Kritiek op enkele gangbare ideeën over het broeikaseffect van CO2

Dick Thoenes achtergrond Trenberth Kiehl grafiekkopieDick Thoenes.

Hier wil ik bezwaren formuleren tegen vijf belangrijke klimaatideeën, die vrij algemeen aanvaard lijken te zijn. Zij worden niet alleen verspreid door het IPCC, maar ook door de meeste politici en journalisten. En inderdaad ook door sommige wetenschappers.

Relatieve betekenis van straling vanaf het aardoppervlak
De warmte die door de zon naar het aardoppervlak wordt gestraald wordt door drie mechanismen naar de atmosfeer overgedragen:

– Verdamping van water uit oppervlaktewater en uit vochtige grond, gevolgd door condensatie op grotere hoogte.
–  Warmteoverdracht door convectie, zowel vrije convectie (opstijgende warme lucht) als gedwongen convectie (door de wind).
– Infraroodstraling die weer wordt geabsorbeerd door broeikasgassen en door wolken.

In de atmosfeer wordt de energie overgedragen naar hogere lagen en wordt uiteindelijk naar het heelal uitgestraald.

Het belang van het energietransport van het aardoppervlak naar de atmosfeer neemt in deze volgorde af: verdamping is de belangrijkste en straling is de minst belangrijke. De betekenis van straling wordt vaak sterk overdreven, zoals wordt getoond in het bekende schema van Trenberth en Kiehl.

Trenberth Kiehl grafiek

Dit diagram is volgens mij op één punt onjuist. Hierin worden twee grote stralingsstromen in tegengestelde richtingen weergegeven, een opgaande en een neergaande stroom.  Hoewel uit theoretisch gezichtspunt beide stromen kunnen worden voorgesteld, vindt energietransport alleen plaats door de netto straling van hogere naar lagere temperatuur, dus in één richting, en die stroom is vele malen kleiner dan de stromen volgens Trenberth.

Het netto energietransport door straling wordt bepaald door het verschil in temperatuur van het aardoppervlak en van de onderste laag van de atmosfeer. Het effect van straling is ongeveer even groot als het effect van “vrije convectie”, opstijgende warme lucht bij windstilte. Het effect van warmteoverdracht onder invloed van de wind is veel groter, en het effect van verdamping van water uit vochtige grond is nog weer veel groter.

De gangbare voorstelling van zaken waarbij de warmteafvoer van het aardoppervlak voor het overgrote deel plaats vindt door straling, die een aanzienlijk broeikaseffect mogelijk maakt, is mijns inziens onjuist. Het feit dat de effectieve overdracht door straling in feite zo betrekkelijk klein is (boven land 10-20% van het totaal), betekent dat het broeikaseffect, zeker bij aanwezigheid van verdamping van water, relatief klein is. En het kan boven de oceanen (70% van het aardoppervlak) zelfs helemaal niet optreden. Daar vindt vrijwel alle energieoverdracht plaats door verdamping.

Het begrip “climate sensitivity”
Het begrip ”climate sensitivity”, dat wordt gebruikt om de toekomstige temperatuurstijging ten gevolge van meer CO2 te voorspellen, is volgens mij een onjuist concept. Het zou betekenen dat bij verdergaande stijging van het CO2-gehalte van de atmosfeer de temperatuur voortdurend blijft toenemen, zij het steeds langzamer. Laten we bijvoorbeeld  aannemen dat die sensitivity 1°C bedraagt, dan zou de temperatuur dus 1°C toenemen als het CO2-gehalte bijvoorbeeld wordt verdubbeld van 400 naar 800 ppm, maar ook als het weer wordt verdubbeld van 800 naar 1600 ppm. Dit is zeker onjuist en in strijd met de stralingswet van Lambert-Beer. Deze voorspelt dat bij toenemend CO2-gehalte de absorptie, de warmteontwikkeling en dus de temperatuur van de lucht “asymptotisch” naderen tot een maximum. Uit schattingen volgt dat dit maximum ongeveer een graad hoger ligt dan de huidige temperatuur. De atmosfeer kan dus niet meer dan ongeveer een graad opwarmen, al wordt er nog zoveel CO2 uitgestoten. Het gebruik van de “climate sensitivity” als een constante, om de toekomst te voorspellen, leidt tot een onrealistische temperatuurstijging en is principieel onjuist.

Terugkoppeling door waterdamp
De alarmerende voorspellingen van  het IPCC zijn gebaseerd op een combinatie van het effect van CO2 en de “positieve terugkoppeling” (versterking) door waterdamp. Dat deze terugkoppeling positief is, is niet meer dan een veronderstelling. Die is volgens mij speculatief en onwaarschijnlijk. Een positieve terugkoppeling leidt immers tot het uit de hand lopen van een situatie. Dit is in de geologische historie nog nooit gebeurd, ondanks allerlei klimaatverstoringen die zijn opgetreden. Als er een positieve terugkoppeling zou hebben bestaan, zou de temperatuur van de oceanen ooit wel eens tot 100 graden moeten zijn opgelopen, met vernietiging van alle leven. Dat is nooit gebeurd.

Een negatieve terugkoppeling leidt daarentegen tot een stabiel systeem. En die treedt zeker op. Meer warmte → meer verdamping → meer wolken → minder instraling → minder warmte. Dit geeft een stabilisatie, een soort thermostraatwerking.

We kunnen dus met vrij grote zekerheid aannemen, dat de terugkoppeling door waterdamp voornamelijk negatief is en dat de maximaal nog mogelijke temperatuurstijging van de atmosfeer dus onder de 1 graad zal liggen.

Gevolgen van menselijke CO2-uitstoot
Er leeft een idee dat ongeveer de helft van de door de mens uitgestoten CO2 in de atmosfeer achterblijft. Dit is volkomen onjuist. Uit de stofbalansen blijkt, dat van alle CO2 die de atmosfeer binnenkomt, ongeveer 97,5% wordt geabsorbeerd en dus ongeveer 2,5% van alle CO2 die de atmosfeer binnenkomt (ook van menselijke afkomst), daar achterblijft. De grootten van de betreffende stromen zijn ongeveer: absorptie in en desorptie uit de oceanen: 90 GtC/jaar, absorptie door en desorptie uit de biosfeer: 60 GtC/jaar, uitstoot door menselijke activiteiten 8 GtC/jaar (een GtC betekent een gigaton koolstof), in totaal 158 GtC/jaar. We meten in de lucht een stijging van de CO2-concentratie van 2 ppm per jaar, dat komt overeen met 4 GtC. Er is dus blijkbaar 154 GtC/jaar door de natuur opgenomen, dat is 154/158 = 97,5%.   De 4 GtC die achterblijft is gelijk aan 2,5% van de binnenkomende hoeveelheid van 158 GtC. Deze getallen zijn niet precies maar geven ongeveer-waarden aan. Het is voor zover ik weet onbekend door welke natuurlijke factoren het getal 97,5% wordt bepaald. Dit is wel erg belangrijk, want een zekere (natuurlijke) fluctuatie van dit getal, bijvoorbeeld tussen 97 en 98%, zou ongeveer evenveel invloed hebben op het CO2-gehalte van de atmosfeer als een toename of afname van de menselijke uitstoot, van bijvoorbeeld 1 GtC/jaar. Dit gegeven is van groot belang bij overwegingen om de uitstoot van CO2 te beperken. Uit paragraaf 2 blijkt overigens dat zo’n beperking toch al erg weinig effect kan hebben.

Er wordt ook wel eens beweerd dat de gemiddelde verblijftijd van CO2 in de atmosfeer tientallen of honderden jaren zou zijn. Dit is onzin. De gemiddelde verblijftijd is per definitie de totale hoeveelheid CO2 in de atmosfeer (750 GtC) gedeeld door de uitgaande stroom (154 GtC/jaar) ≈ 5 jaar.

Opwarming van de aarde?
Er zijn veel mensen die menen dat “de aarde opwarmt” en dat dit komt door het verstoken van fossiele brandstoffen. Ik vind beide opinies zeer twijfelachtig. Met opwarming van “de aarde” wordt gedoeld op gemiddelde temperatuurstijging in de atmosfeer. We kunnen niet vaststellen of op dit moment de atmosfeer opwarmt. We kunnen wel naar het verleden kijken en nagaan wanneer en hoeveel de atmosfeer is opgewarmd. We kunnen ook proberen om mogelijke opwarming in de toekomst te voorspellen.

In de periode sinds 1945, waarin het gebruik van fossiele brandstoffen voortdurend steeds sterker toenam, is het CO2-gehalte van de atmosfeer enorm gestegen. De gemiddelde temperatuur van de atmosfeer is inderdaad merkbaar gestegen (0,4°C) maar dat gebeurde  in de jaren 1979-1998. Van 1945-1979 is de gemiddelde temperatuur iets gedaald en na 1998 is er geen duidelijke verandering gemeten .Er was ook een merkbare opwarming (ook van 0,4°C) in de jaren 1900-1940, maar die moet zeker een andere oorzaak gehad hebben. Sinds het begin van deze eeuw is dus geen opwarming meer gemeten. Men spreekt nu van een “opwarmingspauze” (of “hiatus”), alsof men zeker zou kunnen weten dat die opwarming weer moet doorgaan. Dat getuigt van een merkwaardige arrogantie.

Als je objectief kijkt naar de temperatuurcurven sinds 1945, dan kan je werkelijk geen belangrijke opwarming vaststellen. De netto opwarming van enkele tienden van een graad  duidt niet op een  significante invloed van de mens,  gezien de natuurlijke fluctuaties die ook optreden en die enige tienden van graden kunnen bedragen en gezien de onnauwkeurigheden bij het middelen van globale temperaturen (of van variaties daarin). Bovendien is die opwarming niet belangrijk.

Er is ook geen correlatie te vinden tussen de gemiddelde temperatuur en de CO2-concentratie, behalve dan in de korte periode 1979-1998.

Deze vijf deze bezwaren wijzen alle in dezelfde richting, namelijk dat het effect van de door de mens uitgestoten CO2 op de temperatuur van de atmosfeer veel kleiner is dan in het algemeen wordt aangenomen. De menselijke uitstoot is volgens mij dan ook niet eens echt belangrijk.

 

 

 

Door | 2017-10-08T11:27:21+00:00 16 november 2015|68 Reacties

68 Reacties

 1. Hugo Matthijssen 16 november 2015 om 09:34- Antwoorden

  Bedankt voor deze duidelijke uitleg.

 2. Herman Vruggink 16 november 2015 om 09:42- Antwoorden

  Aldus Dick Thoenes. Laten we aannemen dat zijn lezing juist is. In dat geval zal het vroeg of laat het eens een keertje moeten gaan afkoelen.
  http://www.climate4you.com/images/BarChartsForSurfaceTempTrends.gif
  Omdat er echter geen spoortje van afkoeling te vinden is gaat de wereld er van uit dat de zittende klimaatkliek de waarheid in pacht heeft en gaat verder op de ingeslagen weg van klimaatbeleid. Op zich niet geheel onlogisch.

  • wim 16 november 2015 om 09:55- Antwoorden

   sinds 2002/3 is de stijging van de temperatuur geeindigd (wellicht niet met significantieniveau 95%, maar wel met een percentage dat er niet ver onder ligt). Het woord hiaat is inderdaad onjuist. Misschien gaat de temperatuur helemaal niet meer stijgen binnen afzienbare tijd.

   • Joris van Dorp 16 november 2015 om 10:43- Antwoorden

    wim, de stijging is niet geëindigd. Zie mijn link naar de aktuele HADCRUT data. Of zie ook:
    http://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/gwp/temp/oct_wld.html

    • wim 16 november 2015 om 12:20- Antwoorden

     joris, 2015 is een uitschieter en de rode regressielijn vanaf 1890 is absurd. De blauwe lijn in de grafiek (5.-voorts. gem.) is wel bruikbaar en die geeft duidelijk aan dat de stijgende trend van voor 2003 ten einde is. De huidige stijging hangt trouwens samen met de zon die in 2014 even actief was. Nu is die weer inactief en de temperatuur gaat daardoor binnenkort, misschien nog niet in 2016 maar zeker in 2017, dalen.

    • Janos73 16 november 2015 om 12:32- Antwoorden

     Wim,

     de zonneactiviteit in 2014/15 is hetzelfde als aan het begin van de vorige eeuw. De activiteit van de zon neemt al sinds het midden van de jaren 50 van de vorige eeuw af. Hoe komt het dat het nu warmer is dan toen?

     Heb je een wetenschappelijke publicatie die jouw hypothese onderbouwt?

    • Herman Vruggink 16 november 2015 om 12:37- Antwoorden

     Wim, je zegt dat de temperatuur misschien in 2016 maar dan toch zeker in 2017 gaat dalen. Dat denk ik eigenlijk ook wel. Maar de vraag is: tot welk niveau zakt de temperatuur terug? Durf je daar ook iets over te zeggen? 2014? (niet echt een daling te noemen) of…… iets als niveau 2000? of zelfs 1995?

    • wim 16 november 2015 om 12:58- Antwoorden

     herman: rond 2019 zal het ongeveer even koud of iets kouder zijn dan rond 2008/9. Dus geen sterke afkoeling, maar tegen die tijd is het nog duidelijker dat de IPCC-scenario’s er ver naast zitten en ook dat het effect van CO2 totaal verkeerd is ingeschat. Het zou nu onderhand 0,3 a 0,4 gr. warmer moeten zijn en de piek van 2015 zegt weinig.

    • Herman Vruggink 16 november 2015 om 13:18- Antwoorden

     Je had het over de zekere afkoeling in 2017 Nu begin je over een afkoeling pas in 2019…. Wat is nu je voorspelling voor 2017 Wim? Even warm als…..
     Wat is nu je de voorspelling voor 2018 Wim? Even warm als…..

    • wim 16 november 2015 om 13:43- Antwoorden

     mijn verwachting voor 2017 en 2018 is lager dan 2015/16 en hoger dan 2019/20. Toevalsfluctuaties zijn natuurlijk mogelijk..

    • Janos73 16 november 2015 om 13:53- Antwoorden

     Heerlijke voorspelling Wim, daar wil ik ook wel voor wedden ook 😉

     2015/2016 zijn el Nino jaren (zoals ook 1997/1998 El Nino jaren waren) de “afkoeling naar het nivo van 2014 voor 2017 is dus een eitje.

     Als je hoog begint is afkoeling altijd eenvoudig, corrigeer je voor ENSO dan wordt het al weer een stuk moeilijker.

     Dus daling tot nivo 1997 dat is pasd afkoeling (en tenslotte hebben we geen opwarming meer sinds 1997 dus al te moelijk moet het niet zijn om tot dat nivo te dalen)

  • TINSTAAFL 16 november 2015 om 11:06- Antwoorden

   Geschiedenis leert dat het gaat afkoelen, alleen in de klimaatgeschiedenis is tijd een relatief begrip, daar wordt in duizenden zoniet honderdduizenden jaren gerekend. In ieder geval veel langer dan veel van ons zouden willen om de zekerheid te verkrijgen die we zoeken. Maar dát het gaat afkoelen is een feit, dus laten we nu maar genieten van de relatieve warme periode interglaciaal genaamd, zolang die nog duurt.

  • Boels 16 november 2015 om 12:04- Antwoorden

   Lijkt mij een lineaire trend?
   Dan opperste kul.
   Bekijk je HadCRUT 4.0.0 Global dan zie je met een 30-jarige trend VANAF heden terugkijkend (“backwards running 30 year trend) wel degelijk een afvlakking in de snelheid van de gemiddelde opwarming.
   Opvallend is dan wel dat de snelheid van opwarming van Dec, Jan en Feb vanaf 2000 afneemt, voor Mar ongeveer gelijk blijft en voor de overige maanden toeneemt in ongeveer gelijke mate.

  • Hans Labohm 16 november 2015 om 12:40- Antwoorden
 3. Joris van Dorp 16 november 2015 om 10:18- Antwoorden

  Misschien kan de heer Thoenes even uitleggen op welke wijze convectie en verdamping zorgt voor warmtetransport van de aarde naar de ruimte. Misschien kent de heer Thoenes een fysisch principe wat nog bij niemand bekend is en waarmee hij dus een Nobelprijs kan verdienen.

  • Dick Thoenes 16 november 2015 om 14:22- Antwoorden

   Dat staat in mijn verhaal onder Relatieve betekenis van straling vanaf het aardoppervlak, achtste regel.

 4. Joris van Dorp 16 november 2015 om 10:32- Antwoorden

  Misschien dat de heer Thoenes kan aangeven dat hij weet dat er wel degelijk (nog steeds) sprake is van rappe opwarming. Hij kan bijvoorbeeld commentaar geven op de volgende aktuele grafiek met temperatuurdata, en dan uiteraard vooral de laatste paar datapunten.
  http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/HadCRUT4.png

  • Dick Thoenes 16 november 2015 om 15:03- Antwoorden

   Deze grafiek is veel te grof. Kijk liever naar de grafieken in UAH V6.0 Global Temperature Update for July 2015, op http://www.icecap.us. Er is van een wereldwijde opwarming geen sprake sinds ongeveer 2000.

 5. hugo matthijssen 16 november 2015 om 13:51- Antwoorden

  Joris hier het proces
  Extra uitstraling naar de ruimte
  Het warmteverlies naar de ruimte gebeurt voornamelijk boven de Stille Oceaan waar de onregelmatige afwisseling van El Niño en La Niña invloed hebben. Tijdens en kort na El Niño zorgt het warmere oceaanwater voor extra warmte-uitstraling naar de ruimte.
  Bron: https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/verdwenen-warmte-in-oceaan-gevonden
  Toch maar geen nobelprijs aanvragen.

 6. Turris 16 november 2015 om 14:07- Antwoorden

  Dank Dick voor je bijdrage! Ik vind dat Thoenes op duidelijke wijze heeft aangetoond dat de claims van klimaatalarmisten / klimaatinstituten overdreven zijn. Er is geen significant signaal in de temeratuurstatistieken die catastrofale opwarming onderbouwt. Er is wel een hockeystickcurve van het IPCC, maar die IPCC-curve loopt steeds meer uit het lood met de huidige waarnemingen, en al 20 jaar. Door de trol Janos wordt er weer omheen geluld.
  * “no conventional model predicted the pause” : Er is een pauze / hiatus vanaf 1998 tot heden, en is er geen significante opwarmingssignaal, die het IPCC-klimaat-computer-model ook maar enigszins gelijk geeft !
  * “all mainstream climate models predict a ‘hotspot'” : Er is geen hotspot te vinden in de aardse atmosfeer sinds 1950 en gemeten sindsdien met zo’n 30 miljoen weerbalonnen.
  * “changes in temperature did not follow changes in carbon dioxide”: dat geldt niet alleen voor de laatste 20 jaar maar al honderden / duizenden / miljoenen jaren.

 7. Bart Vreeken 16 november 2015 om 14:10- Antwoorden

  Dick Thoenes trekt volgens mij verkeerde conclusies, samengevat: “waterdamp kan geen positieve terugkoppeling leveren omdat er in het verleden nooit een catastrofale opwarming is geweest”. Maar dat komt doordat er altijd nog een andere negatieve terugkoppeling is: de uitstraling vanuit de atmosfeer naar de ruimte. Er stelt zich een nieuw evenwicht in met een hogere temperatuur en uitstraling die weer gelijk is aan de instraling. (afgezien van het warmteverlies van de aarde zelf).

  • Hans Erren 16 november 2015 om 22:19- Antwoorden

   Zelfs zes graden warmer is niet catastrofaal omdat de opwarming voornamelijk aan de polen plaatsvindt.

 8. Matthijs 16 november 2015 om 14:57- Antwoorden

  Hoe lang beweer ik dit nu al Hans?
  De Backradiation bestaat niet, punt uit.
  Dat is al aangetoond in 1906.

  • Hans Erren 16 november 2015 om 18:03- Antwoorden

   Je kunt backradiation gewoon meten hoor.

   • Matthijs 17 november 2015 om 02:59- Antwoorden

    Nee, je kan hem niet meten, want hij bestaat niet.
    Je kan jezelf voor de gek houden dat je hem meet met een pyrgeometer, maar dat pad hebben wij al vaak bewandeld en niet echt een vruchtbare discussie gebleken.

    • Hans Erren 17 november 2015 om 07:09- Antwoorden

     Al eens een fouriertransform infraroodspectrometer geprobeerd?

    • Matthijs 17 november 2015 om 09:32- Antwoorden

     Ik vertrouw liever op experiment dat op een zwarte doos die een uitslag geeft die ik dan maar voor waar aan moet nemen.
     Het is logisch dat dit soort meters uitslaan. Ze steken een punt met 0 potentiaal de lucht in, natuurlijk gaat daar een overdracht plaats vinden. Dit meten heeft niets met de realiteit te maken. De oppervlakte heeft namelijk niet 0 als potentiaal. Geef de meter hetzelfde potentiaal als de oppervlakte en ga nog eens meten.
     Dan meet je niks.
     Dezelfde aannames die in de AGW theorie zitten, zitten in de meetinstrumenten. Een aanname kan je niet bewijzen door gebruik te maken van die aanname.

    • Matthijs 17 november 2015 om 09:57- Antwoorden

     Weet je waar ik me aan stoor Hans?
     Je zou als wetenschapper juist heel erg sceptisch moeten staan ten opzichte van ideeën die je voor waar aanneemt.
     Ik vindt je nogal conservatief.
     Zou het kunnen dat je meetinstrumenten er naast zitten?
     Dat zou wel een hoop verklaren.
     Stroken ze wel met de werkelijkheid?
     Met welk experiment kunnen we ze controleren?
     Ik zie je geen van dit soort vragen stellen, maar stampvoeten op de grond met; “THE SCIENCE IS SETTLED!”
     Het zou je sieren om mee te gaan in andermans gedachten om misschien zelf tot nieuwe inzichten te komen.

    • Herman Vruggink 17 november 2015 om 11:37- Antwoorden

     Matthijs, Misschien is het een idee dat je eens wat meer gaat lezen in plaats van te roepen dat de Aarde plat is, zwaartekracht kul is en Backradiation niet bestaat….
     http://scienceofdoom.com/roadmap/back-radiation/

    • Matthijs 17 november 2015 om 11:52- Antwoorden

     Hou je ad-hominems eens voor je.
     Guilt by association!
     Gele kaart.
     Ik ontken de zwaartekracht niet.
     De aarde is een bol.
     Backradiation bestaat niet.
     Heb je inhoudelijk nog iets te melden?
     Of kan je alleen maar op de man spelen en niet op de bal?

    • Janos73 17 november 2015 om 12:00- Antwoorden

     Herman,

     Ik heb het Matthijs al een keer of 30 proberen uit te leggen, hij wil het niet begrijpen.

     Ik denk altijd maar zo

     “Je zou als wetenschapper juist heel erg sceptisch moeten staan ten opzichte van ideeën die je voor waar aanneemt.”

     Maar dat zit er bij Matthijs niet in.

    • Herman Vruggink 17 november 2015 om 12:01- Antwoorden

     Nee, Matthijs ik heb helemaal niets inhoudelijks meer te melden. Er staan boekenkasten vol natuurkunde voor je klaar. Maar jij ontkent het gewoon. Voor mij vergelijkbaar met ontkennen dat de Aarde rond is. Discussie met eigenwijsjes? Kansloos, zinloos en zonde van de tijd. Ik heb je een mooie link gegeven maar er is veel meer te vinden. Ga eerst maar eens lezen.

    • Janos73 17 november 2015 om 12:01- Antwoorden

     Matthijs,

     de aarde in rond, rond als een pannenkoek!

    • Matthijs 17 november 2015 om 13:15- Antwoorden

     Ad-hominem; popular vote
     Wetenschap doet niet aan democratie.
     Die boekenkasten kunnen weg als maar één ontdekking ze ontkracht.
     Waarheid telt, de meeste stemmen gelden NIET.
     Kan je ook een logische gedachte afmaken? Van begin tot eind? Of kun je alleen maar drogredenen spuwen?

    • Matthijs 17 november 2015 om 13:21- Antwoorden

     @Herman, ik ontken ten zeerste dat de aarde rond is, het is namelijk een bol.
     Man, man, man, man, man,..

   • JWR 17 november 2015 om 14:03- Antwoorden

    Roy Spencer beweert dat hij back-radiation kan zien!
    Jij beweert nu dat je back-radiation kan horen!
    Kortom er komen frequenties naar beneden, en deelectronicus Roy Spencer zegt dat het W/m^2 zijn.
    Hans Erren zegt nu dat het decibels zijn.

 9. Hans Erren 16 november 2015 om 22:33- Antwoorden

  Dick denkt zeker: “Als ik fysische onwaarheden maar vaak genoeg herhaal dan wordt het vanzelf wel waar.” Helaas zo werkt het niet Dick.
  Hier is Lambert-Beer, netjes logarithmisch
  http://members.casema.nl/errenwijlens/co2/co205124.gif

 10. Erik 17 november 2015 om 11:40- Antwoorden

  Goed en duidelijk verhaal. Goede leraar.
  De figuur die Hans Erren hierboven geeft bewijst het gelijk van Dick Thoenes. De absorptie door CO2 is erg snel verzadigd. Daarom treedt er geen verdere temp stijging bij verdere verdubbelingen van CO2 op. Het blijft bij die circa 1 graad.
  Dick heeft ook gelijk mbt de feedback van waterdamp. Die is er niet, omdat een door het oppervlak uitgezonden IR foton voor 99% kans een waterdamp molecuul treft en maar voor 1% kans een CO2 molecuul. Dit als we alleen even naar de broeikasgassen H2O en CO2 kijken, en in de tropen.
  Dus de atmosfeer warmt vnl door aangeslagen waterdamp op. Co2 neemt dan toe door de bescheiden opwarming vanuit de oceanen. CO2 volgt dus de temperatuur toename.

  • Bart Vreeken 17 november 2015 om 11:48- Antwoorden

   Voor zover ik weet absorbeert waterdamp een andere golflengte IR dan CO2.

   • Erik 17 november 2015 om 12:19- Antwoorden

    Bart, ja klopt. waterdamp absorbeert over een veel breder frequentie gebied. De totale absorptie per molecuul is daardoor hoger dan die van CO2. Daardoor wordt de verhouding van waterdamp en CO2 nog schever dan ik aangaf. Ook absorptie van waterdamp is overigens snel verzadigd.

  • Hans Erren 17 november 2015 om 17:42- Antwoorden

   Erik wat begrijp je niet aan een logarithmische eigenschap? Het afnemend effect zit hem al in graden per verdubbeling. 270-540-1080-2160 allemaal stapjes van 1 graad.

   • Erik 17 november 2015 om 19:25- Antwoorden

    Hans Erren, ja dat is de klassieke benadering die ik ooit dacht te begrijpen. Maar in jouw figuur zie ik dat verdere verdubbelingen elk praktisch dezelfde verzadiging geven, Waarom zou dat dan op geheimzinnige wijze tot nog hogere temperatuur leiden? Verzadigd is toch verzadigd?

 11. JWR 17 november 2015 om 12:21- Antwoorden

  Ik ben het in grote lijnen eens met je opmerkingen in de post .

  Vele van je argumenten heb ik verwerkt in een global annual mean budget diagram in onderstaand paper, met vergelijkingen met die van K&T, van Dorland van KNMI, NASA dat wikipedia heeft gehaald en Ferenc Miskolczi.

  http://www.tech-know-group.com/papers/surface_emission.pdf

  Maar ik ben bang dat ik je alinea over « climate sensitivity » en de argumentatie daarin niet zonder tegen argumentatie kan laten gaan.
  Zeker het is een ongelukige keuze om te spreken van het effect van verdubbeling van de CO2 concentratie. Het gaf Jim Hansen de mogelijkheid om het huidige effect dood te zwijgen en alleen maar onzin te schrijven over veranderingen.
  Men wist dus niet waarover hij sprak.
  Ik heb onlangs papers geschreven over het ondewerp, en wanneer ik het effect van een veronderstelde concentratie van 400 ppm heb bepaald, kan ik zeggen dat ik de verdubbeling heb bepaald : ik vind namelijk een bijna lineair verband bij die lage concentraties. Ik vind een 2xCO2 sensitivity van 0.04 K, en ik zeg dan onmiddellijk, vanwege de lineariteit,die ik heb vast gesteld, dat de sensitivity is :
  0.04/400 =1 e-4 K/ppmCO2.

  Wat mij vooral stoort is dat je het logaritmisch verband door Jim Hansen van IPCC zo maar overneemt, en dat je dat verklaart met de werkhypothese van Beer-Lambert-Bourguer, BLB.(In Frankrijk wordt altijd de laatste naam erbij genoemd.)
  De BLB werkhypothese stelt dat absorptie in een medium de intensiteit doet afnemen evenredig met de intensiteit : dI/dz = -f(z) I.
  Voor f(z) = f , dus onafhankelijk van z, is de oplossing I(z) = I0 e^(-fz).
  Als f=f(z), dus afhangt van z, wordt een klassieke coordinaten transformatie ingevoerd met de zogenaamde optische dichtheid tau :dtau = f(z)dz —> tau = integraal(f(z)dz) en de oplossing van BLB kan geschreven worden als
  I(tau) = I(tau=0) e^(-tau)

  Dus een exponentiele afname, inderdaad, en dat zou dan dat logaritmisch verband moeten geven voor de CO2 sensitivity ?
  Deze redenatie met alleen maar absorptie m.b.v. BLB is onjuist.
  Allereerst is de LW oppervlakte straling van 390 W/m^2 een foutieve waarde.
  De LW uitstraling van het oppervlak is slechts 79, waarvan slechts 19 wordt geabsorbeerd door de IR-actieve moleculen, moleculen met drie of meer atomen, de andere gaan regelrecht naar « outer-space through the atmospheric window ».
  Dat schreef je ook al min of meer.
  En die 19 geabsorbeerd door de IR-actieve gassen worden onmiddellijk weer uitgestraald. En vanwege de temperatuur van die sporen van IR-actieve gassen , stralen die gassen meer uit naar koudere IR-actieve gassen maar vooral naar het heelal. Die mismatch zou de IR-actieve gassen doen afkoelen, maar ieder IR-actief molecuul is omgeven door 2500 moleculen O2 en N2 , die met hun 2 atomen niet IR-actief zijn , maar door botsing, ook wel geleiding genoemd, de sporen van IR-actieve gassen warm houden, op een temperatuur bepaald door de gemeten environmental lapse rate ELR = -6.5 K/km. En de bulk van de atmosfeer blijft op de gemeten environmental lapse rate, door convective, vertical door thermiek en horizontal door wind, zoals je ook schrijft.

  Daarom heeft de exponentiële oplossing van het absorptie model van BLB weinig of niets te maken met CO2 sensitivity.

  Ik ben het wel met je eens dat de zgn Planck CO2 sensitivity van 1 C en gebaseerd op wat men noemt een CO2 forcing van 3.5 W/m^2 gedeeld door een gevoeligheid van
  dOLR/dTs =3.4 W/m^2 /K niet zo maar vermenigvuldigd kan worden met een factor 2 t.g.v. een hypothetische feedback.
  Inderdaad zoals je schrijft die feedback zou ook moeten opgaan op het atmosferisch effect van water damp zelf ! En zoals je schrijft, we hebben nog nooit onze 70 % oceanen en zeeën zien verdampen.
  Overigens zegt Fernenc Miskolcszy dat er juist een negatieve feedback is voor de CO2 sensitivity t.g.v. waterdamp !

  De fout van het IPCC moet eerder gezocht worden in de spectroscopie met een kunstmatige verbreding van de CO2 lijn in het spectrum bij het computer programma MODTRAN.
  Ferenc Miskolczi heeft metingen met weerballonnen geinterpreteerd met de lini-by-line HARTCODE en vindt een verwaarloosbare invloed van CO2
  Een en ander heb ik opgeschreven in :

  http://www.tech-know-group.com/papers/sensitivity.pdf

  Recentelijk heb ik dat paper ge-updated omdat een suggestie binnen kwam of misschien de lapse rate gevarieerd moest worden in een sensitivity analysis.
  De verkregen getallen geven aan dat in een sensitivity analyse de lapse rate constant gehouden kan worden..

  • Erik 17 november 2015 om 13:15- Antwoorden

   JWR, heb je je papers ook aan de zgn Peer Review onderworpen? En zo ja, wat was het resultaat?

   • JWR 17 november 2015 om 13:59- Antwoorden

    Ja, de papers zijn in de open peer review van PSI.

    • Janos73 17 november 2015 om 15:48- Antwoorden
    • Matthijs 17 november 2015 om 15:56- Antwoorden

     Guilt by association!
     Strike three, you’re out!
     Inhoudelijk nog iets te melden?

    • Janos73 17 november 2015 om 16:31- Antwoorden

     Nee Matthijs ik heb verder niets te melden. Jij wil metingen niet accepteren.

     En dus is verdere discussie redelijk zinloos. Vraag is wie ga ik geloven alle wetenschappers inclusief dr Roy Spencer of ene Matthijs …….. Moeilijk moeilijk moeilijk

     Extraordinary claims require extraordinary evidence

     Dus graag nog even de metingen verklaren anders.

    • Matthijs 17 november 2015 om 17:10- Antwoorden

     NIVEA – Niet Invullen Voor Een Ander
     Vier strikes, umpire please remove this man from the field.

  • Matthijs 17 november 2015 om 13:19- Antwoorden

   Nice!

 12. Ivo 17 november 2015 om 21:37- Antwoorden

  Waarom doen we toch alsof peer review een kwaliteitsstempel is? De raarste hypothesen kunnen peer reviewd gepubliceerd worden om vervolgens onderwerp van debat of counter-research te zijn.
  Het stempel “Goedgekeurd door de Nederlandsche bond van huisvrouwen” is als kwaliteitsstempel meer waard dan peer-reviewd.

 13. Bart Vreeken 17 november 2015 om 23:21- Antwoorden

  Inderdaad, peer-reviewed zegt ook niet alles, dan kunnen er nog steeds inhoudelijke fouten in staan. En andersom kunnen er ook zinnige artikelen niet peer-reviewed zijn.
  Maar het is wel een snelle methode om te zien of een stuk enigzins ergens op slaat.

  Het stuk van Joseph Reynen is lang en ingewikkeld en gaat verder dan mijn parate kennis van natuurkunde. Dan is het handig als ik ergens aanwijzingen krijg of het de moeite waard is om me in te verdiepen. Het stuk is niet in een wetenschappelijk blad gepubliceerd maar digitaal bij een soort club. Hij is ook de enige auteur. Dan staat het wel erg op zichzelf.

 14. […] Dagelijks rapporteert Climategate.nl over vele aspecten van de klimaat’problematiek’, met verwijzingen naar de meest actuele en betrouwbare literatuur. Zie bijvoorbeeld hier, hier en hier. […]

 15. […] Op 16 november schreef Dick Thoenes op het blog Climategate: […]

 16. Hans Erren 14 december 2015 om 23:05- Antwoorden

  Dag Dick,

  Mijn weerlegging kun je lezen en zelf narekenen op

  https://klimaathype.wordpress.com/2015/12/14/over-de-verzadiging-van-het-co2-spectrum/

 17. Chemical 15 december 2015 om 08:12- Antwoorden

  Hallo Hans,

  Bedankt, duidelijk verhaal.
  Een van de oorzaken waardoor in oplossingen schijnbare afwijkingen van de wet van Lambert Beer optreden zijn chemische reacties/interacties tussen licht absorberende deeltjes, waardoor hun absorptiespectrum verandert. Theoretisch kunnen dit soort effecten ook in de gasfase optreden, bijv CO2(gas) + H2O(gas) –> H2CO3 (gas). Er zijn aanwijzingen dat H2CO3(gas) relatief stabiel is onder troposfeer condities (Chemphyschem. 2012 Sep 17; 13(13): 3087–3091). Is er voor zover jij weet iets bekend over de spectrale verschillen tussen CO2 (gas) en H2CO3 (gas)?

Geef een reactie