Als het maar wetenschap LIJKT en journalisten het maar geloven....

Als het maar wetenschap LIJKT en journalisten het maar geloven….rapport WWF voert campagne tegen neo-nicotinoiden, maar dit simplisme wordt niet door evenwichtige lezing literatuur ondersteund. Ook zijn deze stoffen ingevoerd omdat ze juist het pesticidengebruik sterk VERMINDEREN

Bij het dicteren van wat ‘De Nederlander’ moet denken is de NOS altijd trouw vazal van het establisment, zoals ook vandaag over Nedernatuur die ‘voorzichtig herstelt’. Vrijwel tegelijk verschijnen twee schijnbaar onafhankelijke rapporten over de Nederlandse natuur met ongeveer de zelfde boodschap. Wat geen wonder is omdat ze allebeide leunen op de zelfde instituten en auteurs met de zelfde belangen. De door NOS geciteerde is van Wereld Natuur Fonds en 1 van Wereld Natuur Fonds/Vogelbescherming, van Bureau Ulucus van Ex-WNF’er Arnold van Kreveld.

Precies de boodschap die het PBL met CBS verkoopt van ‘voorzichtig herstel maar we zijn er nog niet. Beide rapporten leunen vrijwel volledig op het PBL en CBS.Bij Bureau Ulucus prijkt de- zoals wij nu middels WOB-verzoeken bewezen- op wetenschappelijke fraude gebaseerde PBL grafiek, aldus onafhankelijke ecologen die de data onder ogen kregen. Die vormt het voornaamste fundament van Van Kreveld zijn analyse. Grote achteruitgang, met ‘voorzichtig herstel’.

 

De wetenschapsfraude van PBL is basis van Ulucus-rapport

De wetenschapsfraude van PBL is basis van Ulucus-rapport, op bladzijde 21 prijkt de Biodiversiteit-hockeystick weer waarvan wij middels WOB-verzoeken de onwetenschappelijkheid aantoonden.

Rapporten eenzijdig en vaak feitelijk onjuist
Daarnaast komen ze met de vals concrete voorstelling die de Rode Lijst Indicator van CBS biedt, en de zelfde beweringen als ‘1/3 van de diersoorten is bedreigd’. Dat is onzin: plaagdier de zwarte rat, het in grote steden succesvolle konijn en vele succesvolle diersoorten staan op die Rode Lijst. Enkele soorten vleermuizen die toenemen, profiteren mede van klimaatopwarming. Maar bij de groene clubs lees je uitsluitend de bewering dat ‘koudeminnende soorten’ (?????) zouden verdwijnen. Terwijl arctische broedvogels als brandgans, kolgans, eidereend, brilduiker en vele anderen in NL kwamen broeden en dit klimaatsimplisme fysiek weerleggen.

Zie ook wat het WNF op blz 21 laat beweren over oorzaken van achteruitgang van agrarische biodiversiteit. Het past precies binnen het verhaal dat zij willen verkopen:

Vlinders komen alleen nog voor in randen, dijken, bermen en overhoekjes van het agrarisch landschap. Daarvan zijn er steeds minder en de kwaliteit gaat achteruit door toenemende vermesting.

Terwijl PBL/CBS basis is van het WWF-rapport, citeren ze geen grafieken die slecht uitkomen en die het tegendeel tonen van hun beweringen

Terwijl PBL/CBS basis is van het WWF-rapport, citeren ze geen grafieken die slecht uitkomen en die het tegendeel tonen van hun beweringen

Milieupropaganda schetst valse relaties met biodiversiteit
Als je het maar blijft herhalen, met ‘gezaghebbende rapporten’ lijkt het vanzelf waar. Maar de vermesting nam sinds 1987 al af, ZONDER dat dit tot herstel van agrarische biodiversiteit leidde. Sterker nog: er is een sterke correlatie tussen de achteruitgang van weidevogels en verdere intensivering en het succes van milieubeleid. Zie immers ook het bericht dat CBS lanceerde over de paddo’s sinds 1999. Die zouden ook door ‘vermesting’ achteruitgaan, terwijl VOOR 1999 toen vermesting veel groter was diverse door CBS genoemde soorten nog licht TOE namen volgens experts.

Een zelfde geldt voor 1990. En veel aangehaalde onderzoeken. Ook de ’60 procent biodiversiteit verdwenen in Noordzee’-bewering komt weer voorbij. Het vals concrete rapport van Rick Wortelboer, dat Stichting de Noordzee meebetaalde uit haar overheids-subsidies. Dat leunt – zoals wij al toonden- volledig op de AFwezigheid van de door Wortelboer gewenste populatiegrootte van enkele zeezoogdieren, die al decennia stormachtig in aantal toenemen. Met bij de bruinvis een onbekende oorzaak.

Stikstofdepositie van duinen heeft juist belangrijke natuurlijke oorzaak: NH3-emissies uit zee van algen

Stikstofdepositie van duinen heeft juist belangrijke natuurlijke oorzaak: NH3-emissies uit zee van algen

Met geld is uw mening te koop en daarmee uw steun
Tegen de macht van zoveel geld als van deze clubs kunnen wij eenvoudig niet op. Met hun loterijmiljoenen kopen zij de mening van Nederland en het beeld dat wij hebben van onze natuur, het WNF kocht immers ook de leerstoel voor Theunis Piersma die aan hun rapport zijn naam verbindt. De rapporten zijn zo geschreven dat je struikelt over een zee van aangehaalde rapporten met allerlei stellingen over ‘ecosysteemdiensten’ bedragen die natuur zou opleveren en verlies van wel 50 miljard euro per jaar door ‘biodiversiteitverlies’, zodat ze indruk maken op leken/journalisten/politici. Het moet op wetenschap LIJKEN. En als jij stelt dat het onzin is, moet je rapport voor rapport navlooien.

Voor een publicatie die het tegendeel toont is bijna nooit geld. Want niemand heeft daar financieel belang bij. Deze rapporten dienen immers om deze clubs en de overheid aan het werk te houden.

  • Ik had graag al mijn eigen onderzoek willen uitbrengen, waarin ik de wetenschappelijke fraude van PBL blootleg en had daar vandaag over kunnen publiceren in een landelijk toonaangevend blad. Helaas is bij het uitbrengen door externe factoren vertraging gekomen. Ik baal daar intens van. Je vermoedt bijna een gecoördineerde actie vanuit PBL om zo op voorhand het onderwerp ‘natuur’ in media naar eigen hand te zetten

 Werkverschaffende plant- en diersoorten voor groene clubs
Het rapport van het WNF is beter van van Ulucus, hun Living Planet Index (LPI) voor Nederland krijgt daar extra aandacht.  Die LPI heeft nog iets concreets, hoewel je niet kun zien WELKE soorten ze allemaal op 1 hoop gooien. Wanneer je alleen trends van dierpopulaties vanaf 1990 laat zien, en je gooit alle diersoorten op 1 hoop dan zie je een lichte vooruitgang.

De boodschap is het zelfde, dat is de groene mythe waarop de fondsenwerving drijft van deze bedrijven. Er was eens ‘een rijkere natuur van vroeger, toen kwam De Mens, die verpestte alles’ (maar gelukkig zijn wij er dus geef ons geld). Alleen al het woord ‘natuurherstel’ is waardegeladen. Immers, het impliceert dat je terug naar vroeger kan, terwijl je alleen vooruit kunt en nooit de zelfde aantallen van de zelfde dieren tegelijk haalt als in een willekeurig verleden, of dat nu 1700, 1900 of 1990 is.

Er zijn maar 3 onomstotelijke feiten

  • directe wettelijke bescherming van diersoorten werkt, dus dat je ze niet uitroeit enz
  • bescherming van natuurgebieden tegen industrialisatie (bv windmolens) werkt, helaas laten natuurclubs nu windturbines bouwen in natuurterrein
  • wanneer je een gebied plezierig maakt voor een soort (vaak ten koste van anderen) zal die toenemen. Bijvoorbeeld als je alle roofdieren uitroeit die het nu op weidevogels hebben voorzien

Wanneer ‘het verleden’ de norm blijft voor het heden, is er altijd wel een soort die het slechter doet. En daarmee kun je voor eeuwig jezelf in bedrijf houden. Want het is gewoon een industrie, die NGO BV.

WNF schatrijk, maar draagt niets bij aan de fysieke natuur van NL

WNF schatrijk, maar draagt niets bij aan de fysieke natuur van NL

De cynische realiteit is dat het schatrijke Wereld Natuur Fonds NUL NADA niets bijdroeg aan de natuur van Nederland. Ze gooien af en toe wat met campagne-miljoenen, de laatste jaren ook in Nederland, zoals bij het Horsterwold (mislukte lobbycampagne) en SLot Loevestein (ook mislukte campagne voor hostel). Maar ze investeren geen euro in fysieke natuurbescherming, dus aankoop van gebieden tegen de vernielzuchtige overheid.
Alleen clubs met grondbezit hebben dus wat mij betreft recht van spreken. Over hun eigen gebied, welteverstaan.

Milieubeleid vaak slecht voor natuurwaarden
Een andere cynische realiteit: MILIEUBELEID is vaak slecht voor diersoorten. Het kapot isoleren van woningen- door milieuclubs tot staand beleid van de overheid gemaakt- is slecht voor vleermuizen. Mestinjectie uit naam van milieubeleid is mogelijk schadelijk voor het bodemleven. Beleid tegen fosfaat verarmde de voedselrijkdom van kustwater en IJsselmeer en verminderde zo beschikbaarheid van bijvoorbeeld spiering voor vogels in IJsselmeer en Markermeer. Maar ook de kwantiteit schelpdieren als mosselen houden empirisch bewezen verband met meer eutrofe omstandigheden.

CO2 vergroent de natuur en opwarming is netto gunstig (binnen bepaalde grenzen), beleid TEGEN CO2 met windturbines, boskap voor biomassa richt netto meer schade aan

Niets van dit alles zul je ooit bij deze fondsenwervende miljoenenbedrijven lezen.