Elsevier’s Arendo Joustra over agitprop NOS

Joustra Hagoort paris eiffeltoren

Onder de titel, ‘De vulgaire agitprop van de zogenaamd ‘neutrale’ NPO’, schreef de hoofdredacteur van Elsevier, Arendo Joustra (rechts op de afbeelding boven), een column waarin hij de aandacht die de NPO schonk aan de mars van Urgenda-directeur Marjan Minnesma naar Parijs, bekritiseerde.

Arendo Joustra:

Begeleid door het motto ‘NPO 2 vertelt het hele verhaal’ krijgt de kijker te horen dat het helemaal misgaat met het klimaat. Het is met belastinggeld gefinancierde actiejournalistiek.

Het begrip ‘agitprop’ komt uit het Russisch en is een samentrekking van de begrippen ‘agitatie’ en ‘propaganda’. De Russische communisten gebruikten agitprop honderd jaar geleden om de Russische bevolking te injecteren met de communistische ideologie. Waarbij de agitatie was bedoeld om mensen emotioneel over de streep te trekken en de propaganda de geest moest hersenspoelen.

De publieke omroep (NPO) is met iets dergelijks bezig. Hij wil de kijker ervan doordringen dat het helemaal misgaat met het klimaat. Zo was maandag op NPO 2 een verslag te zien van een mars naar Parijs van ‘bekende Nederlanders’. Blijkbaar om de regeringsleiders die daar vanaf 30 november bijeenkomen voor een klimaattop tot drastische maatregelen (extra uitgaven) aan te zetten. De NPO doet dat als slaaf van actiegroep Urgenda. …

De Telegraaf wordt vaak actiejournalistiek verweten. Maar de krant komt daarvoor uit en betaalt die zelf. De vulgaire agitprop van de zogenaamd ‘neutrale’ NPO wordt betaald met belastinggeld.

Aldus Arendo Joustra.

Lees verder hier:

Naar aanleiding van de onophoudelijke klimaatpropaganda van de NPO, in het bijzonder wat betreft de uitzending van de mijlpalen voor Parijs, waarin de Urgenda–voorvrouw, Marjan Minnesma, wordt gevolgd in haar voettocht naar de klimaatconferentie in Parijs, werd een pittige radiodiscussie uitgezonden tussen Elsevier’s Arendo Joustra en NPO’s Henk Hagoort (links op de afbeelding boven) over actiejournalistiek van de NPO. Hierbij volgen enige – enigszins geredigeerde – fragmenten uit deze discussie.

Joustra: De NPO loopt aan de leiband van de actiegroep Urgenda. Journalistiek is er om de zaken moeilijker te maken, niet makkelijker. Hagoort zegt dat het gaat om de bevordering van de bewustwording. Dat is een ander woord voor propaganda. Journalisten zijn er niet om propaganda te bedrijven. De NPO heeft vele neutrale journalistieke programma’s. Maar in dit geval lopen ze aan de leiband van een niet zo leuke actiegroep, die allerlei dingen roept over de temperatuur, waar geen vragen over worden gesteld. Daarmee levert de NPO zich eenzijdig over aan één actiegroep.

Hagoort: Nee, er lopen allerlei verschillende mensen mee uit het bedrijfsleven en de samenleving. Het is geen propaganda als wij de mensen bewust willen maken van de urgentie. De media hebben daarin een verantwoordelijkheid. Politici aarzelen, vaak vanwege de publieke opinie. Wij wensen een voedingsbodem te leggen voor de politiek.

Joustra: Niets wat in de uitzendingen wordt gezegd, wordt in twijfel getrokken. Dat is vreemd.

Hagoort: Er is eigenlijk geen twijfel gerechtvaardigd dat de opwarming door de mens komt.

Joustra: Er wordt bijvoorbeeld in de uitzending beweerd dat de bosbranden in Indonesië het gevolg zijn van klimaatverandering. Dat is niet zo. Er wordt ook beweerd dat vrachtwagens op elektriciteit moeten rijden. Prima! Maar als die elektriciteit nu wordt opgewekt door bruinkoolcentrales in Duitsland? Bovendien, de transportsector is erg belangrijk voor Nederland. Dus het is niet juist als je zo’n uitspraak laat passeren zonder tegenvraag hoe het dan verder moet met de economie.

Al die vragen komen niet aan de orde. Het klimaat is een heel complex probleem. Het wordt hier versimpeld. Er wordt propaganda gemaakt om de mensen bewust te maken. Maar dat is geen journalistiek. Het is niet de taak van de journalistiek om de mensen te doordringen van één opvatting.

Hagoort: Het gaat over een problematiek die op ons afkomt. Meestal kijken de mensen achteruit. In deze zaak moet je de verantwoordelijkheid nemen om vooruit te kijken, vanwege de urgentie van de problematiek. Je kunt niet stellen dat je kritisch kunt zijn over de vraag of we een probleem hebben.

Joustra: Dat kan zeker wèl! De vraag is niet of er opwarming is. Maar de vraag is in hoeverre die wordt veroorzaakt door de mens. Dát is ter discussie.

Hagoort: Maar dat wordt gesteld door mensen die geen wetenschappelijk inzichten hebben.

Een opmerking van een ignoramus, die daarmee vele excellente klimaatkritische wetenschappers, verbonden aan de meest prestigieuze wetenschappelijke instellingen, schoffeert. Maar zou hij zich daarvan wel bewust zijn?

Joustra: Ik zit 35 jaar in de journalistiek. Ik heb vele ‘waarheden’ meegemaakt. Wetenschap is geen waarheid. Het is het zoeken naar waarheid – waarheidsvinding. Ik heb ook nog de Club van Rome – doemdenkers – meegemaakt, die ook het einde der tijden aankondigde.

Hagoort: Als we niets doen wordt het vier graden warmer. Als we wèl wat doen wordt het 2 graden warmer.

Joustra: Het is angst aanjagen. Dit is een politiek programma. Maar de politiek staat voor de keuze of we dijken gaan versterken of windmolens plaatsen. En dat is niet zo simpel als in het programma wordt voorgesteld.

Hagoort: De oplossingen worden niet simpel voorgesteld. Er is wel consensus over de urgentie van het probleem. Ook de vroegere problemen die Arendo noemde, zijn niet verdwenen omdat we ze ontkend hebben. De zijn weggegaan omdat we ze serieus hebben genomen en gehandeld hebben. Dat willen we ook graag met de NPO bevorderen – geen discussie over de vraag: hebben we wel een probleem?, maar iets gaan doen. De vraag: hebben we een probleem met het klimaat?, wordt inderdaad niet gesteld. Daar gaan we vanuit.

Joustra: Er wordt gesteld dat sommige plaatsen door de zeespiegelstijging worden bedreigd. Maar het feit is dat daar de bodem daalt. Niet alle problemen komen door het klimaat. Het programma suggereert dat alles door het klimaat komt. Dat is eenzijdig.

Hagoort: Nee, dit programma stelt niet dat alle problemen door het klimaat komen. In jouw columns suggereer je dat het ook wel eens zo zou kunnen zijn dat we geen probleem hebben. We maken wèl programma’s over de oplossingen, maar we maken geen programma’s over de vraag of we wel een probleem hebben.

Joustra: Je kunt niet zeggen dat de oplossingen die in het programma worden genoemd ook realistisch zijn. Kerncentrales zijn bijvoorbeeld ook een oplossing, die stoten geen CO2 uit.

Hagoort: Ik vind niet dat de publieke omroep één opvatting moet hebben over de oplossing. In allerlei programma’s worden de oplossingen kritisch besproken. Maar ik was geschrokken toen ik in een van de columns van Joustra las dat we nog maar moesten zien of het klimaat verandert onder invloed van de mens. Praat ik hier met een klimaatscepticus, ja of nee?

Joustra: Nee, je praat hier met een journalist, die per definitie sceptisch is over alle onderwerpen.

Hagoort: Wij hebben in deze zaak een heel speciale verantwoordelijkheid. Ik erger mij eraan dat in heel veel journalistiek programma’s, als er gezegd wordt, we hebben een probleem en het komt door de mens, dan moet daar iemand tegenover worden gesteld, ook al komt die uit 0,05 procent van de wetenschappers die dat niet vindt, die het tegendeel beweert. Door de toepassing van hoor en wederhoor wordt de suggestie gewekt dat het nog maar de vraag is. Alsof het ‘fifty fifty’ is. Dat is niet zo.

Hagoort fabuleert in deze. Er worden uiterst zelden klimaatsceptici uitgenodigd om voor het broodnodige wederhoor in de media te zorgen. Het is allemaal alarmisme wat de klok slaat. En uit verschillende onderzoeken onder ter zake kundige wetenschappers blijkt dat grote aantallen onder hen de invloed van de mens gering achten.

Joustra: De wereld bestaat al enige tijd. We hebben ijstijden gehad en warmere tijden. Dus er zijn wetenschappers die van mening zijn dat we in een warmere periode zitten tussen twee ijstijden. In het programma wordt de problematiek versimpeld. Er wordt hoogmoedig gesuggereerd dat we als mens de temperatuur van de aarde in de hand hebben. Het is niet zo dat de mens als enige schuld heeft aan de opwarming. En dat moet je wel zeker weten als je miljarden uitgeeft aan windmolens.

Hagoort: 97% van de wetenschappers vindt dan het door de mens komt. Ik wil later aan mijn kleinkinderen niet te hoeven uitleggen dat ik daarvoor mijn ogen heb gesloten en mijn verantwoordelijkheid niet heb genomen.

Joustra: Dat is het verschil tussen een journalist die vragen stelt en iemand van de NPO, nota bene de voorzitter, die denkt de wijsheid in pacht te hebben. Wetenschap is geen waarheid. Wetenschap is waarheidsvinding.

Tot zover de hoofdlijnen van de radiodiscussie tussen Hagoort en Joustra.

Luister en huiver verder hier.

Uit deze discussie blijkt dat Hagoort van de NPO zich opstelt als een groene apparatsjik, terwijl Joustra hem manhaftig – maar tevergeefs – op zijn plichten wijst als onafhankelijk journalist van de publieke omroep, die geacht wordt neutraal te zijn en zich niet voor het karretje mag laten spannen van welke actiegroep dan ook.

Hagoort volgt slaafs en kritiekloos de desinformatie van milieubeweging ter zake, terwijl er toch overvloedig, goed gedocumenteerd bewijs is, dat vele van hun beweringen onjuist en niet meer dan propaganda zijn.

Neem nu de dwaze plannen van Urgenda inzake energietransformatie, die Jeroen Hetzler hier heeft gefileerd. Of neem de discussie over de temperatuurstijging, waaraan André Bijkerk en vele anderen aandacht hebben geschonken en die aantonen dat er helemaal geen urgent probleem is! Of die contra–productieve windmolenplannen, waarvan velen van mijn coauteurs hebben aangetoond dat zij schreeuwend duur zijn en nauwelijks een grammetje CO2-uitstoot uitsparen. Zie hier en hier.

Dagelijks rapporteert Climategate.nl over vele aspecten van de klimaat’problematiek’, met verwijzingen naar de meest actuele en betrouwbare literatuur. Zie bijvoorbeeld hier, hier en hier.

Neem daarvan kennis Hagoort! En probeer de berichtgeving van de NPO over dit soort zaken op eenzelfde niveau te brengen als wij al jaren (zonder verspilling van publieke middelen) doen.

In een eerdere ‘posting’, ‘Klimaatdebat tweede kamer – een orgie van parlementair bla bla bla en wensdenken’, heb ik een aantal onderzoeken aangegeven, die aantonen dat de zogenaamde klimaat’consensus’ een sprookje is. Die beruchte consensus van 97% van de klimaatwetenschappers is een verzinsel van klimaatfanaten en volkomen uit de lucht gegrepen. De enquêteresultaten die zij daarbij presenteren zijn alle op grond van methodologische tekortkomingen, vage vraagstelling en/of selectieve, niet–representatieve keuze van de groep ondervraagden, als onjuist en tendentieus weerlegd.

Waarom neemt Hagoort niet de moeite om zich wat breder te oriënteren? Is dat niet zijn journalistieke plicht? Kennelijk denkt hij daar anders over, want hij stelt zich en zijn organisatie op als fanatiek apostel van het broeikasevangelie. Hij verzaakt zijn journalistieke plicht om ook actief te zoeken naar de keerzijde van de medaille. En dat telt natuurlijk extra zwaar, omdat het niet gaat om een obscuur medium, maar de NPO, die een dominante positie inneemt in het informeren (in dit geval indoctrineren) van de Nederlandse bevolking.

En dan dat eeuwige gekoketteer met die kinderen en kleinkinderen. Bekijk het eens van de andere kant! Velen willen bijvoorbeeld niet dat hun kinderen en kleinkinderen moeten lijden onder het juk van het ecokalifaat.

Henk Hagoort geeft overvloedig blijk van zijn vooringenomenheid en gebrek aan kritisch vermogen en toont zich een willig instrument in handen van de klimaatlysenko’s in deze wereld. Ondertussen zit Nederland maar opgescheept met geborneerde NPO–hotemetoten in het door de belastingbetaler gefinancierde medialand. Zij denken de wijsheid in pacht te hebben en rusten niet voordat zij de kijkers bewust hebben gemaakt van de urgentie van een niet–bestaand dan wel sterk gehypt probleem door hen een dagelijkse portie imaginaire klimaatveranderingsellende voor te schotelen. Zeker, er is veel ellende in de wereld. Maar die heeft niets te maken met de vermeende door de mens veroorzaakte opwarming van de atmosfeer (die zo’n 18 jaar geleden is gestopt).

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.

Door |2015-11-28T22:33:43+00:0030 november 2015|36 Reacties

36 Comments

 1. Hugo Matthijssen 30 november 2015 om 08:29 - Antwoorden

  Henk Hagoort is een groengelovige en heeft maar een doel zijn geloof verspreiden.
  Ik denk niet dat hij dan ook voor rede vatbaar is.
  Je kunt met feiten geen enkele gelovige overtuigen

  • Léon 30 november 2015 om 12:34 - Antwoorden

   Alleen een grondige deprogrammering (of een ijstijd) zou hem misschien nog kunnen genezen.

  • Janos73 30 november 2015 om 12:48 - Antwoorden

   ” Je kunt met feiten geen enkele gelovige overtuigen”

   Wat regelmatig blijkt uit de hoeveelheid niet onderbouwde onzin die hier dagelijks wordt verspreid en discussieloos wordt geaccepteerd

  • Erik 30 november 2015 om 18:50 - Antwoorden

   ‘Je kunt met feiten geen enkele gelovige overtuigen’
   Klopt Hugo. Maar gauw die NPO opheffen, scheelt weer heel wat belasting geld. Wie zit er nou op die leugenachtige propaganda zender te wachten.

 2. Ivo 30 november 2015 om 09:19 - Antwoorden

  Het is lastig debatteren met gelovigen. Je zal per argument een “oneliner” moeten hebben om op radio en televisie goed over te komen. Daarbij gaat het niet om het overtuigen van Hagoort, maar van de luisteraar. Bij debatteren overtuig je nooit de tegenstander, maar het publiek!!
  Op de 97% kan je aangeven dat de resultaten van dit onderzoek niet sporen, gezien de wijze waarop de informatie is geïnterpreteerd. Dit is bewezen door Richard Tol en … (ik heb ze nu niet paraat).
  De relatie tussen CO2 en temperatuur is er niet een-op-een zoals blijkt uit de temperatuurgrafieken over de laatste 20 jaar.
  Als wij in Nederland miljarden uitgeven aan windturbines zal dat geen enkel effect hebben omdat de handel in CO2-rechten eventuele besparing teniet doen.
  Het effect van klimaatverandering op weer en weersextremen wordt weersproken door het VN-klimaatbureau IPCC in rapport …
  Zelfs als wij de CO2-uitstoot helemaal stoppen (naar 0), zal dat geen meetbaar effect op de temperatuur of het klimaat hebben.

 3. Turris 30 november 2015 om 10:27 - Antwoorden

  Het is erger dan groengelovig: Henk Hagoort als directeur van de NPO, sinds 2008, is in het verleden diverse keren aangesproken / beschuldigd over het overwegend links voorgesorteerde nieuws op de NPO, en niet slechts over huidig geselecteerd nieuws over het onwetenschappelijk KLIMAAT-SOCIALISME. Hagoort’s ontkenningen daarvan werden reeds volledig doorgeprikt. De NPO is met ons aller belastinggeld gesubsidieerde GroenRode omroep geworden. Hagoort’s positie dient a-politiek / onpartijdig / kritisch journalistiek bestuursvoorzitter van de NPO te zijn, en zijn aanblijven dient ter discussie te worden gebracht bij het verantwoordelijke ministerie.

 4. Paul 30 november 2015 om 10:49 - Antwoorden

  Ik ben inderdaad ook geschrokken van de berichtgeving van de NPO over het klimaatprobleem. Deze is uitermate eenzijdig en op punten zelfs geheel fout, zoals wanneer Nieuwsuur stelt dat Bangladesh nu al circa een miljoen klimaatvluchtelingen heeft door het rijzende water. Geen woord over de bodemdaling van de delta aldaar. Ik voel me gewoon beledigd door hun onderschatting van het zelfdenkend vermogen van de kijkers. Vorige week heb ik hierover al een officiële klacht ingediend bij de NPO, met het verzoek hun stelling te onderbouwen met literatuur (maar niet van Urgenda of Greenpeace). Desnoods zoek ik het hoger op, bij de Ombudsman. Deze gekte moet gestopt.
  Als ik hierboven de stuitend zwakke argumenten van de heer Hagoort (NPO) lees, moet ik constateren dat de NPO is overgenomen door ietwat dommige propagandisten. Stuitend, voor een publieke instantie.

  • G-Krul 30 november 2015 om 13:25 - Antwoorden

   Paul,
   Zouden we niet met een aantal mensen op deze site samen iets kunnen doen? Vraag me niet hoe precies. Hoe dan ook, houd ons op de hoogte!

   • Paul 30 november 2015 om 15:10 - Antwoorden

    G-Krul, wat we allen kunnen doen is kritisch blijven, alles zoveel mogelijk checken en met overtuiging onze stem laten horen als dat nodig is. Maar we moeten wel altijd de waarheidsvinding voorop stellen en zelf ook niet in de valkuil van beeldinkleuring vallen. Dan krijgt ons geluid vanzelf meer autoriteit.

 5. David 30 november 2015 om 10:58 - Antwoorden

  Het lijkt mij sterk, dat er veel zal veranderen, zelfs na “Parijs”. Het vliegverkeer blijft toenemen, elke 5 jaar flikkeren we onze computer bij het vuil omdat er een betere is….
  Maar de psychische schade is aanzienlijk: kinderen horen een positief wereldbeeld voorgezet te krijgen, wie zet anders nog ergens de schouders onder?
  Onze mentaliteit is aan het verrotten. Nooit in de geschiedenis waren er garanties op een bepaalde toekomst. Een toekomst die nooit werd voorzien. Het geloof in vooruitgang is verdwenen. Dat blijkt uit het teruggrijpen op dure onwerkbare nostalgische technologie. Dat blijkt uit de roep om bezuiniging (= geplande armoe).
  Dat blijkt uit de walgelijke roep om een epidemie die wereldbevolking zal halveren…
  In plaats van doemdenkerij moet de zoektocht worden geïntensiveerd naar technologie die wel voldoende energie opwekt.
  Zodat we minder beslag hoeven te leggen op land en natuur. (geen bossen verstoken) Zodat voor iedereen de welvaart toeneemt door verminderde afhankelijkheid van land en natuur.
  Daarom moet welvaarthandhaving voorop staan. Duurzaamheid is een afgeleide.
  De conclusie is, dat men blijkbaar liever leeft met schijnzekerheden dan onzekerheid.
  Dan was het oude geloof nog niet zo slecht als firewall tegen angst. Dat geloof plaatste de angsten in de hemel, wat ze een bepaalde abstractie verleende. Nu zijn ze op aarde neergedaald als klimaatangst waar ze de vooruitgang verlammen.

  • Paul 30 november 2015 om 11:05 - Antwoorden

   David, mooi geformuleerd.
   Ik heb de doembeelden van de Club van Rome destijds ook als rem op mijn levensvreugde ervaren. Mijns inziens wordt het negatieve effect van het ongebreidelde doemroepen op onze opgroeiende jeugd – onze toekomst – zwaar onderschat.

  • Turris 30 november 2015 om 11:10 - Antwoorden

   Het positieve wereldbeeld neerzetten en verspreiden zijn we met z’n allen verantwoordelijk voor. Aanrader ga Simon lezen: http://www.bol.com/nl/c/boeken/simon-rozendaal/1768006/index.html
   Afrader Joris niet lezen : http://www.bol.com/nl/c/boeken/joris-luyendijk/36362/index.html

  • Erik 30 november 2015 om 19:26 - Antwoorden

   “Dat blijkt uit de walgelijke roep om een epidemie die wereldbevolking zal halveren…”
   Wat let de klimaathysterici om het goede voorbeeld te geven?

 6. Janos73 30 november 2015 om 12:45 - Antwoorden

  ” Een opmerking van een ignoramus, die daarmee vele excellente klimaatkritische wetenschappers, verbonden aan de meest prestigieuze wetenschappelijke instellingen, schoffeert. Maar zou hij zich daarvan wel bewust zijn?”

  Nu Hans, Kom maar op met de bronnen die dit stukje propaganda kunt onderbouwen….

  ” Dagelijks rapporteert Climategate.nl over vele aspecten van de klimaat’problematiek’, met verwijzingen naar de meest actuele en betrouwbare literatuur. ”

  Dat kost je een nieuw toetsenbord Hans, sinds wanneer gebruiken jullie betrouwbare wetenschappelijke literatuur?

  ” Zeker, er is veel ellende in de wereld. Maar die heeft niets te maken met de vermeende door de mens veroorzaakte opwarming van de atmosfeer (die zo’n 18 jaar geleden is gestopt).”

  Voor dit stukje agitprop heb je dan vast wel een stukje actuele en betrouwbare literatuur om dat te onderbouwen….

  • Ivo 30 november 2015 om 12:53 - Antwoorden

   Stap 1: vragen naar de bronnen
   Stap 2: Klagen dat de bronnen niet voldoen aan de zuiverheidscriteria van Janos
   Stap 3: Woorden in het antwoord opnemen als alu-hoedjes, kersenplukken enz.
   Sla ik wat over?

   • Janos73 30 november 2015 om 13:11 - Antwoorden

    Ivo,

    Na stap 1 blijft het altijd stil….. Of komt er weer een opiniestukje. Nooit een beetje wetenschappelijke bron.

    Als er iemand nooit zou kersenplukken is het Hans Labohm…. Tenminste dat zij Hans zelf !

    Maar sinds wanneer is 18 jaar een criterium voor klimaat?

 7. Hugo Matthijssen 30 november 2015 om 14:30 - Antwoorden

  Janos
  Phil Jones heeft daar een ander beeld bij.
  Dr. Phil Jones – CRU emails – 5th July, 2005“The scientific community would come down on me in no uncertain terms if I said the world had cooled from 1998. OK it has but it is only 7 years of data and it isn’t statistically significant….”Dr. Phil Jones – CRU emails – 7th May, 2009‘Bottom line: the ‘no upward trend’ has to continue for a total of 15 years before we get worried.

  Read more: http://www.climatedepot.com/2014/07/29/quotable-warming-hiatus-quotes-phil-jones-7th-may-2009bottom-line-the-no-upward-trend-has-to-continue-for-a-total-of-15-years-before-we-get-worried/#ixzz3syt2wSJV

  Nu ben ik wel heel nieuwsgierig waar jij je data vandaan haalt wat die 18 jaar betreft.

  • Janos73 30 november 2015 om 16:11 - Antwoorden

   Simpel Hugo, WMO definitie van klimaat is het gemiddelde weer over een periode van 30 jaar.

   Verder is de trend HADCRUT4

   sinds 2000
   0.103 ±0.121 °C/decade (2σ), de trend is stijgend, maar niet statisch sygnificant (het zou dus nog steeds een dalende trend kunnen zijn)

   Sinds 1997
   0.093 ±0.099 °C/decade (2σ)

   Maar sinds 1985
   0.172 ±0.049 °C/decade (2σ)

   Over 30 jaar zijn vele natuurlijke variaties uit gemiddeld (bijvoorbeeld zonneactiviteit, ENSO)

   De enige manier waarop Hans kan zeggen geen opwarming is door te kijken naar RSS, maar de trend sinds 18 jaar is

   0.004 ±0.167 °C/decade (2σ)

   Als je dan kijkt naar de onzekerheid in die trend dan zie je dat die periode niets zegt of de trend stijgend of dalend is.

 8. Hugo Matthijssen 30 november 2015 om 16:42 - Antwoorden

  Janos

  Heel goed we hebben het over een trend van 18 jaar en Phil Jones gaf aan dat hij zich bij 15 jaar zorgen zou gaan maken.
  Nu de opwarming die begon rond 72 daarvoor was er sprake van een dalende trend. en stopt rond 1998 . 26 jaar opwarming is dan ook geen klimaat.
  Wat zijn ze nu aan het doen in Parijs vraag je je dan af.
  Kennelijk zijn ze dan toch allemaal geschrokken van die alarmistische IPCC plaatjes.
  Het wordt tijd dat ze zich weer met echte problemen gaan bezig houden en van ons geld weer zinnige dingen gaan doen.

  • Turris 30 november 2015 om 17:02 - Antwoorden

   Als 1970 ~ 1998 een significante klimaat AG-warming is dan is 1940 ~ 1976 dus een significante klimaat AG-cooling.

   • Janos73 30 november 2015 om 17:29 - Antwoorden

    En tussen 1970 en 1976 warmde het klimaat op en koelde het af…..

    En nee de opwarming is niet in 1998 gestopt

    1970-1998 trend 0.156 ±0.060 °C/decade (2σ)

    en 1970-nu

    0.168 ±0.028 °C/decade (2σ)

    het enige wat je zou kunnen concluderen is dat de opwarming versneld is …..

 9. Hetzler 30 november 2015 om 18:47 - Antwoorden

  Het feit dat Hagoort aankomt met die 97% toont aan dat hij journalistiek onder de maat presteert. Als bij verkiezingen in Verweggistan een dergelijke uitslag uit de bus komt zou hij dit getal met scepsis becommentariëren. Waarom bij Minnesma opeens niet? Bovendien onderzoek Hagoort niet hoe groot dan wel de urgentie is die Minnesma suggereert. En tot slot onderzoekt Hagoort niet waar die 2-graden doelstelling op is gebaseerd. http://climategate.nl/2015/06/13/de-2-graden-doelstelling-een-politieke-constructie/?utm_source=Climategate.nl+Nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=826d1bc7ad-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_987b838f61-826d1bc7ad-280854869

  Beroepshalve vereiste scepsis heeft bij Hagoort plaats gemaakt voor geloof. Dit toont aan dat de publieke media niet in goede handen zijn. Dit geldt in toenemende mate ook voor het KNMI. Het is een angstaanjagende ontwikkeling die een afglijden naar een ecodictatuur kan inhouden. De geschiedenis van de vorige eeuw geeft goede voorbeelden hiervan, maar kennelijk heeft men niets geleerd.
  Hieronder geef ik maar weer de 2 voorbeelden van de aantoonbare zwakte van de zelfverzekerdheid bij alarmisten. Dit soort slecht geïnformeerde lieden beslissen mede over vele miljarden verspilling. Hier zou Hagoort zich eens in moeten verdiepen:

  https://www.youtube.com/watch?v=Sl9-tY1oZNw
  http://www.mrctv.org/blog/epa-chief-calls-climate-change-science-fact-can-t-verify-predictions-accurate#yWN7Ao:INaO

  Hagoort zou eens een wat kritischer toon moeten aanslaan i.p.v. van zich in de ban laten brengen van mevrouw Minnesma. Daar wordt hij immer voor betaald uit ons belastinggeld.

  • David 30 november 2015 om 20:50 - Antwoorden

   Het KNMI gaat in de fout maar een ander instituut, het ECN, kan er ook wat van met zijn windmolen promotie. Dus, wat moet een a-technisch persoon daar nu mee?
   De mentaliteit wordt dat “wetenschap ook maar een mening is”.
   Tegelijk heerst lafheid.
   De waarheid moet verkondigd kunnen worden. VW moet dat doen als ze niet aan de emissie normen kunnen voldoen. Energie bedrijven moeten dat durven als ze verlies draaien door oneigenlijke concurrentie. Maar ze omarmen sprookjes en gaan mee in de wereld van groene illusies. Conclusie: de meerderheid heeft altijd gelijk tot de dood er op volgt.

 10. gerry 30 november 2015 om 19:39 - Antwoorden

  Net nog naar een vandaag gekeken.avro/tros.Van het zelfde laken een pak. Kritiekloze journalistiek met ongehinderde roeptoeterij van Delta commissaris Wim Kuiken en Rob van Dorland. Het wassende water staat ons binnen 35 jaar tot aan de lippen.of we zijn dan al allemaal verzopen.Zal de wal het klimaatschip ooit nog eens keren?

  • Turris 30 november 2015 om 19:53 - Antwoorden

   Van Dorland, als KNMI-weerkundige, lanceerde op Een-Vandaag de klimaat-boutade dat 16.000 jaar opwarming sinds de ijstijd de zelfde opwarming heeft gegeven als de komende 50 jaar te verwachten is zonder CO2 beperkende maatregelen. Als je dat stelt als “waarheid” als gastheer NPO dan geef je het criminele GreenPeace en het domme SER-energie-akkoord toch een enorme schop onder de kont, dat ze tegen kernenergie zijn en voor energetisch laagwaardige weersafhankelijke duurzame prut-energie zijn.

   • Janos73 30 november 2015 om 20:18 - Antwoorden

    En Turris, waar zit hij er naast?

    Wanner was de laatste keer dat de wereld 5 graden is opgewarmd?

    • Turris 30 november 2015 om 20:35 - Antwoorden

     Janos (F.O.) en niet naar de bekende weg vragen! Van Dorland fabuleert in gesubsidieerd politiek-commitee . IPCC voorspellingen zijn politiek geënt en werden statistisch gefabriceerd (hockeystickcurve). Gebruikte klimaat-dataseries werden vooraf geselecteerd en met onbetrouwbare proxies aangevuld (gemanipuleerd door CRU-EAU). Historische datavariaties werden gesmooth. Computermodellen zijn geprogrammeerd op alarmisme in de uitkomsten. Zelfs climategate-zondaar Phil Jones stelde dat er geen catastrofale opwarming was te verwachten. Alles reeds lang bekend en bewezen! Op climategate.nl is alles na te lezen.

    • Janos73 30 november 2015 om 21:57 - Antwoorden

     Turris,

     dus geen enkele concrete bewijzen voor jouw veronderstellingen.

     Zwakjes

 11. hugo matthijssen 12 december 2015 om 10:41 - Antwoorden

  Het geloof en hang naar autoriteit komt ergens vandaan dus maar eens zijn CV opgezocht.
  Opleiding
  Als jonge knaapje gaat Hagoort van 1978 tot 1983 naar het gymnasium op het Christelijk College Nassau-Veluwe.
  Na zijn middelbareschoolperiode studeert hij geschiedenis in Utrecht en specialiseert hij zich in de Middeleeuwen. Vooral de preken uit die tijd vindt hij interessant. Hagoort studeert in 1988 cum laude af.
  In 1992 schrijft hij zich in voor de cursus Scenario Schrijven aan de Media Academie in Hilversum.
  In 1998 gaat hij naar het Management Centrum De Baak waar hij in een jaar tijd het Young Executive Programme afrondt.
  Loopbaan
  Na zijn studie wil Hagoort eigenlijk verder in de geschiedwetenschap maar omdat er op dat moment geen promotieplaats voor hem is, gaat hij aan de slag als geschiedenisleraar voor de Evangelische Hogeschool, de lerarenopleiding van de Driestar in Gouda. Ook wordt hij onderzoeker aan het inmiddels opgeheven Reformatorisch Instituut voor Cultuurwetenschappen. Voor dat laatste instituut schrijft hij in 1992 het boekje De wijsheid van het vlees (ISBN 90-74393-01-2), over 97 onbekende stellingen van Luther tegen de scholastiek.
  In datzelfde jaar gaat Hagoort bij de Evangelische Omroep aan de slag als researchmedewerker voor tv-documentaires. Daarna volgt hij Andries Knevel op als afdelingshoofd informatieve programma’s.
  In 1997 treedt hij toe tot het managementteam van de omroep, waarna hij in 2000 tot directeur wordt benoemd.
  In maart 2006 schrapt de omroep twee van de drie directeursposten, waardoor Hagoort alleen aan het roer komt te staan.
  Op 31 januari 2008 wordt hij benoemd tot bestuursvoorzitter van de NPO. Tot zijn portefeuille behoren onder meer strategie en corporate communicatie. De benoeming gaat op 1 juni van dat jaar in en geldt tot juni 2013. Hij is intussen ook al herbenoemd wat in principe betekent dat hij tot 2018 aanblijft.

  Niet vreemd dat deze man hangt aan autoriteit en kreten als 97% etc.
  Gezien zijn alfa achtergrond kun je terecht vraagtekens zetten bij zijn vermogen om complexe materie als klimaat en meteorologie te begrijpen.
  En als je iets niet begrijpt duik je onder in de massa en loop je achter een leider aan.
  Als geschiedenisleraar zou hij veel van dit soort processen wel moeten kunnen begrijpen.
  Wil je met hem een discussie aangaan dan niet over de inhoud maar op het proces en dan een vergelijkingen trekken met de volgers van stalin hitler en isis.
  Maar dat zal hij emotioneel wel niet aankunnen.
  Je zou dan ook voorzichtig kunnen beginnen met de historie van de katholieke kerk en de relatie tussen religie en wetenschap.

 12. Groene Rypke de Duurzaamste 12 december 2015 om 19:37 - Antwoorden

  Dus om een lang verhaal kort te maken: Henk Hagoort is bezeten door een groene demon

 13. Gert Visser 7 april 2018 om 22:31 - Antwoorden

  Terwijl gezinnen massaal en snel van het gas af moeten blijft kerosine onbelast en krijgt Schiphol ongelimiteerde groeimogelijkheden via Lelystad. Terwijl stroom en benzine al lang zwaar belast worden verstookt de zeescheepsvaart een veelvoud aan vervuilde stookolie… belastingvrij en aangelengd met vergiften waar men hier aan de wal nodig vanaf moet. Wat is dat toch, gezinnen belasten op het beetje energie wat ze gebruiken en intussen de werkelijk grote gebruikers vrij baan geven.

  Het doet denken aan de belastingverhogingen die gezinnen opgelegd kregen na 2008. We gingen o.a 21% BTW betalen, meer loonbelasting, ecotax en veel meer assurantiebelasting. Inmiddels gaat het beter, maar de belastingen gaan niet omlaag! Nee, het overschot aan belastingopbrengst gaat naar Multinationals. Dat is beter zegt Rutte.

  Zo krijgen cashende directeuren, net als vroeger, het Grote Geld toegespeeld. En zo weet een andere lobbygroep, die van de zelfbenoemde Klimatologen, haar eigen plekje in te nemen in de wereld van het grote profiteren.

 14. Jan 7 april 2018 om 23:02 - Antwoorden

  De belastingen worden opgeschroefd om de rente op de staatsschuld te betalen.
  Ook gaan de gasbaten naar nul. En de R…overheid moet toch ergens het geld weg halen.
  En Jan met de pet gaat de wegvallende gasbaten bijleggen via de energie nota.

  Het is geen energie transititie maar een geldtransitie. Van de burgers naar de multinationals / overheden / elite s /schuldeisers.
  En Rutte III geeft ruim baan in ruil voor een toekomstig baantje……zie Balkenende–Bos–Zalm–Kok.
  Zelfs lui die weggestemd zijn–Nijpels/Samsom–keren schaamteloos terug. En gaan als dank het gepeupel een poot uitdraaien.

  Ook is de klimaathype opgezet om de investeringen aan te zwengelen in kansloze duurzame projecten om het BNP op te krikken.

  Dit volk is met gemak te dom om logisch te denken. En afgestompt door de propaganda van de MSM.
  Men laat zich een schuldgevoel aan preken–de mens is schuldig aan de temperatuurstijging–en dit volk laat zich vervolgens financieel uitkleden.

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK