Valse exactheid?

Valse exactheid?

CBS zwamt iets over stikstofbeleid, met ditmaal de vliegenzwam als manier om de leek bij hun Netwerk Ecologische Monitoring te betrekken. Het blijkt weer een gevalletje liegen met statistiek. Want experts melden juist in 1999 nog voor de gids van het Netwerk Ecologische Monitoring dat de vliegenzwam nog TOEneemt en ongevoelig is voor milieuverandering van nu. Terwijl stikstofdepositie in de natuur toen nog HOGER was. Dus als er afname is sindsdien, dan is juist de positieve trend voor 1999 relevant.

En de stinkzwam- dat is die stijve lul in het bos-  die zou sinds 1999 met wel 50 procent afnemen volgens CBS dankzij stikstof en droogte. Terwijl experts in 1999 schrijven dat hij dankzij vermesting en droogte licht toeneemt. Opnieuw, de enige relevantie van 1999 als ijkpunt is dat toen het Meetnet startte, het is geen ecologisch relevant jaar.

Eerder wilde het CBS al weidevogel-beleid pluggen dat sinds Bleker is ingezet, door trends van subsidiekaketoes sinds 1990 te tonen. Terwijl die in 1990 op een kunstmatige piek zaten en nu – in het geval van de scholekster- weer afnemen tot historische niveaus voor 1950. En terwijl per jaar sinds 1990 met tientallen miljoenen euro’s voor weidevogels werd gestrooid.

Volgens PBL halveerde NOx-uitstoot sinds 1990
Alle media schrijven nu- net als bij het vorige persbericht- over dat de vliegenzwam achteruitgaat meet 64 procent tussen 1999 en 2014, en dat dit door stikstof in de bodem zou komen, en ‘de droogte’. Alle bossen gaan naar de sodemieter, als na-effect van de hoax die Zure Regen heette. Heeft Menno Boomsluiter dat werkelijk zo gezegd?

Terwijl de stikstofgift waar men zure regen aan toeschreef sinds 1987 halveerde vanuit het boerenbedrijf, het aantal koeien sterk afnam.

 

Stikstof halveerde ruim sinds jaren '80 uit landbouw

Stikstof halveerde ruim sinds jaren ’80 uit landbouw

Hier meldt het PBL eveneens dat de NOx uitstoot halveerde tussen 1990 en 2010, en ook de depositie naar natuur daalde sterk:

...dus was ist los dann?

…dus was ist los dann?

Verder vermeldt de Gids voor de Paddestoelen uit het Meetnet van Eef Arnolds het volgende over de Vliegenzwam in op bladzijde 13 dat de Vliegenzwam licht toeneemt. En stelt:

De Vliegenzwam is de meest bekende paddestoel met een zeer grote belevingswaarde, die tot nu toe weinig gevoelig lijkt voor milieubelasting. Vroeger bekend als een typische berkenbegeleider (dat klopt, langs de berken omhoog naar de Wageningse berg bij de Wageningse Eng ieder jaar een feest RZ), maar nu bij allerlei bomen te vinden en wellicht vervanger van verdwenen mycorrhizasoorten.

  • Eef Arnolds is met Thomas Kuyper DE expert, dus hij kan het weten. Als ze in 1999 bij HOGERE stikstofbelasting al ongevoelig waren, die vliegenzwammen, hoe kunnen ze dan bij lagere stikstofbelasting plots in vrije val raken?
  • Het propagandakanaal van Groene Subsidie BV, Natuurbericht meldde in 2012 al dat de alarmist van nu, Menno Boomsluiter om paddestoel-tellers/vrijwillgers verlegen zit voor zijn Meetnetwerk. Dus wat is de kwaliteit van NEM-data?

Lies Damn Lies, Centraal Bureau voor Statistiek
Als wij de baseline opschuiven naar 1990, kan CBS dan nog deze uitspraken doen? Nee dus, zoals we boven zagen. We zien hier dat CBS index-cijfers gebruikt, dus je kunt hun grafiek niet met kale data uit het veld vergelijken. Maar wat we wel zien: in de jaren ’80 werd al gewezen op de correlatie tussen hogere stikstofdepositie en achteruitgang van mycorrhiza, hoewel ook enkele soorten juist VOORuit gingen.

Deze studie in Annals in Forest Science in 2011 meldt dat de afname van mycorrhiza in heel Europa in de jaren ’70 voor het eerst werd gesignaleerd/gemeld.  Die mycorrhiza zijn de paddestoelen waar het hier om draait: die gaan associaties/symbiose met bomen aan, om de suikers te winnen die planten door fotosynthese produceren. In ruil daarvoor geven ze nutrienten terug.

Dus, als stikstof een rol speelt, kan dat niet relateren met een recente trend, de relatie met depositie is dus eerder ZWAKKER dan vroeger aangenomen.

In de jaren ’80, toen stikstofgift veel HOGER lag ging het al slechter met mycorrhiza. Is stikstof DE oorzaak, dan zouden ze het nu relatief beter moeten doen, zoals de Paddo-deskundigen ook verwachtten. De relatie met klimaat en neerslag is ook veel complexer. Het Paddo- meetnet beperkt zich tot zandgronden, en kan dus meer indicatie zijn van de bodemgesteldheid daarvan dan van depositie. Buiten zandgronden zie je toenames van paddo’s van diverse soorten.

Daarnaast treden vooral VERSCHUIVINGEN op, waar de ene paddestoel verdwijnt neemt de ander het stokje over.

Centre Parcs voor kabouters

Centre Parcs voor kabouters

Paddestoelen dupe van natuurontwikkeling sinds 2000
Wat wel gebeurt: het zijn natuurclubs die vanaf eind jaren ’90 met subsidie veel dennen-opstanden vernielen voor natuurontwikkeling, zo meldde Probos nog. Dat gaat om 5-800 hectares per jaar. Dan willen ze stuifzanden terugkrijgen of open heidevelden. Laat dat nu net de bossen zijn waar veel paddestoelen als vliegenzwammen groeien. Dat berichtte mycoloog Eef Arnolds nog. Staatsbosbeheer kapte dennenbossen in Drenthe met hoge mycologische waarde. Het gaat er daarbij zeer ruig aan toe.

Daar zou ik eerder een verklaring zoeken voor sterkere afname, of een afname die doorzet.

Bospaddestoel met veel potentie

Bospaddestoel met veel potentie, de stinkzwam (Phallus impudicus) die volgens CBS zo achteruit zou gaan door stikstof en droogte, maar die volgens DE experts in 1999 toeneemt dankzij vermesting en droogte

Steeds meer Bos-Tokkies
Als de bodem werkelijk verzuurt, vergeet dan niet dat NATUURLIJKE oorzaken daar een grote rol spelen. Humus van bladeren werkt verzurend. Dus wie weet vallen er gewoon meer bladeren en naalden van de bomen en vormt meer humus in bepaalde groeizame jaren. Nu dankzij meer stikstof en CO2 de bomen beter groeien. Juist op zandgrond is verzuring door extra humus dan eerder meetbaar.

Dat is slechts een Rypothese, maar wel onderzoek waard. Dat de strooisellaag dikker wordt, dat meldt Arnolds ook in 1998 bij de hierboven afgebeelde grote stinkzwam. Volgens Arnolds zou deze licht toenemen DANKZIJ vermesting en verdroging en het dikker worden van strooisellagen in het bos.

Deze indicatorsoort van grof strooisel gaat iets vooruit. Dit (de lichte toename RZ) zal het gevolg zijn van de uitbreiding en het dikker worden van de strooisellaag in onze bossen door verdroging en vermesting en de toegenomen hoeveelheid dood hout.

In de bossen waar ik hier in Friesland dagelijks kom (mix zand en kleigrond), word je met stinkzwammen doodgegooid. Dus of die trend op alle bodems geldt….

Bij cantharellen kan de culinaire interesse van bosbezoekers meespelen.

Daarnaast is de Tokkie-sering van de maatschappij sinds de jaren ’90 verder gevorderd, zo is mijn eigen waarneming. Rob Bijlsma maakte al de Hufter-index op basis van het aantal weggegooide blikjes langs bospaden. Zelf zie ik dat overal waar wandelaars komen de paddenstoelen al snel worden weggetrapt.

Voor de uh huh hi hu oeh oeh oeh lol. De Nederthaler en zijn Golden Retriever-jachthond. De t0evloed van Bos-tokkies is sinds de jaren ’90 verveelvoudigd, gestimuleerd door de draagvlakbrigades van overheid en natuurclubs. De natuur is ‘gezond’, dat werk.

 

..vliegenzwammen, hier wemelt het er alvast van

..vliegenzwammen, hier wemelt het er alvast van. Ze groeien nu ook in associatie met beuken, eerder vooral met berken