen moet het kúnnen is dan de redenering.

Hoe kan met zoveel cognitieve dissonantie een rechter uitspraak doen?

 

Door | 2017-10-09T10:59:23+00:00 4 september 2015|21 Reacties

21 Reacties

 1. Honest Broker 4 september 2015 om 08:19- Antwoorden

  Dit stuk van Richard Tol (6 maart 2015) over de kosten-baten van een warmer klimaat – voor zover die echt goed ingeschat kunnen worden – is goed om in het achterhoofd te houden:

  http://www.huffingtonpost.co.uk/dr-richard-tol/post_9146_b_6816124.html

  “Climate change has many impacts, some small, some large, some positive, some negative. … … . For moderate climate change, these positive impacts appear to outweigh the negative ones. For more profound warming, the negative impacts dominate. … … … … Since 2009, however, more estimates of the economic impact of climate change have been published. … … The new trend shows positive impacts for warming up to about two degrees global warming, just like the old trend did. The new trend, however, shows markedly less negative impacts for more profound warming than did the old trend. In other words, in the last five years, we have become less pessimistic about the impacts of climate change.”

  Zou iemand in Den Haag dit weten? En als ze dat al weten, zouden ze het publiek toe durven geven?

 2. Janos73 4 september 2015 om 08:31- Antwoorden

  ” Over de invloed van CO2 zijn de meningen wetenschappelijk gezien nogal verdeeld”

  Inderdaad de meningen zijn verdeeld of het 2C is met een verdubbeling of 3-4 C per verdubbeling.

  Dat is ongeveer de complete breedte van de wetenschappelijke verdeeldheid.

  Dat het tot 2C economisch nog niet een groot (wereldwijd) probleem is daar wil ook ook nog wel aan mee, echter nu gok je op 2 dingen

  1. klimaat gevoeligheid is laag
  2. Economische gevolgen zijn klein

  En als de gevolgen gemixt zijn wie betaald dan voor de negatieve gevolgen? Wie sturen we de rekening als we de dijken moeten verhogen? Wie sturen we de rekening voor de gevolgen van droogte in Californie? Wie sturen we de rekening voor mensen voor wie het klimaat onleefbaar wordt?

  Of hebben die mensen gewoon pech en mogen ze kreperen?

  En wat als beide niet waar zijn?

  • JNWLWK 4 september 2015 om 09:04- Antwoorden

   Echt jongen jij moet de politiek ingaan daar hebben ze ernstige behoefte aan mensen die zo kunnen redeneren. De Jan Mulder van Climategate.

   O.T. Hugo bedankt voor het simplficeren van wat Urgenda wil, eist, verordonneert. Bevat een aantal dingen die totaal niet stroken met een rechtsstaat zoals het afdwingen van 50%!!! energiebesparing en het verplicht stellen van electrische auto’s, op te laden met wind- en zone-energie. Benieuwd wat de actieradius dan wordt. De actie bereidheid is er in ieder geval, ook en vooral bij de rechter. Zal in hoger beroep niet anders zijn. Dit land bevat namelijk miljoenen activisten, journalisten met hun emo-tv momenteel, het vonnis van de rechter inzake NAM is ook activistisch te noemen, wie zegt namelijk dat als er geen aardbevingen waren mensen wel in de rij staan om een boerderij in Groningen te kopen? En nu moet NAM iets ongrijpbaars als waardevermindering gaan vergoeden vooraf. Raar vonnis net als dit. De rechter staat midden in de samenleving vooraan op de barricaden.

   • Hugo Matthijssen 4 september 2015 om 09:13- Antwoorden

    Ik heb ooit getracht om politiek actief te worden maar het probleem daar is dat er te veel lieden rondlopen met een academische titel en een alfa achtergrond.
    Vervolgens weten ze vaak niet echt waar het over gaat en luisteren niet. Ga je er wat harder tegenaan dan gaan ze roepen dat ik nooit een universiteit van binnen heb gezien.
    Dat is voor mij op mijn 67e geen groeizame omgeving om in hun taal te blijven.

  • Moose 4 september 2015 om 09:30- Antwoorden

   1. Ja. Het warmt al bijna 2 decennia niet meer op ondanks meer CO2
   2. Alleen maar voordelen bij een warmer klimaat. Al eens het verschil gezien tussen de biodiversiteit tussen de evenaar en de Noordpool?

   Kijk eens naar het verleden. Soms, nee, regelmatig is het een zeer koud klimaat. En in de warmere perioden gedijen de natuur en zijn bewoners beter.

   http://www.groenerekenkamer.nl/4144/lessen-uit-het-verleden/

   en:
   http://wattsupwiththat.com/2015/06/01/ice-core-data-shows-the-much-feared-2c-climate-tipping-point-has-already-occurred/

   En de dijken verhogen? Waarom?
   http://climategate.nl/2015/09/02/volgens-noaa-stijgt-zeespiegel-met-17-18-millimeter-per-jaar/
   Da’s dus 1,7 tot 1,8 mm per jaar (komma’s doen het niet in een link).

 3. Ivo 4 september 2015 om 09:02- Antwoorden

  @Hans,
  De SDE-subsidie wordt gegeven per geleverde energie. Het vervangen van windturbines na een gegeven tijd is dan niet relevant, zolang de subsidie en de opbrengst per energie-eenheid voldoende is om rente, aflossing en onderhoud te dekken. De subsidie is zo’n 3,5 – 4 miljard per jaar en dat zal zo blijven, misschien iets afnemen als gevolg van technologische vernieuwing.

  Het zou wel interessant zijn om de totale kosten voor de aansluiting van windturbines op het net in beeld te krijgen. Is daar meer informatie over? Rypke en Marcel hebben inmiddels ervaring met de WOB 😉

 4. Erik 4 september 2015 om 09:20- Antwoorden

  Prima dat de staat wordt gedwongen iets te doen. Echter dat “ieder weldenkend mens eens is dat CO2 een broeikasgas is” ligt iets genuanceerder.
  Ik ben kennelijk geen weldenkend mens want ik geloof er niet in. CO2 is een noodzakelijk gas waar met name planten heel goed op gedijen. Bovendien heb ik van een chemicus geleerd dat CO2 een ENERT gas is, ofwel een gas wat door zijn soortelijk gewicht laag bij de grond blijft, maar zeker niet hoog in de atmosfeer komt.
  Als laatste: heeft ooit iemand gerealiseerd hoeveel % CO2 er in de lucht zit? als ik het mensen vraag: NIEMAND die het weet. Dat % is tussen de 0,25 en 0,3 %
  Daar ga je dan met een verlaging van 25% in 2030..
  For your information:
  CO2 is in de jaren ’70 door Margareth Thatcher misbruikt om haar kerncentrale programma erdoorheen te drukken en met succes. De afhankelijkheid van de Arabische olie werd te groot. Nu wordt CO2 misbruikt om alleen maar belastingen te heffen op iets wat niet bestaat. Ook met heel groot succes. . . .
  Laten we ons concentreren op fijnstof en alle andere ellende die uit een brandstofmotor komt. Door op LPG of aardgas te rijden,maar zeker op elektra en de 15 andere 100% schone methoden, kunnen we het milieu probleem verhelpen. Maar daar steekt de olie industrie die de politiek in de zak heeft altijd een dikke stok voor !

  • Ivo 4 september 2015 om 10:08- Antwoorden

   Zie ook Hugo, 400 ppm is 0,04%

   Naar mijn herinnering heeft Thacher het argument gebruikt om de macht van de vakbonden uit de kolenindustrie te breken.

   Fijnstof wordt in het transport hoofdzakelijk uitgestoten door banden en remmen. Het gedeelte uit de uitlaat is daarbij vergeleken klein. Doordat elektrische auto’s zwaarder zijn, is de fijnstof van banden en remmen hoger en daarmee de fijnstofuitstoot van de hele auto.

  • Erik 4 september 2015 om 12:24- Antwoorden

   Hoi andere Erik

   Ik ben het met je eens dat CO2, met 0,04% in de atmosfeer, geen gevaar vormt. De temperatuur op aarde is opvallend stabiel, 0,8 graad stijging in 160 jaar sinds 1850, is bijna niets. Je kunt dat volledig wijten aan natuurlijke opwarming na het laagte record van de temperatuur in de kleine ijstijd, zo rond 1700. De koudste periode in de afgelopen 2000 jaar.
   Deze geringe toename van de concentratie CO2 is weldadig voor de plantengroei, oogstopbrengsten nemen toe en woestijnen worden kleiner. De geringe T verhoging maakt ook mensen gezonder, en ze leven ook langer.

 5. Hugo Matthijssen 4 september 2015 om 09:35- Antwoorden

  Erik
  je tekst:
  “Als laatste: heeft ooit iemand gerealiseerd hoeveel % CO2 er in de lucht zit? als ik het mensen vraag: NIEMAND die het weet. Dat % is tussen de 0,25 en 0,3 %”
  Dat is onjuist op dit moment zit er 400ppm Co2 in de lucht dat zijn 400 delen co2 op 1.000.000 delen lucht.

  Janos
  Wel eens bedacht wat de schade kan zijn van plotselinge afkoeling.
  Er zijn resultaten van modelberekeningen waaruit blijkt dat niet alleen opwarming maar ijstijden ook een uitkomst is die voorkomt maar dan snel weer vergeten worden.
  http://klimaatgek.nl/wordpress/2013/11/19/klimaatmodel-knmi-maakt-nieuwe-kleine-ijstijd/

  Ook het KNMI heeft er aandacht aan geschonken maar de tekst is snel verwijderd.
  Dit was de link:
  KNMI Modellen tonen abrupte klimaatovergangen
  http://www.knmi.nl/cms/content/…/modellen_tonen_abrupte_klimaatovergang...
  20 nov. 2013 – 20 november 2013 – Met het klimaatmodel EC-Earth zijn nu ook abrupte … overgang zien naar een klimaat vergelijkbaar met de Kleine IJstijd.
  En zo houden we de klimaatwetenschap in de alarm stand.

 6. walth 4 september 2015 om 10:36- Antwoorden

  Heeft iemand wel eens stil gestaan bij de factor wind? In brabant en zeeland is de luchtvervuilings facor bijgesteld omdat minder schone lucht uit belgie naar nederland stroomt. Onze schoongemaakte lucht verdwijnt door de veel heersende zuidewind naar de noordzee. Er worden al veel inspanningen om de luchtkwaliteit te verbeteren en dit gaat nu eenmaal langzaam.

 7. Herman Vruggink 4 september 2015 om 11:02- Antwoorden

  Er zijn twee soorten doelstellingen:
  1. duurzame energie
  2. CO2 reductie.

  Voor 2020 is de doelstelling 14% voor duurzame energie. Voor CO2 reductie heeft Nederland zich gecommitteerd aan 20% voor 2020. De 17% CO2 reductie is een berekening waar wij waarschijnlijk op uit gaan komen in 2020.

  Het klimaatvonnis gaat over CO2 reductie, niet over duurzame energie. Bij wijze van spreke zou alles uit besparing gehaald mogen worden of domweg alle kolencentrales sluiten en over op alleen aardgas. Duurzame energie staat er los van.

  Hugo, je gooit weer de meest eenvoudige basisbegrippen door elkaar.

  Hans Labohm, Zou je de stukken van Hugo willen nakijken voordat deze geplaatst worden?

 8. Hugo Matthijssen 4 september 2015 om 12:59- Antwoorden

  Herman
  Het is maar hoe je naar zaken kijkt.
  Ga je het hebben over reductie van co2 uitstoot dan kun je er van uitgaan dat de overheid dit voor 90% vertaalt naar het terugdringen van gebruik van fossiele energie.
  Het inzetten van wat zij noemen hernieuwbare energie (17%) en 3 % met regelgeving ( belasting, snelheidsbeperking, km heffing, co2 beprijzing etc.

  Waarom alleen voor het aspect energie gekozen:
  Urgenda is van mening dat we die 25% makkelijk kunnen halen tegen relatief geringe kosten en dat is door de rechter overgenomen. Urgenda gaat uit van een toekomst gebaseerd op energiebesparing, en energieopwekking met wind, zon en biomassa. ( zonder fossiele energie)
  Uiteraard gaat Urgenda de rechtszaak in vanuit hun beeldvorming en de rechter neemt het verhaal ook nog over dat daarmee een reductie van 25% relatief goedkoop haalbaar is.
  Dat zijn mijn kaders voor dit stuk ergens moet je grenzen stellen.

  Wat zien we gebeuren na de uitspraak:
  Vervolgens gaat de regering op zoek naar alle mogelijkheden om co2 te besparen op een dergelijke korte termijn. (PBL en ECN hebben deze opdracht uitgevoerd met een snelle scan).
  https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/quick-scan-van-ecn-en-pbl-brengt-mogelijkheden-voor-extra-vermindering-van-uitstoot-broeikasgassen-i/

  Dit is hun samenvatting:
  “De belangrijkste maatregelen zijn emissiebeperking bij kolencentrales (biomassabijstook, afvang en opslag van CO2, vervanging door gascentrales), het aanpassen van maximumsnelheden in het transport en het invoeren van een kilometerheffing. Andere mogelijke maatregelen zijn meer energiebesparing in de industrie, het sneller verduurzamen van woningen en bedrijven, en methaanreductie in de landbouw door mestvergisting.”
  Deze voorstellen zijn niet gemakkelijk uitvoerbaar en zeker niet goedkoop.
  Nieuwe kolencentrales stilzetten geeft een miljardenverlies die uiteindelijk door de gebruiker zal moeten worden opgebracht.
  Maximum snelheid beperken geeft energiereductie ( en daarmee co2 besparing) ik neem aan dat dat wel bekend is. Het heeft echter zeker effect op de economie denk aan de zakelijke reizen, transport etc. De personeelslasten zijn vrij hoog in Nederland en langere reistijden heeft effect op de concurrentiepositie
  Energiebesparing in de industrie grotere onzin heb ik niet gezien. Als dat economisch mogelijk is zullen ze dat al zeker doen maar met name de WKK eenheden worden momenteel door de windpieken van het net gedrukt. Ooit ook gehoord van koolstof arme staalproductie of stroombesparing bij het smelten van aluminium.
  Methaanreductie door mestvergisting een goede gedachte als je er simpel naar kijkt.
  Ga eens met een akkerbouwer praten dan hoor je andere zaken als verlies aan humus en mest die nodig is om de grond vruchtbaar te houden.
  Daarnaast zie dat de meeste mestvergisting ook maisvergisting betekent en daarvoor moet je de grond weer extra bewerken en bemesten.

  Ook hun volgende opmerking is essentieel:
  “ECN en PBL hebben bij de quick scan niet gekeken naar de moeite of tijd die het kost om de maatregelen politiek en maatschappelijk voor elkaar te krijgen. Het zal een enorme uitdaging zijn om 15 Mton feitelijk te realiseren, waarbij uitstel van besluitvorming het nog moeilijker maakt. Als besluitvorming over de emissiereductie een jaar wordt uitgesteld, loopt het totaal terug naar 13 Mton. Ook de maatschappelijke kosten van maatregelen zijn buiten beschouwing gelaten.”

  En dan geven ze ook nog aan dat binnen Europa deze eenzijdige actie die door de rechter op onjuiste gronden wordt afgedwongen niet effectief hoeft te zijn en in de toekomst nadelig zou kunnen uitpakken op de verdere effectuering van het beleid.
  “PBL en ECN wijzen erop dat een emissiedaling in Nederland niet tot eenzelfde daling wereldwijd hoeft te leiden, bijvoorbeeld omdat vanwege het vastgestelde Europese emissieplafond een emissiereductie in de Nederlandse elektriciteitssector tot een stijging elders kan leiden. Bovendien is het belangrijk om nu maatregelen te nemen die emissiereductie in de periode na 2020 vergemakkelijken of in elk geval niet in de weg staan.”
  Tot zover de inhoudelijke reactie.

  Nu nog een persoonlijke:
  Beste Herman er zijn grenzen aan wat je in een dergelijk artikel kunt meenemen. De essentie wordt goed weergegeven is mijn mening en uit het bovenstaande blijkt dat de conclusie van de rechter niet juist is.
  Ik gooi zeker geen basisbegrippen door elkaar maar het betreft een praktijkbenadering waarin je keuzes moet maken geen wetenschappelijk rapport daar hebben we wetenschappers zoals jij voor.

  Ik ga uit van mijn kennis en kunde opgedaan in de praktijk, een een 7 tal opleidingen waaronder 2 hbo en een post hbo en meer dan 42 jaar werkervaring.
  Ik denk beste Herman dat het schrijven van artikelen, zodanig dat het voor veel mensen goed leesbaar is, een kunst is en dan met name een kunst van het weglaten om een duidelijke lijn te trekken en de essentie te behouden.

  Dit soort kritiek draagt nauwelijks iets bij.

  PS. Al mijn artikelen worden in concept door Hans gelezen en zijn commentaar wordt in overleg verwerkt.

  • G-Krul 4 september 2015 om 15:53- Antwoorden

   Met mijn technische opleiding (krachtenleer, sterkte, trillingen e.d.) en wiskunde als hobby zit ik midden in jou doelgroep. Natuurkunde met gassen, electra e.d. is minimaal.
   Ik lees dan ook vrijwel alle artikelen van dit blog. Hugo en andere auteurs bedankt!

  • Herman Vruggink 5 september 2015 om 00:22- Antwoorden

   Nee, het is niet hoe je het bekijkt. De 17% is een getal dat NIET bij de hernieuwbare energie hoort. De 14% hoort bij hernieuwbare energie. De 17% hoort bij CO2 reductie, dat is de reductie die wij ongeveer gaan behalen in 2020 bij het huidige beleid. 20% is de CO2 reductie doelstelling die wij afgesproken hebben in verdragen, 25% is de reductie doelstelling die de rechter heeft opgelegd . De rechtszaak gaat over CO2 reductie, niet over hernieuwbare energie.

 9. Frans 4 september 2015 om 15:21- Antwoorden

  Hebben jullie wel een op facebook.com/urgenda gekeken ??
  Je slaat stijl achterover van de domheid die daar geschreven staat.

 10. Roel Meijer 4 september 2015 om 20:18- Antwoorden

  Janos73, kom er maar in man, de tijd is er rijp voor…. grijns…

 11. renevers 5 september 2015 om 20:07- Antwoorden

  Hugo, die 16% (of is het 17%) die je ziet als beschrijft als fossiele energie reductie..zit anders in elkaar.. De zonnecellen en windmolens op zee zullen volgens de laffe normen die voor levering gelden , dus elke geproduceerde kilowatt uit een windmolen of zonnecel wordt aan de molen en aan de aansluit kast gemeten wordt “nuttig verklaard” en er wordt verondersteld dat 16% zonne en windenergie dan 16% fossiele brandstof bespaart.Ik meende dat men 17% van de totale nationale gebruik aantal kWh, verwacht te produceren op de Noordzee.. Ik heb al eens gewezen op de geinduceerde verliezen en de verliezen door “discard”. Na aftrek resteert een nog veel kleiner percentage van wat ze aangeven. Maar het is nog erger: die 16% slaan op de energie productie in de vorm van stroom (kWh) en dat is maar een fractie van de totaal geconsumeerde energie in Nederland door auto’s , aardgas voor verwarming, in industrie..Dat is een veel grotere post. Het gaat echt maar om 16 % van verwachte reductie van energie nodig voor stroom productie die zelf maar enkele procenten is van ons TOTALE energiegebruik . Het gaat dus om enkele lullige procenten besparing voor miljarden aan kosten en deze berekende fractie is zelfs nog onder discussie doordat geïnduceerde energie verliezen op andere stroomgeneratoren in een net nooit afgetrokken worden van de veroorzaker van verliezen door extreme wisselvalligheid in productie van zon en wind. Het zou kunnen betekenen dat met aftrek van energie van investeringen geen noemenswaardige besparing wordt bereikt. Deze compensatie in de berekeningen voor verliezen zou de stroomproductie statistieken die groen succes willen aantonen zeer treurig maken.Een en ander betekent dat men zonder aanmerkelijk nuttige opbrengst 75 miljard Euro over de balk gooit. Over enkele jaren zal de massa, deze politici en de groene ideologen voor een executie peloton willen voeren , als de woede over de plotselinge armoede door deze volgevreten, corrupte, incompetente, zelfvoldane groene politici op zijn hoogtepunt komt. Maar tot absolutie komt het niet : op liegen en bedriegen door groene pers en politici staat geen doodstraf. En de graad van intimidatie van de burger is nog steeds aan het toenemen. De achterstraat zal wellicht niet in opstand durven komen, zelfs niet electoraal. De propaganda campagnes die vrije pers al 30 jaar lang vervangen hebben, zorgen dat de mens in indolente passiviteit is gesust. Opruiende taal tegen dit politieke establishment kunnen je baan kosten, je grote bekeuringen opleveren, je carrière voor onvoorziene periode beschadigen, je een outcast maken, je partner laten weglopen. Politieke lafheid wordt tegenwoordig met andere woorden omschreven omdat het zo algemeen is. “Kop in het zand” is de norm.
  De berekende nationale besparing op ons totale energie gebruik is al zeer laag -het is maar enkele procenten (iets van 1.8% of zo)- en dat valt in de marge van uitslagen in stroomproductie door conjuncturele effecten in de economie. Daar zullen deze technisch zwakke flierefluiters met gat in de hand,die ons land besturen zich achter verschuilen. Men ziet deze 75 miljard ook als Keynesiaanse geld injectie. Het interesseert deze figuren niet dat je er niks voor terugkrijgt. Geen welvaart, geen brandstof besparing het is 110% illusie dat er iets bereikt wordt. Maar het houdt de economie draaiende volgens de economische optiek van onze (neo-)Marxistische Leiders. Het is meer een vorm van een put laten graven en die weer laten dicht gooien, om maar geld te besteden en arbitrair werk te verzinnen, om de burger bezig te houden. Bij gebrek aan betere plannen , die in de hoofden van de figuren die we kiezen blijkbaar niet opkomen.

 12. Hugo Matthijssen 6 september 2015 om 13:59- Antwoorden

  Renevers
  Er is recent nog een rapport van een zeer goed onderzoek naar deze materie gedaan en aan de minister gestuurd.

  “De besparing van brandstof en CO2 uitstoot
  door Windenergie.”
  door
  F. Udo, Monnickendam
  C. le Pair, Nieuwegein
  K. de Groot, Leidschendam
  A. H.M. Verkooijen, Delft
  C. van den Berg, Raamsdonksveer/Florence It.
  http://www.clepair.net/windbesparing.html

  Uit de laatste brieven van Kamp aan het kabinet blijkt dat hij nog steeds uitgaat van die modelonderzoeken. Hij geeft zelfs aan dat op basis van praktijkinformatie de bijdrage van windenergie niet kan worden berekend.
  Hoe komen ze er op
  En zo gooien we 70 miljard weg.

  Simpel gezegd de kamer wordt met kletspraatjes zoet gehouden en zolang je geloofd ga je als snel akkoord.

  kijk ook hier eens naar
  https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/221#volledige_tekst

 13. […] bij de Kamercommissie van I&M vond de hoorzitting plaats over de Urgenda-klimaatzaak. De overheid gaat in beroep.  Onze vrienden van Urgenda pogen te bereiken dat de overheid direct in cassatie gaat bij de Hoge […]

Geef een reactie