Joustra Hagoort paris eiffeltoren

Onder de titel, ‘De vulgaire agitprop van de zogenaamd ‘neutrale’ NPO’, schreef de hoofdredacteur van Elsevier, Arendo Joustra (rechts op de afbeelding boven), een column waarin hij de aandacht die de NPO schonk aan de mars van Urgenda-directeur Marjan Minnesma naar Parijs, bekritiseerde.

Arendo Joustra:

Begeleid door het motto ‘NPO 2 vertelt het hele verhaal’ krijgt de kijker te horen dat het helemaal misgaat met het klimaat. Het is met belastinggeld gefinancierde actiejournalistiek.

Het begrip ‘agitprop’ komt uit het Russisch en is een samentrekking van de begrippen ‘agitatie’ en ‘propaganda’. De Russische communisten gebruikten agitprop honderd jaar geleden om de Russische bevolking te injecteren met de communistische ideologie. Waarbij de agitatie was bedoeld om mensen emotioneel over de streep te trekken en de propaganda de geest moest hersenspoelen.

De publieke omroep (NPO) is met iets dergelijks bezig. Hij wil de kijker ervan doordringen dat het helemaal misgaat met het klimaat. Zo was maandag op NPO 2 een verslag te zien van een mars naar Parijs van ‘bekende Nederlanders’. Blijkbaar om de regeringsleiders die daar vanaf 30 november bijeenkomen voor een klimaattop tot drastische maatregelen (extra uitgaven) aan te zetten. De NPO doet dat als slaaf van actiegroep Urgenda. …

De Telegraaf wordt vaak actiejournalistiek verweten. Maar de krant komt daarvoor uit en betaalt die zelf. De vulgaire agitprop van de zogenaamd ‘neutrale’ NPO wordt betaald met belastinggeld.

Aldus Arendo Joustra.

Lees verder hier:

Naar aanleiding van de onophoudelijke klimaatpropaganda van de NPO, in het bijzonder wat betreft de uitzending van de mijlpalen voor Parijs, waarin de Urgenda–voorvrouw, Marjan Minnesma, wordt gevolgd in haar voettocht naar de klimaatconferentie in Parijs, werd een pittige radiodiscussie uitgezonden tussen Elsevier’s Arendo Joustra en NPO’s Henk Hagoort (links op de afbeelding boven) over actiejournalistiek van de NPO. Hierbij volgen enige – enigszins geredigeerde – fragmenten uit deze discussie.

Joustra: De NPO loopt aan de leiband van de actiegroep Urgenda. Journalistiek is er om de zaken moeilijker te maken, niet makkelijker. Hagoort zegt dat het gaat om de bevordering van de bewustwording. Dat is een ander woord voor propaganda. Journalisten zijn er niet om propaganda te bedrijven. De NPO heeft vele neutrale journalistieke programma’s. Maar in dit geval lopen ze aan de leiband van een niet zo leuke actiegroep, die allerlei dingen roept over de temperatuur, waar geen vragen over worden gesteld. Daarmee levert de NPO zich eenzijdig over aan één actiegroep.

Hagoort: Nee, er lopen allerlei verschillende mensen mee uit het bedrijfsleven en de samenleving. Het is geen propaganda als wij de mensen bewust willen maken van de urgentie. De media hebben daarin een verantwoordelijkheid. Politici aarzelen, vaak vanwege de publieke opinie. Wij wensen een voedingsbodem te leggen voor de politiek.

Joustra: Niets wat in de uitzendingen wordt gezegd, wordt in twijfel getrokken. Dat is vreemd.

Hagoort: Er is eigenlijk geen twijfel gerechtvaardigd dat de opwarming door de mens komt.

Joustra: Er wordt bijvoorbeeld in de uitzending beweerd dat de bosbranden in Indonesië het gevolg zijn van klimaatverandering. Dat is niet zo. Er wordt ook beweerd dat vrachtwagens op elektriciteit moeten rijden. Prima! Maar als die elektriciteit nu wordt opgewekt door bruinkoolcentrales in Duitsland? Bovendien, de transportsector is erg belangrijk voor Nederland. Dus het is niet juist als je zo’n uitspraak laat passeren zonder tegenvraag hoe het dan verder moet met de economie.

Al die vragen komen niet aan de orde. Het klimaat is een heel complex probleem. Het wordt hier versimpeld. Er wordt propaganda gemaakt om de mensen bewust te maken. Maar dat is geen journalistiek. Het is niet de taak van de journalistiek om de mensen te doordringen van één opvatting.

Hagoort: Het gaat over een problematiek die op ons afkomt. Meestal kijken de mensen achteruit. In deze zaak moet je de verantwoordelijkheid nemen om vooruit te kijken, vanwege de urgentie van de problematiek. Je kunt niet stellen dat je kritisch kunt zijn over de vraag of we een probleem hebben.

Joustra: Dat kan zeker wèl! De vraag is niet of er opwarming is. Maar de vraag is in hoeverre die wordt veroorzaakt door de mens. Dát is ter discussie.

Hagoort: Maar dat wordt gesteld door mensen die geen wetenschappelijk inzichten hebben.

Een opmerking van een ignoramus, die daarmee vele excellente klimaatkritische wetenschappers, verbonden aan de meest prestigieuze wetenschappelijke instellingen, schoffeert. Maar zou hij zich daarvan wel bewust zijn?

Joustra: Ik zit 35 jaar in de journalistiek. Ik heb vele ‘waarheden’ meegemaakt. Wetenschap is geen waarheid. Het is het zoeken naar waarheid – waarheidsvinding. Ik heb ook nog de Club van Rome – doemdenkers – meegemaakt, die ook het einde der tijden aankondigde.

Hagoort: Als we niets doen wordt het vier graden warmer. Als we wèl wat doen wordt het 2 graden warmer.

Joustra: Het is angst aanjagen. Dit is een politiek programma. Maar de politiek staat voor de keuze of we dijken gaan versterken of windmolens plaatsen. En dat is niet zo simpel als in het programma wordt voorgesteld.

Hagoort: De oplossingen worden niet simpel voorgesteld. Er is wel consensus over de urgentie van het probleem. Ook de vroegere problemen die Arendo noemde, zijn niet verdwenen omdat we ze ontkend hebben. De zijn weggegaan omdat we ze serieus hebben genomen en gehandeld hebben. Dat willen we ook graag met de NPO bevorderen – geen discussie over de vraag: hebben we wel een probleem?, maar iets gaan doen. De vraag: hebben we een probleem met het klimaat?, wordt inderdaad niet gesteld. Daar gaan we vanuit.

Joustra: Er wordt gesteld dat sommige plaatsen door de zeespiegelstijging worden bedreigd. Maar het feit is dat daar de bodem daalt. Niet alle problemen komen door het klimaat. Het programma suggereert dat alles door het klimaat komt. Dat is eenzijdig.

Hagoort: Nee, dit programma stelt niet dat alle problemen door het klimaat komen. In jouw columns suggereer je dat het ook wel eens zo zou kunnen zijn dat we geen probleem hebben. We maken wèl programma’s over de oplossingen, maar we maken geen programma’s over de vraag of we wel een probleem hebben.

Joustra: Je kunt niet zeggen dat de oplossingen die in het programma worden genoemd ook realistisch zijn. Kerncentrales zijn bijvoorbeeld ook een oplossing, die stoten geen CO2 uit.

Hagoort: Ik vind niet dat de publieke omroep één opvatting moet hebben over de oplossing. In allerlei programma’s worden de oplossingen kritisch besproken. Maar ik was geschrokken toen ik in een van de columns van Joustra las dat we nog maar moesten zien of het klimaat verandert onder invloed van de mens. Praat ik hier met een klimaatscepticus, ja of nee?

Joustra: Nee, je praat hier met een journalist, die per definitie sceptisch is over alle onderwerpen.

Hagoort: Wij hebben in deze zaak een heel speciale verantwoordelijkheid. Ik erger mij eraan dat in heel veel journalistiek programma’s, als er gezegd wordt, we hebben een probleem en het komt door de mens, dan moet daar iemand tegenover worden gesteld, ook al komt die uit 0,05 procent van de wetenschappers die dat niet vindt, die het tegendeel beweert. Door de toepassing van hoor en wederhoor wordt de suggestie gewekt dat het nog maar de vraag is. Alsof het ‘fifty fifty’ is. Dat is niet zo.

Hagoort fabuleert in deze. Er worden uiterst zelden klimaatsceptici uitgenodigd om voor het broodnodige wederhoor in de media te zorgen. Het is allemaal alarmisme wat de klok slaat. En uit verschillende onderzoeken onder ter zake kundige wetenschappers blijkt dat grote aantallen onder hen de invloed van de mens gering achten.

Joustra: De wereld bestaat al enige tijd. We hebben ijstijden gehad en warmere tijden. Dus er zijn wetenschappers die van mening zijn dat we in een warmere periode zitten tussen twee ijstijden. In het programma wordt de problematiek versimpeld. Er wordt hoogmoedig gesuggereerd dat we als mens de temperatuur van de aarde in de hand hebben. Het is niet zo dat de mens als enige schuld heeft aan de opwarming. En dat moet je wel zeker weten als je miljarden uitgeeft aan windmolens.

Hagoort: 97% van de wetenschappers vindt dan het door de mens komt. Ik wil later aan mijn kleinkinderen niet te hoeven uitleggen dat ik daarvoor mijn ogen heb gesloten en mijn verantwoordelijkheid niet heb genomen.

Joustra: Dat is het verschil tussen een journalist die vragen stelt en iemand van de NPO, nota bene de voorzitter, die denkt de wijsheid in pacht te hebben. Wetenschap is geen waarheid. Wetenschap is waarheidsvinding.

Tot zover de hoofdlijnen van de radiodiscussie tussen Hagoort en Joustra.

Luister en huiver verder hier.

Uit deze discussie blijkt dat Hagoort van de NPO zich opstelt als een groene apparatsjik, terwijl Joustra hem manhaftig – maar tevergeefs – op zijn plichten wijst als onafhankelijk journalist van de publieke omroep, die geacht wordt neutraal te zijn en zich niet voor het karretje mag laten spannen van welke actiegroep dan ook.

Hagoort volgt slaafs en kritiekloos de desinformatie van milieubeweging ter zake, terwijl er toch overvloedig, goed gedocumenteerd bewijs is, dat vele van hun beweringen onjuist en niet meer dan propaganda zijn.

Neem nu de dwaze plannen van Urgenda inzake energietransformatie, die Jeroen Hetzler hier heeft gefileerd. Of neem de discussie over de temperatuurstijging, waaraan André Bijkerk en vele anderen aandacht hebben geschonken en die aantonen dat er helemaal geen urgent probleem is! Of die contra–productieve windmolenplannen, waarvan velen van mijn coauteurs hebben aangetoond dat zij schreeuwend duur zijn en nauwelijks een grammetje CO2-uitstoot uitsparen. Zie hier en hier.

Dagelijks rapporteert Climategate.nl over vele aspecten van de klimaat’problematiek’, met verwijzingen naar de meest actuele en betrouwbare literatuur. Zie bijvoorbeeld hier, hier en hier.

Neem daarvan kennis Hagoort! En probeer de berichtgeving van de NPO over dit soort zaken op eenzelfde niveau te brengen als wij al jaren (zonder verspilling van publieke middelen) doen.

In een eerdere ‘posting’, ‘Klimaatdebat tweede kamer – een orgie van parlementair bla bla bla en wensdenken’, heb ik een aantal onderzoeken aangegeven, die aantonen dat de zogenaamde klimaat’consensus’ een sprookje is. Die beruchte consensus van 97% van de klimaatwetenschappers is een verzinsel van klimaatfanaten en volkomen uit de lucht gegrepen. De enquêteresultaten die zij daarbij presenteren zijn alle op grond van methodologische tekortkomingen, vage vraagstelling en/of selectieve, niet–representatieve keuze van de groep ondervraagden, als onjuist en tendentieus weerlegd.

Waarom neemt Hagoort niet de moeite om zich wat breder te oriënteren? Is dat niet zijn journalistieke plicht? Kennelijk denkt hij daar anders over, want hij stelt zich en zijn organisatie op als fanatiek apostel van het broeikasevangelie. Hij verzaakt zijn journalistieke plicht om ook actief te zoeken naar de keerzijde van de medaille. En dat telt natuurlijk extra zwaar, omdat het niet gaat om een obscuur medium, maar de NPO, die een dominante positie inneemt in het informeren (in dit geval indoctrineren) van de Nederlandse bevolking.

En dan dat eeuwige gekoketteer met die kinderen en kleinkinderen. Bekijk het eens van de andere kant! Velen willen bijvoorbeeld niet dat hun kinderen en kleinkinderen moeten lijden onder het juk van het ecokalifaat.

Henk Hagoort geeft overvloedig blijk van zijn vooringenomenheid en gebrek aan kritisch vermogen en toont zich een willig instrument in handen van de klimaatlysenko’s in deze wereld. Ondertussen zit Nederland maar opgescheept met geborneerde NPO–hotemetoten in het door de belastingbetaler gefinancierde medialand. Zij denken de wijsheid in pacht te hebben en rusten niet voordat zij de kijkers bewust hebben gemaakt van de urgentie van een niet–bestaand dan wel sterk gehypt probleem door hen een dagelijkse portie imaginaire klimaatveranderingsellende voor te schotelen. Zeker, er is veel ellende in de wereld. Maar die heeft niets te maken met de vermeende door de mens veroorzaakte opwarming van de atmosfeer (die zo’n 18 jaar geleden is gestopt).

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hierhier, hier, hier en hier.