Ook bij pachters die voor Natuurmonumenten met vee de begrazing uitvoeren stromen plots de extra rekeningen binnen van directeur Natuurbeheer Teo Wams. Niet alleen wil Wams nu- als compromis de helft van- de Europese subsidies die agrarische grondgebruikers krijgen. Wams verhoogt plots ook de pachtgelden met ongeveer 4 procent en wentelt ook de Waterschapslasten af op de pachter. Grondeigenaren betalen die waterschapslasten, die afhankelijk van de plaats tussen 10 en 20 euro per hectare bedragen.

Natuurboeren op Texel belden ook al met de Natuurmonumenten-klachtenlijn van Climategate.nl: Natuurmonumenten eist de Europese subsidies op die wij als pachter en gebruiker horen te krijgen, de Betalingsrechten. Dat holt de rentabiliteit van ons boerenbedrijf verder uit, terwijl wij al klem zitten tussen de eisen van de Blauwe Subsidiedief. Teo Wams (salaris 165 k inclusief premies) van Natuurmonumenten eiste in een brief die subsidies op van dik 200 euro per hectare.

Wams wil wel de lusten van de grond die hij meestal gratis kreeg van de overheid, en de PR-winsten oogsten. Maar niet de lasten. En dus wentelt hij die lasten af op zijn pachters. Want Wams heeft steeds meer geld nodig. Bijvoorbeeld om de bonus te betalen die Marc van den Tweel  (salaris 187 k inclusief premies) zichzelf toebedeelde en natuurlijk zijn eigen vorstelijke salaris.

Bijbaantje betaald door zuivelindustrie van Wams

Bijbaantje in stichting betaald door zuivelindustrie van Teo Wams

Lastenverzwaring holt rentabiliteit voor pachters uit
Tel uit je lastenstijging, wanneer je grond bij Natuurmonumenten pacht. Stel dat je bij Wams 100 hectare grond voor je vee pacht. Dan lever je nu plots per jaar al dik 10 duizend euro aan betalingsrechten in bij de Blauwe Subsidiedief. Plots komen daar ook nog eens tussen 1000 en 2000 euro Waterschapslasten bij. En nog een plotse pachtverhoging ver boven inflatie. Die pacht ligt- indicatie- rond de 100 euro bij veeboeren. Dus met een pachtverhoging rond de 4 procent ben je dan ook weer 400 euro per jaar extra kwijt.

Dus dankzij Wams de Roofwants verlies je als natuurboer dus in 1 keer tussen de 10 en 15 duizend euro per 100 hectare.

Er zijn genoeg melkveehouders die nu op grond azen om hun mest kwijt te kunnen, die deze lastenverzwaring wel willen ophoesten. De grond van Natuurmonumenten lonkt zo als mooi mestrecht-depot, nu de grondprijzen door het plafond schieten na opheffen melkquotum en noodzaak hectares te werven voor je extra koeien(mest).

Teo Wams in club van melkindustrie
Dus wie weet dat die melkboeren nu kandidaat zijn om hun mest en melkkoeien met groen excuus bij Natuurmonumenten te stallen, met wat plaatjes van dansende melkkoeien in het voorjaar. We gaan dat verder uitzoeken, en staan open voor meer tips via de Natuurmonumenten-klachtenlijn.

Onze Teo is namelijk ook bestuurslid van de door de zuivelindustrie gesponsorde Stichting Weidegang. Een club die is opgericht door de melkindustrie om het imago van de melkindustrie meer weidegang te geven. Wie daar ook in zit is de ex-directeur van Staatsbosbeheer Chris Kalden, verder de immer integere Rabobank.

Natuurmonumenten wil nu tegelijk met Wereld Natuur Fonds de weidevogelkampioen uithangen. Maar weidegang is slecht voor het broedsucces van weidevogels, die vertrappen de legsels tenzij je nestbeschermers plaatst. Maar als je dat doet volgen kraaienoogjes en vossenneuzen je richting legsel. Natuurmonumenten is hier dan ook enkel geinteresseerd in de subsidies die het oplevert.

...ook vandaag is weer een prachtige herfstdag waarbij u....

…ook vandaag is weer een prachtige herfstdag waarbij u….

Boeren belasteren, behalve als ze pachtgeld opleveren
Bij reguliere boeren is Natuurmonumenten al niet bijster populair. Dat is terecht. Normaal gesproken loopt Natuurmonumenten in haar PR tegen boeren te azijnpissen als natuurverpestende vermesters. Hun grond dient dan zo snel mogelijk door de overheid aan de ecologische verbindingstroepen van Natuurmonumenten gegeven te worden. Maar als boeren Natuurmonumenten geld opleveren en werk uit handen zijn ze plots WEL goed genoeg. De Blauwe Subsidiedief krijgt jaarlijks 8 miljoen euro pachtinkomsten uit land (en visgrond voor beroepsvissers) dat zij met subsidie van de overheid kreeg. Dat land verpacht zij dan aan boeren, die daar bijvoorbeeld weidevogels gaan verbouwen voor subsidies.

Die weidevogelboeren betalen ongeveer 250 euro per hectare pachtgelden, althans dat is de prijsindicatie die boeren hier in Friesland mij gaven.